Alert Section

Polisïau a Gweithdrefnau Tai

Polisïau a Gweithdrefnau Tai

Datganiad Tai

Mae Cyngor yn cydnabod bod angen sicrhau canlyniadau da i bobl sydd ag anghenion tai a hynny drwy gymorth gwasanaethau atal digartrefedd effeithiol, sy'n canolbwyntio ar bobl, yn unol â darpariaeth Deddf Tai (Cymru) 2014.

Hawl i Brynu

Deddfwriaeth sy'n diddymu'r Hawl i Brynu yn derbyn Cydsyniad Brenhinol

Hysbysiad Preifatrwydd

Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol.

Safon Ansawdd Tai Cymru

Safon Ansawdd Tai Cymru

Safonau Isafswm Tai Amlfeddiannaeth (HMO).

Dan Ddeddf Tai 2004 mae trwyddedu rhai mathau penodol o Dai Amlfeddiannaeth yn orfodol

Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredu Sir y Fflint 2019 - 2024

Mae'n bleser gennym gyflwyno'n Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredu ar gyfer 2019-2024, sy'n gosod ein huchelgais i ddarparu tai fforddiadwy a chefnogaeth ar draws Sir y Fflint