Alert Section

Cyfleoedd I Weithwyr Dan Hyfforddiant

Mae'r broses o recriwtio ar gyfer 2022 ar agor. Darganfod mwy yma.

Gallwch wneud cais am fwy nag un swydd hyfforddai. Llenwch ffurflen gais ar-lein ar wahân ar gyfer pob swydd mae gennych chi ddiddordeb ynddynt.

Cliciwch i lawrlwytho placement outlines

Amlinelliad Lleoliad

Cliciwch i neidio i'r categorïau swyddi

Gweinyddu Busnes Gofal Plant Gwasanaeth i Gwsmeriaid Prentisiaeth Gradd Tai TGCh Gwasanaethau Stryd Trades (Housing Assets)

Gweinyddu Busnes

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - Y Gwasanaeth Budd-daliadau 

Beth mae’r Gwasanaeth yn ei wneud? 

 • Mae’r gwasanaeth Budd-daliadau’n wasanaeth rheng flaen prysur sy’n gweinyddu ystod o fudd-daliadau a grantiau, mae hyn yn cynnwys Budd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim, Grantiau Gwisg Ysgol, Bathodynnau Glas, Taliadau Dewisol Tai,  Taliadau Hunan-ynysu a grantiau untro amrywiol gan Lywodraeth Cymru. 
 • Rydym yn gyfrifol am asesu cymhwysedd a dyrannu’r budd-daliadau a’r grantiau hyn.  Rydym hefyd yn cynnal y systemau meddalwedd ar gyfer prosesu rhai o’r grantiau ac adfer gordaliadau Budd-dal Tai. 
 • Rydym hefyd yn cynnig cymorth, arweiniad a chyngor lles i gwsmeriaid. 
 • Rydym yn helpu cwsmeriaid i adolygu incwm a gwariant y cartref i sicrhau eu bod yn derbyn popeth sydd ar gael iddyn nhw. 

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Ymdrin â chwsmeriaid yn uniongyrchol gan ddarparu arweiniad ac ateb eu hymholiadau, dros y ffôn, dros e-bost neu drwy lythyr. 
 • Asesu cymhwysedd ar gyfer grantiau a budd-daliadau amrywiol, a’u dyrannu a lle bo hynny’n briodol. 
 • Llenwi a dychwelyd ffurflenni ystadegol chwarterol y llywodraeth yn gywir.
 • Cynnal system e-bost tîm yn ddyddiol. 
 • Diweddaru cofnodion cwsmeriaid yn ddiogel a chywir gan ddefnyddio system ddelweddu dogfennau.
 • Darparu cefnogaeth cefn swyddfa, cynnal cronfeydd data, taenlenni a chofnodion cwsmeriaid a chynhyrchu adroddiadau system. 

Cymwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 / 3

Ymgleisio ar-lein

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - Prentis Gweinyddol Tîm Gwaith Cyfalaf

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Sicrhau bod cartrefi’r Cyngor yn bodloni safonau Llywodraeth Cymru. 
 • Cefnogi’r tîm cyfan drwy gadw cofnodion cyfredol a gwneud cynlluniau ar gyfer gwaith i’r dyfodol. 
 • Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i’n tenantiaid a phobl eraill sy’n ffonio gydag ymholiadau. 
 • Cefnogi ein Harolygwyr gyda’u hymweliadau ag eiddo gwag ac eiddo sydd â thenantiaid. 
 • Cynorthwyo â chynnal a chadw cronfeydd data ein hadran Diogelwch Adeiladau. 

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Derbyn galwadau gan denantiaid a phartïon eraill ar draws y sir, 
 • Cofnodi post sy’n dod i mewn a dosbarthu’r post i bob Adran o fewn Gwaith Cyfalaf,
 • Defnyddio taenlenni i gofnodi a monitro gwyliau blynyddol,
 • Sganio ein Pecynnau Trosglwyddo a’u cofnodi ar ein system, 
 • Helpu i amlinellu cynlluniau ar gyfer rhaglenni gwaith i’r dyfodol gan weithio gyda systemau TG amrywiol, 
 • Darparu cefnogaeth TG/Gweinyddol cyffredinol i’r tîm Gwaith Cyfalaf
 • Cefnogi’r tîm systemau i gynnal cronfeydd data Cydymffurfiaeth, gan gynnwys y Gofrestr Asbestos, asesiadau Risgiau Tân a systemau Mecanyddol/Trydanol. 
 • Gweithio mewn tîm bywiog a chyffrous sy’n tyfu’n barhaus,  
 • A llawer mwy! 

Cymwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 a 3 

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - Gwasanaethau Cymdeithasol 

Beth mae’r timau’n ei wneud:

 • Darparu cefnogaeth weinyddol a chlercol i’r Gwsanaethau Cymdeithasol i Oedolion, Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant, Gwasanaethau Corfforaethol megis Cyfreithiol, ID a ffonau symudol a chefnogaeth gyffredinol i dimau Gwarchod y Cyhoedd. 
 • Cefnogi Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol, Swyddogion Asesiadau Ariannol, Cyfreithwyr, Cynllunwyr a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd i ymgymryd â’u rolau. 
 • Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar y ffonau
 • Archebu offer swyddfa i ymgymryd â dyletswyddau swyddfa cyffredinol. 

Beth fyddwch chi’n ei wneud

 • Ateb galwadau gan y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol  
 • Cofnodi post sy’n dod i mewn a sicrhau ei fod yn cael ei ddosbarthu’n gywir.  Sicrhau fod post yn cael ei anfon allan yn brydlon
 • Defnyddio taenlenni i fonitro gwariant 
 • Sganio a ffeilio 
 • Defnyddio cronfeydd data arbennig ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol, Asesiadau Ariannol, Cofnodi Amser
 • Archebu offer a chyflenwadau swyddfa ar gyfer y Portffolio
 • A llawer mwy!

Cymwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 a 3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru 

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Casglu cofnodion hanesyddol mewn perthynas â Gogledd Ddwyrain Cymru a’u cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 
 • Annog pobl i ymweld â’n hystafelloedd chwilio a defnyddio’r cofnodion yn bersonol. 
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil a gwneud copïau o ddogfennau i bobl nad ydynt yn gallu ymweld â’n canghennau.  
 • Ymgysylltu gyda phobl ar-lein drwy ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol. 
 • Ymgysylltu gyda phobl yn bersonol drwy gynnal digwyddiadau yn ein canghennau ym Mhenarlâg a Rhuthun, a thrwy gymryd rhan mewn digwyddiadau eraill megis ffeiriau hanes lleol. 

