Bathodyn Glas


PLEASE NOTE:  We are currently unable to offer face-to-face assessments for new Blue Badge applications and renewals. However you are still able to apply online at https://www.gov.uk/apply-blue-badge or via the telephone on 01352 701304.

Nod Cynllun y Bathodyn Glas yn helpu pobl sydd wedi’u cofrestru’n ddall, neu sy’n ei chael yn anodd cerdded, i barcio’n agos at y cyfleusterau a’r gwasanaethau y maent am eu defnyddio. Mae hyn yn gwneud eu bywydau’n haws, yn eu helpu i fyw’n fwy annibynnol ac yn rhoi mwy o ddewis iddynt.

Pwy all gael Bathodyn Glas?

O dan reoliadau presennol y cynllun, gellir rhoi bathodyn yn awtomatig i bobl dros ddwy oed sy’n cael rhai budd-daliadau arbennig. Mae’n bosibl rhoi bathodyn i bobl eraill os yw eu hanabledd yn barhaol ac yn sylweddol ac yn golygu na allant gerdded, neu mai prin y gallant gerdded. Dyma a elwir yn feini prawf dewisoDefnyddiwch y prawf cymhwyster isod i benderfynu a gewch chi fathodyn glas yn awtomatig ynteu a oes angen i chi wneud cais o dan y meini prawf dewisol.

Defnyddiwch y prawf cymhwyster isod i benderfynu a gewch chi fathodyn glas yn awtomatig ynteu a oes angen i chi wneud cais o dan y meini prawf dewisol.

Rhestr Wirio I Weld A Ydych Chi'n Gymwys

Bathodynnau glas sydd ar fin dod i ben

Os oes gennych fathodyn glas yn barod a hwnnw ar fin dod i ben, bydd angen i chi wneud cais arall. Defnyddiwch y prawf cymhwyster isod i benderfynu a gewch chi fathodyn glas yn awtomatig ynteu a oes angen i chi wneud cais o dan y meini prawf dewisol.

Rhestr Wirio I Weld A Ydych Chi'n Gymwys

Gofalwch eich bod yn gwneud cais mewn da bryd, o leiaf un fis cyn y daw’r bathodyn i ben, gan ei bod yn drosedd defnyddio bathodyn sydd wedi dod i ben, hyd yn oed os ydych chi wedi gwneud cais am fathodyn newydd. Chi sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod eich bathodyn yn ddilys. Dylech fynd â’ch hen fathodyn i’ch swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu agosaf neu ei anfon i Sir y Fflint yn Cysylltu, Wepra Drive, Cei Connah, CH5 4HA

Rhoi gwybod am bathodyn goll neu wedi'i ddwyn?

Bydd angen i chi lenwi ffurflen cyn i ni fedru trefnu i chi  gael bathodyn newydd. Gallwch lawrlwytho'r ffurflen, nôl ffurflen o’r swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu agosaf neu ffonio 01352 701304 i ofyn am ffurflen drwy’r post. Os oes rhywun wedi dwyn eich bathodyn, dylech ffonio’r heddlu (101) a gofyn am gyfeirnod trosedd gan y bydd angen y wybodaeth hon arnom i brosesu bathodyn newydd. Ar hyn o bryd rydym yn codi £10 am fathodyn newydd.

Cwestiynau am Bathodyn Glas

Ga’i fathodyn os wyf yn rhannol ddall?

Na chewch. Rhaid i ymgeiswyr fod wedi’u cofrestru’n ddall a dangos ffurflen gofrestru BD8 neu CV1.

Rwyf wedi torri fy mhen-glin / ffêr / coes etc.  Ga’ i fathodyn dros dro?

Cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01352 701304 am ragor o wybodaeth.

Pryd gaf i wybod a fu fy nghais yn llwyddiannus?

Derbynnu ar eich amgylchiadau mae'r ffurflen gais yn gallu cymru 6 wythnos i brosesio o derbynneb ac fod eich ffurflen gais wedi gwbwlhau yn llawn. Os bydd yn llwyddiannus, caiff eich bathodyn ei anfon yn syth i’r cyfeiriad cartref.

Ga’ i ddod i gasglu fy mathodyn glas o'r dderbynfa?

Na chewch. Caiff y bathodynnau eu postio gan sefydliad allanol.

Beth fydd yn digwydd os na fydd fy nghais yn llwyddiannus?

Nid oes proses apêl ond os bydd eich cyflwr yn newid, gallwch wneud cais arall am fathodyn glas cyn pen 6 mis ar ôl y dyddiad y cafodd eich cais cyntaf ei wrthod.