Alert Section

Cwestiynau Cyffredin


1.  Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth am ddeddfwriaeth 20mya Llywodraeth Cymru a pham y cafodd ei gyflwyno yng Nghymru? 

Cymerwch olwg ar wefan Llywodraeth Cymru https://www.llyw.cymru/terfynau-cyflymder-20mya

2.  2. A wnaeth pob ffordd yn Sir y Fflint newid i 20mya ar 17 Medi? 

Ar 17 Medi 2023, newidiodd yr holl ffyrdd cyfyngedig i 20mya.  

3.  Beth yw ffordd gyfyngedig?

Fel arfer, mae ffyrdd cyfyngedig mewn ardaloedd preswyl a chyn 17 Medi 2023, roedd ganddynt derfyn cyflymder o 30mya a system o oleuadau stryd (a ddiffinnir fel tair colofn golau stryd neu fwy o fewn 183m). 

4.  Os oes golau stryd ar ffordd ond mae’r terfyn cyflymder yn 40mya neu 50mya, a ddylai hyn fod wedi newid i 20mya?

Na. Dim ond ffyrdd cyfyngedig 30mya sydd wedi newid yn 20mya ar 17 Medi.  Mae ffyrdd sydd â therfyn cyflymder uwch na 30mya ble mae goleuadau stryd wedi cadw eu terfyn cyflymder presennol.

5.  Pa feini prawf a ddilynwyd gan Lywodraeth Cymru wrth gyflwyno'r ddeddfwriaeth 20mya newydd?

Roedd gan bob cyngor yng Nghymru ddyletswydd gyfreithiol i gyflwyno 20mya ar bob ffordd gyfyngedig ar 17 Medi 2023, yn defnyddio meini prawf Llywodraeth Cymru sydd i’w gweld yma

6.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ‘meini prawf disgwyliadau’ sy’n nodi sut gall awdurdodau priffyrdd gyflwyno eithriadau mewn perthynas â therfynau cyflymder 20mya ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru.

Pa ‘eithriadau’ mae Cyngor Sir y Fflint wedi’u cyflwyno?

Dim ond ffyrdd cyfyngedig sy’n bodloni ‘meini prawf eithriadau’ Llywodraeth Cymru y gellir eu hystyried.

Ym mis Tachwedd 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘feini prawf eithriadau’ sy’n nodi sut gall awdurdodau priffyrdd gyflwyno eithriadau mewn perthynas â therfynau cyflymder 20mya ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru.

I bennu ‘eithriad’ i ffordd gyfyngedig, mae’n rhaid i gynghorau lleol gael achos clir a rhesymegol dros wneud hynny sy’n profi bod tystiolaeth gref yn bodoli y byddai cadw terfyn cyflymder uwch yn ddiogel.  Ni fydd pob ffordd 30mya bresennol yn bodloni’r prawf hwn, ond mae’n debygol y bydd rhannau o ffyrdd yn bodloni’r prawf.  

Mae’r Cyngor wedi cynnal adolygiad o ffyrdd yn Sir y Fflint yn cynnwys cynnal asesiad diduedd yn unol â meini prawf lle 20mya a meini prawf eithriadau Llywodraeth Cymru.   

Fel rhan o’r broses asesu hon, gofynnwyd i aelodau etholedig lleol ddynodi ffyrdd yn eu wardiau oedd yn bodloni meini prawf ‘eithriadau’ Llywodraeth Cymru.

Yn dilyn asesiad diduedd o’r ymatebion a gafwyd yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol a gynhaliwyd dros yr haf, bydd y ffyrdd canlynol yn newid yn ôl i 30mya:     

 • A549 Ffordd yr Wyddgrug, Mynydd Isa
 • A549 Ffordd Caer / Dirty Mile - Little Mountain, Bwcle
 • B5127 Ffordd Lerpwl, Bwcle
 • B5128 Ffordd yr Eglwys, Bwcle
 • Drury Lane, Bwcle
 • Parc Dewi Sant, Ewlo
 • A541 Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug
 • A5104 Cyfnewidfa Warren Bank - Brychdyn
 • A5026 Holway Road, Treffynnon
 • B5121 Ffordd Maes Glas, Treffynnon
 • B5129 Kelsterton Road – Kelsterton
 • B5129 Cylchfan Queensferry

Ni fydd y terfynau cyflymder diwygiedig yn y lleoliadau a restrir uchod yn dod i rym nes bydd yr holl arwyddion priodol wedi eu gosod ar y safle.  Gwneir y gwaith hwn dros yr wythnosau nesaf.  