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Cynnal dogfennau hanesyddol drwy lanhau a phecynnu dogfennau dan oruchwyliaeth ein cadwraethydd. 
 • Datblygu cynnwys ein gwefan drwy ddefnyddio offer digideiddio i sganio dogfennau ac uwchlwytho’r lluniau. 
 • Dysgu i ddarllen hen lawysgrifen er mwyn gwneud trawsgrifiadau o’r dogfennau. 
 • Cyfrannu at gynnwys ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. 
 • Cadw ystadegau ac ymdrin â gwaith gweinyddol cyffredinol. 

A llawer mwy! 

Cymwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 a 3 

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - Gwaith Cyfalaf Tai 

Beth mae’r tîm yn ei wneud: 

 • Mae’r Tîm Gwaith Cyfalaf Tai yn dîm cyffredinol bychan sy’n darparu cefnogaeth weinyddol a chlercol i’r timau Tai ehangach yn Swyddfeydd y Sir, y Fflint. 
 • Darparu cefnogaeth i 109 o grefftwyr nad oes ganddyn nhw fynediad at gyfrifiadur a sicrhau bod dogfennau cyfathrebu yn cael eu hanfon at grefftwyr yn ôl yr angen  Bod yn bwynt cyswllt cyntaf pan fo crefftwyr yn dod i mewn i’r swyddfa gydag ymholiadau.
 • Cysylltu gyda thenantiaid yn ddyddiol, i drefnu apwyntiadau gwasanaethu nwy a thrydan yn eiddo’r Cyngor 

Beth fyddwch chi’n ei wneud: 

 • Cofnodi post sy’n dod i mewn a dosbarthu’r post i bob Adran o fewn Gwasanaethau Tai.  Hefyd, bod yn gyfrifol am gasglu post sy’n mynd allan a sicrhau ei fod yn Ystafell y Post yn barod i’w anfon.
 • Cynorthwyo’r tîm i dderbyn galwadau gan denantiaid a threfnu apwyntiadau ar gyfer gwasanaethu nwy a thrydan mewn eiddo Cyngor.
 • Defnyddio taenlenni i gofnodi a monitro gwyliau blynyddol ac absenoldebau oherwydd salwch crefftwyr a ffeilio gohebiaeth yn y ffeiliau personél.
 • Sganio a ffeilio tystysgrifau nwy a thrydan fel bod gennym ni gofnod o’r holl wasanaethau sydd wedi’i wneud, a chynorthwyo i archifo ffeiliau. 
 • Rhoi arian mân i grefftwyr yn ôl yr angen a chofnodi hynny ar daenlenni, gan dderbyn llofnod gan y rheiny sy'n derbyn arian mân.
 • Cynorthwyo’r tîm drwy gysylltu â’r Gwasanaethau Fflyd i drefnu gwasanaethu/arolygu/MOTs ar gyfer cerbydau crefftwyr.
 • Mae hyfforddiant yn rhan hanfodol o’r rôl yn ogystal â sicrhau ei fod yn cael ei ddiweddaru, darparu cefnogaeth i’r Swyddog Hyfforddiant a chyfathrebu gyda staff i fynychu hyfforddiant perthnasol. 

Cymwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 a 3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - Canolfan Gwasanaethau Gweithwyr 

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Gweinyddu gwasanaeth AD a Chyflogau’r Cyngor a sefydliadau allanol 
 • Dilyn polisïau, deddfwriaeth cyflogaeth a chyflogau/pensiynau ac arfer orau. 
 • Prosesu pob agwedd o gyfnod cyflogaeth gweithwyr o’r trefniadau recriwtio i’r trefniadau gadael, gan gynnwys: ceisiadau, cyfweliadau, geirdaon, gwiriadau meddygol, gwiriadau DBS, cyflwyno contractau, talu cyflogau a threfniadau gadael 
 • Darparu cyngor ac arweiniad i reolwyr a gweithwyr mewn perthynas ag ymholiadau AD a Chyflogau

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Cynorthwyo â gweinyddu’r broses recriwtio/dewis gan gynnwys cysylltu gydag ymgeiswyr a rheolwyr. 
 • Gweithio ochr yn ochr â Chymhorthydd Canolfan Gwasanaethau Gweithwyr fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau ac ymateb i neu gyfeirio ymholiadau fel y bo’n briodol. 
 • Ateb ymholiadau dydd i ddydd gan staff drwy ein mewnflwch Gwasanaethau Cyflogaeth ac ymholiadau dros y ffôn. Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol ad hoc, gan gynnwys mewnbynnu data absenoldeb a sganio dogfennau. 
 • Cynorthwyo gyda phrosesu newidiadau i gontractau a chyflogau ar y system AD a Chyflogau, cysylltu gyda rheolwr atebol i gasglu gwybodaeth a gwneud y newidiadau gofynnol i gofnodion y gweithiwr. 
 • Cyflwyno contractau ac atodiadau i gontractau gweithwyr. 
 • A llawer mwy!

Cymwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 a 3 

Os bydd yr ymgeisydd yn gwneud cynnydd da ac yn ymgymryd â’u dyletswyddau’n llwyddiannus, bydd y Cyngor yn ystyried cyllido cymhwyster lefel 3 y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu yn y drydedd flwyddyn.

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - Tîm Refeniw 

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae’r tîm yn gyfrifol am weinyddu a chasglu Treth y Cyngor, Ardrethi Busnes, Mân Ddyledion a rhenti Tai a Garejis (dros £255 miliwn y flwyddyn). 
 • Siarad gyda thalwyr treth, talwyr ardrethi a thenantiaid yn ddyddiol dros y ffôn i ddarparu cymorth a chefnogaeth gyda thalu treth y cyngor, ardrethi busnes, rhent y cyngor a rhent garejis yn brydlon.  
 • Cynnig cyngor ar ostyngiadau/eithriadau perthnasol y gallai talwyr treth, talwyr ardrethi a thenantiaid fod yn gymwys iddynt er mwyn gostwng eu Treth Cyngor, Ardrethi Busnes neu daliadau rhent a sut i’w hawlio. 

