Gwasanaethau'r Cyngor a'r tywydd


Wedi'i ddiweddaru: 5:30pm 25 Ionawr 2021

Bydd yn oer heno, dros nos a bore yfory gyda'r tymheredd yn is na’r rhewbwynt. 

Mae lorïau graeanu allan ar y prif rwydwaith priffyrdd ar hyn o bryd a byddant allan dros nos heno a bore yfory. 

Roedd lori raeanu yn cynorthwyo casgliadau gwastraff ar ffyrdd ystadau heddiw (25 Ionawr) a bydd y rhan fwyaf o’r rowndiau gwastraff wedi’u cwblhau, ac eithrio rhai cul-de-sacs bach sy’n dal i fod yn anhygyrch. 

Bydd criwiau gwastraff ac ailgylchu allan yfory (26 Ionawr) yn gwneud eu casgliadau arferol cyn belled a bo hynny’n ddiogel.  

Disgwylir i wastraff bwyd ac ailgylchu na lwyddwyd i’w casglu ddydd Sadwrn 23 Ionawr gael eu casglu yfory (dydd Mawrth, 26 Ionawr) os bydd y tywydd ac amodau’r ffyrdd yn caniatáu.   Cynghorir trigolion i osod eu cynhwysyddion gwastraff bwyd ac ailgylchu allan i’w casglu eto erbyn 7am fore Mawrth. 

Disgwylir i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref fod ar agor heb unrhyw amhariad ar y gwasanaeth. 

Wedi'i ddiweddaru: 12:45pm 25 Ionawr 2021

Mae’r holl lorïau graeanu allan yn trin y prif rwydwaith priffyrdd ar hyn o bryd er mwyn sicrhau mynediad ar gyfer unrhyw deithiau hanfodol.  

Mae timau’r Gwasanaethau Stryd allan yn graeanu canol trefi â llaw, ac yn ail-lenwi biniau halen, ac rydym yn cynorthwyo i raeanu canolfannau iechyd sy’n cynnig brechiadau COVID-19 yn ôl y gofyn.  

Mae criwiau casglu gwastraff ar ffyrdd ystâd yn yr Wyddgrug, Mynydd Isa a Bwcle yn cael eu cynorthwyo gan lorïau graeanu.  

Bydd casgliadau bwyd ac ailgylchu na chwblhawyd ddydd Sadwrn, 23 Ionawr yn cael eu cwblhau ddydd Mawrth, 26 Ionawr os bydd y tywydd yn caniatáu.   Cynghorir preswylwyr i roi eu cynhwysyddion gwastraff bwyd ac ailgylchu allan eto ar gyfer casglu am 7am bore dydd Mawrth.

Rydym yn anelu i ddychwelyd heddiw (dydd Llun 25 Ionawr) ar gyfer biniau du na gasglwyd ddydd Sadwrn 23 Ionawr cyn belled â bod  cerbydau casglu yn gallu cael mynediad i’r lleoliadau yr effeithiwyd arnynt. 

Mae pob Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar agor fel arfer heddiw (dydd Llun, 25 Ionawr).

Wedi'i ddiweddaru: 9:15am 25 Ionawr 2021

Mae timau Cynnal a Chadw’r Gaeaf wedi bod yn parhau i raeanu drwy’r nos a byddant yn parhau drwy’r dydd heddiw gan ganolbwyntio ar gynnal y prif rwydwaith priffordd i sicrhau mynediad ar gyfer holl deithio hanfodol. 

Mae pentyrrau/biniau halen yn parhau i gael eu llenwi ar draws y rhwydwaith ble nodwyd a gofynnwyd gan aelodau o’r cyhoedd. 

Mae’r tywydd wedi effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y penwythnos.  Bydd casgliadau bwyd ac ailgylchu na chwblhawyd ddydd Sadwrn, 23 Ionawr yn cael eu cwblhau ddydd Mawrth, 26 Ionawr os bydd y tywydd yn caniatáu.   Cynghorir preswylwyr i roi eu cynhwysyddion gwastraff bwyd ac ailgylchu allan eto ar gyfer casglu am 7am bore dydd Mawrth.

Rydym yn anelu i ddychwelyd heddiw (dydd Llun 25 Ionawr) ar gyfer biniau du na gasglwyd ddydd Sadwrn 23 Ionawr cyn belled â bod  cerbydau casglu yn gallu cael mynediad i’r lleoliadau yr effeithiwyd arnynt. 

Mae pob Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar agor fel arfer heddiw (dydd Llun, 25 Ionawr).

Wedi'i ddiweddaru: 1:00pm 24 Ionawr 2021

Mae ein timau Cynnal a Chadw'r Gaeaf wedi bod yn graeanu'n barhaus drwy'r nos ac yn parhau i weithio heddiw i fynd i'r afael â thrwsio a glanhau yn ôl y gofyn.

Mae tomenni halen/biniau halen yn cael eu hail-lenwi ar draws y rhwydwaith lle nodir bod eu hangen a lle mae aelodau o'r cyhoedd wedi gofyn amdanynt, a bydd hyn yn parhau heddiw.  
Bydd cyfnod o dywydd oer yn parhau dros yr ychydig ddyddiau nesaf felly mae'n debygol y bydd ein timau graeanu yn gweithio dros y 24 awr nesaf o leiaf.

Cafodd casgliadau gwastraff ac ailgylchu eu heffeithio gan y tywydd ddoe (23 Ionawr), yn enwedig yn ardaloedd Afonwen, Caerwys, Ysceifiog, Carmel, Chwitffordd, Gorsedd, Milwr, Pistyll, Maes Glas a rhannau o Dreffynnon, megis yr Holway, Wedgewood Heights a Choed-y-Fron.

Disgwylir i gasgliadau gwastraff (biniau du) na chawsant eu casglu ddoe (23 Ionawr) oherwydd yr eira a'r amodau ffordd rhewllyd gael eu casglu heddiw, ar yr amod y gallwn gael ein cerbydau i'r lleoliadau a nodwyd.  Cynghorir preswylwyr i adael eu biniau allan eto i'w casglu heddiw (24 Ionawr).  

Bydd unrhyw gasgliadau ailgylchu a bwyd na chawsant eu gwneud ddoe yn cael eu trefnu i'w casglu ddydd Mawrth, 26 Ionawr, pan ragwelir y bydd y tywydd yn gwella ac mae preswylwyr yn cael eu cynghori i roi eu cynwysyddion ailgylchu a gwastraff bwyd allan i'w casglu eto erbyn 7am fore Mawrth (26 Ionawr). 

Mae pob Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar agor fel arfer heddiw (24 Ionawr).