Alert Section

Eiddo ar rent preifat wedi adfeilio


Coronafeirws (COVID-19): canllawiau i landlordiaid ac asiantau rheoli yn y sector rhentu preifat:
https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-canllawiau-i-landlordiaid-ac-asiantau-rheoli-yn-y-sector-rhentu-preifat

Coronafeirws (COVID-19): cefnogaeth i denantiaid yng Nghymru:
https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-canllawiau-i-landlordiaid-ac-asiantau-rheoli-html

 https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-canllawiau-i-landlordiaid-ac-asiantau-rheoli-html

Mae Cyngor Sir y Fflint yn credu fod hawl gan bawb i fyw mewn cartref, sydd mewn cyflwr da, gyda mynediad parod i'r holl amwynderau sydd angen, yn ddiogel ac yn rhydd o beryglon iechyd a diogelwch annerbyniol. Mae’r tîm Rheolaeth Amgylcheddol yn gweithio i sicrhau fod pob tenant Sector Preifat sydd â thai sydd ag amodau sy’n methu cyrraedd y safonau a amlinellir uchod yn cael eu cynorthwyo fel y gall eu llety gyrraedd y lefel hwn.


Beth ddylwn i wneud os wyf yn teimlo fod y llety mewn cyflwr gwael?
Y perchennog/ landlord fydd pwynt cyswllt cyntaf yr eiddo bob amser i drafod eich pryderon a gofyn i unrhyw ddiffygion gael eu cywiro. Cofiwch, efallai nad ydynt yn sylweddoli fod angen gwneud gwaith ar yr eiddo. Yna dylid rhoi amser rhesymol i’r perchennog / landlord wneud y gwaith atgyweirio. Mae’r cyfnod yn dibynnu’n fawr ar y math o waith atgyweirio sydd ei angen.

Mae fy landlord wedi gwrthod gwneud unrhyw waith ar yr eiddo. Beth allaf i ei wneud?
Mae perchennog yr eiddo wedi gwrthod gwneud gwaith atgyweirio neu wedi cytuno i wneud gwaith atgyweirio, ond yn methu eu dechrau ar yr amser a gytunwyd, gallwch gysylltu â’r tîm Rheoli Amgylcheddol. Yna bydd Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn cysylltu â chi.

Gallwch gysylltu â’r tîm Rheolaeth Amgylcheddol ar ppadmin@flintshire.gov.uk