Alert Section

Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint


Hysbysiad Covid-19 a Diweddariad Ar y CDLI

Bydd y Gwasanaeth Polisi Cynllunio yn gweithio o bell hyd y gellir rhagweld. Bydd hyn yn cael effaith ar ddarpariaeth gwasanaeth. Er hynny mae ddiweddariad allweddol o ran y CDLl fel yr eglurir isod: 

PWYSIG - YMGYNGHORI YNGHYLCH NEWIDIADAU MATERION SY’N CODI

Mae’r ymgynghoriad ynghylch y Newidiadau Materion sy’n Codi’n dechrau ddydd Gwener 17 Mehefin ac yn para am chwe wythnos tan ddydd Gwener 29 Gorffennaf. Gweler fanylion yr ymgynghoriad yma
Bydd dogfennau’r Newidiadau Materion sy’n Codi ar gael i’w gweld yn y mannau a restrir yn y dogfennau ymgynghori, yn ogystal â Thŷ Dewi Sant, Ewlo (08.30 tan 17.00) a Neuadd y Sir yn yr Wyddgrug (08.30 tan 17.00). 

Mae Cynllunio yng Nghymru yn seiliedig ar drefn a arweinir gan gynlluniau. Mae pob awdurdod cynllunio lleol yn paratoi cynlluniau datblygu er mwyn darparu ar gyfer anghenion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y Sir.  Mae cynlluniau datblygu’n cynnwys fframwaith o bolisïau a chynigion sy’n ceisio rheoleiddio a rheoli datblygiad a defnydd tir, a darparu sail ar gyfer gwneud penderfyniadau cyson a thryloyw ar geisiadau cynllunio unigol.

Ar ôl mabwysiadu Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint, mae’r Cyngor nawr yn dechrau paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer y Sir. Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn arddull newydd sy’n wahanol i’r CDU yn y ffordd y caiff ei baratoi. Nodwedd allweddol o’r broses CDLl yw’r cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid yn gynnar yn y broses, er mwyn rhoi cyfle iddynt ddylanwadu ar y Cynllun a’i ddatblygiad.

Bydd y CDLl yn canolbwyntio ar ddarparu datblygiad cynaliadwy yn y Sir am gyfnod o 15 mlynedd o 2015 i 2030 a bydd yn cynnwys:

 • polisïau a fydd yn arwain penderfyniadau am geisiadau cynllunio
 • cynigion ar gyfer datblygu tai, adwerthu, cyflogaeth a defnydd tir arall
 • polisïau sy’n ceisio amddiffyn a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig

Yn dilyn cyflwyno’r CDLl i’w Archwilio i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ym mis Hydref 2020, ar hyn o bryd mae’r CDLl yn y cam Archwilio a gellir gweld yr holl wybodaeth sy’n berthnasol i’r Archwiliad drwy ymweld â gwefan Archwilio.

Gweld y Porth Ymgynghoriad CDLl (dolen)

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am y CDLl at 01352 703213 neu drwy e-bost cynlluniaudatblygu@siryfflint.gov.uk

Crynodeb o'r Cynnydd:

 • Cytundeb Cyflawni a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru yn Chwefror 2014
 • Dogfen a thystiolaeth llyfrgell uploaded ac ar gael i'w gweld ar y dudalen we CDLl.
 • Ymgynghoriad ar Papurau Pwnc (Maw / Ebrill 2015)
 • Cyhoeddi Safleoedd Ymgeisiol Register ac ymgynghoriad ar Fethodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol (Maw / Ebrill 2015)
 • Ymgynghoriad ar y ddogfen Negeseuon Allweddol ac archwiliadau aneddiadau (Mawrth 2016)
 • Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffafrir (Tach 2017)
 • Ymgynghoriad ar y CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd (Medi 2019)
 • Cyflwyniad (Hydref 2020)
 • Archwiliad (Mis Rhagfyr 2020 ymlaen)

Cytundeb Darparu

Paratoi Cytundeb Darparu yw’r cam cyntaf yn y broses CDLl. Yn y bôn cynllun prosiect yw’r Cytundeb Darparu sy’n nodi ‘Amserlen’ a ‘Chynllun Cynnwys y Gymuned’. Mae’r amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu’r Cynllun yn cynnwys yr holl brif ddyddiadau ar gyfer y camau amrywiol sy’n rhan o’r Cynllun wrth iddo ddatblygu. Mae’r cynllun cynnwys y gymuned yn esbonio sut a phryd y bydd pobl yn cael cyfle i gymryd rhan yn y gwaith paratoi ac mewn digwyddiadau ymgynghori ar gyfnodau allweddol. Mae hefyd yn nodi sut y caiff atebion eu trin gan y Cyngor a pha adborth y bydd y Cyngor yn ei roi.

