Alert Section

Datblygiad Ysgol Gynradd Drury


Mae’r Cyngor yn gofyn am eich barn am gynnig i ehangu safle’r ysgol a chynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael yn Ysgol Gynradd Drury.

Mae’r Cyngor yn cynnig darparu’r lleoedd ychwanegol trwy:

Cynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael yn Ysgol Gynradd Drury o 124 o ddisgyblion llawn amser i 180 o ddisgyblion llawn amser, sef cynnydd cyffredinol o 56 o leoedd llawn amser o 1 Medi 2024. 

Byddai’r cynnig yn arwain at gynyddu niferoedd derbyn yr ysgol o 17 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn i 25 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn.  

Byddai’r cynnydd mewn lleoedd yn cael ei wireddu trwy ymestyn adeilad presennol yr ysgol.  Bwriedir i’r nifer newydd o leoedd sydd ar gael yn yr ysgol ddod i rym ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau erbyn 1 Medi 2024.


Proses Ymgynghori

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn dechrau ar 1 Mawrth 2022 ac yn gorffen am hanner nos ar 11 Ebrill 2022.  Mae gofyn i’r ymgynghoriad gael ei gynnal am o leiaf 42 diwrnod a rhaid i o leiaf 20 o’r dyddiau hynny fod yn ddyddiau ysgol.

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad hwn trwy lenwi holiadur ar-lein sydd ar gael ar ein gwefan neu trwy ddilyn y ddolen hon: Arolwg Datblygu Ysgol Gynradd Drury

             Dilynwch y Cod QR hwn:                                        DruryWelshQR

Mae copi papur o’r holiadur ar gael hefyd yng nghefn y ddogfen ymgynghori. Fel arall, gallwch ymateb yn ysgrifenedig trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Dylid anfon pob ymateb i’r cyfeiriad canlynol: 

Tîm Moderneiddio Ysgolion
Cyngor Sir y Fflint
Ty Dewi Sant
Parc Dewi Sant
Ewlo
Sir y Fflint
CH5 3XT

E-bost: 21stCenturySchools@flintshire.gov.uk

Rhif ffôn: 01352 704015 or 01352 704014

Bydd blwch postio hefyd ar gael yn nerbynfa Ysgol Gynradd Drury i bostio’ch ymatebion.

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn cael ei chyhoeddi ar bapur.  Os oes angen copi papur o’r ddogfen hon arnoch, neu gopi mewn fformat gwahanol, er enghraifft Braille neu brint bras, neu os oes angen help arnoch i’w dehongli mewn gwahanol iaith, cysylltwch â’r Tîm Moderneiddio Ysgolion ar 01352 704015 / 01352 704014, neu e-bostiwch 21stCenturySchools@flintshire.gov.uk

 Rhaid i bob ymateb gyrraedd erbyn hanner nos, ddydd Llun 11 Ebrill 2022.

Oherwydd sefyllfa iechyd y cyhoedd ar hyn o bryd, ac er mwyn helpu i gyfyngu lledaeniad Coronafeirws, nid yw’r Cyngor yn bwriadu cynnal unrhyw ddigwyddiadau galw heibio i’r cyhoedd yn ystod yr ymgynghoriad hwn.  Yn hytrach, gellir anfon cwestiynau trwy e-bost at  21stCenturySchools@flintshire.gov.uk, a bydd Swyddogion y Cyngor yn darparu ymateb cyn pen 7 diwrnod.  


Amserlen yr Ymgynghoriad – Gallai hyn Newid

 Mae’r amserlen arfaethedig ar gyfer gwneud penderfyniadau fel a ganlyn:

Camau’r broses

Dyddiadau Allweddol

Proses Ymgynghori

1 Mawrth 2022 tan 11 Ebrill 2022

Mae’r Cabinet yn ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad ac yn penderfynu a ddylid symud ymlaen â’r cynigion


Gorffennaf 2022

 

Mae’r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol ac yn cychwyn cyfnod gwrthwynebu

Medi 2022

Mae’r Cabinet yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebu ac yn penderfynu p’un a ddylid gweithredu’r cynigion ai peidio

Tachwedd 2022

Bydd llythyr hysbysiad o’r penderfyniad yn cael ei gyhoeddi gyda chanlyniad penderfyniad y Cabinet

Rhagfyr 2022