Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol


Fframwaith Polisi ar Gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) Ebrill

Nod y polisi hwn, a’r dulliau y mae’n ei hybu, yw sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn Sir y Fflint y nodir bod ganddynt anghenion addysgol arbennig yn cael gymaint o gyfleoedd addysgol ag y bo modd. Cyflawnir hyn drwy gynnig addysg berthnasol a buddiol i bob plentyn; addysg a gynllunnir i’w galluogi i gael eu cynnwys yn y gymdeithas y maent yn cyfrannu ati ac yn manteisio ohoni, ac i’w galluogi i gymryd rhan lawn ynddi.

Fframwaith Polisi i Blant ag Anghenion Ychwanegol

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae gan blant anghenion dysgu ychwanegol os ydynt yn cael trafferth gyda dysgu, cyfathrebu, ymddygiad (cymdeithasol ac / neu emosiynol), ac / neu anabledd synhwyrol (gweledol neu glyw) ac / neu anabledd corfforol.  Mae cyfrifoldeb ar ysgolion i nodi os oes gan blentyn anghenion dysgu ychwanegol, ac yna i roi gwybod i’r rhieni ac i roi’r cymorth priodol angenrheidiol i’r plentyn

Beth i'w wneud os ydych yn credu fod ar eich plentyn angen help wrth ddysgu (yr Ymateb Graddedig)

Os ydych yn pryderu am gynnydd eich plentyn, dylech siarad gydag athro/athrawes ddosbarth eich plentyn i rannu’r pryderon hynny.  Bydd yr athro/athrawes ddosbarth yn sicrhau fod yr holl dasgau dysgu a osodir yn cael eu gwahaniaethu’n briodol er mwyn galluogi’ch plentyn i gael mynediad at y dysgu.

Os na fydd eich plentyn yn gwneud cynnydd priodol, bydd yr athro / athrawes ddosbarth yn rhannu eu pryderon gyda’r ddau ohonoch a gyda Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol. Os bydd ar eich plentyn angen rhywbeth sy’n ‘ychwanegol neu’n wahanol i’ gyd-ddisgyblion eich plentyn, bydd Cynllun Addysg Unigol yn cael ei gytuno gyda chi a fydd yn targedu meysydd penodol o anhawster y mae eich plentyn yn ei brofi. Bydd hwn yn cael ei adolygu’n rheolaidd fel bydd anghenion eich plentyn yn newid.  Bydd eich plentyn bellach ar gam ‘Gweithredu Gan Yr Ysgol’ yr Ymateb Graddedig.

Os yw'r ysgol yn teimlo, dros gyfnod o amser, nad yw'ch plentyn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig, byddant yn gofyn am eich caniatâd i ymgynghori gydag arbenigwyr fydd yn cynghori’r ysgol sut gallant ddiwallu anghenion eich plentyn orau.  Bydd eich plentyn bellach ar gam ‘Gweithredu Gan Yr Ysgol A Mwy’ yr Ymateb Graddedig.

Os na fydd eich plentyn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig dros gyfnod rhesymol o amser wedyn, bydd yr ysgol yn gofyn am eich caniatâd i ofyn am Asesiad Statudol o anghenion eich plentyn.  Mae’n bosib y bydd yr asesiad hwn yn cynnwys arolygu arbenigol, profion, profion meddygol a chyfweliadau gyda chi ac arbenigwyr eraill.  Os yw’r asesiad yn dangos fod anawsterau sylweddol gan eich plentyn, mae’n bosib y bydd yr Awdurdod Lleol yn penderfynu fod angen Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig ar eich plentyn, fydd yn nodi beth yw anghenion eich plentyn, pa gymorth ddylai’ch plentyn dderbyn a sut dylai’ch plentyn ei dderbyn.   

Partneriaeth Rhieni

Mae Partneriaeth Rhieni yna i'ch cefnogi os ydych yn credu fod anghenion dysgu ychwanegol gan eich plentyn neu os ydych wedi cael gwybod gan yr ysgol fod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol.  

