Alert Section

Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol


Useful links 670


Cysylltiadau

Tîm Cefnogi Taliadau Uniongyrchol 

Aelodau’r tîm

Rheolwr Tîm Taliadau Uniongyrchol- Mark Cooper 

Swyddogion Cefnogi Taliadau Uniongyrchol - Claire Tuft, Emily Kershaw, Harriet Weir, Sharon Stapley-Jones, Gemma Wellstead

Rhif ffôn01352 701100    E-bostdp.support@flintshire.gov.uk

Taflen Ffeithiau 19 Cysylltiadau Defnyddiol


Dolenni Defnyddiol

Tîm Taliadau Uniongyrchol; tudalen Facebook a chyfrif Twitter 

ACAS - Cyngor diduedd am ddim i weithwyr a chyflogwyr ar hawliau, rheolau ac arfer gorau yn y gweithle.

Skills for Care – Elusen annibynnol sy'n helpu i greu gweithlu gofal cymdeithasol i oedolion dan arweiniad da, medrus a gwerthfawr. 

Gofal Cymdeithasol Cymru 

Hwb Gwybodaeth a Dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru - Yr Hwb Gwybodaeth a Dysgu (yr Hwb) yw eich siop un stop ar gyfer ystod o adnoddau am ddeddfwriaeth gofal cymdeithasol Cymru

Dewis Cymru – Y lle ar gyfer lles yng Nghymru

NEWCIS (Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru) - NEWCIS yw'r darparwr mwyaf o wasanaethau gofalwyr yng Nghymru, sy'n ymdrechu i gefnogi gofalwyr di-dâl ledled Gogledd Ddwyrain Cymru

Age Cymru - Mae eich Age Cymru lleol yn helpu gyda phethau fel cyfeillio, siopa, cludo, llenwi ffurflenni, eiriolaeth, gweithgareddau cymdeithasol, dosbarthiadau ymarfer corff a llawer mwy.  

Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru (ACNEW) - Elusen leol annibynnol sy'n arbenigo mewn cefnogaeth i bobl dros 50 oed ledled Sir y Fflint a Wrecsam.

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC) - FLVC yw'r sefydliad ymbarél a chymorth ar gyfer dros 1200 o grwpiau gwirfoddol a chymunedol wedi'u lleoli yn Sir y Fflint

Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint - Cymorth a chyngor am ddim i unrhyw un mewn angen

Carers UK (Cymru) – Cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth arbenigol i ofalwyr.

CAIS - Helpu pobl sy'n cael problemau gyda chaethiwed, iechyd meddwl, datblygiad personol a chyflogaeth - yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i'w teuluoedd a'u ffrindiau


Gwefannau swyddi

Indeed

DWP find a job

Job Centre Plus


Grwpiau Cymunedol a Chymdeithasol

Emerge Community Arts Group

Flintshire Do It 

Outside Lives

Buzz Club

Tandem Cymru

Daffodils

Cyfeiriadur Cymunedol Cyngor Sir y Fflint - Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Wedi'i ddiweddaru'n flynyddol.