Cynllun Cyfle Cynnar, Sir y Fflint


Bydd ceisiadau ar gyfer cyllid Cyfle Cynnar 2020-2021 yn agor ar 9 Tachwedd 2020, mae’r cynnig yn darparu Addysg Cyfle Cynnar i blant 3 mlwydd oed cymwys yn Sir y Fflint yn ystod y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.

Addysg Cyfle Cynnar ar gyfer plant 3 mlwydd oed yn Sir y Fflint (10 awr)

Dyddiad Geni’r Plentyn: 1 Medi 2017 – 3 Ionawr 2018:  
Yn gymwys o  Tymor y gwanwyn 4 Ionawr 2021
Dyddiad agor y ceisiadau  9 Tachwedd 2020

Dyddiad Geni’r Plentyn: 4 Ionawr 2018 – 11 Ebrill 2018:   
Yn gymwys o Tymor yr haf 12 Ebrill 2021    
Dyddiad agor y ceisiadau 15 Chwefror 2021

Hysbysiad Preifatrwydd

Er mwyn gwneud cais am y Cynllun Cyfle Cynnar, bydd angen i chi ddarllen a chytuno ar y telerau a'r amodau canlynol:

Bydd data personol yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir Y Fflint ar gyfer dibenion penodol o weinyddu, monitro a phrosesu eich cais ar gyfer Cynllun Cyfle Cynnar. Gall hyn fod yn berthnasol i’r rhiant/rhieni neu blentyn. Mae prosesu eich data personol yn cael ei ymgymryd fel ‘tasg gyhoeddus’ ar ran Estyn.

Gall Gyngor Sir Y Fflint rannu eich data gydag awdurdodau lleol eraill, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yr Heddlu a gwasanaethau cefnogi teuluoedd a'r blynyddoedd cynnar a phartneriaid os yw hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni ei dyletswyddau i hybu lles. O dro i dro byddwn yn anfon gwybodaeth i chi ar gyfer arolwg er mwyn helpu gwerthuso gweithrediad a darpariaeth Cynllun Cyfle Cynnar.

Bydd rhywfaint o’r wybodaeth a gedwir amdanoch yn cael ei rhannu gyda Estyn (Hysbysiad preifatrwydd). Bydd hyn yn eu helpu i gynnal ymchwil er mwyn gwella'r gofal a'r gefnogaeth a roddir i chi a phobl eraill yng Nghymru. Bydd y wybodaeth yn cael ei rannu’n gyfreithiol ac yn cael ei defnyddio gan Estyn ar gyfer ymchwil i gefnogi busnes swyddogol yn unig. Ar gyfer dibenion ymchwil, byddwn yn sicrhau bod y data yn anhysbys cyn i ymchwil gael ei gynnal. Mae rhannu data anhysbys tu allan i Reoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Bydd Cyngor Sir Y Fflint yn cadw eich gwybodaeth nes bydd y plentyn yn 18 yn unol â'n trefn dargadw. Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir Y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg gallwch wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth trwy ymweld â’r wefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 03031231113. Bydd y wybodaeth yn yr Hysbysiad Preifatrwydd Cyfle Cynnar yn cael ei chadw o dan adolygiad er mwyn ymgorffori unrhyw newidiadau pellach a gyfathrebir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Am fwy o wybodaeth am y ffordd mae Cyngor Sir Y Fflint yn prosesu data personol ac eich hawliau gweler ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan neu gwnewch gais am gopi gan y Cyngor.


Bydd eich plentyn yn derbyn lle mewn sefydliad cofrestredig Cyfle Cynnar naill ai ar gyfer: 5 sesiwn yr wythnos, un y diwrnod, 2 awr o hyd neu 4 sesiwn yr wythnos, un y diwrnod, 2 awr a hanner o hyd.  Bydd hyn yn ddibynnol ar beth mae eich sefydliad yn ei ddarparu.

 Gall sefydliad cofrestredig Cyfle Cynnar fod yn un o’r canlynol:-

 • cylch chwarae
 • meithrinfa dydd preifat
 • dosbarth meithrin neu uned blynyddoedd cynnar mewn ysgol leol

Mae’n rhaid i sefydliadau sy’n derbyn cyllid:-

 • fod â staff cymwys
 • derbyn arolygon gan Estyn
 • darparu’r sesiynau a nodir
 • derbyn cefnogaeth gan athro/athrawes gymwysedig yn rheolaidd. Gallwch ymgeisio drwy lenwi ffurflen gofrestru ar y ddolen isod.
Gallwch ond ymgeisio am gyllid mewn UN sefydliad. Bydd y cyllid yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r sefydliad bob mis (Ionawr – Gorffennaf). Fodd bynnag, mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu sesiynau Cyfle Cynnar wedi’u hariannu yn ôl cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, mae’n bosibl y bydd meithrinfeydd preifat yn gofyn i chi am ffioedd atodol i dalu am gostau sesiwn bore neu brynhawn lawn yn y sefydliad.

