Grantiau & Benthyciadau Tai


Grant Eiddo Gwag

Mae oddeutu 500 o eiddo gwag hirdymor yn Sir y Fflint; mae'r Grant Eiddo Gwag yn fenthychiad i helpu perchnogion i ailddefnyddio eiddo gwag.

Mae'r grant ar ffurf benthyciad di-log sy'n talu am waith i sicrhau fod yr eiddo yn cyrraedd y Safon Tai Gweddus. Er enghraifft, gwaith i wella eiddo sydd mewn cyflwr difrifol wael, darparu ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern, gwella systemau gwresogi ac insiwleiddio, a chael gwared ar unrhyw beryglon difrifol a allai effeithio ar les y meddiannydd, megis lleithder, grisiau peryglus neu wifrau trydanol.

 • Uchafswm: £25,000 i bob uned o adeiladau(uchafswm o £150,000 i bob ymgeisydd).
 • Mae'r Cyngor yn berchen ar gyfran o'r eiddo a ad-delir os caiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo cyn pen 2-3 blynedd.
 • Ar gyfer y rheiny sydd wedi bod yn berchnogion am 6 mis a mwy, sicrhau fod eiddo preswyl gwag yn cyrraedd safonau gosod tai.
Meini Prawf CymhwyseddAmodauSwm
 • Mae gan yr ymgeisydd fuddiant perchennog
 • Rhaid i'r ymgeisydd gael digon o ecwiti yn ei eiddo i gwmpasu swm y benthyciad neu rhaid iddo/iddi gynnig gwahanol eiddo sydd â digon o ecwiti i'w warantu
 • Rhaid i eiddo'r ymgeisydd fod yn eiddo gwag hirdymor (dros 6 mis)
 • Rhaid i denant fod yn yr eiddo nes i'r benthyciad gael ei ryddhau neu nes iddo gael ei werthu
 • Ar ôl cwblhau'r gwaith, rhaid i'r eiddo fod yn breswyliadwy a rhaid iddo gyrraedd y safon gosod tai (dim peryglon categori 1)
 • Rhaid cael yswiriant adeiladau ar yr eiddo nes i'r benthyciad gael ei ad-dalu
 • Uchafswm o £25,000 yn amodol ar brofion cymhwysedd ac asesiadau benthyciadau
 • Mae'r Cyngor yn berchen ar gyfran o werth yr eiddo, am gost y gwaith
 • Caiff y benthyciad ei ad-dalu pan gaiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo (hyd mwyaf y benthyciad yw 2 flynedd ar gyfer gwerthu a 3 blynedd ar gyfer rhentu)
 • Gellir gwneud ad-daliad cynnar gwirfoddol ar unrhyw adeg

Gwneud cais ar-lein

Benthyciad Eiddo Gwag

Mae oddeutu 500 o eiddo gwag hirdymor yn y Sir. Pwrpas y benthyciad hwn yw helpu perchnogion i ailddefnyddio eu heiddo gwag. Mae'n fenthyciad di-log ar gyfer gwaith i sicrhau fod yr eiddo'n cyrraedd y Safon Tai Gweddus. Er enghraifft,gwaith i wella eiddo sydd mewn cyflwr difrifol wael, darparu ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern, gwella systemau gwresogi ac insiwleiddio, a chael gwared ar unrhyw beryglon difrifol a allai effeithio ar les y meddiannydd, megis lleithder, grisiau peryglus neu wifrau trydanol.

