Tyllu'r croen


Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n gwneud unrhyw rai o’r gweithgareddau tyllu croen a restrir isod gofrestru gyda ni os ydynt yn byw yn ardal Cyngor Sir Y Fflint:

  • aciwbigo
  • lliwio croen yn lled-barhaol
  • tatwio
  • tyllu cosmetig (gan gynnwys tyllu clustiau)
  • electrolysis

Nod cofrestru yw rheoli gweithgareddau a allai arwain at haint.

Dim ond mewn eiddo sydd hefyd wedi’i gofrestru y gall ymarferydd cofrestredig weithredu. Mae gan Gyngor Sir Y Fflint is-ddeddfau sy’n cwmpasu’r safonau, yr offer a’r cyfleusterau a ddefnyddir mewn gweithgareddau tyllu croen.

Fe allech gael eich erlyn os:

  • nad ydych wedi cofrestru
  • byddwch yn gweithredu o eiddo nad yw wedi’i gofrestru
  •  byddwch yn torri’r is-ddeddfau

Yna gall y llys atal neu ganslo’r cofrestriad.

Mae’n bwysig eich bod yn gallu bodloni’r safonau a amlinellir yn yr is-ddeddfau.

Sut i wneud cais

I drafod eich cynlluniau ymlaen llaw, cysylltwch â ni ar 01352 703381. Gallwch lawrlwytho’r (PDF ffenestr newydd) ffurflen gais a’i llenwi.

Anfonwch ffurflenni cais sydd wedi’u lawrlwytho/argraffu i’r cyfeiriad isod:

Yr Adran iechyd a Gorfodi
Amddiffyn y Cyhoedd
Cyngor Sir Y Fflint

Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir Y Fflint
CH7 6NA

Neu os yw’n well gennych, anfonwch y ffurflen mewn e-bost: health.safety@flintshire.gov.uk

Ffioedd

Y ffioedd ar gyfer 2019/2020 yw:

Person: £66

Eiddo £131