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Diweddaru cofnodion cwsmeriaid yn defnyddio systemau cyfrifiadurol
 • Cefnogi’r gwasanaeth drwy ymgymryd ag ystod amrywiol a diddorol o weithgareddau swyddfa, gan gynnwys cyfeirnodi a mynegeio post gan ddefnyddio ein System Rheoli Dogfennau a Llif Gwaith
 • Ymdrin â phob agwedd ar brosesu debyd uniongyrchol 
 • Creu a chynnal taenlenni a darparu gwybodaeth mewn amrywiaeth o fformatau
 • Cysylltu â chwsmeriaid yn rheolaidd dros y ffôn i ymdrin ag ymholiadau
 • A llawer mwy! 

Cymwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 a 3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - Gwerth Cymdeithasol a Pholisi

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae’r tîm yn cynyddu gwerth cymdeithasol drwy gytuno ar fanteision cymunedol, o gwmnïau sy’n darparu nwyddau a gwasanaethau i’r Cyngor.
 • Mae manteision gwerth cymdeithasol yn gallu cynnwys: gwirfoddoli yn y gymuned, rhoi arian i elusennau lleol a/neu brosiectau cymunedol, datblygu parciau lleol a mannau gwyrdd, plannu coed, lleihau allyriadau carbon a chynnig swyddi, sgiliau a hyfforddiant i bobl leol, ymysg pethau eraill.
 • Rydym yn darparu cefnogaeth i Swyddogion y Cyngor sy’n prynu nwyddau, gwaith neu wasanaethau i’r Cyngor i’w helpu i gynnwys canlyniadau gwerth cymdeithasol er budd cymunedau lleol.
 • Rydym hefyd yn cefnogi cyflenwyr i ddefnyddio systemau’r Cyngor a monitro cwmnïau i sicrhau eu bod yn darparu’r hyn maent wedi ymrwymo iddo fel rhan o’r contract cyfreithiol.
 • Mae’r tîm ehangach yn cefnogi polisi a chydymffurfiaeth e.e. Safonau’r Gymraeg; 

 

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Defnyddio systemau TG y Cyngor i fewnbynnu a monitro data, • Creu a newid cofnodion, gosod contractau newydd o fewn y system a chynnal adroddiadau data.
 • Cefnogi cyflenwyr gyda gwerth cymdeithasol. Eu hyfforddi ar sut i ddefnyddio system TG gwerth cymdeithasol i gofnodi eu perfformiad
 • Diweddaru’r wefan gwerth cymdeithasol a phlatfform cyfryngau cymdeithasol, fel Twitter.
 • Ymateb i alwadau ffôn ac e-bost am werth cymdeithasol.
 • Trefnu cyfarfodydd gyda chyflenwyr a/neu Swyddogion a chymryd nodiadau.
 • Trefnu digwyddiadau gwerth cymdeithasol.
 • Tasgau gweinyddu cyffredinol eraill, fel helpu i greu cyflwyniadau. 

Cymhwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 / 3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - tîm Gwasanaethau Rheoleiddio Gwasanaethau Stryd

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae’r Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth yn wasanaeth uchelgeisiol sy’n datblygu’n gyflym. Mae’n darparu ystod o wasanaethau rheng flaen i drigolion Sir y Fflint.
 • Mae’r Tîm Gwasanaethau Rheoleiddio yn cynnwys Meysydd Parcio a Gorfodaeth Amgylcheddol, Trwyddedu Gwastraff a chydymffurfiaeth gwaredu, ymgysylltiad amgylcheddol ac ailgylchu, Rheoli Tirlenwi, Cefnogaeth i Fusnesau, Gwasanaethau Cefnogi a Chydymffurfiaeth a Hyfforddiant yn darparu cefnogaeth i waith adrannol Gwasanaethau Stryd ehangach.

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol a busnes i’r tîm gwasanaeth rheoleiddio drwy ddiweddaru taenlenni a chofnodion.
 • Gweithio gyda rheolwyr gwasanaeth adrannol a thimau i ddarparu cefnogaeth weinyddol gyffredinol gan gynnwys teipio, cymryd cofnodion, ffeilio, archifo a sganio.
 • Cynorthwyo i gymryd galwadau ffôn ac ymateb i ymholiadau ac e-bost. • Cynorthwyo i archebu ystafelloedd a threfnu digwyddiadau.
 • Ennill profiad a gwybodaeth o ddefnyddio cronfeydd data a systemau cyfrifiadurol

Cymhwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 a 3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes - Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae yna Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (a elwir weithiau yn Dîm Troseddu Ymysg yr Ifanc neu TTI ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr Yn Sir y Fflint, mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid wedi’i leoli yn Yr Wyddgrug.
 • Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint yn gweithio gyda theuluoedd ac asiantaethau eraill i sicrhau bod pob person ifanc yn cael mynediad i’r cymorth maent ei angen. Prif rôl y gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid yw atal plant a phobl ifanc rhag troseddu.
 • Fel rhan o Gyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint, mae’r tîm yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n ymwneud â chyffuriau neu alcohol ac mae’n cynnig rhaglenni addysg i ysgolion a cholegau.
 • Mae’r gwasanaeth yn cynnwys llawer o weithwyr proffesiynol gwahanol o waith cymdeithasol, gwaith ieuenctid, iechyd a’r heddlu a gyda’n gilydd rydym yn cefnogi pobl ifanc drwy ymyrraeth atal neu drwy’r gorchmynion llys.
 • Rydym yn credu yn yr ethos “Plant yn gyntaf, troseddwr yn ail” ac yn gweithio’n galed i arwain plant a phobl ifanc oddi wrth droseddu a throseddu ymhellach mewn amgylchedd cefnogol. 

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • I gynorthwyo ymarferwyr a rheolwyr Cyfiawnder Ieuenctid a Sorted i weinyddu agweddau o’u gwaith gan gynnwys creu ffeiliau llys, sganio, archifo, cymryd cofnodion.
 • Bod yn un o’r pwyntiau cyswllt cyntaf ar gyfer e-bost a galwadau gan bobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.
 • Cynorthwyo gweinyddwyr i ychwanegu gwybodaeth am bobl ifanc ar y systemau rheoli cleient.
 • Mynychu a chynorthwyo Gweithwyr Addysg gyda gwaith estyn allan mewn ysgolion ac yn y gymuned a chynorthwyo i drefnu digwyddiadau, gweithgareddau i bobl ifanc a phrosiectau eraill.
 • Mynychu Llys Ieuenctid yn achlysurol a chofnodi canlyniadau’r Llys.

