Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cynllun Cyfle Cynnar, Sir y Fflint

Cynllun Cyfle Cynnar, Sir y Fflint

Coronafeirws (COVID-19)

Oherwydd bod y swyddfa ar gau nid ydym ni’n gallu derbyn galwadau ffôn. Fodd bynnag, byddwn yn dal i ymateb i negeseuon e-bost i eefundingapplications@flintshire.gov.uk 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod y Cynnig Gofal Plant i Gymru, sy’n darparu hyd at 30 awr o Addysg Gynnar a gofal plant i blant 3 a 4 oed sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth, i deuluoedd cymwys, yn cau i blant nad oedd eisoes yn derbyn y cynnig cyn 18 Mawrth 2020. Y rheswm dros hyn yw er mwyn i’r arian gael ei ddefnyddio i gefnogi gweithwyr allweddol gyda chostau gofal plant a chefnogi plant diamddiffyn yn ystod yr ymateb i COVID-19. Mae hyn am gyfnod o 3 mis i ddechrau, ac yna caiff ei adolygu.

O 1 Ebrill 2020 mae awdurdodau lleol wedi cael cyfarwyddiadau i beidio â derbyn neu brosesu unrhyw geisiadau newydd am Cyfle Cynnar am gyfnod o dri mis. Os ydych eisoes wedi cael gwybod y bydd eich plentyn yn derbyn yr hawl addysg gyfer tymor yr haf, ni fydd eich plentyn yn dechrau eu haddysg gynnar tan ar ôl y cyfnod atal dros dro.


Bydd ceisiadau am gyllid 2019-2020 yn agor rhwng 30 Medi 2019 i blant 3 oed yn Sir y Fflint dderbyn Cyfle Cynnar (CSM1) y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.

Addysg Cyn Ysgol i Blant 3 oed yn Sir y Fflint (10 awr)

 Dyddiad Geni'r PlentynYn gymwys o Ceisiadau ar Agor
1af Medi 2016 – 5ed Ionawr 2017  Tymor y Gwanwyn 6ed Ionawr 2020  30ain Medi 2019
 6ed Ionawr 2017 – 19eg  Ebrill 2017 Tymor yr Haf 20ain Ebrill 2020  13eg Ionawr 2020

Hysbysiad Preifatrwydd

Er mwyn gwneud cais am y Cynllun Cyfle Cynnar, bydd angen i chi ddarllen a chytuno ar y telerau a'r amodau canlynol:

Bydd data personol yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir Y Fflint ar gyfer dibenion penodol o weinyddu, monitro a phrosesu eich cais ar gyfer Cynllun Cyfle Cynnar. Gall hyn fod yn berthnasol i’r rhiant/rhieni neu blentyn. Mae prosesu eich data personol yn cael ei ymgymryd fel ‘tasg gyhoeddus’ ar ran Estyn. 

Gall Gyngor Sir Y Fflint rannu eich data gydag awdurdodau lleol eraill, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yr Heddlu a gwasanaethau cefnogi teuluoedd a'r blynyddoedd cynnar a phartneriaid os yw hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni ei dyletswyddau i hybu lles. O dro i dro byddwn yn anfon gwybodaeth i chi ar gyfer arolwg er mwyn helpu gwerthuso gweithrediad a darpariaeth Cynllun Cyfle Cynnar.

Bydd rhywfaint o’r wybodaeth a gedwir amdanoch yn cael ei rhannu gyda Estyn (Hysbysiad preifatrwydd). Bydd hyn yn eu helpu i gynnal ymchwil er mwyn gwella'r gofal a'r gefnogaeth a roddir i chi a phobl eraill yng Nghymru. Bydd y wybodaeth yn cael ei rannu’n gyfreithiol ac yn cael ei defnyddio gan Estyn ar gyfer ymchwil i gefnogi busnes swyddogol yn unig. Ar gyfer dibenion ymchwil, byddwn yn sicrhau bod y data yn anhysbys cyn i ymchwil gael ei gynnal. Mae rhannu data anhysbys tu allan i Reoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Bydd Cyngor Sir Y Fflint yn cadw eich gwybodaeth nes bydd y plentyn yn 18 yn unol â'n trefn dargadw. Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir Y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg gallwch wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth trwy ymweld â’r wefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 03031231113. Bydd y wybodaeth yn yr Hysbysiad Preifatrwydd Cyfle Cynnar yn cael ei chadw o dan adolygiad er mwyn ymgorffori unrhyw newidiadau pellach a gyfathrebir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Am fwy o wybodaeth am y ffordd mae Cyngor Sir Y Fflint yn prosesu data personol ac eich hawliau gweler ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan neu gwnewch gais am gopi gan y Cyngor.

Caiff eich plentyn le mewn “lle cymeradwy” am naill ai: 5 sesiwn yr wythnos, un y diwrnod, 2 awr o hyd neu 4 sesiwn yr wythnos, un y diwrnod, am ddwy awr a hanner y dydd. Bydd hyn yn dibynnu ar beth mae y lle o’ch dewis yn ei gynnig.

Dyma enghreifftiau o lefydd cymeradwy:

 • cylch chwarae
 • meithrinfa ddydd breifat
 • meithrinfa neu uned blynyddoedd cynnar mewn ysgol leol

Dyma’r amodau ar gyfer llefydd cymeradwy sy’n derbyn arian

 • rhaid cael staff cymwysedig yno
 • rhaid cynnal archwiliad yno gan Estyn
 • rhaid iddynt gynnal nifer penodol o sesiynau
 • rhaid iddynt dderbyn cymorth rheolaidd gan athro/athrawes gymwysedig

Ceisiwch am le i’ch plentyn drwy lenwi ffurflen gais/gofrestru ar y linc odan.

