Alert Section

Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint

Ynghylch Ein Gweithwyr Dan Hyfforddiant

Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint, byddwch yn dysgu yn y gwaith, yn cynyddu eich gwybodaeth a'ch sgiliau, yn ennill cymwysterau ac arian ar yr un pryd.

Cyfleoedd I Weithwyr Dan Hyfforddiant

Bydd y broses o recriwtio ar gyfer 2022 yn agor yn fuan a bydd rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael yma.

Sut I Wneud Cais

Dysgwch fwy am y broses ymgeisio a beth y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni.

Eich gyrfa a’ch datblygiad

Yn ystod eich prentisiaeth, fe gewch gyfle i feithrin eich sgiliau a datblygu eich gyrfa ymhellach.

Gallwch gael eich enwebu am wobrau cenedlaethol sydd yn cydnabod eich cyflawniadau, yn union fel ein gweithwyr blaenorol dan hyfforddiant.

Clywch yn uniongyrchol gan ein gweithwyr dan hyfforddiant ynghylch sut mae eu hamser gyda Chyngor Sir y Fflint wedi bod o fudd iddynt.

Darganfod Mwy
Welsh Dragon

Buddion cyflogaeth

Gwyliau Blynyddol a Gwyliau Cyhoeddus

Mae Cyngor Sir Y Fflint yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iachus ac yn cydnabod pwysigrwydd gwyliau blynyddol wrth gyflawni hyn.

Mae’r hawl i weithwyr ar y Cydgyngor Cenedlaethol ar gyfer Gweithwyr Llywodraeth Leol (Llyfr Gwyrdd), Crefft a Gweithwyr Cysylltiedig (Llyfr Coch):

 • Ar eu penodiad i’r Cyngor - 32 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)
 • Ar ôl 5 mlynedd o Wasanaeth Di-dor - 36 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)
 • Ar ôl 10 mlynedd o Wasanaeth Di-dor - 37 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)
 • Ar ôl 15 mlynedd o Wasanaeth Di-dor - 38 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)
 • Ar ôl 20 mlynedd o Wasanaeth Di-dor - 39 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)

Cyfrifir gwyliau blynyddol a gwyliau banc gweithwyr rhan-amser ar sail pro rata.

Yr hawliau i gyflogeion ar Gyd-Gyngor Cenedlaethol i Lywodraeth Leol – Pwyllgor Soulbury (Llyfr Glas) yw:

 • Ar eu penodiad i’r Cyngor - 31 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)
 • Ar ôl 5 mlynedd o Wasanaeth Di-dor - 36 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)
 • Ar ôl 10 mlynedd o Wasanaeth Di-dor - 37 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)
 • Ar ôl 15 mlynedd o Wasanaeth Di-dor - 38 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)
 • Ar ôl 20 mlynedd o Wasanaeth Di-dor  -39 diwrnod (gan gynnwys 8 Gŵyl y Banc)

Cynllun Pensiwn

Fe fydd yr holl gyflogeion yn cael eu cofrestru dan gontract i gynllun pensiwn ar ddiwrnod 1 neu pan ddônt yn gymwys, cyn belled â bod yna gytundeb cyflogaeth sydd am o leiaf 3 mis.

Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn rhan werthfawr o becyn tâl a gwobrwyo gweithwyr Cyngor Sir y Fflint.

Pensiwn diogel

Mae eich pensiwn yn cael ei gyfrifo bob blwyddyn a’i ychwanegu i'ch cyfrif pensiwn. Bob blwyddyn rhoddir 1/49 o’ch cyflog pensiynadwy yn eich cyfrif pensiwn; ar ddiwedd y flwyddyn mae cyfanswm y pensiwn yn eich cyfrif yn cael ei addasu i gymryd ystyriaeth o gost byw.

Hyblygrwydd i dalu mwy neu hanner cyfraniadau

Gallwch chwyddo eich pensiwn trwy dalu mwy o gyfraniadau, a byddech yn cael gostyngiad yn y dreth ar ei gyfer. Mae gennych y dewis hefyd yng Nghynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i dalu hanner eich cyfraniadau arferol yn gyfnewid am hanner eich pensiwn arferol. Gelwir hyn yn adran 50/50 a’i fwriad yw helpu aelodau i aros yn y cynllun pan fônt yn wynebu anawsterau ariannol.