Cymhwysterau

Gweinyddu Busnes Lefel 2 a 3

Ymgleisio ar-lein

 


Gofal Plant

Hyfforddiant Sir y Fflint - Gofal Plant - Gwasanaethau Crèche a Gofal Plant Sir y Fflint

Gofal Plant Garden City, Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Sealand, Sandy Lane, Garden City, CH5 2JH

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Sicrhau bod y Cyngor yn darparu amgylchedd chwarae cynhwysol, wedi’i gyfoethogi fel y gall plant ddatblygu’n gorfforol, yn feddyliol ac y gymdeithasol
 • Goruchwylio’r plant drwy’r amser, gan sicrhau y cedwir at yr holl bolisïau a gweithdrefnau yn unol â deddfwriaeth, rheoliadau a safonau gofynnol AGC.
 • Paratoi’r deunyddiau a’r gweithgareddau yn yr ystafell i helpu profiadau chwarae a deilliannau dysgu’r plant.
 • Darparu byrbrydau, prydau a diodydd iach i’r plant o fewn y Fenter Cyn-ysgol Iach.
 • Gweithio o fewn rhaglenni Llywodraeth Cymru e.e. Dechrau’n Deg a’r Cynnig Gofal Plant er mwyn sicrhau bod anghenion unigol pob plentyn yn cael eu parchu.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Byddwch yn gweithio gyda’r Unigolyn Arweiniol, y Goruchwyliwr a’r Cymhorthydd i ddarparu amgylchedd chwarae cynhwysol, wedi’i gyfoethogi.
 • Cynorthwyo i baratoi’r deunydd a’r gweithgareddau yn yr ystafell i helpu profiadau chwarae a deilliannau dysgu’r plant.
 • Cynorthwyo â goruchwyliaeth y plant.
 • Cynorthwyo i baratoi byrbrydau a diodydd iach.
 • Sicrhau bod yr holl blant yn cael cyfle i gyfrannu a rhoi eu barn, a’u bod yn cael eu gwrando arnynt a’u trin gyda pharch.

Cymhwyster

Diploma Lefel 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Ymgleisio ar-lein

 


Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Hyfforddai Sir y Fflint - Gwasanaeth i Gwsmeriaid - Canolfan Gyswllt

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

Y Ganolfan Gyswllt yw’r pwynt cyswllt cyntaf i lawer o bobl wrth ddelio gyda’r Cyngor. Ein nod yw gwneud pethau’n hawdd i gwsmeriaid pan maent yn cysylltu â’r Cyngor dros y ffôn, drwy e-bost, ffurflen ar y we a sgwrs fyw yn y dyfodol. Rydym yn gwneud hyn drwy:

 • Ateb galwadau gan ein cwsmeriaid - helpu i ddatrys eu hymholiadau ar y pwynt cyswllt cyntaf.
 • Cynnal a diweddaru manylion cyfrif cwsmeriaid.
 • Prosesu e-bost a ffurflenni ymholiad/ceisiadau ar-lein ar gyfer amrywiol Wasanaethau’r Cyngor.
 • Darparu cefnogaeth, gwybodaeth ac arweiniad i gwsmeriaid ar gyfer gwasanaethau ar draws y Cyngor.
 • Rheoli’r dderbynfa yn un o adeiladau’r Cyngor.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Derbynfa, cwrdd a chyfarch cwsmeriaid a’u cyfeirio i’w hystafelloedd cyfarfod, derbyn a chofnodi cyflenwadau parseli.
 • Cynnal a chadw ystafelloedd cyfarfod, sicrhau bod yr offer cywir yn yr ystafelloedd a rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion.
 • Ateb ymholiadau e-bost ac ar y wefan gan gwsmeriaid, ar gyfer ystod o wasanaethau, fel rhoi gwybodaeth ynglŷn â ble i gasglu bagiau Gwastraff ac Ailgylchu neu god o Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref.
 • Ateb y ffôn ar gyfer rhai o’r ymholiadau/gwasanaethau symlaf.

Cymhwyster

Gwasanaeth i Gwsmeriaid lefel 2 a 3

Ymgleisio ar-lein

 


Prentisiaeth Gradd

Hyfforddai Sir y Fflint - Prentisiaeth Gradd - Tîm Newid Hinsawdd

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Goruchwylio a rheoli rhaglen newid hinsawdd y Cyngor a’r ymrwymiad i  fod yn ddi-garbon net erbyn 2030.
 • Dynodi a datblygu prosiectau sy’n helpu i gyrraedd y nod hon e.e. cynlluniau ynni adnewyddadwy, prosesau caffael, dal a storio carbon, datgarboneiddio adeiladau, newid y fflyd yn fflyd o gerbydau trydanol.
 • Gweithio gyda busnesau a chymunedau lleol i’w hannog nhw i ddatgarboneiddio.
 • Gweithio gyda sefydliadau allanol i rannu arfer gorau.
 • Adrodd i Lywodraeth Cymru ar allyriadau carbon blynyddol.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Gwneud ymchwil a helpu i ysgrifennu adroddiadau er mwyn cael cyllid ar gyfer prosiectau
 • Helpu gyda phrosiectau trwy fonitro a datrys problemau e.e. cynlluniau ynni adnewyddadwy, prosesau caffael, dal a storio carbon, datgarboneiddio adeiladau.
 • Helpu i gynllunio gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu â’r cyhoedd a gweithwyr.
 • Rheoli ffrydiau cyfathrebu o fewn y rhaglen newid hinsawdd - cyfryngau cymdeithasol, e-bost a’r wefan.
 • A llawer mwy!

Cymhwyster

BEng (Anrh) Ynni Carbon Isel, Effeithlonrwydd a Chynaliadwyedd (Prentisiaeth Gradd)

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Prentisiaeth Gradd - Tîm Perfformiad a Rheoli Risg

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • • Mae’r tîm yn gyfrifol am ddata Perfformiad a Rheoli Risg y sefydliad.
 • Yn arwain ar gydlynu Cynllunio Busnes ar ran y sefydliad.
 • Yn arwain ar gydlynu archwiliadau allanol gydag Archwilio Cymru i sicrhau/gweithio tuag at arfer gorau.
 • Arwain ar hunanasesiadau corfforaethol y sefydliad i hybu perfformiad.
 • Gweinyddu’r system TGCh ar gyfer Perfformiad a Rheoli Risg

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • • Defnyddio’r system TGCh i gynhyrchu adroddiadau ystadegol.
 • Cynorthwyo’r tîm Perfformiad a Rheoli Risg i gynllunio busnes y sefydliad drwy gipio a dadansoddi data a gwybodaeth.
 • Cefnogi’r tîm i gynhyrchu dogfennau ac adroddiadau allweddol.
 • Gwneud gwaith ymchwil a dadansoddi er mwyn cynhyrchu cyngor ar gyfer aelodau’r tîm, swyddogion ac aelodau• Gweithio ar draws y sefydliad ar wahanol  setiau data.
 • Unrhyw beth arall sy’n ymwneud â dadansoddi data.

