Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Tyllau a phalmentydd a ffyrdd diffygiol

Tyllau a phalmentydd a ffyrdd diffygiol

Deuir o hyd i lawer o ddiffygion ar y ffyrdd, troedffyrdd, lleiniau ymyl ffordd, llwybrau beiciau, draeniad, canol trefi, a phontydd (pa un ai dros neu o dan briffyrdd) yn ystod ein harchwilio rheolaidd.  Er hynny, os sylwch chi ar broblem gellwch roi gwybod amdani isod.

Cysyllti A Ni - Gwasanaethau Stryd

Fel arall:

  • Lawrlwytho Ap Sir y Fflint! – rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio’ch teclyn symudol. Gallwch ddewis rhoi gwybod am broblemau’n ddi-enw neu gallwch gofrestru. Manteision cofrestru yw y byddwch yn derbyn diweddariadau am gynnydd eich adroddiad, gallwch weld eich holl adroddiadau blaenorol a rhoi adborth.
  • Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost byddwch yn derbyn neges gydnabod. Os nad ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost gallwch gysylltu â gwasanaethaustryd@siryfflint.gov.uk am ddiweddariad.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Cyrbiau isel a lledu tramwyfeydd?
Ffoniwch yr Uned Rheoli Datblygu ar 01352 70461.

Rydw i wedi syrthio neu faglu ar y palmant. Alla i hawlio iawndal? Cafodd fy nghar ei ddifrodi gan dwll yn y ffordd. Alla i hawlio iawndal?

Er mwyn hawlio, mae’n rhaid i chi roi manylion i ni o’r lleoliad penodol, dyddiad ac amser y ddamwain. Mae copiau o unrhyw ffotograff o’r nam a’r ardal o gwmpas yn ddefnyddiol er mwyn ein helpu i nodi’r lleoliad. Mae’n rhaid i’ch hawliad gael ei wneud yn ysgrifenedig a’i anfon yn syth trwy’r post at:

Rheolwr Yswiriant
Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Flint
CH7 6NA

Ar ôl i’r nam gael ei ddynodi’n bendant, bydd eich manylion, ynghyd â’n cofnodion o’r archwiliadau, gwaith cynnal a chadw, cwynion ac unrhyw ddamwain yn y lleoliad dros y 12 mis blaenorol yn cael eu hanfon at gwmni yswiriant y Sir.