Byddant yn egluro eich hawliau o fewn y broses anghenion dysgu ychwanegol ac yn sicrhau fod gennych yr holl wybodaeth angenrheidiol i wneud penderfyniadau deallus.  Gallant hefyd fynychu cyfarfodydd gyda chi.  Eu rhif cyswllt yw 01352 706840.

Cwestiynau Cyffredin

Sut byddai'n gwybod os bydd anghenion dysgu ychwanegol gan fy mhlentyn?

Mae gan yr ysgol gyfrifoldeb i fonitro cynnydd eich plentyn ac os ydynt yn teimlo fod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, byddant yn eich hysbysu.

Os bydd ar eich plentyn angen rhywbeth sy’n ‘wahanol i neu’n ychwanegol’ i’w cyd-ddisgyblion, yna bydd yr ysgol yn ysgrifennu atoch i'ch gwahodd i drafod y ffaith fod angen Cynllun Addysg Unigol ar eich plentyn fydd yn nodi sut gellir diwallu anghenion eich plentyn drwy osod targedau CAMPUS (cyraeddadwy, amserol, mesuradwy, penodol, uchelgeisiol, synhwyrol).  Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfrannu i’r broses o osod targedau a bydd gofyn i chi lofnodi’r Cynllun Addysg Unigol.  Bydd y Cynllun Addysg Unigol yn cael ei adolygu’n aml er mwyn symud addysg eich plentyn ymlaen.

A oes angen cymorth 1:1 ar fy mhlentyn os oes ganddo / ganddi anghenion dysgu ychwanegol?

Ddim o reidrwydd.  Weithiau bydd angen cymorth 1:1 neu gymorth 'wedi ei rannu' ar blant er mwyn diwallu eu hanghenion.  Fod bynnag, yn ddibynnol ar anghenion plentyn, mae’n bosib y bydd mynediad at sefyllfaoedd grŵp bach neu raglen benodol ar gyfer anghenion plentyn yn fwy buddiol.  Mae’n bwysig fod y plentyn yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial yn gymdeithasol ac yn academaidd.  Felly bydd pob plentyn yn cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau annibyniaeth.

Fydd fy mhlentyn yn gorfod mynd i ysgol arbennig os oes ganddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol?

Dim ond canran fach iawn o blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n mynychu darpariaeth arbenigol.  Yn y rhan fwyaf o achosion gellir diwallu eu hanghenion mewn ysgol brif ffrwd.

Beth yw Asesiad Statudol?

Asesiad amlddisgyblaethol yw hwn, sy’n golygu bod arbenigwyr perthnasol yn asesu eich plentyn, hefyd cynhelir prawf meddygol a chyfweliadau gyda’r rhieni er mwyn casglu gwybodaeth am anghenion y plentyn.

Mae fy mhlentyn wedi cael diagnosis o Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig / Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) / Dyslecsia  Os angen Datganiad arnynt?

Nac oes, os nad oes angen mynediad at ddarpariaeth arbenigol neu lefel uchel o gymorth ar eich plentyn.  Mae gan bob ysgol gyfrifoldeb i ddiwallu anghenion plentyn ac nid yw derbyn diagnosis yn newid anghenion y plentyn.  Yn yr un modd nid oes angen diagnosis ar blentyn er mwyn i'w anghenion gael eu diwallu'n llawn.  Fodd bynnag, gall diagnosis alluogi ysgol i gael mynediad at hyfforddiant ychwanegol mewn maes penodol os yw'r ysgol yn credu y byddai hynny o fudd i'r plentyn ac i’r staff.

Mae gan fy mhlentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol ac rwyf am fod yn sicr fod eu hanghenion yn cael eu diwallu yn yr ysgol   Beth ddylwn ei wneud?

