Hafan > Preswyl > Tai > Grantiau & Benthyciadau Tai

Grantiau & Benthyciadau Tai

Grant Eiddo Gwag

Mae oddeutu 500 o eiddo gwag hirdymor yn Sir y Fflint; mae'r Grant Eiddo Gwag yn fenthychiad i helpu perchnogion i ailddefnyddio eiddo gwag.

Mae'r grant ar ffurf benthyciad di-log sy'n talu am waith i sicrhau fod yr eiddo yn cyrraedd y Safon Tai Gweddus. Er enghraifft, gwaith i wella eiddo sydd mewn cyflwr difrifol wael, darparu ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern, gwella systemau gwresogi ac insiwleiddio, a chael gwared ar unrhyw beryglon difrifol a allai effeithio ar les y meddiannydd, megis lleithder, grisiau peryglus neu wifrau trydanol.

 • Uchafswm: £25,000 i bob uned o adeiladau(uchafswm o £150,000 i bob ymgeisydd).
 • Mae'r Cyngor yn berchen ar gyfran o'r eiddo a ad-delir os caiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo cyn pen 2-3 blynedd.
 • Ar gyfer y rheiny sydd wedi bod yn berchnogion am 6 mis a mwy, sicrhau fod eiddo preswyl gwag yn cyrraedd safonau gosod tai.
Meini Prawf CymhwyseddAmodauSwm
 • Mae gan yr ymgeisydd fuddiant perchennog
 • Rhaid i'r ymgeisydd gael digon o ecwiti yn ei eiddo i gwmpasu swm y benthyciad neu rhaid iddo/iddi gynnig gwahanol eiddo sydd â digon o ecwiti i'w warantu
 • Rhaid i eiddo'r ymgeisydd fod yn eiddo gwag hirdymor (dros 6 mis)
 • Rhaid i denant fod yn yr eiddo nes i'r benthyciad gael ei ryddhau neu nes iddo gael ei werthu
 • Ar ôl cwblhau'r gwaith, rhaid i'r eiddo fod yn breswyliadwy a rhaid iddo gyrraedd y safon gosod tai (dim peryglon categori 1)
 • Rhaid cael yswiriant adeiladau ar yr eiddo nes i'r benthyciad gael ei ad-dalu
 • Uchafswm o £25,000 yn amodol ar brofion cymhwysedd ac asesiadau benthyciadau
 • Mae'r Cyngor yn berchen ar gyfran o werth yr eiddo, am gost y gwaith
 • Caiff y benthyciad ei ad-dalu pan gaiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo (hyd mwyaf y benthyciad yw 2 flynedd ar gyfer gwerthu a 3 blynedd ar gyfer rhentu)
 • Gellir gwneud ad-daliad cynnar gwirfoddol ar unrhyw adeg

Gwneud cais ar-lein

Benthyciad Eiddo Gwag

Mae oddeutu 500 o eiddo gwag hirdymor yn y Sir. Pwrpas y benthyciad hwn yw helpu perchnogion i ailddefnyddio eu heiddo gwag. Mae'n fenthyciad di-log ar gyfer gwaith i sicrhau fod yr eiddo'n cyrraedd y Safon Tai Gweddus. Er enghraifft,gwaith i wella eiddo sydd mewn cyflwr difrifol wael, darparu ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern, gwella systemau gwresogi ac insiwleiddio, a chael gwared ar unrhyw beryglon difrifol a allai effeithio ar les y meddiannydd, megis lleithder, grisiau peryglus neu wifrau trydanol.