Cymhwyster

BSc Gwyddor Data Cynhwysol (Prentisiaeth Gradd)

Ymgleisio ar-lein

 


Tai

Hyfforddai Sir y Fflint - Tai - Gwasanaeth Atal Digartrefedd

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Ceisio atal digartrefedd drwy gynnig cyngor a chymorth i ganiatáu i gwsmeriaid aros yn eu cartrefi.
 • Helpu pobl i ddod o hyd i lety arall drwy edrych ar yr hol opsiynau tai sydd ar gael yn cynnwys dod o hyd i lety yn y sector preifat neu helpu cwsmeriaid gyda blaendal bond.
 • Cymryd cyfrifoldeb dros y Gofrestr Tai ganolog (rhestr tai) a rennir gan Gyngor Sir y Fflint a’r holl Gymdeithasau Tai.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

Bydd yr Hyfforddai’n cynorthwyo’r Gwasanaeth Atal Digartrefedd ym mhob maes y mae a wnelo’r gwasanaeth ag o.

Byddwch yn cyfathrebu â, ac yn helpu pobl yn Sir y Fflint yn y meysydd canlynol:

 • Gwasanaethau Atal Digartrefedd.
 • Cefnogaeth Tenantiaeth
 • Cofrestr Tai Cymdeithasol
 • Cymorth Ariannol
 • Porth Cymorth Tai
 • Rhentu Preifat - Cynllun Bond

Cymhwyster

Tystysgrif CIH Lefel 2/3 Mewn Ymarfer Tai

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Tai - Tîm Rheoli Tai

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Cyflawni swyddogaeth landlord i 7,300 o eiddo’r cyngor
 • Darparu gwasanaeth tai gan gynnwys: dyrannu a gosod eiddo, rheoli tenantiaethau, gorfodi tenantiaethau (ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol), cynnal tenantiaethau a chyfranogiad cwsmeriaid
 • Cysylltu gyda’n tenantiaid naill ai dros y ffôn, dros e-bost neu drwy ymweliadau wyneb yn wyneb
 • Gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill megis Heddlu Gogledd Cymru

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Helpu i gydlynu cyfarfodydd ymgysylltu â chwsmeriaid
 • Cynorthwyo â sefydlu mentrau digidol newydd er mwyn cynnwys tenantiaid yn well, h.y.  Y Cyfryngau Cymdeithasol ac ati.
 • Sganio ffeiliau tai tenantiaeth i’r System Rheoli Dogfennau Electronig. 
 • Mewnbynnu a diweddaru achosion ar y system rheoli achosion ReACT mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a materion gorfodaeth eraill o ran tenantiaeth. 
 • Ymdrin ag ymholiadau cwsmeriaid dros y ffôn
 • Cymryd rhan mewn mentrau newydd i farchnata eiddo sy’n anodd eu gosod

Cymwysterau

Arferion Tai Lefel 2 / 3

Ymgleisio ar-lein


TGCh

Hyfforddai Sir y Fflint - TGCh - Technolegau’r Gweithle

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae’r tîm yn gyfrifol am ddarparu a chefnogi cyfleusterau cyfrifiadura pen-desg a gliniaduron ar gyfer 2485 o ddefnyddwyr yn cynnwys 170 o gyfrifiaduron pen-desg a 2500 o liniaduron.
 • Rheoli, cefnogi a darparu offer cyfrifiadura symudol a meddalwedd  ar gyfer 1650 o ddyfeisiadau.
 • Darparu a chefnogi meddalwedd cleient a chymwysiadau.
 • Rheoli a chefnogi diogelwch dyfeisiadau cleientiaid.
 • Darparu, cefnog a rheoli cyfleusterau argraffu yn cynnwys 120 o ddyfeisiadau aml-swyddogaeth ac argraffwyr

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Cyflwyno archebion am offer a meddalwedd newydd ac ati.
 • Darparu cymorth TG ar gyfer staff Sir y Fflint gan ddatrys problemau gyda meddalwedd a chaledwedd, dyfeisiadau symudol ac argraffwyr.
 • Dysgu sut i ffurfweddu TG a gosod offer i’w ddefnyddio gan staff y Cyngor ac Aelodau Etholedig.
 • Dysgu sut i ddiweddaru offer cyfrifiadura, meddalwedd a dyfeisiadau symudol
 • Sicrhau bod cyfarpar TG yn cael ei waredu’n ddiogel 
 • Defnyddio meddalwedd i gynnal a diweddaru cofrestrau asedau.

Cymhwyster

TGCh Lefel 2/3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint -TGCh - Tîm Cyfathrebiadau TG

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Rheoli a chefnogi'r rhwydweithiau TG ar draws 120 o safleoedd, gan gynnwys adeiladau’r Cyngor ac ysgolion • Rheoli a chefnogi systemau ffôn, rhwydweithiau diwifr a mynediad rhyngrwyd i holl staff y Cyngor ac ysgolion
 • Adrodd ar y defnydd o ffonau symudol, ffonau a’r rhwydwaith data
 • Rheoli a chefnogi technolegau wal dân y Cyngor, yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd ar gyfer staff y Cyngor, staff mewn ysgolion a disgyblion o bob oed.
 • Ffurfweddu a gosod offer rhwydwaith mewn safleoedd corfforaethol ac ysgolion.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Gwneud archebion am offer newydd, llinellau ffôn ac ati.
 • Darparu cymorth TG ar gyfer staff Sir y Fflint, er enghraifft materion cysylltu di-wifr a gwifrog, materion yn ymwneud â ffonau a mynediad i’r rhyngrwyd.
 • Defnyddio Excel i greu adroddiadau ar y defnydd o ffonau symudol.
 • Dysgu sut i ffurfweddu offer rhwydwaith a’i osod mewn amrywiaeth o safleoedd y cyngor ac ysgolion.• Cefnogi ysgolion i allu rhwystro a chaniatáu mynediad i wefannau ar gyfer disgyblion.