Dylech siarad gyda'r athro/athrawes ddosbarth er mwyn darganfod beth sy’n cael ei wneud i fynd i'r afael ag anghenion eich plentyn.  Os ydych yn teimlo’n anghyfforddus am wneud hyn, cysylltwch â Phartneriaeth Rhieni a byddan nhw yn rhoi cyngor a chymorth i chi wneud hyn.  Os nad ydych yn fodlon ar ôl siarad gyda’r athro/athrawes ddosbarth, gofynnwch am gyfarfod gyda’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Os ydych yn dal yn anfoddol ar ôl hyn, gofynnwch am gael cyfarfod gyda Phennaeth yr ysgol.  Mae'r ysgol am i’w holl ddisgyblion fod yn hapus a chyflawni eu potensial, beth bynnag fo hwnnw, ac os yw’r ysgol yn teimlo fod angen y cymorth / cyngor arbenigol, byddant yn trafod hyn gyda chi ac yn gofyn i chi am ganiatâd i wneud atgyfeiriad i’r asiantaeth berthnasol.

 Ebost: SEN@flintshire.gov.uk

Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Beth yw seicolegydd addysg?
Rydym yn raddedigion seicoleg gyda phrofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc ac wedi cyflawni cymhwyster proffesiynol pellach fel seicolegwyr addysg. Rydym oll yn siartredig gyda Chymdeithas Seicoleg Prydain, neu'n gymwys i fod yn siartredig. Rydym yn ymwneud â holl agweddau o ddysgu, ymddygiad, a datblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant a phobl ifanc.

Beth ydym ni’n ei wneud?
Mae pob seicolegydd addysg yn gweithredu fel seicolegydd penodol ar gyfer nifer o ysgolion a lleoliadau addysg eraill yn Sir y Fflint. Mae rhan fwyaf o’n hamser yn cael ei dreulio yn gweithio gyda nhw ar faterion sydd wedi’u blaenoriaethu ganddynt.

Rydym yn gweithio gyda:
• staff mewn lleoliadau addysg
• rhieni
• personél o asiantaethau cymorth eraill
• swyddogion o fewn y Portffolio Addysg ac Ieuenctid a
• plant a phobl ifanc 

Rydym yn gweithio ar sail ymgynghori, gan helpu oedolion i ganolbwyntio ar ddatrysiadau posibl i’r problemau a phryderon sydd ganddynt o ran y bobl ifanc sydd yn eu gofal. 
Rydym yn gweithio yn uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc yn unigol ac mewn grwpiau: e.e. cynnal arsylliadau ac asesiadau, ymyraethau therapiwtig, helpu pobl ifanc i fynegi eu barn.

Rydym yn darparu hyfforddiant i staff mewn lleoliadau addysg ar agweddau o ddysgu, ymddygiad a datblygiad plant.

Rydym yn rhoi cyngor i’r awdurdod lleol ar bolisïau a mentrau amrywiol a chefnogi'r awdurdod i gyflawni ei ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau, gan gynnwys asesiadau statudol o blant gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae gan rhai aelodau o’n tîm gyfran o’u hamser sydd wedi’i gadw ar gyfer gweithio mewn meysydd arbenigol, megis:
• anawsterau ymddygiad, emosiynol a chymdeithasol
• gwaith y blynyddoedd cynnar
• awtistiaeth.

Beth os yw pethau’n mynd o’i le?
Os ydych chi'n anhapus neu'n bryderus am y gwasanaeth a dderbynioch gennym ni, neu os oes gennych gŵyn:

Cysylltwch â’r seicolegydd addysg sydd ynghlwm.

Os nad yw hyn yn datrys materion i’ch boddhad, cysylltwch â’r Prif Seicolegydd Addysg.