Effeithlonrwydd treth nawr ac yn y dyfodol

Fel aelod o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, rydych yn cael gostyngiad yn y dreth ar y cyfraniadau a dalwch, ac mae gennych y dewis pan fyddwch yn cymryd eich pensiwn i gyfnewid rhan ohono am arian di-dreth.

Tawelwch meddwl

Mae eich teulu yn mwyhau sicrwydd ariannol, gydag yswiriant bywyd a phensiwn yn syth i’ch priod, partner sifil neu bartner cymwys sy’n cyd-fyw â chi a phlant cymwys pe baech chi’n marw tra mewn swydd. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych yn marw ar ôl gadael os ydych wedi cyrraedd y cyfnod cymwys o 2 flynedd, a elwir hefyd yn gyfnod breinio. Os ydych yn mynd yn ddifrifol sâl ac wedi bodloni’r cyfnod cymhwyso 2 flynedd, mae'n bosib y byddwch yn cael budd-daliadau salwch yn syth.

Rhyddid i ddewis pryd i gymryd eich pensiwn

Fel arfer mae eich pensiwn yn daladwy i chi o’ch oedran pensiwn arferol sy’n gysylltiedig â'ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth (gydag isafswm o 65). Gallwch ddewis ymddeol a chymryd eich pensiwn unrhyw bryd rhwng 55 a 75 oed. Os ydych yn dewis cymryd eich pensiwn cyn eich oedran pensiwn arferol bydd yn ostyngedig fel arfer, gan ei fod yn cael ei dalu ynghynt. Os ydych yn ei gymryd ar ôl eich oedran pensiwn arferol bydd yn cynyddu gan ei fod yn cael ei dalu'n hwyrach.

Tâl Salwch Galwedigaethol

Os ydych chi’n sâl, rydym yn gweithredu Cynllun Tâl Salwch Galwedigaethol, lle gallwch dderbyn cyflog llawn neu hanner cyflog, yn ddibynnol ar hyd eich gwasanaeth hyd at 26 wythnos yn ogystal â'ch hawl am Dâl Salwch Statudol.

Rydym yn gweithredu Polisi Rheoli Presenoldeb, sy’n anelu i gefnogi a helpu unigolion tra yn y gwaith, ar absenoldeb salwch ac wrth ddychwelyd i’r gwaith.

Cydbwysedd Bywyd a Gwaith

Er mwyn eich helpu i gydbwyso gofynion gwaith a chartref, mae gennym ni ystod o opsiynau gweithio'n hyblyg gan gynnwys:

 • Rhannu Swydd
 • Gweithio Oriau Llai a Rhan Amser
 • Cytundebau Amser-Tymor
 • Oriau cywasgedig

Mae gennym ystod o bolisïau gan gynnwys:

 • Darpariaethau Cyfeillgar i’r Teulu, gan gynnwys Mamolaeth, Tadolaeth, Mabwysiadu, Absenoldeb Rhiant ac Absenoldeb Rhiant A Rennir.
 • Gweithio’n Hyblyg
 • Absenoldeb Arbennig, gan gynnwys amser i ffwrdd ar gyfer argyfyngau a phrofedigaethau.
 • Gweithio Hyblyg
 • Gweithio a Gofalu

eWobrau

Mae eWobrau yn rhaglen fuddion unigryw sy’n cynnig amrywiaeth gwych o arbedion i chi. Mae yna filoedd o gynigion a buddion ar gael a allai arbed cannoedd o bunnoedd i chi ar eich siopa bob dydd, costau moduro a'ch gwariant ar iechyd a lles.

Gyda llawer o frandiau mawr a ffyrdd gwahanol o arbed ar gael - fe fydd yna lawer o gynigion yn iawn i chi! Gallwch arbed arian drwy ddefnyddio’ch Cerdyn Vectis i gael gostyngiadau ar-lein, gostyngiadau ar docynnau anrheg ac arian yn ôl a gostyngiadau ar nwyddau mewn siopau.