Bydd y rhannau canlynol o’r ffyrdd yn parhau yn 20mya: 

 • Ffordd White Farm, Bwcle
 • A541 Hendre

Bydd cymunedau lleol yn gallu cyflwyno mwy o ffyrdd i’w hystyried ar gyfer eu heithrio ar wefan y Cyngor.  Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn yr hydref am sut y gall preswylwyr wneud hyn.  

Cynhelir adolygiad cynhwysfawr o derfynau cyflymder ar bob ffordd yn Sir y Fflint yn defnyddio arweiniad perthnasol Llywodraeth Cymru.  Mae hwn yn ddarn o waith sylweddol ac fe’i cynhelir dros y pum mlynedd nesaf. 

7.  Beth yw’r drefn ar gyfer dadansoddi ymatebion i wrthwynebiadau/sylwadau ar Orchymyn Rheoleiddio Traffig?

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am sicrhau bod trefn deg, diduedd a gwrthrychol yn cael ei dilyn wrth ystyried gwrthwynebiadau a/neu sylwadau i Orchymyn Rheoleiddio Traffig. 

Nodir y gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â gwrthwynebiadau a sylwadau yng Nghyfansoddiad y Cyngor a’i Gynllun Dirprwyo ac fe’u rheolir gan y gwasanaethau cyfreithiol.  

Mae mwy o wybodaeth ar y broses ffurfiol o greu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig o’r dechrau i’r diwedd ar gael yma.  

8.  A yw Gorchmynion Rheoleiddio Traffig yn cael eu pennu gan nifer yr ymatebion a dderbynnir gennych yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol?

Nid yw’r broses ymgynghori statudol yn dibynnu ar nifer y gwrthwynebiadau neu sylwadau a dderbynnir yn ystod y broses. Cynnwys y sylwadau a dderbynnir fydd yn penderfynu a fydd Gorchymyn yn cael ei roi ar waith neu beidio. 

Er enghraifft, ni fyddai 10 o wrthwynebiadau a dderbyniwyd gan breswylwyr yn nodi nad ydynt yn syml yn hoffi’r cynnig yn cael eu dosbarthu fel achos dilys i wrthwynebu. Ond byddai un gwrthwynebiad sy’n darparu tystiolaeth nad yw’r cynnig yn bodloni'r meini prawf, neu dystiolaeth y gallai’r cynnig gael effaith negyddol ar unigolion a/neu’r cyhoedd yn ehangach, o bosibl yn cael ei ystyried yn wrthwynebiad dilys. 

9.  Os yw fy ffordd i’n cael ei hystyried yn eithriad, pryd fydd 30mya yn cael ei adfer?

Ni ellid gweithredu Gorchmynion Rheoleiddio Traffig yn gyfreithiol tan ar ôl 17 Medi 2023 yn dilyn cyflwyno’r ddeddfwriaeth newydd.

Mae hyn yn golygu bod pob ffordd gyfyngedig 30mya yn Sir y Fflint (yn cynnwys y rhai a ystyrir yn eithriadau) wedi newid yn ddiofyn i 20mya ar 17 Medi.

Mae’r broses gyfreithiol statudol bellach wedi’i chwblhau a bydd y ffyrdd a restrir isod yn newid yn ôl i 30mya ac yn dod i rym pan fydd yr holl arwyddion priodol wedi eu gosod ar y safle.    Gwneir y gwaith hwn yn ystod yr wythnosau nesaf.

 • A549 Ffordd yr Wyddgrug, Mynydd Isa
 • A549 Ffordd Caer / Dirty Mile - Little Mountain, Bwcle
 • B5127 Ffordd Lerpwl, Bwcle
 • B5128 Ffordd yr Eglwys, Bwcle
 • Drury Lane, Bwcle
 • Parc Dewi Sant, Ewlo
 • A541 Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug
 • A5104 Cyfnewidfa Warren Bank - Brychdyn
 • A5026 Holway Road, Treffynnon
 • B5121 Ffordd Maes Glas, Treffynnon
 • B5129 Kelsterton Road – Kelsterton
 • B5129 Cylchfan Queensferry

10.  Sut allaf i gyflwyno ffordd ar gyfer ei ystyried fel eithriad?

Bydd cymunedau lleol yn gallu cyflwyno ffyrdd eraill i’w hystyried ar gyfer eithrio drwy wefan y Cyngor.  Bydd mwy o wybodaeth ar sut all drigolion wneud hyn ar gael yn yr hydref.  