 • Uchafswm: benthyciad o £10,000 di-log.
 • Mae'r Cyngor yn berchen ar gyfran o'r eiddo a ad-delir pan gaiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo.
 • Ar gyfer y rheiny sydd wedi bod yn berchnogion am 6 mis a mwy ac sydd wedi cael arolwg yn dweud fod yr eiddo preswyl gwag yn 'anweddus' i gyrraedd y safon gosod tai, ar gyfer tenantiaid a enwebir gan y Cyngor.
Meini Prawf CymhwyseddAmodauSwm
 • Mae gan yr ymgeisydd fuddiant perchennog
 • Rhaid i'r ymgeisydd gael digon o ecwiti yn ei eiddo i gwmpasu swm y benthyciad neu rhaid iddo/iddi gynnig gwahanol eiddo sydd â digon o ecwiti i'w warantu
 • Eiddo anweddus neu mae ganddo beryglon categori 2 sy'n llawer uwch nag oedran cyfartalog yr eiddo
 • Rhaid i eiddo ymgeiswyr fod yn eiddo gwag hirdymor (dros 6 mis) a rhaid i'r Cyngor fod yn fodlon bod angen am dai yn yr ardal
 • Rhaid i denant fod yn yr eiddo nes i'r benthyciad gael ei ryddhau
 • Rhaid i berchennog yr eiddo gytuno fod yr eiddo'n cael ei reoli gan asiantaeth gosod tai cymdeithasol
 • Mae Cyngor Sir y Fflint yn cadw hawliau tenantiaeth ar gyfer tymor y cytundeb.
 • Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, mae'r eiddo'n cyrraedd y Safon Tai Gweddus
 • Rhaid i'r eiddo gael yswiriant adeiladau nes i'r benthyciad gael ei ad-dalu
 • Uchafswm benthyciad o £10,000 yn amodol ar brofion cymhwysedd ac asesiadau benthyciadau
 • Isafswm benthyciad o £500
 • Mae'r Cyngor yn berchen ar gyfran o werth yr eiddo, am gost y gwaith
 • Caiff y benthyciad ei ad-dalu pan gaiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo neu pan ddaw'r hawliau enwebu i ben
 • Gellir gwneud ad-daliad cynnar gwirfoddol ar unrhyw adeg

Caiff ceisiadau eu hystyried gan bobl sy'n prynu am y tro cyntaf sy'n dymuno byw yn yr eiddo eu hunain ac sydd hefyd wedi cofrestru ar Gofrestr Perchentyaeth Cartrefi Fforddiadwy'r Cyngor. Nid yw'r amodau mewn perthynas ag asiantaeth gosod tai cymdeithasol yn rheoli'r eiddo, Cyngor Sir y Fflint yn dargadw hawliau tenantiaeth a'r gofyn i fod yn landlord achrededig yn berthnasol i'r ymgeiswyr hyn.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01352 703398.

Grant Eiddo Gwag & Byw Uwchben Siopau (LOTS)

Pwrpas y grant hwn yw helpu perchnogion i ailddefnyddio eiddo gwag yn Ardal Adnewyddu strategol y Cyngor. Ei fwriad yw cwmpasu gwaith sy'n sicrhau fod yr eiddo'n cyrraedd y Safon Tai Gweddus. Er enghraifft, gwaith i wella eiddo sydd mewn cyflwr difrifol wael, darparu ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern, gwella systemau gwresogi ac insiwleiddio, a chael gwared ar unrhyw beryglon difrifol a allai effeithio ar les y meddiannydd, megis lleithder, grisiau peryglus neu wifrau trydanol.

 • Uchafswm: grant o £20,000.
 • Mae cyfran o'r grant yn ad-daladwy os caiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo cyn pen 5 mlynedd.
 • I alluogi perchnogion eiddo gwag i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon gosod tai, mewn ardaloedd cymwys, ar gyfer tenantiaid a enwebir gan y Cyngor am 5 mlynedd.
Meini Prawf CymhwyseddAmodauSwm
 • Gwahoddir yr ymgeisydd i wneud cais gan y Cyngor
 • Mae gan yr ymgeisydd fuddiant perchennog
 • I'w ddefnyddio yn Ardal Adnewyddu strategol y Cyngor
 • Rhaid i gyfran o'r grant gael ei ad-dalu os caiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo cyn pen 5 mlynedd. Bydd gostyngiad o 20% yn yr ad-daliad ar gyfer pob blwyddyn lawn sy'n mynd heibio ar ôl y dyddiad cwblhau.
 • Mae Cyngor Sir y Fflint yn dargadw hawliau tenantiaeth am 5 mlynedd a rhaid i'r eiddo gael ei reoli gan Gartrefi Gogledd-ddwyrain Cymru
 • Anogir landlordiaid sy'n cymryd rhan i ymuno â Chynllun Achredu Landordiaid Cymru Gyfan a derbyn enwebiadau gan Gyngor Sir y Fflint.
 • Ar ôl cwblhau'r gwaith, mae'r eiddo'n cyrraedd y Safon Tai Gweddus
 • Uchafswm o £20,000 yn amodol ar brofion cymhwysedd ac asesiadau benthyciadau
 • Ad-delir cyfran o'r grant os caiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwddo cyn pen 5 mlynedd

