Alert Section

Credyd Cynhwysol


Ymestyn Credyd Cynhwysol – Cyflwyno Gwasanaeth Llawn

Mae Credyd Cynhwysol wedi bod ar waith yn Sir y Fflint ers mis Ebrill 2014 (Gwasanaeth Byw) yn darparu cymorth ariannol i deuluoedd incwm isel a fyddai fel arfer wedi hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.

Hawliadau Newydd

Fodd bynnag, o fis Ebrill 2017, ehangwyd Credyd Cynhwysol i’r holl hawlwyr newydd, sy’n cael ei alw’n Gredyd Cynhwysol ‘gwasanaeth llawn’, ac mae’n disodli’r chwe budd-dal yma:

 • Budd-dal Tai
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Cymorth Cyflogaeth
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith

Mae hyn yn golygu nad ydych yn gallu gwneud hawliad ar gyfer Budd-Dal Tai, ond byddwch yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol.  Mae swm eich Credyd Cynhwysol yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’ch incwm.  Mae eich taliad Credyd Cynhwysol wedi’i ffurfio o ‘lwfans safonol’ sylfaenol ac unrhyw symiau ychwanegol sy’n gymwys i chi.  Gallwch gael mwy o arian i’ch helpu i dalu eich costau tai, mae faint rydych yn ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Os ydych yn byw mewn tŷ â chymorth, ni fydd eich hawliad am Gredyd Cynhwysol yn cynnwys unrhyw gostau tai.  Bydd angen i chi hawlio Budd-dal Tai gan yr awdurdod lleol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.gov.uk/credyd-cynhwysol

Mudo Naturiol

Digwydd hyn pan fyddwch yn adrodd am newid amgylchedd cymwys i’ch budd-dal etifeddol.  Dyma rai enghreifftiau o pa bryd fyddwch chi’n symud i Gredyd Cynhwysol:

 • Rydych chi’n unig riant yn cael Cymhorthdal Incwm ac mae eich plentyn ieuengaf yn troi’n 5 oed neu’n gadael yr aelwyd yn barhaol
 • Rydych chi’n dod yn gyfrifol am blentyn am y tro cyntaf
 • Rydych chi’n rhoi’r gorau i weithio oherwydd salwch
 • Rydych chi’n symud cyfeiriad i ardal wasanaeth lawn
 • Rydych chi'n hawlio credydau treth ac yn gwahanu o'ch partner

Am fwy o wybodaeth am rhestr lawn o feini prawf mudo naturiol, ewch i www.gov.uk/credyd-cynhwysol

Sut ydw i’n hawlio Credyd Cynhwysol?

Mae’r llywodraeth yn disgwyl bron i bawb hawlio a rheoli eu Credyd Cynhwysol ar-lein.  I hawlio credyd cynhwysol, rhaid i chi sefydlu cyfrif credyd cynhwysol i lenwi’r cais, byddwch hefyd yn rheoli eich hawliad parhaus ar-lein drwy’r cyfrif hwn. Byddwch angen mynediad ar-lein rheolaidd felly i gadw eich amgylchiadau’n gyfredol a sicrhau eich bod yn cael eich talu’n gywir.

Mae cyfrifon credyd cynhwysol wedi’u llunio i weithio'r un fath ar gyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron, dyfeisiau llechen a ffonau clyfar.I sefydlu a chynnal eich cyfrif, bydd angen y canlynol arnoch:

 • cyfrif e-bost yr ydych yn ei ddefnyddio’n rheolaidd
 • y gallu i lenwi ffurflen ar-lein a nodi data personol
 • y gallu i greu a llwytho dogfennau megis eich CV
 • sganio neu dynnu lluniau o dystiolaeth a llwytho’r rhain i’ch cyfrif

Cliciwch ar y ddolen hon i wylio fideo sy’n egluro sut i hawlio Credyd Cynhwysol;

Help gyda rhent

Mae elfen costau tai Credyd Cynhwysol, sy’n disodli Budd-dal Tai i denantiaid, yn cael ei thalu’n uniongyrchol i chi, yn hytrach na’i thalu i’ch landlord, fel sy’n digwydd gyda llawer o hawlwyr Budd-dal Tai presennol.  Fodd bynnag, gall y tenantiaid hynny sydd angen cefnogaeth cyllidebu neu sy’n mynd i ôl-ddyledion rhent ar ôl mis neu ddau, gael eu helfen rhent ac ôl-ddyledion rhent wedi'u talu'n uniongyrchol i'r landlord, am gyfnod dros dro.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu?

I gael Credyd Cynhwysol, byddwch angen cyfrif gyda banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.  Gall cyfrifon cerdyn Swyddfa Bost fod yn rhy gyfyngedig ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Help a chefnogaeth ychwanegol dan Gredyd Cynhwysol

Mae’r llywodraeth yn cydnabod y bydd symud i un taliad aelwyd misol yn newid sylweddol i’r ffordd y caiff y rhan fwyaf o fudd-daliadau eu talu ar hyn o bryd, ac mae wedi cyflwyno Trefniadau Talu Amgen sy’n darparu’r cymorth canlynol dros dro os cewch eich nodi fel un sydd angen cefnogaeth ychwanegol:

 • Talu am yr elfen dai o Gredyd Cynhwysol fel Taliad a Reolir yn uniongyrchol i'r landlord
 • Amlach na thaliadau misol
 • Dyfarndaliad wedi’i haneru rhwng partneriaid

Cefnogaeth Cyllidebu Personol

Byddwch hefyd yn cael cynnig Cefnogaeth Cyllidebu Personol os ydych yn cael eich ystyried yn ddiamddiffyn ac angen cyngor ariannol i’ch helpu i reoli eich arian bob mis, a thalu eich biliau ar amser.  Gallwch gael cefnogaeth unrhyw bryd, unwaith y bydd eich hawliad am Gredyd Cynhwysol wedi’i wneud. Cliciwch y ddolen hon i lenwi Ffurflen Cefnogaeth Cyllidebu.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â’r Tîm Ymateb Diwygio'r Gyfundrefn Les ar 01352 704848 neu anfonwch e-bost at welfarereformresponse@flintshire.gov.uk.

