Alert Section

Adolygiad Ardal Saltney


Mai 2014

Ymgynghoriad ymwneud ag Ysgol Uwchradd Sant Tyddewi, Saltney ac Ysgol Gynradd Saltney Ferry.

Saltney - Adroddiad Ymgynghori
Saltney Ymgynghori - Gwybodaeth Ychwanegol

Nodwch y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben.

Plant a Phobl Ifanc

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gorfod edrych i weld a ydy pob un o’r ysgolion a’u hadnoddau’n cael eu defnyddio yn y ffordd orau.

Ar hyn o bryd mae Ysgol Uwchradd Dewi Sant yn agored i ddisgyblion o 11-18 oed, ac mae’n gweithio gydag ysgolion lleol eraill fel rhan o gonsortiwm i ddarparu lleiafswm nifer y cyrsiau ôl-16 (chweched dosbarth) sydd eu hangen i ysgol gadw chweched dosbarth yn agored. Mae’r disgyblion yn teithio i wahanol ysgolion i gael at y cyrsiau hyn. Bydd y trefniant hwn yn dod i ben yng Ngorffennaf 2016 pan fydd ysgolion eraill yn y consortiwm yn dod yn ysgolion 11-16 ac na fyddant bellach yn darparu cyfleusterau ôl-16 neu chweched dosbarth.

Mae Ysgol Gynradd Saltney Ferry yn agored i ddisgyblion o 3-11 oed. Mae bron pob un o’r disgyblion sy’n gadael yr ysgol yn 11 oed yn mynd ymlaen i astudio yn Ysgol Uwchradd Dewi Sant.

Opsiynau i Ysgol Uwchradd Dewi Sant

Opsiynau i Ysgol Gynradd Saltney Ferry

Nodwch y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben.