Alert Section

Gweithio i Sir Y Fflint

Mae'r Cyngor yn cydnabod bod y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn sgil pwysig a gwerthfawr yn y gweithle, ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog.Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi gweithwyr newydd a rhai sydd eisoes yn gweithio gyda ni sy'n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau Cymraeg.

Manteision a Buddion

Pecyn o fuddion i chi

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwerthfawrogi pawb fel unigolyn

Gweithio yn y Gymraeg

A ninnau’n Gyngor Cymraeg, mae’n bwysig bod ein cwsmeriaid yn gallu defnyddio’r gwasanaethau rydym ni’n eu cynnig yn eu dewis iaith, boed hynny’n Gymraeg neu Saesneg.

Datblygiad Personol

Amrywiaeth o gyfleoedd dysgu at bob lefel 

Polisi Tâl

Mae'r Datganiad Polisi hwn yn esbonio polisi taliadau'r Cyngor yn unol â gofynion adran 38(1) o Ddeddf Lleoliaeth 2011.

Polisi a Datganiad Preifatrwydd Staff

Er mwyn cydymffurfio â’i ymrwymiadau a’i gyfrifoldebau cytundebol, statudol a rheol i, rhaid i’r Cyngor brosesu data personol yn ymwneud â’i staff, gan gynnwys data personol ‘sensitif’.