Cymorth Digidol

Gallwch gael cymorth wrth wneud hawliad ar-lein, diweddaru eich cyfrif a nodi newid mewn amgylchiadau. Mae ein staff wedi’u hyfforddi i ddarparu help a chefnogaeth os oes angen ac mae ar gael yn unrhyw un o’n Canolfannau Cyswllt.

Codau Post

Os ydych chi’n byw yn yr ardaloedd cod post canlynol, sylwch na fydd Canolfan Byd Gwaith Caer yn derbyn hawliadau Credyd Cynhwysol Gwasanaeth Llawn tan 19 Gorffennaf ac ni fydd Canolfan Byd Gwaith y Rhyl yn derbyn hawliadau tan 11 Ebrill 2018. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â swyddfa eich Canolfan Byd Gwaith lleol.

 • CH1 6
 • CH4 8
 • CH4 0
 • CH8 7
 • CH8 8
 • CH7 5
 • CH8 9
 • LL18 6
 • LL19 9

Teuluoedd â dau neu fwy o blant

Ffeithiau pwysig - rhwng 6 Ebrill 2017 a mis Tachwedd 2018

 • Ni fydd Credyd Cynhwysol yn talu swm ychwanegol ar gyfer trydydd plentyn neu blentyn dilynol neu berson ifanc cymwys a aned ar neu ar ôl 6 Ebrill 2017, oni bai bod eithriadau penodol yn berthnasol.
 • Ni fydd hawlwyr â thri neu fwy o blant yn gallu gwneud hawliad Credyd Cynhwysol newydd – oni bai bod yr hawlydd wedi bod yn cael Credyd Cynhwysol yn ystod y cyfnod chwe mis blaenorol a’i fod yn ailgyflwyno cais (yn ystod y cyfnod hwn, nid yw hawlwyr yn gallu hawlio budd-daliadau etifeddol).
 • Mae’n bosibl y bydd hawlwyr newydd â thri neu fwy o blant yn gallu hawlio budd-daliadau eraill.
 • O 6 Ebrill 2017, bydd y premiwm plentyn cyntaf yn daladwy i aelwyd sy’n gyfrifol am blentyn neu berson ifanc a aned cyn 6 Ebrill 2017 yn unig.
 • Bydd gan hawlwyr hawl i swm ychwanegol ar gyfer o leiaf y nifer o blant neu bobl ifanc cymwys a aned cyn 6 Ebrill 2017 y maen nhw’n gyfrifol amdanynt.
 • Bydd gan hawlwyr hawl i gefnogaeth ychwanegol o hyd o ran unrhyw blant anabl, hyd yn oed os nad ydynt yn cael swm plentyn ychwanegol o Gredyd Cynhwysol ar gyfer y plentyn anabl.
 • Mae’n bosibl y bydd gan hawlwyr hawl i gael help gyda chostau gofal plant ar gyfer unrhyw un o’u plant o hyd, hyd yn oed os nad ydynt yn cael swm plentyn ychwanegol o Gredyd Cynhwysol ar gyfer pob un o’u plant.
 • Ni effeithir ar fuddion a drosglwyddir ar gyfer plant (prydau ysgol am ddim ac ati).
 • Bydd Budd-dal Plant yn parhau i ddarparu cefnogaeth i deuluoedd, waeth faint o blant neu bobl ifanc cymwys sydd yn yr aelwyd honno.
 • Er mwyn sicrhau nad yw hawlwyr yn methu allan ar beth mae ganddynt hawl iddo, dylent barhau i roi gwybod am enedigaeth plentyn ac unrhyw newidiadau o ran eu hamgylchiadau sy’n ymwneud â phlant neu bobl ifanc.

Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth.

Polisi 2 blentyn Credyd Cynhwysol

Cronfa Cymorth Dewisol

Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth.

Cronfa Cymorth Dewisol

Cymorth Treth y Cyngor

Nodwch nad ydyw Credyd Cynhwysol yn cynnwys unrhyw gymorth tuag at eich costau Treth y Cyngor. Felly bydd angen i chi ymgeisio am Gymorth Treth y Cyngor ar-lein.

Taliadau Dewisol Tai

Mae Taliadau Dewisol Tai yn daliadau y gellir eu gwneud gan y Cyngor i bobl sy'n cael Credyd Cynhwysol (Elfen Dai), ond a all fod angen rhagor o gymorth ariannol gyda'u costau tai. Cliciwch yma i wneud cais.

Prydau Ysgol am Ddim

Mae’n bosibl y bydd gennych hawl i gael Prydau Ysgol am Ddim hefyd os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol.  Cliciwch ar y ddolen hon i wneud cais.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

I weld a oes hawl gennych, cliciwch ar y ddolen i fynd i’r Gyfrifiannell Credyd Cynhwysol.

I ddeall mwy am y broses hawlio Credyd Cynhwysol ar-lein, cliciwch ar y ddolen hon.

Gweler hefyd UC and You a fydd yn agor dogfen wedi’i hatodi a fydd yn rhoi rhagor o fanylion am beth mae Credyd Cynhwysol yn ei olygu i chi.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ewch i www.gov.uk/credyd-cynhwysol.

Os oes angen rhagor o gefnogaeth neu gyngor arnoch, anfonwch e-bost at y Tîm Ymateb Diwygio'r Gyfundrefn Les ar WRRT@flintshire.gov.uk