 • Uchafswm: benthyciad o £10,000 di-log.
 • Mae'r Cyngor yn berchen ar gyfran o'r eiddo a ad-delir pan gaiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo.
 • Ar gyfer y rheiny sydd wedi bod yn berchnogion am 6 mis a mwy ac sydd wedi cael arolwg yn dweud fod yr eiddo preswyl gwag yn 'anweddus' i gyrraedd y safon gosod tai, ar gyfer tenantiaid a enwebir gan y Cyngor.
Meini Prawf CymhwyseddAmodauSwm
 • Mae gan yr ymgeisydd fuddiant perchennog
 • Rhaid i'r ymgeisydd gael digon o ecwiti yn ei eiddo i gwmpasu swm y benthyciad neu rhaid iddo/iddi gynnig gwahanol eiddo sydd â digon o ecwiti i'w warantu
 • Eiddo anweddus neu mae ganddo beryglon categori 2 sy'n llawer uwch nag oedran cyfartalog yr eiddo
 • Rhaid i eiddo ymgeiswyr fod yn eiddo gwag hirdymor (dros 6 mis) a rhaid i'r Cyngor fod yn fodlon bod angen am dai yn yr ardal
 • Rhaid i denant fod yn yr eiddo nes i'r benthyciad gael ei ryddhau
 • Rhaid i berchennog yr eiddo gytuno fod yr eiddo'n cael ei reoli gan asiantaeth gosod tai cymdeithasol
 • Mae Cyngor Sir y Fflint yn cadw hawliau tenantiaeth ar gyfer tymor y cytundeb.
 • Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, mae'r eiddo'n cyrraedd y Safon Tai Gweddus
 • Rhaid i'r eiddo gael yswiriant adeiladau nes i'r benthyciad gael ei ad-dalu
 • Uchafswm benthyciad o £10,000 yn amodol ar brofion cymhwysedd ac asesiadau benthyciadau
 • Isafswm benthyciad o £500
 • Mae'r Cyngor yn berchen ar gyfran o werth yr eiddo, am gost y gwaith
 • Caiff y benthyciad ei ad-dalu pan gaiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo neu pan ddaw'r hawliau enwebu i ben
 • Gellir gwneud ad-daliad cynnar gwirfoddol ar unrhyw adeg

Caiff ceisiadau eu hystyried gan bobl sy'n prynu am y tro cyntaf sy'n dymuno byw yn yr eiddo eu hunain ac sydd hefyd wedi cofrestru ar Gofrestr Perchentyaeth Cartrefi Fforddiadwy'r Cyngor. Nid yw'r amodau mewn perthynas ag asiantaeth gosod tai cymdeithasol yn rheoli'r eiddo, Cyngor Sir y Fflint yn dargadw hawliau tenantiaeth a'r gofyn i fod yn landlord achrededig yn berthnasol i'r ymgeiswyr hyn.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01352 703398.

Benthyciad i Berchen-feddiannydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun Benthyciad newydd sydd yn cynnig cymorth ariannol i berchnogion eiddo preifat.
 
Mae’r cyllid, sydd ar gael i Gynghorau Cymru, yn galluogi’r Cyngor i ddarparu benthyciad tymor byr i dymor canolig i berchnogion eiddo is-safonol sydd yn gymwys i’r meini prawf fforddiadwyedd ac sydd yn gyfyngedig i ffynonellau cyllid eraill. 

Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb lenwi Ffurflen Mynegi Diddordeb, gweler ynghlwm.  Sylwch, mae hyn yn golygu eich bod yn bwriadu rheoli'r prosiect eich hun, gan gynnwys ceisio dyfynbrisiau cystadleuol, trefnu arolwg asbestos, rheoli’r gwaith ar y safle a sicrhau bod yr holl waith yn cael ei gwblhau yn foddhaol ac yn bodloni unrhyw ofynion deddfwriaethol sydd ar waith.

Sylwch fod y benthyciad yn ôl disgresiwn a ni ellir sicrhau cynnig o fenthyciad tan fydd yr ymgeisydd wedi cael hysbysiad ffurfiol o gymeradwyaeth.  Bydd yr holl arian yn cael ei dalu i chi ar ôl darparu anfoneb Contractwr (Contractwyr) ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau.
Rheolwr Gwasanaeth - Menter ac Adfywio