Cymhwyster

TGCh Lefel 2/3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - TGCh - Tîm Cymorth Busnes

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Rhoi cefnogaeth a chyngor technegol i ddefnyddwyr y system rheoli achosion Portffolio.
 • Datblygu’r system rheoli achosion.
 • Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer defnyddwyr sy’n profi problemau neu anawsterau gyda’r system.
 • Darparu gwybodaeth reoli ac adroddiadau am berfformiad.
 • Rhoi cyflwyniad cychwynnol a hyfforddiant parhaus ar y defnydd o’r system rheoli achosion.
 • Datblygu a gwella gwe-dudalennau’r Portffolio.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • • Ateb galwadau a monitro ceisiadau i’r ddesg gymorth.
 • Datrys problemau defnyddwyr a phroblemau gyda rheolaeth achosion.
 • Uwchgyfeirio’n fewnol neu’n allanol broblemau nad oes modd eu datrys
 • Defnyddio Power B1 i ddarparu adroddiadau ar berfformiad a gwybodaeth reoli.• Rhoi hyfforddiant i ddefnyddwyr y system.
 • Adnabod cyfleoedd datblygu o fewn y system rheoli achosion.
 • Cefnogi Rheolwr y Prosiect i ddatblygu’r system rheoli achosion.
 • Datblygu a gwella gwe-dudalennau’r Portffolio.
 • A llawer mwy!

Cymhwyster

TGCh Lefel 2 a 3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - TGCh - Cyflenwi a Chynhyrchu Seilwaith

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Sicrhau y gwneir copïau wrth gefn o’r holl systemau TG
 • Prosesu ffeiliau bwydo i mewn ac allan o’r system daliadau.
 • Prosesu taliadau BACS i mewn ac allan o’r Awdurdod.
 • Darparu adroddiadau er mwyn gallu cynnal gwiriadau.
 • Darparu cymorth gweinyddol a thechnegol i’r Tîm Cyflenwi Seilwaith.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Gwirio cyflawniad copïau wrth gefn dros nos yn cynnwys symud tapiau i leoliadau diogel.
 • Mewngludo gwybodaeth am daliadau a’u prosesu drwy’r system Gyllid gan sicrhau y cedwir cofnodion manwl gywir.
 • Lawrlwytho adroddiadau o’r systemau bancio a’u dosbarthu i’r adrannau cywir.
 • Trosglwyddo taliadau i gredydwyr a systemau cyflogres gan sicrhau eu bod yn cyrraedd o fewn y terfynau amser gosodedig.
 • Creu a newid cyfrifon defnyddwyr.

Cymhwyster

TGCh Lefel 2 a 3

Ymgleisio ar-lein

 


 

Gwasanaethau Stryd

Hyfforddai Sir y Fflint - Peiriannydd Sifil Technegol - Gwasanaethau Stryd

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae’r tîm Technegol yn darparu amrywiaeth eang o gefnogaeth beirianyddol a thechnegol a chyngor i’r holl Wasanaethau Stryd a Chludiant. 
 • Mae’r tîm yn cefnogi ar waith Cynnal a Chadw Priffyrdd a gwaith gwella, Draenio, Cludiant, Teithio Llesol, Rheilffordd, Strwythurau, Diogelwch ar y Ffyrdd, Traffig, Gorfodi Amgylcheddol a Pharcio, gwaith i Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Cynnal a Chadw, Rheoli Asedau Priffyrdd, Golau Stryd, Casglu Gwastraff ac Ailgylchu ac mae gofyn rhoi cynlluniau a thargedau Llywodraeth Cymru ar waith.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Gweithio fel rhan o dîm i ddarparu cefnogaeth ar agweddau technegol o adeiladu a chynllunio priffyrdd, peirianneg, rheoli prosiectau a datrys problemau. 
 • Helpu a gweithio ochr yn ochr â’r swyddogion technegol presennol i wneud archwiliadau strwythurol a phontydd ar draws y sir, gan sicrhau bod cofnodion a systemau cywir yn cael eu cynnal. 
 • Gweithio ochr yn ochr â swyddogion technegol i oruchwylio mân waith contract ar y safle i sicrhau cydymffurfiaeth â Dogfennau'r Contract a Rheoliadau Iechyd a Diogelwch. 
 • Defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol i greu darluniau a chynlluniau CAD. 
 • Cynnal prosesau caffael a rhaglenni rheoli asedau priffyrdd.  
 • Cofnodi pob ased a manylion rhaglenni monitro a chynnal a chadw. 

Cymhwyster

Diploma lefel 3 mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Adeiladwaith Priffyrdd - Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

Wedi’i leoli a’i gydlynu o Ddepo Alltami, y tîm darparu gwasanaethau yw wyneb rheng flaen y Gwasanaethau Stryd a Chludiant

 • Yn gyfrifol am weithrediadau Cynnal Priffyrdd, yn cynnwys llenwi tyllau yn y ffordd, trwsio gylïau, trwsio gwahanfuriau diogelwch a rheiliau, gosod cyrbiau, rheoli traffig a gosod arwyddion ffordd.
 • Darparu ymateb brys mewn cyfnodau o dywydd garw megis llifogydd a gwyntoedd uchel a chlirio eiria i sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffyrdd.
 • Gweithrediadau cynnal a chadw tiroedd yn cynnwys torri gwair, strimio a thocio mannau glaswelltog a gerddi ar draws y sir yn cynnwys: gerddi tenantiaid, ymylon ffyrdd, parciau, mynwentydd, caeau pêl-droed a mannau agored eraill.
 • Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu, yn cynnwys casglu gwastraff cartref ac ailgylchu o’r holl eiddo ar draws Sir y Fflint. Darparu gwasanaethau casglu gwastraff clinigol a danfon biniau a chynwysyddion ailgylchu.
 • Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref, yn cynnwys cynorthwyo aelodau o’r cyhoedd i ailgylchu gwastraff ar draws 5 safle, sef Bwcle, Sandycroft, Oakenholt Maes Glas a’r Wyddgrug.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau profiadol o’r Tîm Cynnal Priffyrdd a Masnachol er mwyn ennill sgiliau a phrofiadau ymarferol gweithiwr Gwasanaethau Stryd a Chludiant.
 • Cynorthwyo â gwaith cynnal a chadw priffyrdd adweithiol ac wedi’i gynllunio, yn cynnwys llenwi tyllau yn y ffordd, gosod tarmac, gosod cyrbiau, rheoli traffig, gosod pibellau a selio slyri.
 • Cynorthwyo â, a gwneud gwaith adeiladu yn cynnwys gwaith draenio ac adeiladu priffyrdd y ôl yr angen.
 • Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, yn cynnwys eitemau bach fel tŵls trydanol, peiriannau dirgrynu, llifiau sgrafellog ac ati ac yna symud ymlaen at eitemau mwy fel Tryciau Fforch Godi a Cherbydau Trwm (HGV) ble bynnag bosib yn ystod ail flwyddyn y rhaglen brentisiaeth.
 • Cwblhau gwaith papur sylfaenol a helpu i ateb ymholiadau gan y cyhoedd.

