Alert Section

Datblygiad Ysgol Penyffordd


Mae’r Cyngor wedi bod yn gofyn am eich barn am gynnig i gynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael i blant yn Ysgol Penyffordd.

Mae’r Cyngor yn bwriadu darparu’r lleoedd ychwanegol yn yr ysgol drwy:

Gynyddu capasiti Ysgol Penyffordd o’r ddarpariaeth ar hyn o bryd, sef 315 o leoedd llawn amser yn yr ysgol, i 375 o leoedd llawn amser, cynnydd o 60 o leoedd llawn amser o 1 Medi 2023 ymlaen.

Byddai’r cynnig yn golygu y byddai nifer derbyn yr ysgol yn cynyddu o 45 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn i 50 disgybl ym mhob un.

Byddai’r cynnydd i’r capasiti’n cael ei ddarparu drwy godi estyniad ar adeilad yr ysgol. Y bwriad fydd cyflwyno capasiti newydd yr ysgol ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau erbyn 1 Medi 2023.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ffurfiol ar 1 Mawrth 2022 a daeth i ben ar 11 Ebrill 2022.

Mae'r adroddiad ymgynghori sy’n crynhoi'r materion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad ochr yn ochr ag ymateb y Cyngor ar gael yn y dolenni cyswllt isod.

Cyflwynwyd hysbysiad statudol o’r cynnig, cynhaliwyd y cyfnod hysbysiad statudol o 29 Medi 2022 i 27 Hydref 2022 lle'r oedd unrhyw berson yn gallu gwrthwynebu’r cynnig.

Hysbysiad o'r Penderfyniad

Ar ddydd Iau 20 Rhagfyr 2022, penderfynodd Cabinet Cyngor Sir y Fflint ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Penyffordd o’i darpariaeth bresennol, sef 315 o leoedd llawn amser yn yr ysgol, i 375 o leoedd llawn amser, sef cynnydd o 60 o leoedd llawn amser o 1 Medi 2023 ymlaen.

Ystyriodd y Cabinet y cynnig, yr adroddiad gwrthwynebiad statudol ac ymateb yr awdurdod lleol yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018. Penderfynodd y Cabinet gymeradwyo’r cynnig.

Llythyr Hysbysiad o Benderfyniad Ysgol Penyffordd

Adroddiad Gwrthwynebiad Ysgol Penyffordd

Cyhoeddir y llythyr o Benderfyniad a’r Adroddiad Gwrthwynebiad ar ffurf copi caled, os oes angen copi papur o’r ddogfen hon arnoch, neu gopi o’r ddogfen mewn fformat gwahanol er enghraifft braille neu brint bras, neu gymorth gyda dehongli mewn iaith wahanol, cysylltwch â’r Tîm Moderneiddio Ysgolion ar 01352 702188 / 01352 704014, neu anfonwch e-bost at 21stCenturySchools@flintshire.gov.uk


Amserlen yr Ymgynghoriad – Gallai hyn Newid

 Mae’r amserlen arfaethedig ar gyfer gwneud penderfyniadau fel a ganlyn:

Camau’r broses

Dyddiadau Allweddol

Proses Ymgynghoro

1 Mawrth 2022 tan 11 Ebrill 2022

Mae’r Cabinet yn ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad ac yn penderfynu a ddylid symud ymlaen â’r cynigion

Gorffennaf 2022

Mae’r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol ac yn cychwyn cyfnod gwrthwynebu

Medi 2022

Mae’r Cabinet yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebu ac yn penderfynu p’un a ddylid gweithredu’r cynigion ai peidio

Tachwedd 2022

Bydd llythyr hysbysiad o’r penderfyniad yn cael ei gyhoeddi gyda chanlyniad penderfyniad y Cabinet

Rhagfyr 2022