11.  Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am eithriadau?

Yn dechnegol, nid oes dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau am eithriadau. 

Yma yn Sir y Fflint rydym wedi cynnal adolygiad o ffyrdd sy’n cynnwys cynnal asesiad diduedd yn unol â meini prawf lle 20mya a meini prawf eithriadau Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o’r broses asesu hon, gofynnwyd i aelodau etholedig lleol nodi ffyrdd yn eu wardiau oedd yn bodloni meini prawf Llywodraeth Cymru.   

O’r 14 ffordd a awgrymwyd, bydd 12 yn awr yn newid yn ôl i 30mya. Mae rhestr lawn o’r ffyrdd ar gael yma.  

Bydd cymunedau lleol yn gallu cyflwyno ffyrdd eraill i’w hystyried ar gyfer eithrio drwy wefan y Cyngor.  Bydd mwy o wybodaeth ar sut all drigolion wneud hyn ar gael yn yr hydref.

12.  Rwyf wedi ymateb i ymgynghoriad Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ac nid wyf wedi clywed y canlyniad eto, pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

Er mwyn creu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) rhaid dilyn proses statudol ffurfiol.    Mae GRhT yn ddogfennau cyfreithiol ysgrifenedig y mae’n rhaid derbyn gwrthwynebiadau, neu sylwadau o gefnogaeth iddynt, yn ysgrifenedig i’r cyfeiriad a nodir, ar neu cyn y dyddiad cau penodedig. 

Yn dilyn y dyddiad cau mae gwrthwynebiadau neu sylwadau o gefnogaeth wedyn yn destun proses statudol ffurfiol, a all gymryd peth amser i'w chwblhau, yn dibynnu ar nifer yr ymatebion a dderbyniwyd a/neu eu cymhlethdod.  

Mae’r broses ffurfiol ar gyfer creu GRhT o’r dechrau i’r diwedd yn cynnwys: 

 1. Rhoi Hysbysiad o Gynnig yn y wasg leol am gyfnod statudol isafswm o 21 diwrnod pryd y gellir cyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol yn erbyn y cynigion.   Rhoddir Hysbysiad o Gynnig ar y safle hefyd, ac mae pecyn gwybodaeth ar gael ar-lein ac yn y Ganolfan Gyswllt berthnasol, i'r cyhoedd ei archwilio.

 2. Bydd unrhyw wrthwynebiadau (neu sylwadau o gefnogaeth) a ddaw i law yn ystod y cyfnod hwn wedyn yn cael eu hystyried yn ddiduedd gan yr Awdurdod, a bydd Adroddiad Dirprwyo yn cael ei gwblhau yn amlinellu penderfyniad yr Awdurdod ynghylch a ddylid gwrthod neu gadarnhau unrhyw wrthwynebiadau unigol a dderbyniwyd. Rhaid i'r adroddiad hwn wedyn fynd drwy'r prosesau llywodraethu gofynnol.

 3. Cwblheir Gorchymyn Terfynol a Hysbysiad o Wneud.  Rhoddir Hysbysiad o Wneud ar y safle, ac mae pecyn gwybodaeth ar gael ar-lein ac yn y Ganolfan Gyswllt berthnasol, i'w archwilio gan y cyhoedd.

 4. Mae'r Gorchymyn yn cael ei selio gan yr Adran Gyfreithiol.  

 5. O fewn 14 diwrnod i'r Gorchymyn gael ei selio gan adran gyfreithiol Cyngor Sir y Fflint, bydd ymateb ysgrifenedig llawn yn cael ei ddarparu i'r Gwrthwynebwyr neu'r ymatebwyr i gefnogi'r Gorchymyn.

 6. Ar ôl cwblhau'r camau uchod, bydd gwaith yn dechrau ar y safle.

Mewn perthynas â’r broses statudol ar gyfer Gorchmynion Rheoleiddio Traffig ar gyfer eithriadau i ddeddfwriaeth 20mya Llywodraeth Cymru bu’n bosibl hysbysebu’n ffurfiol newidiadau arfaethedig dros yr haf, ni ellir gweithredu’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig gofynnol yn gyfreithiol tan ar ôl 17 Medi 2023 yn dilyn y cyflwyno’r ddeddfwriaeth newydd.    Hyd nes y bydd y broses ymgynghori statudol wedi'i chwblhau, nid yw'n bosibl dweud faint o'r ffyrdd a awgrymir fydd yn newid i 30mya, ond i'r rhai sy'n newid, bydd hyn yn golygu y byddant yn rhagosodedig i 20mya ar 17eg Medi ac ni fyddant yn cael eu newid i 30mya tan mae'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig wedi'u rhoi ar waith.  Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i’r gorchmynion rheoleiddio traffig gael eu gweithredu yn dibynnu ar nifer o ymatebion a dderbyniwyd i’r ymgynghoriad statudol a’r broses o ystyriaeth ac ymateb ffurfiol.    