Cafodd Cytundeb Darparu’r Cyngor ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar 12/02/14. Mae’n ofynnol i’r Cyngor adolygu’r Cytundeb Darparu yn rheolaidd ac, os oes angen gwneud newidiadau sylweddol, rhaid cael cytundeb Llywodraeth Cymru.

Cytunodd Llywodraeth Cymru ar drydydd Cytundeb Cyflawni diwygiedig ar 09/05/19 ac mae’n gosod amserlen ddiwygiedig ar gyfer paratoi'r CDLl i gymryd y llithriad hyd yma i ystyriaeth. Gellir gweld y Cytundeb Cyflawni cyntaf, y Cytundeb Cyflawni diwygiedig cyntaf, yr ail Gytundeb Cyflawni a’r trydydd Cytundeb Cyflawni diwygiedig drwy glicio ar y dolenni a gellir eu gweld hefyd yn y Brif Dderbynfa yn Nhŷ Dewi Sant, Ewlo ac ym mhob Swyddfa Cysylltu a phob llyfrgell (yn amodol ar gyfyngiadau Covid-19). O ganlyniad i effeithiau Covid-19, cafodd ddiwygiad pellach o’r Cytundeb Cyflawni ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar 27/07/20.

Mae’r Cytundeb Cyflawni diwygiedig yn gosod yr amserlen ddiwygiedig gyda llithriad o 4 mis. Hefyd mae’n gosod Datganiad Ymgysylltu â'r Gymuned diwygiedig i adlewyrchu y cyfyngiadau parhaus o ran gwneud sylwadau a’r dogfennau sydd ar gael i’w harchwilio mewn lleoliadau ymgynghori. Mae’r pwyslais yn lle ar wneud y gallu i roi sylwadau yn electroneg drwy wefan y Cyngor a phorth ymgynghori https://flintshire.objective.co.uk/portal/planning/ldp/ldp/representations/  

Cyflwyniad

Cliciwch yma i gael Cyflwyno CDLl

Archwiliad

Ar ôl Cyflwyno'r Cynllun, cynhelir Archwiliad gan Arolygydd Cynllunio annibynnol yn gynnar yn 2021. Bydd mwy o fanylion yn dilyn

Canllawiau a Pholisïau Cynllunio Eraill (Sylfaen Tystiolaeth)

Cliciwch yma i gael Canllawiau a Pholisïau Cynllunio Eraill

Arfarnu Cynaliadwyedd (Adroddiad Cwmpasu)

Mae’r Cyngor yn cynnal arfarniad cynaliadwyedd o’r Cynllun Datblygu Lleol, sy’n ffordd ddibynadwy o sicrhau bod materion cynaliadwyedd yn cael eu hystyried wrth baratoi’r Cynllun.  Y Cynllun Cwmpasu yw’r cam cyntaf yn yr arfarniad cynaliadwyedd ac mae’n amlinellu’r wybodaeth gefnir, y cyd-destun a’r materion cynaliadwyedd sy’n ymwneud â’r Cynllun sy’n cael ei arfarnu.  Mae hefyd yn esbonio’r methodolegau a ddefnyddir i gwblhau gweddill y broses arfarnu.

Er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r Sir, mae’n hanfodol bwysig bod rhanddeiliaid yn helpu’r Cyngor i ymgymryd â’r broses o arfarnu cynaliadwyedd a nodi: 

 • y cynlluniau, y polisïau, y rhaglenni a’r mentrau perthnasol sydd wedi’u cynnwys yn y dogfennau strategol perthnasol a fydd yn sail i’r broses arfarnu cynaliadwyedd a’r cynllun lleol; 
 • y wybodaeth sylfaenol berthnasol;
 • y prif faterion a’r problemau’n ymwneud â chynaliadwyedd;
 • fframwaith arfarnu, sy’n cynnwys amcanion a dangosyddion cynaliadwyedd, i’w defnyddio wrth ystyried y cynllun lleol.