Hawl i Gyllid

Ar gyfer plant sy’n cael eu pen-blwydd yn 3 oed yn ystod Tymor yr Hydref (1 Medi 2017 – 3 Ionawr 2021), darperir cyllid am 2 dymor, Gwanwyn a Haf 2021.  

Ar gyfer plant sy’n cael eu pen-blwydd yn 3 oed yn ystod Tymor y Gwanwyn (4 Ionawr 2021 – 11 Ebrill 2021), darperir cyllid am 1 tymor, Haf 2021.
Bydd eich plentyn yn gymwys i ddechrau mewn dosbarth meithrin yn yr ysgol am 5 x 2.5 awr yr wythnos o’r mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed.
Bydd ffurflenni cais ar gyfer derbyniadau meithrin ysgolion ar gael o fis Hydref 2020.
Gweler canllawiau Cyngor Sir y Fflint i Wasanaethau Addysg am wybodaeth fanwl ynglŷn a’r broses dderbyn: Derbyniadau Ysgol.

Nod Sir y Fflint yw darparu’r profiadau blynyddoedd cynnar gorau i’n plant ifanc drwy sesiynau chwarae o ansawdd.

I gael rhagor o wybodaeth:

 • Tîm Cynnig Gofal Plant/Cyfle Cynnar, rhif ffôn: 01352 703930 neu e-bost:  eefundingapplications@flintshire.gov.uk
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint, rhif ffôn: 01352 703500
 • Blynyddoedd Cynnar Cymru, rhif ffôn: 01745 530111
 • Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd, rhif ffôn: 01824 707823
 • PACEY Cymru, rhif ffôn:  0845 880 1299
 • Mudiad Meithrin, rhif ffôn: 01978 363422


Cyn llenwi’r ffurflen gofrestru:
1) Gwiriwch â’ch darparwr gofal plant eu bod wedi cofrestru fel darparwr Cyfle Cynnar.
2) Gofynnwch i’ch darparwr Cyfle Cynnar:
•    A oes lle ar gael i’ch plentyn dderbyn addysg wedi’i ariannu drwy Cyfle Cynnar ac os felly, sawl awr yr wythnos mae eich darparwr yn gallu ei gynnig i’ch plentyn? Mae hawl gan eich plentyn i uchafswm o 10 awr o Addysg Cyfle Cynnar yr wythnos.
•    Pa ddyddiau ac amseroedd sydd ar gael ar gyfer eich plentyn?
3) Cytunwch gyda’ch darparwr Cyfle Cynnar pa ddyddiau ac amseroedd y bydd eich plentyn yn mynychu

Os cynigiodd eich darparwr 10 awr o addysg Cyfle Cynnar wedi ei ariannu i’ch plentyn, ond ddewisoch chi i ddechrau i beidio manteisio ar y 10 awr yn llawn, gallwch gysylltu â'ch darparwr yn ddiweddarach i gynyddu oriau Cyfle Cynnar eich plentyn i'r 10 awr yn llawn. Gallwch wneud y newid hwn oni bai eich bod, ar unrhyw bryd, yn cytuno gyda’ch darparwr yn ysgrifenedig nad ydych yn dymuno cynyddu oriau Cyfle Cynnar eich plentyn yn ystod tymor/tymhorau’r Gwanwyn/Haf.

SICRHEWCH FOD EICH PLENTYN WEDI COFRESTRU Â’CH SEFYDLIAD CYFLE CYNNAR NEU FOD Y SEFYDLIAD WEDI DERBYN EICH MANYLION CYSWLLT CYN LLENWI’R FFURLFEN GOFRESTRU.

Llenwi’r ffurflen gofrestru:
Bydd gofyn i chi ddarparu llungopi o dystysgrif geni eich plentyn pan fyddwch yn cofrestru (os ydych yn ymgeisio drwy’r post, peidiwch ag anfon eich copïau gwreiddiol – dylid ond darparu llungopïau).

Bydd gennych 6 wythnos i gyflwyno’r dystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi eich cais, yn dilyn hyn, byddwn yn cau ceisiadau nad ydynt wedi’u cwblhau a bydd yn rhaid cyflwyno cais newydd ar-lein pe baech yn dymuno bwrw ymlaen â’r cais ymhellach.

Cwblhewch y ffurflen gofrestru isod os gwelwch yn dda, gan sicrhau eich bod yn nodi'r darparwyr Cyfle Cynnar cywir yn y ddewislen ar y ffurflen.

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni ar unwaith os yw nifer yr oriau yn newid, os ydych yn symud at ddarparwr arall neu os ydych yn symud tŷ neu’n newid cyfeiriad e-bost. Os nad ydych yn rhoi gwybod i ni, mae’n bosibl y byddwch yn colli eich cyllid Cyfle Cynnar.

Beth fydd yn digwydd nesaf?
Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod fod eich cais wedi cael ei gymeradwyo.
Efallai y byddwch yn derbyn e-bost gennym, o dro i dro, er mwyn cadarnhau bod eich amgylchiadau yn dal yr un fath.

Ffurflen gais