13.  A all y Cyngor anwybyddu deddfwriaeth 20mya Llywodraeth Cymru a chadw ffyrdd ar 30mya?

Na. Ni all cynghorau lleol ddiystyru meini prawf yn gyfreithiol wrth bennu cyfyngiadau cyflymder ar ffyrdd lleol.  Asesir pob terfyn cyflymder yn ddiduedd ar sail meini prawf cenedlaethol penodol.

14.  A gafodd yr holl arwyddion eu newid yn barod ar gyfer pan ddaeth y 20mya i rym am hanner nos ar 17 Medi?

Roedd tua 1,000 o arwyddion 30mya yn Sir y Fflint oedd angen eu newid i 20mya ar 17 Medi. Bu timau’n gweithio drwy’r nos ar y nos Sadwrn i’r dydd Sul, ond oherwydd bod angen gwneud cymaint o waith, roedd yn anorfod na chafodd rhai arwyddion eu newid yn syth, neu fod rhai wedi eu methu. 

Ynghyd â’r arwyddion crwn 20mya newydd, mae arwyddion “Terfyn 20mya newydd” dros dro fydd yn eu lle am 12 mis.

15. Beth ydych chi wedi’i wneud gyda’r holl arwyddion 30mya hen? 

Beth fyddwch chi’n wneud gyda’r hen arwyddion 30mya?Mae arwyddion 30mya wedi cael eu tynnu i lawr ac mewn cyflwr da, a byddent yn cael eu cadw a’u defnyddio eto yn yr ardaloedd sydd ddim yn bodloni meini prawf 20 mya Llywodraeth Cymru. 

Bydd arwyddion sydd wedi eu difrodi, colli lliw neu heb ddefnydd yn y dyfodol yn cael eu hailgylchu fel sgrap.  

16. Dydych chi heb newid yr arwydd 30mya yn fy ffordd /stryd /pentref /tref?

Mae yna hefyd rai darnau o ffyrdd yn Sir y Fflint sydd â therfyn cyflymder 30mya, ond nad oes ganddynt oleuadau stryd. Yn yr ardaloedd hyn, mae’r terfyn cyflymder wedi’i osod drwy lunio dogfen gyfreithiol o’r enw Gorchymyn Rheoleiddio Traffig a elwir yn ‘30mya Trwy Orchymyn’. 

Mae’n bosibl bod hyn wedi’i wneud i wella diogelwch ar y ffordd, neu pan fo tref neu bentref wedi tyfu dros amser a’u bod nhw bellach y tu hwnt i hyd y colofnau goleuadau stryd gwreiddiol.    
Mae’r rhestr lawn o ffyrdd ‘30mya Drwy Orchymyn’ i’w gweld isod:  

 • Rhan o Stryt Cae Rhedyn, Coed-llai
 • Rhan o Brynford Road, Pentre Helygain
 • Rhan o Gwernaffield Road, Gwernaffield
 • Rhan o Bryntirion Road, Bagillt
 • Rhannau o’r A5104 Corwen Road, Pontybodkin
 • Rhan o Llanfynydd Road, Llanfynydd
 • Rhan o’r A541 Mold Road, Caergwrle
 • Rhan o Fagl Lane, Yr Hôb
 • Rhannau o The Green, Sandy Lane a Main Road, Higher Kinnerton
 • Rhan o’r ffordd oddi ar A548 Tyn-y-morfa
 • Ffyrdd amrywiol yn Rhes-y-Cae

Nid yw pob darn presennol o ffyrdd ‘30mya Trwy Orchymyn’ yn bodloni meini prawf deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru, ond pan fyddan nhw’n bodloni’r meini prawf, gan fod y terfyn cyflymder presennol wedi’i osod gan Orchymyn Rheoleiddio Traffig cyfreithiol, ni all y terfyn cyflymder newid hyd nes y caiff gorchymyn 20mya newydd ei greu, hyd nes y cynhelir ymgynghoriad arno a’i weithredu, o bosib. 