Os nad yw hyn yn datrys materion i’ch boddhad, cysylltwch â’r Uwch-Reolwr Cynhwysiant a Dilyniant
 
Sut i gysylltu â ni
Os hoffech siarad ag aelod o'r gwasanaeth, cysylltwch â ni drwy ffonio, llythyr neu drwy e-bost ar Inclusion@flintshire.gov.uk
 
Gwasanaeth Seicoleg Addysg,
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 6ND
Ffôn: 01352 704102

Saesneg Fel Iaith Ychwanegol

Egwyddorion Allweddol
Pwrpas y gwasanaeth SIY yw uwchraddio sgiliau, cefnogi a chynorthwyo ysgolion i allu bodloni anghenion eu disgyblion SIY yn llwyddiannus, gan alluogi pob disgybl SIY i fodloni eu potensial.  

Mae’r gwasanaeth yn gweithio i sicrhau cam pontio llyfn i’r ysgol ar gyfer plant SIY. Gall hyn gynnwys cysylltu â rhieni a gofalwyr.

Mae monitro a dadansoddi data, a gynhelir mewn partneriaeth gydag ysgolion, yn llunio'r sylfaen ar gyfer system dryloyw, deg a chyfiawn o gefnogaeth i ddisgyblion ac ysgolion o fewn Sir y Fflint. 

Mae’r Gwasanaeth hefyd yn darparu cyngor a hyfforddiant arbenigol, gwybodus a chyfredol. 

Y Weithdrefn Dderbyn
• Yr AALl yw’r awdurdod derbyn ar gyfer ysgolion cymunedol ac ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol. 

• Yr AALl yw’r pwynt cyswllt cyntaf i rieni. Gallant nodi eu hysgolion dewisol a chaiff lleoedd eu dyrannu yn amodol ar argaeledd. Fodd bynnag, mae nifer o rieni yn cysylltu â’r ysgol leol yn uniongyrchol. 

• Bydd y Pennaeth yn hysbysu’r Ymgynghorydd SIY

• Bydd yr athro/athrawes SIY/ Pennaeth yn trefnu cyfarfod â’r rhieni i gael gwybodaeth gefndirol a hanes addysg blaenorol. Gellir darparu athro/athrawes Pwylaidd o bryd i'w gilydd lle bo angen. Ar gyfer pob iaith arall, bydd yr athro/athrawes SIY yn gallu cynnig darpariaeth drwy  ddefnyddio’r llinell iaith.
 
• Bydd yr athro/athrawes SIY yn ymgymryd ag asesiad cychwynnol, gan gynnwys ymgynghori â'r ysgol i ganfod anghenion ieithyddol. 

Asesiad Cychwynnol a Chynllunio
Mae tri maes allweddol:-

Casglu Gwybodaeth -
Dylid cysylltu â’r ysgolion/rhieni yn y lle cyntaf.  Mae’n rhaid canfod gwybodaeth am oedran, iaith gyntaf, lefel llythrennedd a manylion unrhyw ofynion arbennig/SIY y disgybl.  

Penderfynu ar Gamau Gweithredu –
Dylid gwneud trefniadau ar gyfer cyflwyno'r disgybl gan ymgynghori ag athrawon dosbarth/pynciau.  Byddai hyn yn cynnwys asesiad, eu gosod yn y grŵp blwyddyn priodol a darparu gwybodaeth mewn perthynas â chefndir, diwylliant ac iaith i'r staff perthnasol. Gall yr athro/athrawes SIY ddarparu syniadau a strategaethau ymarferol i gefnogi'r disgyblion yn y dosbarth.  

Darparu targedau ieithyddol unigol –
Gall asesiad cychwynnol nodi targedau ieithyddol addas er mwyn i’r ysgol a’r gwasanaeth SIY allu gweithio tuag atynt.  Dylid trafod y targedau â’r athrawon dosbarth.  Dylid llunio strategaethau yn unol ag anghenion, diddordebau a gallu’r disgybl gan gymryd galw’r cwricwlwm i ystyriaeth. 


Dyrannu Cymorth
Caiff datblygiad ieithyddol ei fonitro gan ddefnyddio camau ieithyddol A-E Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC).