Gofynnwn am sylwadau ar yr Adroddiad Cwmpasu yn ystod cyfnod ymgynghori o 5 wythnos gan ddechrau dydd Llun 13 Ebrill ac a ddaw i ben ddydd Llun 18 Mai. Mae’r Adroddiad Cwmpasu  hefyd i’w weld yn Swyddfeydd y Cyngor ac mewn llyfrgelloedd. 

Flintshire LDP SA scoping report 

Dylech anfon sylwadau i developmentplans@flintshire.gov.uk 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch linell gymorth y CDLl ar 01352 703213.

Safleoedd posibl

Elfen allweddol o’r sylfaen tystiolaeth yw nodi safleoedd posibl i’w cynnwys yn y Cynllun. Gan hynny mae’r Cyngor yn ‘Galw ar Safleoedd Ymgeisiol’ lle gofynnir i’r rheiny sydd â diddordeb i gyflwyno tir i’w ystyried gan y Cyngor fel safleoedd posibl i’w neilltuo yn y Cynllun. Rhaid pwysleisio na ellir gwarantu y bydd y safle’n cael ei gynnwys yn y Cynllun os yw’n cael ei gyflwyno fel Safle Ymgeisiol.

Dechreuodd y cyfnod ar gyfer cyflwyno Safleoedd Posibl ar 28/02/14 a daeth i ben am 5.00pm ar 30/05/14. Paratowyd Maenodyn cyfarwyddyd i esbonio’r broses o gyflwyno Safle Posibl a gellir gweld hwn drwy glicio ar y ddolen. Paratowyd Mae ffurflen gyflwyno hefyd i helpu i gyflwyno safleoedd a gellir gweld hwn hefyd drwy glicio ar y ddolen. Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi papur ar wahân sy'n nodi'r fethodoleg a ddefnyddir i asesu Safleoedd Ymgeisiol a bydd hwn yn destun ymgynghoriad a fydd yn para chwe wythnos rhwng dydd Llun 9 Mawrth a dydd Llun 20 Ebrill er mwyn sicrhau cytundeb cyffredinol ynghylch y dull gweithredu.

Ar ôl Galw am Safleoedd Posibl, hyrwyddwyd 734 o safleoedd i’w datblygu, neu i’w diogelu rhag cael eu datblygu. Mae’r safleoedd yn awr wedi’u prosesu ac anfonwyd llythyrau ffurfiol yn cydnabod hyn. Mae’r Gofrestr o Safleoedd Posibl yn awr ar gael i’w harchwilio.

Galwad pellach am safleoedd ymgeisiol – Mwynau a Gwastraff / Llety Sipsiwn a Theithwyr

Y Cynllun Datblygu Lleol – Testun Ar Y We

Mae’r Cyngor wedi paratoi set o 18 o Bapurau Testun yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion a phynciau.  Mae pob Papur Testun yn esbonio’r canllawiau perthnasol ar gyfer y testun dan sylw ac yn nodi’r problemau y bydd angen i’r Cynllun ymdrin â nhw, yn ogystal â’r polisïau posibl y gellid eu cynnwys yn y Cynllun. Nod y Papurau Testun yw rhoi cyfle i randdeiliaid a’r cyhoedd gyfrannu at y Cynllun ar ddechrau’r broses drwy nodi materion y dylai’r Cynllun fod yn ymdrin â nhw ac awgrymu sut y dylid gwneud hynny.

Gwahoddir sylwadau ar y Papurau Pwnc am gyfnod ymgynghori o 6 wythnos yn dechrau ar Ddydd Llun 9 Mawrth ac yn gorffen ar Ddydd Llun 20 Ebrill 2015. Mae’r Papurau Testun hefyd ar gael i’w gweld yn Swyddfeydd y Sir ac yn y llyfrgelloedd. Dylid anfon sylwadau drwy’r e-bost at developmentplans@flintshire.gov.uk neu drwy’r post at Reolwr y Strategaeth Gynllunio, Adran yr Amgylchedd, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NF. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch linell gymorth y CDLl ar  01352 703213.

Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol

Mae Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol (Y Fforwm) wedi’i sefydlu i hybu’r broses o baratoi’r Cynllun.  Bydd gan aelodau’r Fforwm ran bwysig yn ystod y cyfnodau sy’n allweddol i’r  broses o baratoi’r cynllun, yn enwedig pan fydd angen pennu sail dystiolaeth ac ystyried gweledigaeth, amcanion a dewisiadau o ran strategaeth ofodol a thwf.  Bydd y Fforwm yn gweithredu drwy gyfrwng cyfarfodydd ffurfiol a gaiff eu cynnal yn rheolaidd drwy gydol y cyfnodau allweddol a bydd yn gweithredu fel seinfwrdd i drafod materion a dewisiadau allweddol.

Mae’r Fforwm yn dibynnu’n drwm ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol (sy’n gyfrifol am y Strategaeth Gymunedol a’r Cynllun Integredig Unigol) a bydd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat o amrywiaeth o ddisgyblaethau a chaiff y rhain eu rhestru yn y Cylch Gorchwyl isod.  Mae’n cynnwys yr ymgynghoreion statudol allweddol a sefydliadau eraill sy’n cynrychioli disgyblaethau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ac sy’n gallu ymgymryd â rôl fwy strategol o safbwynt y Cynllun.  Rhaid i’r Fforwm sicrhau cydbwysedd o ran nifer yr aelodau; os na fydd digon o aelodau, bydd yn anodd sicrhau cytundeb ar y ffordd ymlaen, ond os bydd gormod o aelodau, gall y Fforwm fod yn rhy fawr i fod yn gynhyrchiol.  

Diben y Fforwm yw rhannu syniadau, dod â materion allweddol i’r amlwg a gweithredu fel seinfwrdd i helpu i baratoi’r CDLl  newydd.  Rhaid tanlinellu mai rôl gynghorol sydd gan y Fforwm ac ni all wneud penderfyniadau - aelodau etholedig y Cyngor sy’n penderfynu ar faterion yn ymwneud â’r Cynllun.  Bydd nodiadau ar bob cyfarfod yn cael eu cyflwyno i Grŵp Strategaeth Cynllunio’r Cyngor a fydd yn eu trafod cyn eu dosbarthu i aelodau’r Fforwm a’u postio isod:  

Asesiad Marchnad Tai Lleol ar y cyd Wrecsam a Sir Fflint

Mae Wrecsam a Sir y Fflint yn ymgymryd ag Asesiad Marchnad Tai Lleol ar y cyd. 

Bu cartrefi yn y ddwy ardal yn cael eu gofyn i gymryd rhan mewn arolwg i ddeall y swm a'r math o dai sydd eu hangen dros y blynyddoedd nesaf, gan gynnwys y galw posibl am dai fforddiadwy.  Bydd y wybodaeth a gesglir yn helpu'r ddwy Cyngor i baratoi'r polisïau tai a chynllunio ar gyfer yr ardal yn y dyfodol. 

Bydd yr Asesiad yn cael gwybod faint o dai sydd ei angen, beth yw'r dyheadau o gartrefi a'r angen am dai arbenigol â chymorth ar gyfer grwpiau penodol, fel pobl hŷn. 

Mae cwmni tai arbenigol ac ymchwil o'r enw Arc4 wedi ei benodi i gynghori'r Cyngor.  Bydd eu hymchwil yn seiliedig ar arolwg o drigolion lleol, trafodaethau gydag adeiladwyr tai, gwerthwyr tai, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a phartïon eraill sydd â diddordeb, a dadansoddiad o wybodaeth ystadegol megis y Cyfrifiad 2011. 

Bydd arolwg drwy'r post yn cael ei anfon allan ym mis Medi 2014 i dros 27,500 o gartrefi a ddewiswyd ar hap ar draws Wrecsam a Sir y Fflint.  Mae hwn yn gyfle pwysig i breswylwyr sy'n derbyn yr holiadur i ddweud eu dweud ac i dychwelyd yn yr amlen radbost a ddarparwyd.  

