Alert Section

Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Canfasiad Blynyddol 2023

Mae'r adran etholiadol yn cyflawni canfasiad blynyddol eleni a bydd yn dechrau ar 10 Gorffennaf tan 30 Tachwedd.

Prawf Adnabod i Bleidleisio

O 4 Mai 2023, bydd yn rhaid i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos prawf adnabod â llun er mwyn pleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Canlyniadau'r etholiad

Yma byddwch yn dod o hyd i fanylion am Canlyniadau'r etholiad

councillorsimg_AdobeStock_270849974

Swyddi Gwag Achlysurol ac isetholiadau

Os bydd cynghorydd yn gadael ei sedd yn ystod ei dymor, bydd sedd wag achlysurol ar gael.

Gall sedd ddod yn wag mewn gwahanol ffyrdd. Gall fod oherwydd ymddiswyddiad cynghorydd, marwolaeth cynghorydd, anghymhwysiad (neu ddiffyg bod yn gymwys) cynghorydd, neu fethiant i ymgymryd â’r swydd ar ôl cael ei ethol.

Darganfod mwy
Welsh Dragon

Pa gefnogaeth fyddaf yn ei derbyn fel Cynghorydd Sir?

Pan fydd Cynghorwyr yn cael eu hethol am y tro cyntaf, mae'n cymryd amser i ddeall beth mae'r Cyngor yn ei wneud a'u rôl o fewn y Cyngor.

Cofrestru i Bleidleisio

Yma fe welwch y manylion ar gyfer cofrestru i bleidleisio hefyd.

Gweithio mewn Etholiadau

Ydych chi erioed wedi meddwl am gymryd rhan adeg yr etholiad drwy weithio mewn gorsaf bleidleisio neu yn y cyfrif?

Hygyrchedd yn yr Orsaf Bleidleisio

Byddwn ni'n cymryd pob cam rhesymol i gefnogi pleidleiswyr ag anableddau hefyd i wella amrywiaeth ac ansawdd y cymorth.

Trefniadau Etholiadol Sir y Fflint

Mae'r Cyngor Sir wedi'i rannu'n nifer o wardiau etholiadol a gynrychiolir gan Gynghorwyr. Ar gyfer etholiadau 2022 bydd yna wardiau newydd.

Pleidleisiau post

Gall pleidleiswyr na allant fynd i orsaf bleidleisio i bleidleisio ofyn am bleidlais bost

Pleidleisiau drwy ddirprwy

Gall pleidleiswyr na allant fynd i orsaf bleidleisio neu bleidleisio drwy'r post benodi rhywun arall i bleidleisio ar eu rhan

Addewid Ymgyrch Deg

Gofynnir i bob ymgeisydd sy'n sefyll yn etholiadau llywodraeth leol ym Mai i wneud Addewid Ymgyrch Deg os cymeradwyir cynigion yng nghyfarfod y Cyngor llawn ar 24 Chwefror 2022.

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau

Treuliau Etholiad

Mae 'treuliau etholiad' yn golygu'r arian sydd ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ei angen i brynu eitemau a gwasanaethau yn ystod ymgyrch etholiad.

Swyddi Gwag Achlysurol ac isetholiadau

Os bydd cynghorydd yn gadael ei sedd yn ystod ei dymor, bydd sedd wag achlysurol ar gael.

Sefyll mewn etholiad

Os ydych eisiau sefyll ar gyfer etholiad mae yna brosesau statudol rydych angen eu dilyn. Mae mwy o wybodaeth ar sefyll ar gyfer etholiad ar gael yma.