Alert Section

Adolygiad o Ysgolion Uwchradd John Summers


I newid ystod oedran Ysgol Uwchradd John Summers o 11-18 i 11-16 (o 31 Awst 2016) a chau Ysgol Uwchradd John Summers 11-16 (o 31 Awst 2017)

Mae'r Awdurdod Lleol wedi derbyn y llythyr penderfyniad terfynol gan Lywodraeth Cymru ar ddyfodol Ysgol Uwchradd John Summers.

Ar ôl ystyried y ddogfen ymgynghori, adroddiad ymgynghori, gwrthwynebiadau statudol, adroddiad gwrthwynebiad a'r wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani, mae Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r cynnig statudol i newid ystod oedran yr ysgol o 11-18 i 11-16 o 31 Awst 2016, gyda darpariaeth ôl-16 yn trosglwyddo i'r ganolfan ôl-16 newydd yng Nglannau Dyfrdwy o fis Medi 2016. Bydd yr ysgol 11-16 yn cau ar 31 Awst 2017 o dan y cynnig.

Mae cynlluniau pontio wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth ag ysgolion lleol i gefnogi pob dysgwr, ond yn enwedig dysgwyr a myfyrwyr sy’n arbennig o ddiamddiffyn yn ystod y blynyddoedd arholiadau. Mae trefniadau ar y gweill i swyddogion awdurdodau lleol gefnogi aelodau o gymuned yr ysgol wrth weithredu'r penderfyniad.

Bydd yr Awdurdod Lleol nawr yn cyfathrebu â rhieni, gofalwyr a phartïon eraill â diddordeb. Bydd swyddogion yr Awdurdod Lleol hefyd yn cwrdd â staff wrth iddynt ddychwelyd a Llywodraethwyr.

Yn bwysicaf oll, bydd yr Awdurdod Lleol yn parhau i annog a chadarnhau gwaith arweinyddiaeth yr ysgol yn eu cefnogaeth ddyddiol i ddysgwyr.Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â'r Tîm Moderneiddio Ysgolion drwy e-bostio: 21stCenturySchools@flintshire.gov.uk

CYNNIG I WNEUD NEWIDIADAU A REOLEIDDIR I YSGOL UWCHRADD JOHN SUMMERS, Queensferry.

Adroddia Gwrthwynebu 

Hysbysiad Statudol - Mae'r cyfnod gwrthwynebu wedi dod i ben.

Adroddiad Ymgynghori

Gohebiaeth bellach gan Aelod o'r Cynulliad

Cyflwyniad gan Rieni / Cyfarfod Ymgynghori Gofalwyr - Dydd Iau 25 Mehefin, 2016

Amserlen Cyfarfodydd Ymgynghori Ysgol Uwchradd John Summers

Dogfen Ymgynghori Ffurfiol

Dogfen Plant a Phobl Ifanc

Gwybodaeth atodol ar gyfer Ymgynghoriad John Summers

Cynnig Ysgol Uwchradd John Summers - Cwestiynau ac Atebion

Gallwch weld sut byddai’r newidiadau arfaethedig yn effeithio ar Gydraddoldeb a'r iaith Gymraeg yn yr Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ac Iaith.