Alert Section

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol


RHAGLEN CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL

Dyma gronfa grant cyfalaf sy'n anelu at ddatblygu a gwella cyfleusterau ar gyfer cymunedau er mwyn trechu tlodi a’i effeithiau.

Nodau

Bydd y Rhaglen yn agored i brosiectau ledled Cymru. Bydd angen i geisiadau ddangos y canlynol am y cyfleuster sydd i'w wella:

 • ei fod yn angenrheidiol ac yn cael ei ddefnyddio gan y gymuned ac yn cynnig gwasanaethau nad ydynt yn cael eu dyblygu yn yr ardal o gwmpas
 • ei fod yn darparu gwasanaethau sy'n atal neu'n lliniaru tlodi a'i effeithiau
 • yn ail-gyflwyno neu'n atal colli gwasanaethau cymunedol
 • yn cael ei gefnogi gan y gymuned leol a'i ddatblygu ar y cyd â hi
 • yn strategol ac yn gallu profi hyn drwy ddangos tystiolaeth fod ganddo gefnogaeth yr awdurdod lleol, y Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, Bwrdd Iechyd Lleol neu bartner tebyg
 • yn gynaliadwy dros y tymor canolig i hir..

Cymhwysedd

Mae'r Rhaglen yn un gymunedol, ac mae yn agored i fudiadau'r sector gwirfoddol a chymunedol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Rydym yn cydnabod, er mwyn gwneud hyn fod yn rhaid i ni wella iechyd a lles; cyfleoedd ar gyfer dysgu gydol oes; a rhagolygon economaidd aelodau unigol ein cymunedau mwyaf bregus.

Rydym am gael ceisiadau sy'n cael eu harwain gan y gymuned ac yn cael eu datblygu mewn partneriaeth â'r gymuned, a phartneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat. Anogir cyd-leoli sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau megis mynediad at undeb credyd, gwasanaethau iechyd lleol, gwasanaethau swyddfa'r post, gwasanaethau ieuenctid, cyfleusterau chwaraeon, cyfleusterau llyfrgell ayb..

Y meini prawf cyllido

Bydd grantiau cyfalaf ar gael hyd at uchafswm o £500,000. Gellid mynd y tu hwnt i'r uchafswm hwn ar gyfer prosiectau eithriadol sydd yn dangos hefyd eu bod wedi cael trafferth denu cyllid o ffynonellau eraill.

Mae grantiau ar gael ar gyfer gwaith cyfalaf i ddarparu neu wella cyfleusterau cymunedol sy'n atal neu'n mynd i'r afael â thlodi drwy gynnig un neu fwy o'r gwasanaethau canlynol:

 • Darparu, diogelu neu ail-gyflwyno gwasanaeth cymunedol gwerthfawr megis mynediad at undeb credyd, swyddfa'r post, llyfrgell, y siop/man gwerthu olaf yn yr ardal.
 • Cynnal hyfforddiant seiliedig ar sgiliau neu hyfforddiant achrededig arall i wella rhagolygon buddiolwyr unigol o ran canfod swyddi.
 • Cynnal gwasanaethau iechyd lleol, gweithgareddau ymarfer neu fyw yn iach.
 • Darparu mynediad cymunedol i TG, mynediad at fand eang a/neu hyfforddiant TG i gynorthwyo cynhwysiant digidol.
 • Cynnal banc bwyd, menter fwyd gydweithredol, mynediad at wasanaethau cynghori neu weithgaredd arall sy'n atal neu'n lliniaru effeithiau tlodi.
 • Cynnal gweithgareddau a gyflwynir drwy raglen mynd i'r afael â thlodi Llywodraeth Cymru megis Cymunedau yn Gyntaf neu Teuluoedd yn Gyntaf.
 • Annog cyd-leoli grwpiau lleol a darparwyr gwasanaethau i wella cynaliadwyedd cyffredinol y cyfleuster.
 • Gwneud y gorau o'r cyllid sydd ar gael drwy osgoi dyblygu gwasanaethau a gweithio gyda phartneriaid lleol eraill yn y gymuned, y sectorau cyhoeddus a phreifat i wella cyfleoedd bywyd pobl leol.

  Sut i wneud cais am gyllid

  Gwahoddir ceisiadau i'r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol gan brosiectau a arweinir gan y gymuned hyd at uchafswm o £500,000.

  Mae'n rhaglen grant dreigl sy'n golygu y gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg; nid oes unrhyw rowndiau cyllido ffurfiol.

  Rhaid i geisiadau allu dangos fod y cyfleuster yn gynaliadwy ac felly rhaid cyflwyno hefyd gynllun busnes  a ategir gan gyfrifon blynyddol lle byddant ar gael.

  Bydd y broses ymgeisio mewn dau gam. Bydd Cam 1 yn gais byr a ddefnyddir i asesu cymhwysedd a chydymffurfiaeth â meini prawf y cynllun, er enghraifft, trechu tlodi.  Bydd ymgeiswyr yn derbyn ymateb i gam un o fewn 30 diwrnod gwaith.

  Mae cam dau yn gofyn am gyflwyno cynllun busnes. Mae proses dau gam yn helpu i sicrhau nad yw prosiectau nad ydynt yn cyfateb yn dda i'r meini prawf cyllido yn gwastraffu adnoddau ar ddatblygu cais nad oes ganddo fawr o siawns o lwyddo.

  Bydd disgwyl i ymgeiswyr posibl weithio gyda awdurdodau lleol a Chynghorau Gwirfoddol Cymunedol yn ogystal â'r gymuned leol er mwyn datblygu ceisiadau.

  Anfonwch eich datganiadau o ddiddordeb wedi'u cwblhau mewn e-bost at:

  communityfacilitiesproghelp@wales.gsi.gov.uk

  Manylion cyswllt

  De Ddwyrain Cymru: Mike O'Shea ar 0300 062 8612

  Gogledd a Chanolbarth Cymru: Nesta Doughty ar 0300 062 5627

  Gorllewin Cymru: Helen Brown ar 0300 062 8265

  Os na fydd yr uchod ar gael: Lisa Clarridge ar 0300 062 830

Ffurflen mynegi diddordeb

Canllawiau i rai sy'n ymgeisio am grant