Rhoir blaenoriaeth ar gyfer cymorth i ddisgyblion ar Lefel A - Newydd i'r Saesneg LlCC a Lefel B - Caffael Cynnar LlCC, a disgyblion gyda sgôr darllen safonol o <85. 

Rhoir ychydig o gymorth hefyd i Lefel C - Datblygu Cymhwysedd yn arbennig yn yr ysgol uwchradd. 
 
Mae disgyblion sy’n cyrraedd yr ysgol uwchradd ym mlynyddoedd 10 ac 11 yn ymofyn cymorth sylweddol i gael mynediad ar y cwricwlwm. 

Darperir cymorth gan gynorthwyydd addysgu pan fo clystyrau sylweddol o ddisgyblion SIY. 

Mae Cymorth Dwyieithog (Pwylaidd) yn brin, a chaiff ei ddyrannu yn ôl blaenoriaeth yr anghenion.  Bydd disgyblion sy'n dechrau'r ysgol ym Mlynyddoedd 5 i 11 yn elwa o gael strategaethau dwyieithog i'w galluogi i gael mynediad at y cwricwlwm. 

Mae gan bob ysgol fynediad at athro/athrawes SIY Arbenigol sy'n gallu darparu cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant i ysgolion. 
 
Monitro Cynnydd - Dysgu a Lles
Cyflawnir hyn drwy

Asesiad LlCC blynyddol ym mis Rhagfyr.

Prawf Cenedlaethol a data Dangosydd Pwnc Craidd

Asesiadau anffurfiol parhaus yn ystod y cyfnod dysgu

Monitro lles emosiynol yn ystod y cyfnod cyswllt.

Dylid trafod unrhyw bryderon mewn perthynas â chynnydd â'r athro/athrawes dosbarth / pwnc i gytuno ar ffordd ymlaen.   Mae’n bosibl bod y disgybl yn cael anawsterau â'u hiaith gartref. Mae'n bosibl mai canlyniad y drafodaeth fydd trafod y pryderon â'r Cydlynydd Anghenion Ychwanegol. Dylid sicrhau bod y rhieni yn cael bod yn rhan o hyn ac yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf. 


Asesiad 
Amserlen yr Asesiadau

Asesiad Cychwynnol - Cwblheir asesiad cychwynnol ar ddisgybl newydd pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol. 

Asesiad LlCC Blynyddol o Gaffael Iaith (A-E). - Cwblheir yr asesiad hwn ym mis Tachwedd gan gymedroli'n fewnol ac ar draws y wlad ym mis Rhagfyr.  

Cysylltu
Lle bo'n bosibl, cysylltu'n rheolaidd â'r athro/athrawes dosbarth/pwnc i gael trosolwg o gynnydd o fewn y cwricwlwm. 

Os yw disgybl yn mynegi unrhyw bryderon am eu bywyd a/neu ddysgu o fewn y sefyllfa ddysgu grŵp bychan, mae'n hanfodol eu bod yn cysylltu â'r athro/athrawes perthnasol mewn perthynas â hyn. Gellir cynghori disgyblion hŷn, yn ddibynnol ar lefelau ieithyddol, ynglŷn â beth i'w wneud.

Gall y Gwasanaeth gefnogi ysgolion i alluogi cysylltiad agos â rhieni.

Gellir darparu hyfforddiant ar ddefnyddio'r Gwasanaeth Dehongli dros y Ffôn. Gellir darparu cyfieithwyr Pwylaidd, os caiff hyn ei gytuno gan yr ymgynghorydd SIY.

Cynigir Hyfforddiant Datblygu Dysgu i staff o leiaf unwaith y flwyddyn a gellir cael mynediad ato drwy'r Ymgynghorydd SIY. 