D.S. Caiff ceisiadau eu hystyried gan bobl sy'n prynu am y tro cyntaf sy'n dymuno byw yn yr eiddo eu hunain ac sydd hefyd wedi cofrestru ar Gofrestr Perchentyaeth Cartrefi Fforddiadwy. Nid yw'r amodau sy'n gysylltiedig ag asiantaeth gosod tai cymdeithasol yn rheoli'r eiddo, Cyngor Sir y Fflint yn dargadw hawliau tenantiaeth a'r gofyn i fod yn landlord achrededig yn berthnasol i'r ymgeiswyr hyn.

Cynllun Benthyciad Gwella Cartrefi

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun Benthyciad Gwella Cartrefi newydd sy'n cynnig cymorth ariannol i berchnogion eiddo preifat.

Mae'r gronfa, sydd ar gael i Gynghorau Cymru, yn galluogi'r Cyngor i ddarparu benthyciadau byrdymor a thymor canolig i berchnogion eiddo sy'n is na'r safon sy'n cyflawni meini prawf fforddiadwyedd ac sy'n cael eu cyfyngu gan ffynonellau cyllid eraill.

Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb lenwi Ffurflen Mynegi Diddordeb - lawrlwythwch y ffurflen isod.

Sylwch fod y benthyciad yn cael ei roi yn ôl disgresiwn ac ni ellir gwarantu cynnig nes i'r ymgeisydd dderbyn hysbysiad cymeradwyaeth ffurfiol.

Meini Prawf Benthyciad Gwella Cartrefi

Meini Prawf CymhwyseddAmodauSwm
Benthyciad ar gael i unrhyw ymgeisydd Gwaith sy'n gwneud eiddo preswyl yn ddiogel, yn gynnes a/neu'n ddiogel £1,000 hyd at £25,000. Uchafswm benthyciad i bob ymgeisydd £150,000
Uchafswm ffi a godir ar dderbynnydd benthyciad Ffi weinyddol yn daladwy Ffi weinyddol o 15%
Gellir darparu benthyciadau er mwyn gwella eiddo preswyl i:
 • Barhau â pherchnogaeth
 • Gwerthu
 • Rhentu
Gofynnol gan Lywodraeth Cymru
Amodau'r Benthyciad Gwella Cartrefi
 • Os yw'r eiddo'n cael ei osod ni ddylai gynnwys unrhyw beryglon categori 1 fel y'i diffinnir gan y System Cyfraddau Iechyd a Diogelwch Tai (HHSRS)
 • Os bydd y derbynnydd yn gwerthu'r eiddo yn ystod tymor y BGC bydd rhaid iddo/iddi ad-dalu'r benthyciad ar unwaith
Gofynnol gan Lywodraeth Cymru
Uchafswm cyfnod y benthyciad Hyd at 5 mlynedd am fenthyciad landlord, 7 mlynedd i berchen-feddianwyr Gofynnol gan Lywodraeth Cymru
Telerau talu Gall derbynwyr y Benthyciad Gwella Cartrefi ei dynnu i lawr o flaen llaw, fesul cam neu ar ôl i'r gwaith gwella gael ei gwblhau  
Telerau ad-dalu Naill ai ad-daliadau fesul cam (bob mis, bob chwarter neu bob blwyddyn) neu ad-daliad llawn ar ddiwedd tymor y Benthyciad Gwella Cartrefi neu pan werthir yr eiddo os yw cyn hynny. Telerau ad-dalu i gael eu trefnu gan y gweinyddwr fesul achos fel rhan o wiriadau fforddiadwyedd
Derbynwyr cymwys y benthyciad Perchnogion eiddo preswyl sy'n is na'r safon e.e. landlordiaid, perchen-feddianwyr sy'n gymwys mewn gwiriadau fforddiadwyedd Gofynnol gan Lywodraeth Cymru

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01352 703434

Ffurflen Mynegi Diddordeb Cychwynnol

Anfonwch eich ffurflen wedi'i chwblhau at:

Strategaeth ac Adfywio Tai
Swyddfeydd y Sir
Heol y Capel
Y Fflint
Sir y Fflint
CH6 5BD

 

 

Mae grantiau eraill ar gael