Arolwg Newydd Sir y Fflint o Ddeiliadaeth Tai 

Mae Sir y Fflint wedi cynnal Arolwg Meddiannaeth Tai Newydd o aelwydydd Sir y Fflint, yn benodol, tai newydd sydd wedi'u hadeiladu yn y Sir rhwng 2010 a 2014.  Mae hwn yn arolwg i helpu'r Cyngor gael dealltwriaeth o dai newydd yn y Sir. Roedd yr arolwg yn cynnwys cwestiynau i ganfod pwy sydd wedi symud yn y Sir, o ble maent wedi symud, a pham maent wedi symud i gartref newydd.  Bydd yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu’n helpu'r Cyngor baratoi’r polisïau cynllunio a thai yn y dyfodol ar gyfer yr ardal.  Mae’r asesiad yn ymwneud â materion fel y math o eiddo y mae pobl yn symud iddynt ac ohonynt, oedrannau’n bobl yn y tai newydd, ble mae pobl yn gweithio, a hefyd yn cynnwys cwestiynau am y Gymraeg.  Penodwyd cwmni tai ac ymchwil arbenigol, Arc4, i gynghori’r Cyngor.  Anfonwyd arolwg drwy’r post yng Ngorffennaf 2015 i 1,994 o aelwydydd ar draws Sir y Fflint. Llenwyd cyfanswm o 391 o holiaduron, sy’n cynrychioli cyfradd ymateb o 20%. Mae’r adroddiad yn rhoi graff trosolwg cyffredinol a thabl gyda chanfyddiadau o’r arolwg. Mae copi o’r holiadur er mwyn cyfeirio ato yn Atodiad A hefyd. 

Dogfen Negeseuon Allweddol 

Mae'r Cyngor wedi cynhyrchu dogfen 'Negeseuon Allweddol' sy'n gosod y weledigaeth ar gyfer y Cynllun, y materion sydd i'w hwynebu yn y Cynllun a'r amcanion ar gyfer y Cynllun.  Bwriad yr ymarfer ymgynghori oedd sicrhau bod ystod o randdeiliaid, gan gynnwys y cyhoedd yn gyffredinol, yn gyfforddus gyda chyfeiriad y Cynllun.

Mae'r ddogfen hefyd yn adeiladu ar waith sy'n ymwneud ag arolwg diweddar o wasanaethau a chyfleusterau anheddiad. Mae'r gwaith hwn ar gynaliadwyedd pob anheddiad wedi llywio adolygiad o'r dull a ddefnyddir yn y CDU o ran categoreiddio anheddiad ac arwain at nifer o opsiynau hierarchaeth aneddiadau i gael eu hystyried.  Mae'r ymgynghoriad, felly, yn ceisio safbwyntiau i weld a yw'r dull a ddefnyddir yn y CDU yn dal yn addas i'r diben neu a yw un o'r dulliau eraill yn fwy priodol.

Mae'r dogfennau ymgynghori'n cynnwys y ddogfen Negeseuon Allweddol ei huna'r adroddiadau archwilio anheddiad ategol.  Mae'r ddogfen Negeseuon Allweddol yn cynnwys tair elfen:

 • Yr adran sy'n ymdrin â chwestiynau rhagosodedig a blychau ateb
 • Atodiad 1 - amlinellu'r fethodoleg ar gyfer asesu cynaliadwyedd anheddau
 • Atodiad 2 - yn nodi nifer o wahanol ddulliau o gategoreiddio anheddiad

Bu’r ddogfen Negeseuon Allweddol yn destun ymarfer ymgynghori 6 wythnos a gychwynnwyd ar ddydd Gwener 18 Mawrth gan ddod i ben am 5pm ar ddydd Gwener 29 Ebrill 2016.  Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad wedi’u hadrodd i Grŵp Strategaeth Cynllunio ar 2 Mai, 2016 ac mae hyn wedi arwain at nifer o fân newidiadau i'r ddogfen.  Mae hyn bellach ar gael fel dogfen Negeseuon Allweddol diwygiedig gan roi sylw i’r tabl crynodeb o'r sylwadau a'r ymatebion a gyflwynwyd i ac a gytunwyd gan y Grŵp Strategaeth Cynllunio.  Ar ben hynny, mae mân ddiwygiadau wedi'u gwneud i'r archwiliadau anheddau i Benyffordd/ Penymynydd, Afonwen, Caerwys a Choed-llai.  Bydd hyn yn awr yn cynorthwyo'r Grŵp Strategaeth Cynllunio wrth ystyried y gwaith o lunio dewisiadau twf a gofodol a fydd yn destun ymgynghoriad yn ddiweddarach eleni.

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau at linell gymorth y CDLl 01352 703213 neu drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost uchod.

Opsiynau Strategol

Mae’r Cyngor wedi llunio dogfen ‘Opsiynau Strategol’ a fydd yn destun ymarfer ymgynghori a fydd yn dechrau ddydd Gwener 28 Hydref 2016 ac yn dod i ben ddydd Gwener 9 Rhagfyr 2016.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn dilyn ymlaen o’r ymgynghoriad diweddar ar ddogfen Negeseuon Allweddol, ac mae’n cael ei llywio ganddi.  Roedd ymgynghoriad dogfen Negeseuon Allweddol yn fodd i’r Cyngor gadarnhau’r weledigaeth ar gyfer y Cynllun, y materion y mae’r Cynllun yn eu hwynebu, amcanion ar gyfer y Cynllun, hierarchaeth aneddiadau a ffafrir a'r negeseuon allweddol sy'n dod i'r amlwg.

Mae'r ddogfen Opsiynau Strategol yn ystyried Opsiynau Twf ar gyfer y Cynllun (faint o dwf i'w ddarparu) ac Opsiynau Gofodol (sut mae twf yn cael ei ddosbarthu ar draws y Sir).  Bydd canlyniad yr ymgynghoriad yn helpu'r Cyngor i lunio 'Strategaeth a Ffefrir' ar gyfer y Cynllun, a fydd ynddo'i hun yn destun ymgynghoriad pellach ar ffurf Cynllun ymgynghori drafft cyn adneuo.

Mae'r ddogfennaeth yn cynnwys:

Bydd y dogfennau ar gael ar y wefan www.flintshire.gov.uk/LDP ac fel copïau caled yn Swyddfeydd a llyfrgelloedd y Cyngor yn ystod oriau agor arferol.  Bydd arddangosfa yn Neuadd y Sir drwy gydol y cyfnod ymgynghori ac yn y lleoliadau canlynol, yn ystod oriau agor arferol:

Neuadd y Sir, Y Brif Dderbynfa – rhwng 28/10/16 a 09/12/16

Llyfrgell Bwcle, yr Oriel i fyny’r Grisiau – rhwng 28/10/16 a 18/11/16

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy – rhwng 28/10/16 a 18/11/16

Llyfrgell Treffynnon – rhwng 28/10/16 a 18/11/16

Llyfrgell Brychdyn – rhwng 18/11/16 a 09/12/16

Llyfrgell y Fflint – rhwng 18/11/16 a 09/12/16

Llyfrgell yr Wyddgrug – rhwng 18/11/16 a 09/12/16

Mae hwn yn gam pwysig wrth baratoi'r Cynllun, ac yn rhan o'n ymgysylltiad parhaus ac ymgynghoriad ar y Cynllun, rydym am glywed eich barn am y lefel o dwf sydd yn briodol ar gyfer y Sir yn eich barn chi, a sut y dylai’r twf gael ei ddosbarthu ar draws y Sir. Gallwch gyflwyno sylwadau:

•      Drwy anfon e-bost i developmentplans@flintshire.gov.uk

•      Drwy lawrlwytho neu argraffu'r ffurflen sylwadau a'i dychwelyd

•      Drwy ysgrifennu llythyr

Bydd sylwadau sy'n codi o'r ymgynghoriad yn cael eu hadrodd i Grŵp Strategaeth Cynllunio'r Cyngor a bydd yn llywio’r gwaith o baratoi Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun.  Bydd crynodeb o'r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y digwyddiad ymgynghori ac ymatebion iddynt ar gael ar y wefan maes o law.

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau at linell gymorth y CDLl, 01352 703213, neu drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost uchod.

Strategaeth A Ffefrir (Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo)

Mae’r Cyngor wedi cynhyrchu dogfen Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLl Sir y Fflint. Mae’r ddogfen Strategaeth a Ffefrir yn amlinellu gweledigaeth y Cynllun, materion ac amcanion, lefel twf dewisedig a strategaeth ofodol ddewisedig. Mae’n nodi dau Safle Strategol a Pholisïau Strategol.