Beicio i'r Gwaith – Aberth Cyflog

Mae’r cynllun beicio i’r gwaith yn fenter aberthu cyflog sydd wedi ei chymeradwyo gan y Llywodraeth sy'n eich galluogi i drefnu cytundeb hurbwrcasu i gael beic ac ategolion i'r diben o feicio i'r gwaith. Does dim treth ac yswiriant cenedlaethol i'w dalu ar y llog, sy'n golygu y gallwch wneud arbedion, wrth gadw'n ffit, gan leihau eich ôl troed carbon a threulio llai o amser yn eich car. Mae’r cynllun yn cynnig mynediad i gannoedd o brif frandiau o dros 465 o siopau Halfords, siopau Cycle Republic a dros 860 o siopau beics annibynnol.

Iechyd a Lles

Mae adran Iechyd Galwedigaethol Sir y Fflint wedi ymrwymo i hyrwyddo diwylliant lle mae iechyd corfforol a lles seicolegol staff yn cael ei barchu, ei amddiffyn a’i wella.

Mae’r Adran Iechyd Galwedigaethol yn wasanaeth wedi ei arwain gan nyrsys ac mae ein tîm yn cynnwys Ymarferwyr Iechyd Galwedigaethol Arbenigol cymwysedig a Nyrsys Iechyd Galwedigaethol sy’n cynghori ar bob mater sy’n ymwneud ag effaith yr amgylchedd waith ar iechyd a'r dylanwad mae iechyd gweithiwr yn ei gael ar eu gallu i gyflawni eu swyddogaethau. Hefyd, rydym yn trefnu gwasanaethau arbenigol i gefnogi lles corfforol a meddyliol gan gynnwys mynediad at ffisiotherapi a gwasanaethau cwnsela.

Vodafone Advantage

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi creu partneriaeth gyda Vodaphone i gynnig arbedion i weithwyr ar sypiau talu’n fisol Vodaphone.

Gallwch ddarganfod mwy trwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://advantage.vodafone.co.uk/

Rhaglen Cymorth I Weithwyr

Rhaglen Cymorth I Weithwyr Gyda phwysau cynyddol yn y gwaith ac adref, mae yna adegau lle mae angen cymorth ychwanegol arnom i gyd i sicrhau cydbwysedd mewn bywyd bob dydd. Dyma pam mae Cyngor Sir y Fflint wedi dewis darparu Rhaglen Cymorth i Weithwyr cyfrinachol am ddim i’w holl weithwyr.

Y cyngor fydd yn talu am eich Rhaglen Cymorth i Weithwyr fel gwasanaeth cefnogi i chi fel gweithiwr, ac felly mae’n rhad ac am ddim i chi ei ddefnyddio. Darparwr annibynnol sy’n ei ddarparu, mae ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn, a hynny dros y ffôn neu ar-lein.

Mae’r rhaglen wedi ei chynllunio i'ch helpu gydag ystod eang o faterion yn ymwneud â’r gwaith, teulu neu faterion personol. O sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith i wybodaeth ar ofal plant, perthnasoedd, materion yn ymwneud â’r lle gwaith a iechyd a lles, gadewch i'ch Rhaglen Cymorth i Weithwyr eich cefnogi ar y materion sy’n ein heffeithio ni i gyd ar ryw bwynt yn ein bywydau.

Mae’r pynciau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
 • Perthnasoedd
 • Gwybodaeth ar ofal plant
 • Iechyd a lles
 • Dyled
 • Anabledd a salwch
 • Gofalwyr
 • Profedigaeth a cholled
 • Straen
 • Gwybodaeth ar ofal i bobl hŷn
 • Digwyddiadau mewn bywyd
 • Mewnfudo
 • Gorbryder ac iselder
 • Materion teulu
 • Bwlio ac aflonyddu
 • Addysg
 • Hawliau defnyddwyr
 • Pwysau yn y gweithle
 • Hunaniaeth o ran rhywedd