Cofrestru i bleidleisio


I bleidleisio mewn etholiadau lleol ac cenedlaethol mae’n rhaid i’ch enw fod ar y gofrestr etholiadol. Mae hon yn rhestr o enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio. Os nad ydych chi ar y rhestr, ni chewch bleidleisio.

Ni fyddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr hon yn awtomatig, hyd yn oed os ydych chi’n talu treth y cyngor, felly mae’n bwysig eich bod yn cofrestru.

Etholiadau Senedd Cymru / Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throeseddu - Dydd Iau, 6 Mai 2021

  • Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yw – 11:59pm ddydd Llun 19 Ebrill 2021.
  • Os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio yn eich eiddo ac nad ydych wedi symud ers i chi gofrestru, nid oes angen i chi ailgofrestru i bleidleisio
  • Os ydych wedi symud tŷ yn ddiweddar ac os nad ydych wedi cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd, mae’n rhaid i chi wneud hynny erbyn 11:59pm ddydd Llun 19 Ebrill 2021.
  • Peidiwch ag anghofio y gall unigolion sy’n 16 a 17 oed bellach bleidleisio yn etholiadau Senedd Cymru am y tro cyntaf.
  • Cofrestrwch erbyn dydd Llun 19 Ebrill2021 neu ni fyddwch yn gallu pleidleisio ddydd Iau 6 Mai 2021
  • Mae’n cymryd llai na thair munud i gofrestru ar-lein Byddai o gymorth i chi gael eich rhif Yswiriant Gwladol wrth law, gallwch ddod o hyd iddo ar eich slip cyflog, P60, neu lythyron am drethi, pensiynau a budd-daliadau.

Sut ydw i’n cofrestru?

Gallwch gofrestru i bleidleisio  yn gyflym ac yn rhwydd ar-lein.  Bydd arnoch chi angen nodi eich dyddiad geni a'ch rhif Yswiriant Gwladol (YG).  Os nad ydych chi'n gwybod eich rhif YG, cewch wybodaeth ar sut i’w gael yma

Cofrestru i bleidleisio ar-lein

Mae'n rhaid i bob aelod o'r teulu gofrestru yn unigol, a darparu eu rhif Yswiriant Gwladol a'u dyddiad geni fel tystiolaeth.

O'r blaen, byddai un person ym mhob cartref yn cofrestru'r holl breswylwyr cymwys yn defnyddio'r ffurflen ganfasio blynyddol.  Ond rŵan byddwch yn derbyn 'ffurflen ymholiad aelwyd' flynyddol, a bydd arnoch chi angen ychwanegu unrhyw un dros 16 oed sy'n byw yn eich cartref.  Bydd unrhywun heb gofrestru yn derbyn gwahoddiad drwy'r post i wneud hynny.

Unwaith byddwch chi wedi cofrestru does arnoch chi ddim angen ailgofrestru, oni bai'ch bod yn symud tŷ.  Fodd bynnag, fe ddylech chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen ymholiad aelwyd yn flynyddol.

Gall pleidleiswyr gofrestru hefyd drwy fynd ffonio 01352 702300

Pwy sy’n gallu cofrestru?

Gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych chi’n: 

  • yn 14 oed neu hŷn (ond ni allwch bleidleisio tan eich bod yn 16 yn etholiadau’r Senedd ac yn 18 mewn etholiadau eraill) AC
  • yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, y Gymanwlad. Dinesydd yr Undeb Ewropeaidd neu ddinesydd tramor sydd â chaniatâd i ddod mewn neu aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd arnoch.

Dan y ddeddfwriaeth bresennol, nid yw bod yn briod â dinesydd Prydeinig na bod â cherdyn preswyl parhaol i fyw yn y DU yn eich gwneud yn ddinesydd Prydeinig ac felly ni chewch bleidleisio yn etholiadau’r DU.

.