Cymhwyster

Peirianneg Sifil Cynnal a Chadw Priffyrdd Lefel 2

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Trydanwr - Gwasanaethau Stryd - Tîm Golau Stryd

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae’r tîm yn gyfrifol am osod, cynnal a chadw ac atgyweirio’r mwyafrif o oleuadau stryd y Sir a chynnal a chadw golau ar ran nifer o Gynghorau Cymuned.   
 • Mae’r tîm hefyd yn gyfrifol am osod, cynnal a chadw ac atgyweirio bolardiau ac arwyddion a gaiff eu goleuo.  
 • Yn ogystal â hynny, rydym hefyd yn archwilio goleuadau stryd i nodi unrhyw ddiffygion, difrod neu rwystrau ac yn mynd i’r afael â hwy yn brydlon.  

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Byddwch yn gweithio gydag aelodau profiadol o’r Tîm Golau Stryd i ddatblygu sgiliau a phrofiad ymarferol fel trydanwr golau stryd. 
 • Cynorthwyo gyda chwblhau archwiliadau a gwaith atgyweirio ar oleuadau stryd, bolardiau ac arwyddion a gaiff eu goleuo.  
 • Cynorthwyo gyda monitro a chofnodi cyflwr golau stryd lle bo angen.
 • Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, gan gynnwys eitemau bychain megis offer pŵer, llifiau sgraffiniol ac ati, ac yn datblygu i eitemau mwy, megis gyrru a gweithredu lifftiau cerbydau a Cherbydau Nwyddau Trwm lle bo modd erbyn diwedd y rhaglen brentisiaeth.  
 • Cwblhau gwaith papur sylfaenol a chynorthwyo gydag ymholiadau gan aelodau’r cyhoedd. 

Cymwysterau

Cymhwyster trydanol lefel 2 / 3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweithredwr Gwasanaethau Stryd - Tîm Cyflenwi Gwasanaethau

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae’r tîm cyflawni gwasanaethau wedi’u lleoli ac yn cydlynu eu gwaith o Ddepo Alltami, ac yn gweithredu fel wyneb rheng flaen Gwasanaethau Stryd.   
 • Gwaith cynnal a chadw tiroedd, gan gynnwys torri gwair, strimio a thocio mewn ardaloedd glaswellt ar draws y sir gan gynnwys; gerddi tenantiaid, lleiniau ymyl ffordd, parciau, mynwentydd, caeau pêl droed a mannau agored eraill.  
 • Casglu Gwastraff ac Ailgylchu, gan gynnwys casglu gwastraff cartref ac ailgylchu o bob eiddo ar draws Sir y Fflint.  Darparu gwasanaethau ar gyfer casgliadau gwastraff clinigol a chyflenwi biniau a chynwysyddion ailgylchu.  
 • Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, gan gynnwys cynorthwyo aelodau’r cyhoedd â gwaredu gwastraff ailgylchu’r cartref ar draws 5 safle ym Mwcle, Sandycroft, Oakenholt, Maes Glas a’r Wyddgrug.  
 • Gwaith Cynnal a Chadw Priffyrdd, gan gynnwys atgyweirio tyllau mewn ffyrdd, atgyweirio gylïau, rhwystrau a rheiliau diogelwch, gosod cyrbau, rheoli traffig a gosod arwyddion ffyrdd.    
 • Darparu ymateb brys i ddigwyddiadau o dywydd garw megis llifogydd, gwyntoedd cryfion ac eira i sicrhau diogelwch defnyddwyr ffordd.

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Byddwch yn gweithio ar draws 4 maes gwasanaeth, gan weithio gydag aelodau’r tîm i ymgymryd â thasgau Cynnal a Chadw Tiroedd, casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu, Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref a Chynnal a Chadw Priffyrdd i ddatblygu sgiliau a phrofiad ymarferol fel gweithiwr Gwasanaethau Stryd.  
 • Byddwch yn dysgu sut i weithredu offer a chyfarpar bach gan gynnwys Strimwyr, Torwyr Gwair, Chwythwyr ac ati, ac yn datblygu i ddefnyddio eitemau mwy megis Wagen Fforch Godi a Cherbydau Nwyddau Trwm lle bo modd yn ystod ail flwyddyn y rhaglen brentisiaeth. 
 • Cynorthwyo â Chynnal a Chadw Tiroedd gan gynnwys cynnal a chadw ardaloedd glaswellt, tocio a chynnal a chadw gwrychoedd a llwyni a chlirio darnau mân o’r ardaloedd gwaith. 
 • Cynorthwyo gyda llwytho / trefnu gwastraff y cartref (biniau olwynion, sachau ailgylchu ac ati) i gerbydau gwastraff dynodedig a sgipiau a ddarperir mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. 
 • Cwblhau gwaith papur sylfaenol a chynorthwyo gydag ymholiadau gan aelodau’r cyhoedd. 

Cymwysterau

Garddwriaeth Lefel 2

Bydd yn rhaid i’r ymgeisydd ddangos eu bod yn meddu ar y nodweddion a’r doniau cywir yn ogystal â thrwydded yrru - Bydd y Cyngor yn ystyried ariannu hyfforddiant gyrrwr Cerbyd Nwyddau Trwm yn ystod blwyddyn olaf y brentisiaeth

Ymgleisio ar-lein


Trades (Housing Assets)

Hyfforddai Sir y Fflint - Adeiladwr - Gwasanaeth Asedau Tai

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Rydym yn gwneud gwaith Atgyweirio, Cynnal a Chadw a buddsoddi i stoc tai cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint (dros 7300 o gartrefi) ac asedau cysylltiedig megis canolfannau cymunedol a garejys.
 • Rydym yn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, gan weithio gyda thechnolegau a deunyddiau newydd a dulliau modern o adeiladu megis ein prosiectau adeiladu newydd a modiwlar. 