Taflen SIY


Cysylltiadau
Ymgynghorydd SIY:
Lisa J Davies  
Lisa.j.davies@flintshire.gov.uk
01352 703912

Gweinyddwraig:
Margaret Lewis
Margaret.lewis@flintshire.gov.uk
01352 703916

Gwasanaeth Cymorth Cynhwysiant

Nod y Gwasanaeth yw gofalu bod holl blant ac ieuenctid Sir y Fflint yn cael gofal priodol, a’u bod yn elwa’n llawn o’r cyfleoedd addysgol sydd ar gael (yn cynnwys addysg heblaw’r hyn a ddarperir mewn ysgolion), er mwyn iddynt wireddu eu llawn botensial. Mae’r Gwasanaeth yn cynnig cymorth lles graenus a phroffesiynol i bobl ifanc, eu rhieni, eu teuluoedd a’u hysgolion.

Mae’r Gwasanaeth Lles Cynhwysiant yn rhan annatod o Wasanaeth  Cynhwysiant a Dilyniant Cyngor Sir y Fflint.

Y Gwasanaeth a ddarperir
Mae’r Gwasanaeth Lles Cynhwysiant yn rhan o’r modd y mae’r Awdurdod yn ymateb yn llawn a hyblyg i anghenion lles plant y sir.

Yn ôl Deddf Addysg 1996  mae gan y Gwasanaeth ddyletswydd i gloriannu lles plant a’u teuluoedd, ’. Y nod yw ymyrryd yn gynnar yn y dydd, o ran rhieni ac ysgolion, i atal plant rhag dioddef yn sgil ystod eang o broblemau addysgol a chymdeithasol. Mae’r Gwasanaeth yn cydweithio gydag asiantaethau eraill er mwyn amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cael eu cam-drin.

Mae swyddfeydd y Gwasanaeth yn yr ysgolion uwchradd – oddi yno maent yn gwasanaethu’r ysgolion cynradd  sydd o fewn clwster yr ysgolion uwchradd, yn ogystal â phlant y dalgylch sy’n mynd i ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Mae staff yr ysgolion a gweithwyr asiantaethau eraill yn cyfeirio disgyblion at y Gwasanaeth, ac mae modd i’r disgyblion, neu eu rhieni, hefyd wneud hynny’n uniongyrchol.

Cymorth i'r Ysgol Gyfan
Mae’r Gwasanaeth yn cynnig:
1. Cymorth, arweiniad a gwasanaeth ymgynghorol (trwy gyfrwng arweiniad a pholisïau’r Awdurdod Lleol a’r Cynulliad) ynglyn â sut i wella presenoldeb yn yr ysgolion, prydlondeb a chynhwysiant. 
2. Cynorthwyo’r ysgolion i feithrin ethos sy’n rhoi pwyslais ar bresenoldeb rhagorol, a datblygu disgyblion i’w llawn potensial.
3. Cydweithio gydag ysgolion ac asiantaethau eraill er mwyn hybu lles y plant.
4. Cynorthwyo a chynghori ysgolion i weithredu eu polisïau disgyblu.
5. Cynorthwyo ysgolion i weithredu Cytundebau Ysgol/Cartref.

Cymorth i unigolion, a gwaith uniongyrchol gyda rhieni a disgyblion
Dyletswydd rhieni yw gofalu bod eu plant yn cael eu haddysgu. Rôl y Gwasanaeth yw eu cynnal o ran lles eu plant, a’u presenoldeb yn yr ysgol. Dyma’r meysydd y mae gwaith y Gwasanaeth yn eu cwmpasu:

Gweithio’n uniongyrchol gyda rhieni a disgyblion er mwyn datrys problemau a all arwain at absenoldeb
Pan fydd strategaethau’r ysgol i wella presenoldeb wedi methu, mae modd i’r Gwasanaeth gynghori a chynorthwyo rhieni er mwyn datrys problemau personol neu gymdeithasol – boed yn y cartref neu yn yr ysgol – a allai arwain at, neu waethygu, anfodlonrwydd disgybl neu absenoldeb. Rhaid cael caniatâd y rhieni cyn i’r gwasanaeth ddechrau gweithio gyda disgybl.

