Alert Section

Cynlluniau a pholisïau datblygu


Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer y Sir. 

Crynodeb o gynnydd:

 • Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo’r cytundeb cyflenwi 28/02/14
 • Galw am Safleoedd Posibl yn dechrau 28/02/14
 • Llyfrgell Dogfennau / Tystiolaeth yn cael ei lwytho ar y wefan
 • Dechrau’r broses gyfranogi cyn adneuo
 • Cyhoeddi Cofrestr o Safleoedd Posibl - Mawrth 2015
 • Ymgynghori ynghylch y Papur Gwyn ar Fethodoleg Asesu Safleoedd Posibl - Mawrth 2015
 • Ymgynghori ynghylch Papurau Pwnc - Mawrth 2015

Dilynwch y ddolen isod i weld tudalennau’r CDLl:

CDL Sir y Fflint Fersiwn Ddrafft y Cytundeb Cyflenwi

Gynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint

CDU Sir y Fflint yw’r cynllun datblygu sydd wedi’i fabwysiadu ar gyfer cyfnod o 15 mlynedd rhwng 2000 a 2015.  Nod CDU Sir y Fflint yw darparu fframwaith er mwyn dod i benderfyniadau rhesymegol a chyson ynglŷn â cheisiadau cynllunio ac arwain datblygiad i leoliadau priodol.  Mae hwn yn nodi safleoedd lle gellir codi tai newydd, creu gwaith newydd a lle gall datblygiadau eraill ddigwydd, yn ogystal â gosod polisïau i amddiffyn cefn gwlad, cynefinoedd, adnoddau a threftadaeth pwysig.  Er bod oes y CDU a fabwysiadwyd wedi dod i ben erbyn diwedd 2015, hwn yw’r cynllun datblygu a fabwysiadwyd ar gyfer y Sir o hyd. Bydd angen sicrhau bod y Cynllun yn cydymffurfio â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ym Mholisi Cynllunio Cymru, y Nodiadau Cyngor Technegol ac unrhyw ganllawiau perthnasol eraill. 

Adendwm: Sylwch fod yna wall yng nghopi caled y datganiad ysgrifenedig CDU mewn perthynas â pholisi STR1 - Datblygiad Newydd.Dylai maen prawf (a) y polisi ddarllen:-

“wedi’i leoli yn gyffredinol o fewn ffiniau presennol yr anheddiad, dyraniadau, parthau datblygu, prif ardaloedd cyflogaeth a safleoedd tir llwyd addas a bydd ond yn cael ei ganiatáu y tu allan i'r ardaloedd hyn lle mae'n hanfodol cael lleoliad cefn gwlad agored;”

Mae hyn yn adlewyrchu fersiwn electronig y polisi.Er mwyn eglurder, roedd y geiriau "a safleoedd tir llwyd addas" wedi'u hepgor o'r fersiwn copi caled.

Gweld y Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint (CDU)

Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar gael ar gyfer Tai (JHLAS)

Mae’n ofynnol o dan TAN1 bod pob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru yn sicrhau bod digon o dir ar gael mewn gwirionedd, neu'n dod ar gael, er mwyn darparu cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai. Os nad yw awdurdod cynllunio lleol wedi mabwysiadu Cynllun Datblygu Unedol neu Gynllun Datblygu Lleol (CDLl), ni ystyrir bod gan yr awdurdod hwnnw gyflenwad 5 mlynedd, ac ni all gyhoeddi Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai. Dyma yw’r sefyllfa bresennol yn Sir y Fflint. Yn 2015, roedd y broses o gyhoeddi astudiaeth wedi dechrau, pan benderfynodd Llywodraeth Cymru nad oedd y Cyngor yn gallu cyhoeddi astudiaeth ffurfiol. Mae’r crynodeb o restr safleoedd drafft 2015 ar gael ar y ddolen hon yn ogystal â Datganiad o Dir Cyffredin 2015

Fodd bynnag, mae’n dal yn ofynnol i’r Cyngor fonitro’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai ac i gasglu gwybodaeth fel rhan o’r sail tystiolaeth ar gyfer y CDLl. Felly mae’r Cyngor yn cynhyrchu adroddiad monitro blynyddol sy’n dilyn canllawiau TAN1 ac yn cynnwys amcangyfrifon y Cyngor am y nifer o unedau sy’n debygol o gael eu cwblhau yn y pum mlynedd nesaf.

Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2016 

Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2017

Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2018

Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2019

 

Yr astudiaeth ffurfiol (JHLAS) mwyaf diweddar i gael ei gyhoeddi yw Cydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2014.

Ar hyn o bryd nid, yw’r Cyngor yn gallu dangos y cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai am 5 mlynedd, yn ôl gofyniad Llywodraeth Cymru. Mae hyn wedi arwain at nifer o geisiadau cynllunio ac ymholiadau ar gyfer datblygiadau hapfasnachol ar safleoedd tu allan i ffiniau'r setliad, fel y diffinnir yn y CDU sydd wedi'i fabwysiadu. Felly mae’r Cyngor wedi drafftio Nodyn Cyfarwyddyd Datblygwr a gafodd ei gymeradwyo gan y Cabinet ar 13/12/16. Pwrpas y Nodyn yw rhoi canllawiau i ymgeiswyr posibl ar ddarparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos bod y datblygiad a gynigir yn gynaliadwy ac yn hyfyw ac y gellir ei ddarparu, er mwyn iddo wneud cyfraniad cynnar a gwirioneddol i’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai ac adeiladu ar y tir. 

Mae’r data a gesglir fel rhan o’r broses JHLAS blynyddol hefyd yn bwydo i mewn i drefniadau monitro ar gyfer Polisi HSG3 y CDU. Mae’r polisi hwn yn gosod trothwyon a therfynau uchaf twf mewn categorïau penodol o aneddiadau, lle mae’n rhaid i ddatblygiad tai newydd fodoli er mwyn diwallu anghenion lleol. Daeth y cyfnod monitro ar gyfer y polisi hwn i ben ar 1 Ebrill 2015 ac er nad yw’r trothwy twf mewn aneddiadau categori B a therfyn uchaf twf mewn aneddiadau categori C yn gymwys bellach, rhaid i ddatblygiadau tai newydd o ran aneddiadau categori C barhau i ddiwallu angen tai lleol profedig, mae’r rhestr twf aneddiadau yn nodi’r safle fel ag yr oedd ym mis Ebrill 2015, o ran y lefel o dwf a ddigwyddodd ym mhob anheddiad.

Strategaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol ar Gyfer Gogledd Cymru

Mae gan economi Gogledd Cymru ddarpariaeth ddigonol o dir cyflogaeth strategol sy'n gallu diwallu anghenion buddsoddwyr, yn ôl canlyniadau astudiaeth ddiweddar. 

Crynodeb - Stratagaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol ar Gyfer Gogledd Cymru 

Regional Employment Land Strategy for North Wales 

Tîm Polisi Cynllunio

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â mabwysiadu CDU Sir y Fflint at y Tîm Polisi. E-bost: cynlluniaudatblygu@siryfflint.gov.uk

Archwilio neu brynu copi papur o'r cynllun

Mae copïau o’r Cynllun Datblygu Unedol i’w gweld yn:

 • Tŷ Dewi Sant, Ewlo.
 • Swyddfeydd y Cyngor, y Fflint,
 • Swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu, Treffynnon
 • Unrhyw lyfrgell (gan gynnwys llyfrgelloedd teithiol)