Beth fyddech chi’n rhan ohono:

 • Gweithio mewn eiddo tenantiaid ac eiddo gwag yn gwneud ystod eang o waith, wrth gael eich cefnogi gan Arweinydd Tîm a gweithiwr crefft medrus iawn.
 • Byddwch yn cael gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad i wneud gwaith fel:
  • Dysgu sut i osod, mesur symiau, cymysgu a rhoi caenau amrywiol, yn defnyddio ystod eang o offer a thechnegau.
  • Cwblhau gwaith adeiladu mawr a mân sy’n cynnwys atgyweirio waliau, llwybrau, strwythurau to concrid diffygiol, gan ddefnyddio mathau gwahanol o frics, cerrig a deunyddiau adeiladu, cymysgedd a gorffeniad.
  • Dysgu sut i baratoi, ffurfio, newid a chynnal pob math o waith adeiladu.
 • Deall Iechyd a Diogelwch a gofynion y gwaith.
 • Ymweld â safleoedd datblygu adeiladau newydd a gwaith Rhaglenni Buddsoddi Cyfalaf mawr yn Sir y Fflint.
 • A llawer mwy!!!

Cymhwyster

Adeiladu Lefel 2/3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddiant Sir y Fflint – Paentiwr ac Addurnwr – Gwasanaeth Asedau Tai

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Rydym yn cyflawni gwaith Atgyweirio, Cynnal a Chadw a buddsoddi i stoc dai cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint (dros 7300 o dai) ac asedau cysylltiedig megis canolfannau cymunedol a garejys.• Rydym yn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel ac sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, gan weithio gyda thechnolegau newydd cyffrous, deunyddiau a dulliau modern o adeiladu megis ein prosiectau adeiladu modiwlar ac adeilad newydd.

Beth fyddech chi’n rhan ohono:

 • Gweithio mewn eiddo gwag a rhai gyda tenantiaid yn cyflawni ystod eang o waith, gyda chefnogaeth Arweinydd Tîm a gweithredwr masnach medrus iawn
 • Cael gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad i gyflawni gwaith megis:
  • Dysgu sut i osod pethau, mesur maint, cymysgu a rhoi amryw haen, defnyddio ystod eang o arfau a thechnegau.
  • Cwblhau gwaith addurno bach a mawr sy’n cynnwys gosod gorffeniadau waliau, nenfydau newydd a gwaith pren yn lle rhai diffygiol
  • Dysgu sut i baratoi, paentio ac addurno pob math o orffeniadau
  • Dysgu sut i osod papur wal a phapur leinin yn gywir
  • Dysgu sut i ddewis y paent preimio a phaent cywir er mwyn cyflawni gorffeniad o ansawdd uchel
 • Ymweld â safleoedd adeiladu newydd a Rhaglenni Buddsoddi Cyfalaf yn Sir y Fflint.
 • A llawer mwy!

Cymhwyster

Paentio ac Addurno Lefel 2/3

Ymgleisio ar-lein 

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Saer - Gwasanaeth Asedau Tai

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Rydym yn gwneud gwaith Atgyweirio, Cynnal a Chadw a buddsoddi i stoc tai cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint (dros 7300 o gartrefi) ac asedau cysylltiedig megis canolfannau cymunedol a garejys.
 • Rydym yn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, gan weithio gyda thechnolegau a deunyddiau newydd a dulliau modern o adeiladu megis ein prosiectau adeiladu newydd a modiwlar.

Beth fyddech chi’n rhan ohono:

 • Gweithio mewn eiddo tenantiaid ac eiddo gwag yn gwneud ystod eang o waith, wrth gael eich cefnogi gan Arweinydd Tîm a gweithiwr crefft medrus iawn.
 • Byddwch yn cael gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad i wneud gwaith fel:
  • Gweithio gyda mathau gwahanol o goed a deunyddiau eraill
  • Dysgu sut i fesur, torri, drilio a gosod yn gywir yn defnyddio ystod eang o offer a thechnegau
  • Gweithio ar brosiectau mawr a bach megis gosod lloriau, drysau, unedau cegin, byrddau gwaith, ffenestri a ffensys newydd
 • Deall Iechyd a Diogelwch a gofynion y gwaith
 • Ymweld â safleoedd datblygu adeiladau newydd a gwaith Rhaglenni Buddsoddi Cyfalaf mawr yn Sir y Fflint
 • A llawer mwy!!! 

Cymhwyster

Gwaith Saer lefel 2 a 3

Ymgleisio ar-lein

 

Hyfforddai Sir y Fflint - Plastrwr - Gwasanaeth Asedau Tai

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Rydym yn gwneud gwaith Atgyweirio, Cynnal a Chadw a buddsoddi i stoc tai cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint (dros 7300 o gartrefi) ac asedau cysylltiedig megis canolfannau cymunedol a garejys.
 • Rydym yn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, gan weithio gyda thechnolegau a deunyddiau newydd a dulliau modern o adeiladu megis ein prosiectau adeiladu newydd a modiwlar.

Beth fyddech chi’n rhan ohono:

 • Gweithio mewn eiddo tenantiaid ac eiddo gwag yn gwneud ystod eang o waith, wrth gael eich cefnogi gan Arweinydd Tîm a gweithiwr crefft medrus iawn.
 • Byddwch yn cael gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad i wneud gwaith fel:
  • Dysgu sut i osod, mesur symiau, cymysgu a rhoi caenau amrywiol, yn defnyddio ystod eang o offer a thechnegau.
  • Cwblhau gwaith plastro bach a mawr sy’n cynnwys gosod gorffeniadau waliau a nenfydau newydd yn lle rhai diffygiol
  • Trwsio a disodli rendro allanol
  • Gosod ffyn lefelu a gorffeniadau newydd ar loriau a gosod teils newydd ar waliau
  • Dysgu sut i osod leinin sych ar waliau a sgimio i safon uchel
 • Deall Iechyd a Diogelwch a gofynion y gwaith
 • Ymweld â safleoedd datblygu adeiladau newydd a gwaith Rhaglenni Buddsoddi Cyfalaf mawr yn Sir y Fflint
 • A llawer mwy!!!

Cymhwyster

Plastro Lefel 2/3

Ymgleisio ar-lein