Mae nifer o bethau y gallwn ei wneud: ymweliadau cartref, trefnu cyfarfodydd rhwng y rhieni, y plant a’r staff addysgu, cymorth unigol i rieni a disgyblion, a’u galluogi i fanteisio ar gymorth priodol asiantaethau a gwasanaethau eraill.

Bydd y Gwasanaeth yn dwyn achos llys fel rhan o’r broses, yn hytrach na phan fydd popeth arall yn methu. Gwneir hynny ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, ac oherwydd pryder a fynegir gan Gwasanaeth. Y nod yw gofalu bod disgyblion mewn cyflwr addas i ddysgu, ac yn barod i dderbyn yr addysg a gynigir iddynt. Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw dwyn achos llys (Ysgrifennydd y Sir a’r Gwasanaeth).

Disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig – cynnal staff yr ysgol, rhieni a disgyblion o ran adnabod trafferthion ymddygiad yn gynnar ac/neu ei reoli.

Gwahardd Disgyblion 
Cynorthwyo staff yr ysgolion, y rhieni a’r disgyblion, a gwasanaethau cefnogi’r Awdurdod Lleol i atal plant rhag cael eu gwahardd

Gofalu bod staff yr ysgolion, y rhieni a’r disgyblion, a’r llywodraethwyr yn gyfarwydd â’u dyletswyddau, eu hawliau a’u cyfrifoldebau pan fo ysgol naill ai’n ystyried neu wrthi’n gwahardd disgybl

Cynorthwyo o ran darparu addysg dros dro sydd, yn nhyb yr Awdurdod Lleol, yn rhesymol, a gofalu bod disgyblion a waharddwyd yn cael addysg sefydlog cyn gynted ag y bo modd

Bwlio – cefnogi ysgolion, rhieni a disgyblion (boed y dioddefwr neu’r drwgweithredwr).

Plant sy’n cael eu haddysgu gan yr   Awdurdod Lleol mewn lle heblaw’r ysgol
Cynghori a chynorthwyo ysgolion, rhieni, disgyblion a’r Awdurdod Lleol ynglyn ag asesu a darparu ar gyfer disgyblion na ellir eu haddysgu mewn ysgol prif ffrwd am reswm penodol, megis:eu bod wedi’u gwahardd yn gwrthod mynd i’r ysgol / ffobia salwch angen asesiad cyn eu rhoi mewn ysgol

Cynorthwyo rhieni, tiwtoriaid cartref, ysgolion a swyddogion yr Awdurdod Lleol er mwyn ailgyfannu plant mewn ysgol ar sail llawn amser.

Cynghori, cynorthwyo a chefnogi Plant y Gofelir Amdanynt..

Budd-daliadau Lles. Rhoi cymorth a chyngor ynglyn â:
Budd-daliadau’r Awdurdod Lleol fel cinio ysgol rhad ac am ddim, cludiant, grantiau cynnal a grantiau dillad.
Budd-daliadau Tai, Budd-daliadau Gwladol, a ffynonellau ariannol lleol / elusennol a allai fod o gymorth.

Cyflogi disgyblion
Cynghori disgyblion, rhieni a chyflogwyr ynglyn â cheisio am drwydded os yw disgybl â rhan mewn perfformiadau, a cheisio am drwydded os yw disgybl yn cael ei g/chyflogi.

Ymateb pan wneir honiadau bod disgyblion yn cael eu cyflogi’n anghyfreithlon, a gweithredu’n briodol.

Gwneud ymholiadau pan wneir cais am drwydded metron ym maes plant mewn adloniant.

Gwaith Cymuned Rhyng-asiantaethol
• Bod â rhan mewn gweithgareddau a gydnabyddir gan yr Awdurdod Lleol sy’n hyrwyddo llwyddiant addysgol ac/neu les cymdeithasol ymhlith pobl ifanc, eu rhieni a’u teuluoedd.
• Cyfranogi mewn gweithgorau amlddisgyblaethol a gydnabyddir gan yr Awdurdod Lleol, a hyrwyddo strategaethau sy’n fanteisiol i blant a phobl ifanc, e.e. strategaethau’n ymwneud â gofalwyr ifanc, troseddau ieuenctid, a chamddefnyddio cyffuriau a sylweddau.

