Alert Section

Ardal Saltney/Brychdyn


Ymgysylltu Buan Darpariaeth Addysg yn Ardal Saltney a Brychdyn 

Pam ydym yn gofyn am eich barn? 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei ddarpariaeth ar gyfer addysg ar draws y sir yn rheolaidd ac mae wedi ymrwymo’n gadarn i ddatblygu a gwella ei ysgolion er budd dysgwyr Sir y Fflint.

Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r Cyngor weithio o fewn ei adnoddau ariannol, ac yn yr hinsawdd economaidd presennol mae yna heriau sylweddol i ddarparu rhaglenni newid, yn arbennig pan mae chwyddiant cynyddol yn effeithio ar gyllidebau a chostau prosiect adeiladu yn sylweddol uwch.

Mae’n hanfodol ein bod ni fel y Cyngor yn gweithio’n agos gyda chi fel cymunedau yn Saltney a Brychdyn i ddatblygu cynllun sy’n darparu strategaeth newydd ar gyfer addysg yn yr ardal.  Y cam cyntaf yw i ni ymgysylltu gyda chi yn fuan yn y broses i geisio eich barn.

Diben yr ymgysylltu buan hwn yw:- 

 • Rhannu barn bresennol y Cyngor am ddarpariaeth addysg posibl yn yr ardal yn y dyfodol gyda budd-ddeiliaid allweddol.
 • Cynnal sgwrs agored am yr amrywiol heriau wrth ddarparu model darpariaeth newydd.
 • Deall barn y cymunedau lleol a cheisio eu hymrwymiad i weithio mewn partneriaeth adeiladol gyda’r Cyngor, i gyflawni model darpariaeth newydd sy’n arwain at y cyfleusterau gorau i gefnogi deilliannau cadarnhaol ar gyfer dysgwyr o fewn yr adnoddau ariannol sydd ar gael.

Sut allwch chi ddweud eich dweud

Mae’r dogfennau ymgysylltu buan wedi eu llunio i egluro pam bod y Cyngor yn adolygu darpariaeth addysg yn yr ardal.  

Mae fersiynau print bras, Braille, fersiynau mewn ieithoedd eraill a chopïau caled o’r dogfennau hyn ar gael ar gais gan y Tîm Moderneiddio Ysgolion. Gallwch gysylltu â’r Tîm drwy:

 • ysgrifennu at y Tîm Moderneiddio Ysgolion, Tŷ Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewlo, Sir y Fflint, CH5 3TX;
 • anfon e-bost at: 21stcenturyschools@flintshire.gov.uk; neu
 • ffonio 01352 704018 neu 01352 702188.

Holiadur Ymgysylltu Buan

Ar sail y wybodaeth sydd ar gael, rhowch wybod i ni beth yw eich barn drwy:

 • Lenwi y ffurflen holiadur ymgysylltu buan
  Cod QR Arolwg Brychdyn Saltney - Broughton Saltney Survey QR Code
 • Lenwi copi papur o’r holiadur a’i bostio yn y blychau casglu a ddarperir yn Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Ysgol Gynradd Saltney Ferry, Ysgol Gynradd Goffa Saltney Wood ac Ysgol Gynradd Brychdyn.
 • Lenwi copi papur o’r holiadura’i ddychwelyd i’r Tîm Moderneiddio Ysgol yn y cyfeiriad uchod; neu e-bostio atom yn 21stcenturyschools@flintshire.gov.uk

Bydd yr holiadur Ymgysylltu Buan yn agored rhwng 6 Mehefin 2023 a hanner nos ar 3 Gorffennaf 2023

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd yr holl ymatebion o’r arolwg anffurfiol hwn yn cael eu llunio mewn adroddiad i Gabinet y Cyngor. Bydd y Cabinet yn adolygu’r ymatebion gan y gymuned ac yn datblygu beth sy’n digwydd.

Gellir anfon unrhyw gwestiynau trwy e-bost at 21stCenturySchools@flintshire.gov.uk, a bydd Swyddogion y Cyngor yn darparu ymateb cyn pen 7 diwrnod.