Hafan > Preswyl > Cydraddoldeb ac Amrywioldeb > Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Nawr mae hi’n amser i ni adolygu ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol. Gweler ein hymgynghoriad isod.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cyflwyno dyletswydd gyffredinol newydd ar gyfer y sector cyhoeddus i ddisodli’r dyletswyddau blaenorol ar gyfer anabledd, rhyw a hil.  Mae’r ddyletswydd gyffredinol yn mynnu bod awdurdodau cyhoeddus yn:

  • Cael gwared ar gamwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir o dan y Ddeddf;
  • Gwella cyfle cyfartal rhwng unigolion sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol ac unigolion nad ydynt yn eu rhannu; a
  • Meithrin perthnasoedd da rhwng unigolion sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol ac unigolion nad ydynt yn eu rhannu.

Y nodweddion gwarchodedig yw oedran; anabledd; ailbennu rhywedd; priodas a phartneriaeth sifil; beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gredoau (gan gynnwys anghredinwyr); rhyw; cyfeiriadedd rhywiol.

Rydym wedi cydweithio â chyrff cyhoeddus eraill ledled y gogledd a hefyd gyda rhanddeiliaid lleol i nodi amcanion. Mae ein hamcanion yn seiliedig ar yr elfennau canlynol:

  • Iechyd
  • Addysg
  • Cyflogaeth
  • Diogelwch Personol
  • Cynrychiolaeth a Llais
  • Mynediad at wybodaeth, gwasanaethau a’r amgylchedd

Yn y dogfennau a’r dolenni ceir rhagor o wybodaeth am ein hamcanion a’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - fersiwn Iaith Arwyddion Prydain         

Amcanion cydraddoldeb strategol 2020 i 2024

Rydym yn adolygu ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol ac mae arnom ni angen eich barn ynghylch pa amcanion i’w cynnwys yn ein Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol sefydliadol ar gyfer 2020-24. 

Mae’r amcanion presennol wedi’u cynnwys isod er mwyn i chi gael cyflwyno eich sylwadau a’ch awgrymiadau. Mae’r rhain yn seiliedig ar amcanion cydraddoldeb drafft Llywodraeth Cymru a gwaith ymchwil y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, A yw Cymru’n Decach 2018. Gwerthfawrogir eich cyfraniad at ein gwaith hawliau cydraddoldeb a hawliau dynol yn fawr. Gobeithiwn y byddwch yn treulio ychydig funudau yn cwblhau’r holiadur ar-lein, gallwch hefyd gyflwyno’r holiadur ynghlwm â’i anfon 

drwy’r post at:-

Stephanie Aldridge  Swyddog Cymorth Cyfathrebu a Busnes Corfforaethol                                                      neu dros e-bost at: Stephanie.aldridge@flintshire.gov.uk  

Anfonwch eich atebion  erbyn 31.12.19                                                        

Amcanion Cydraddoldeb:
• Lleihau anghydraddoldebau mewn Addysg
• Byddwn yn sicrhau ein bod yn gyflogwyr teg ac yn lleihau bylchau tâl
• Lleihau anghydraddoldebau iechyd
• Gwella Safonau Byw ar gyfer pobl â gwahanol nodweddion a ddiogelir 
• Cynyddu mynediad at gyfranogiad 
• Diogelu pobl rhag tlodi