Monitro Plant o fewn ac y tu hwnt i ffiniau’r sir
• Mynd ar drywydd plant a theuluoedd yn Sir y Fflint a’r tu hwnt.
• Cynghori a chynorthwyo o ran darparu addysg i newydd ddyfodiaid yn y sir.
• Cynorthwyo o ran rhoi gwybodaeth i Awdurdodau eraill yn ymwneud ag addysg plentyn neu faterion ‘amddiffyn plant’, neu ddosbarthu gwybodaeth a anfonir gan Awdurdodau eraill.

Dyma rhai o gyfrifoldebau statudol y Gwasanaeth:
• Presenoldeb
• Gwahardd Disgyblion
• Amddiffyn Plant
• Plant Cyflogedig

Amddiffyn Plant
• Mae gwaith y Gwasanaeth yn cynnwys dod o hyd i blant sy’n cael cam, plant mewn angen, neu’r rhai sydd mewn perygl cael eu cam-drin.
• Dilyn gweithdrefnau  Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a Sir y Fflint, cynorthwyo asiantaethau amddiffyn plant mewn perthynas â phlant sy’n wynebu risg, a mynychu cynadleddau ac adolygiadau achosion penodol.
• Cynghori, cynorthwyo a chefnogi staff ysgolion, rhieni a phlant cyn i’r Gwasanaethau Plant fod â rhan, yn ystod eu hymyrraeth, ac wedi hynny, ac eirioli ar ran y plentyn.
• Darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn.


Ffôn: 01352 704137

Gwasanaeth Gogledd Ddwyrain Cymru Synhwyraidd Cymorth (NEWSSS)

Mae'r Gwasanaeth Gogledd Ddwyrain Cymru Synhwyraidd Cymorth (NEWSSS) yn a ddarpariaeth ranbarthol sy'n cefnogi plant a phobl ifanc gyda gwrandawiad neu golli golwg, eu teuluoedd ac ysgolion ledled Wrecsam, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Mae'r gwasanaeth ar y cyd yn cael ei arwain gan Gyngor Sir y Fflint: Mae'r tîm yn cynnwys o un dysgu cynghorydd, chwech athrawon ymgynghorol, a pedwar gweithiwr allgymorth.

Mae'r tîm yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth i 19 oed.

Hyfforddiant sgiliau arbenigol yn cael ei ddarparu ar gyfer plant a phobl ifanc hynny sydd â cholled sylweddol synhwyraidd.

Gyda chymorth, cyngor ac arweiniad yn cael ei ddarparu ar gyfer teuluoedd, ysgolion ac asiantaethau eraill i ddarparu dull di-dor i ddiwallu anghenion unigolion a nodwyd.

Cysylltiadau
Dysgu Cynghorydd: 
Rachel Ward
Ebost:  rachel.ward@flintshire.gov.uk
Ffon:  01352 703911

Gweinyddwraig:
Angela Saunders
Ebost: angela.saunders@flintshire.gov.uk
Ffon:  01352 703917

Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cyfathrebu

Mae'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cyfathrebu ac Iaith yn gweithio gyda disgyblion sydd ag anawsterau lleferydd ac iaith sylweddol mewn nifer o ysgolion cynradd sydd wedi’u targedu.
Yn y tîm hwn, mae athro ymgynghorol a nifer o weithwyr NNEB sydd wedi cael hyfforddiant arbennig. Bydd yr athro ymgynghorol yn gwneud asesiad o oblygiadau addysgol yr anawsterau iaith a lleferydd ac yn darparu cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant i athrawon dosbarth. Mae'r tîm wedi'i leoli yng Cyngor Sir y Fflint, Yr Wyddgrug.
Ffon: 01352 703916