Cewch wneud cais ariannol ar gyfer UN lle yn unig. Mae'r arian yn mynd yn syth i'r lleoliad bob mis (Ionawr - Gorffennaf). Er bod Cyngor Sir y Fflint yn darparu sesiynau Cyfle Cynnar a ariennir yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru mae’n bosib y bydd lleoliadau preifat yn gofyn am ‘ffioedd ychwanegol’ oddiwrth rieni i gwrdd â chost sesiwn bore neu brynhawn llawn yn y lleoliad.

Hawl ariannu

Bydd arian yn cael ei roi ar gyfer dau dymor-Gwanwyn a Haf 2020 yn achos plant sydd â’u penblwydd yn 3 oed yn ystod Tymor yr Hydref, 1 Medi 2019 — 5 Ionawr 2020.

Ar gyfer Tymor yr Haf 2020 rhoddir arian yn achos plant sydd â’u penblwydd yn 3 oed yn ystod Tymor y Gwanwyn, 6 Ionawr 2020 — 19 Ebrill 2020.

O.N. Mae eich plentyn yn gymwys i ddechrau mewn dosbarth meithrin ysgol am 5 x 2.5 awr yr wythnos o'r mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed.

Mae ffurflenni cais ar gyfer mynediad i ddosbarth feithrin ar gael o Hydref 2019.

Gweler hefyd Canllaw Cyngor Sir y Fflint i Wasanaethau Addysg i gael gwybodaeth fanwl am y broses dderbyn.

Nôd Cyngor Sir y Fflint yw rhoi’r profiad gorau i blant blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng gweithgareddau chwarae.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Cyfle Cynnar/Cynnig Gofal Plant Cymru, Canolfan Westwood Stryd Tabernacl, Bwcle

Ffôn: 01352 703930 neu ebost: eefundingapplications@flintshire.gov.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint Ffôn: 01352 703500

Blynyddoedd Cynnar Cymru Ffôn: 01745 530111

Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd Ffôn: 01824 707823

PACEY Cymru Ffôn: 0845 880 1299

Mudiad Meithrin Ffôn: 01978 363422

Cais

Cyn cwblhau'r ffurflen gofrestru, gwiriwch gyda'ch darparwr eu bod wedi cofrestru a'u bod yn gymwys i ddarparu'r Cyfle Cynnar.

RHAID I CHI OFYN A OES GAN EICH DARPARWR LE AR GYFER EICH PLENTYN A CHYTUNO AR YR ORIAU.  RHAID I CHI GOFRESTRU EICH PLENTYN GYDA’R LLEOLIAD NEU ROI EICH MANYLION CYSWLLT I’R LLEOLIAD, CYN GWNEUD Y CAIS.

Bydd yn ofynnol i chi ddarparu llungopi o dystysgrif geni eich plentyn ar adeg cofrestru (Nodyn Pwysig: Os ydych yn gwneud cais drwy'r post, peidiwch ag anfon eich copïau gwreiddiol - dim ond llungopïau wedi'u sganio).

Sylwer: Mae gennych chi 6 wythnos i gyflwyno’r holl dystiolaeth sydd ei angen i ategu eich cais. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd ceisiadau sydd heb eu cwblhau’n cael eu dileu a bydd angen cyflwyno cais newydd ar-lein pe baech chi’n dymuno mynd â’r cais ymhellach.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

 • Gallwch drafod gyda hyd at un darparwr Cyfle Cynnar a chytuno ar y trefniadau o ran oriau a diwrnodau gyda nhw. Heb y wybodaeth hon, ni fyddwch yn gallu cwblhau'r ffurflen gofrestru.
 • Mae gan eich plentyn hawl i uchafswm o 10 awr Addysg Cyfle Cynnar yr wythnos.
 • Gofynnwch i'ch darparwr:
  • Sawl awr yr wythnos o Addysg Cyfle Cynnar y gallant eu cynnig i chi (hyd at 10)
  • Pa ddyddiau ac amserau sydd ar gael i chi
  • Cytunwch â'ch darparwr pa ddyddiau ac amseroedd y bydd eich plentyn yn mynychu
  • Sylwer, os yw'ch darparwr yn cynnig 10 awr o'ch Addysg Cyfle Cynnar a ariennir gan eich plentyn ond fe ddewisoch chi ddechrau'r 10 awr llawn i ddechrau, efallai y byddwch yn cysylltu â'ch darparwr yn nes ymlaen i gynyddu oriau Cyfle Cynnar eich plentyn hyd at lawn lawn 10 awr.
 • Cwblhewch y ffurflen gofrestru isod gan sicrhau eich bod yn nodi'r darparwyr gofal plant cywir yn y ddewislen ar y ffurflen.
 • Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni ar unwaith os yw nifer yr oriau yn newid, os ydych yn symud at ddarparwr arall, os yw eich cyfeiriad neu'ch cyfeiriad ebost yn newid. Os na fyddwch yn dweud wrthym, gallech golli arian y Cyfle Cynnar.
 • Efallai y byddwch yn derbyn e-bost gennym, o dro i dro, er mwyn cadarnhau bod eich amgylchiadau yn dal yr un fath.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol