Hafan > Preswyl > Cynllunio > Cynlluniau a pholisïau datblygu

Cynlluniau a pholisïau datblygu

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer y Sir. 

Crynodeb o gynnydd:

 • Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo’r cytundeb cyflenwi 28/02/14
 • Galw am Safleoedd Posibl yn dechrau 28/02/14
 • Llyfrgell Dogfennau / Tystiolaeth yn cael ei lwytho ar y wefan
 • Dechrau’r broses gyfranogi cyn adneuo
 • Cyhoeddi Cofrestr o Safleoedd Posibl - Mawrth 2015
 • Ymgynghori ynghylch y Papur Gwyn ar Fethodoleg Asesu Safleoedd Posibl - Mawrth 2015
 • Ymgynghori ynghylch Papurau Pwnc - Mawrth 2015

Dilynwch y ddolen isod i weld tudalennau’r CDLl:

CDL Sir y Fflint Fersiwn Ddrafft y Cytundeb Cyflenwi

Gynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint

CDU Sir y Fflint yw’r cynllun datblygu sydd wedi’i fabwysiadu ar gyfer cyfnod o 15 mlynedd rhwng 2000 a 2015.  Nod CDU Sir y Fflint yw darparu fframwaith er mwyn dod i benderfyniadau rhesymegol a chyson ynglŷn â cheisiadau cynllunio ac arwain datblygiad i leoliadau priodol.  Mae hwn yn nodi safleoedd lle gellir codi tai newydd, creu gwaith newydd a lle gall datblygiadau eraill ddigwydd, yn ogystal â gosod polisïau i amddiffyn cefn gwlad, cynefinoedd, adnoddau a threftadaeth pwysig.  Er bod oes y CDU a fabwysiadwyd wedi dod i ben erbyn diwedd 2015, hwn yw’r cynllun datblygu a fabwysiadwyd ar gyfer y Sir o hyd. Bydd angen sicrhau bod y Cynllun yn cydymffurfio â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ym Mholisi Cynllunio Cymru, y Nodiadau Cyngor Technegol ac unrhyw ganllawiau perthnasol eraill. 

Adendwm: Sylwch fod yna wall yng nghopi caled y datganiad ysgrifenedig CDU mewn perthynas â pholisi STR1 - Datblygiad Newydd.Dylai maen prawf (a) y polisi ddarllen:-

“wedi’i leoli yn gyffredinol o fewn ffiniau presennol yr anheddiad, dyraniadau, parthau datblygu, prif ardaloedd cyflogaeth a safleoedd tir llwyd addas a bydd ond yn cael ei ganiatáu y tu allan i'r ardaloedd hyn lle mae'n hanfodol cael lleoliad cefn gwlad agored;”

Mae hyn yn adlewyrchu fersiwn electronig y polisi.Er mwyn eglurder, roedd y geiriau "a safleoedd tir llwyd addas" wedi'u hepgor o'r fersiwn copi caled.

Gweld y Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint (CDU)

Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar gael ar gyfer Tai (JHLAS)

Mae’n ofynnol o dan TAN1 bod pob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru yn sicrhau bod digon o dir ar gael mewn gwirionedd, neu'n dod ar gael, er mwyn darparu cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai. Os nad yw awdurdod cynllunio lleol wedi mabwysiadu Cynllun Datblygu Unedol neu Gynllun Datblygu Lleol (CDLl), ni ystyrir bod gan yr awdurdod hwnnw gyflenwad 5 mlynedd, ac ni all gyhoeddi Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai. Dyma yw’r sefyllfa bresennol yn Sir y Fflint. Yn 2015, roedd y broses o gyhoeddi astudiaeth wedi dechrau, pan benderfynodd Llywodraeth Cymru nad oedd y Cyngor yn gallu cyhoeddi astudiaeth ffurfiol. Mae’r crynodeb o restr safleoedd drafft 2015 ar gael ar y ddolen hon yn ogystal â Datganiad o Dir Cyffredin 2015

Fodd bynnag, mae’n dal yn ofynnol i’r Cyngor fonitro’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai ac i gasglu gwybodaeth fel rhan o’r sail tystiolaeth ar gyfer y CDLl. Felly mae’r Cyngor yn cynhyrchu adroddiad monitro blynyddol sy’n dilyn canllawiau TAN1 ac yn cynnwys amcangyfrifon y Cyngor am y nifer o unedau sy’n debygol o gael eu cwblhau yn y pum mlynedd nesaf.

Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2016 

Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2017

Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2018

Yr astudiaeth ffurfiol (JHLAS) mwyaf diweddar i gael ei gyhoeddi yw Cydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2014.

Ar hyn o bryd nid, yw’r Cyngor yn gallu dangos y cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai am 5 mlynedd, yn ôl gofyniad Llywodraeth Cymru. Mae hyn wedi arwain at nifer o geisiadau cynllunio ac ymholiadau ar gyfer datblygiadau hapfasnachol ar safleoedd tu allan i ffiniau'r setliad, fel y diffinnir yn y CDU sydd wedi'i fabwysiadu. Felly mae’r Cyngor wedi drafftio Nodyn Cyfarwyddyd Datblygwr a gafodd ei gymeradwyo gan y Cabinet ar 13/12/16. Pwrpas y Nodyn yw rhoi canllawiau i ymgeiswyr posibl ar ddarparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos bod y datblygiad a gynigir yn gynaliadwy ac yn hyfyw ac y gellir ei ddarparu, er mwyn iddo wneud cyfraniad cynnar a gwirioneddol i’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai ac adeiladu ar y tir. 

Mae’r data a gesglir fel rhan o’r broses JHLAS blynyddol hefyd yn bwydo i mewn i drefniadau monitro ar gyfer Polisi HSG3 y CDU. Mae’r polisi hwn yn gosod trothwyon a therfynau uchaf twf mewn categorïau penodol o aneddiadau, lle mae’n rhaid i ddatblygiad tai newydd fodoli er mwyn diwallu anghenion lleol. Daeth y cyfnod monitro ar gyfer y polisi hwn i ben ar 1 Ebrill 2015 ac er nad yw’r trothwy twf mewn aneddiadau categori B a therfyn uchaf twf mewn aneddiadau categori C yn gymwys bellach, rhaid i ddatblygiadau tai newydd o ran aneddiadau categori C barhau i ddiwallu angen tai lleol profedig, mae’r rhestr twf aneddiadau yn nodi’r safle fel ag yr oedd ym mis Ebrill 2015, o ran y lefel o dwf a ddigwyddodd ym mhob anheddiad.

Strategaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol ar Gyfer Gogledd Cymru

Mae gan economi Gogledd Cymru ddarpariaeth ddigonol o dir cyflogaeth strategol sy'n gallu diwallu anghenion buddsoddwyr, yn ôl canlyniadau astudiaeth ddiweddar. 

Crynodeb - Stratagaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol ar Gyfer Gogledd Cymru 

Regional Employment Land Strategy for North Wales 

Tîm Polisi Cynllunio

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â mabwysiadu CDU Sir y Fflint at y Tîm Polisi. E-bost: cynlluniaudatblygu@siryfflint.gov.uk

Archwilio neu brynu copi papur o'r cynllun

Mae copïau o’r Cynllun Datblygu Unedol i’w gweld yn:

 • Tŷ Dewi Sant, Ewlo.
 • Swyddfeydd y Cyngor, y Fflint,
 • Swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu, Treffynnon
 • Unrhyw lyfrgell (gan gynnwys llyfrgelloedd teithiol)