Mae’r Gorchmynion hyn wedi’u hysbysebu’n ddiweddar ac mae gwrthwynebiadau’n cael eu hystyried ar hyn o bryd.  Mae’r dogfennau ymgynghori ar gael ar wefan y Cyngor.     

17. Ni chafodd yr arwydd 30mya ar fy ffordd/stryd/pentref/tref ei newid ac nid yw ar y rhestr 30mya Drwy Orchymyn?

Oherwydd maint y gwaith a ddechreuodd am hanner nos ar 17 Medi 2023, mae’n bosibl bod rhai arwyddion 30mya a ddylai fod yn 20mya erbyn hyn, wedi cael eu methu. 

Cyn rhoi gwybod i’r Cyngor am arwydd a fethwyd, byddem ni’n gofyn i drigolion wirio’r wefan yn gyntaf i weld a yw’r ffordd wedi’i rhestru’n ‘30mya Trwy Orchymyn’. 

Os nad yw’r ffordd ar y rhestr ‘30mya Drwy Orchymyn’, dywedwch wrth gwasanaethaucwsmer@siryfflint.gov.uk 

Mae rhai ardaloedd, megis Rhes-y-Cae, ble mae ffyrdd amrywiol dan ‘30mya Drwy Orchymyn’ ehangach, a bydd angen asesu’r rhain eto i benderfynu ar y terfyn cyflymder priodol. 

18.  A ddylai fod yna arwyddion ategol i atgoffa pobl eu bod mewn ardal 20mya?

Nid oes arwyddion crwn ar briffyrdd nac arwyddion 20mya ategol ar ffyrdd cyfyngedig yn dilyn cyflwyno’r ddeddfwriaeth newydd ym mis Medi 2023.

Fel gyda’r hen arwyddion 30mya ar ffyrdd cyfyngedig, nid oes angen arwyddion ategol oherwydd presenoldeb colofnau goleuadau stryd. Mae arwyddion 20mya newydd ar bob pen o’r ardal ble mae terfyn cyflymder pan fo angen.  Bydd y goleuadau stryd ar hyd y ffyrdd rhwng yr arwyddion hyn yn eich atgoffa eich bod mewn ardal 20mya.

Bydd gwaith bellach yn digwydd i dynnu’r marciau ffyrdd ac arwyddion hyn, gan gynnwys y rhai a ddarparwyd fel rhan o Gam Un 20mya Cynllun Aneddiadau ym Mwcle a’r ardal amgylchynol.  Nid yw’r ffaith ein bod yn cael gwared â’r marciau ffordd hyn – boed yn 20mya neu’n 30mya – yn golygu nad yw cyfyngiadau cyflymder yn yr ardaloedd hynny wedi’u tynnu. Mae’n golygu bod y sir yn paratoi ar gyfer cyflwyno’r terfyn cyflymder 20mya ledled Cymru ar 17 Medi

19.  Beth am arwyddion cyflymder wedi’u goleuo ac yn fflachio, a fydd y rhain yn newid i fflachio 20mya?

Gelwir yr arwyddion crwn â golau 30mya yn fflachio pan oedd cerbydau’n mynd dros 30mya yn arwyddion a ysgogir gan gerbydau. Mae’r dyfeisiau arafu traffig hyn wedi cael eu defnyddio mewn llawer o leoliadau ar draws Sir y Fflint i atgyfnerthu’r terfynau cyflymder. Cafodd mwyafrif yr arwyddion hyn eu cynhyrchu i ddangos dim ond un terfyn cyflymder felly cawsant eu datgomisiynu cyn 17 Medi.  Oherwydd bod cynghorau tref / cymuned wedi ariannu rhai o’r arwyddion hyn, rydym yn bwriadu gosod arwyddion â negeseuon amrywiol y gellir eu rhaglennu yn lle’r arwyddion crwn 30mya sy’n fflachio, ond mae hyn yn debygol o ddigwydd yn 2024 pan fydd cyllid yn caniatáu.

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi dynodi os fydd cyllid ar gael yn y dyfodol i ddarparu arwyddion cyflymder cerbydau mewn lleoliadau newydd, ond bydd mesurau o’r fath yn parhau i gael eu hystyried fel rhan o gynlluniau diogelwch lleol.

20.  A fydd arwyddion 20mya o gwmpas ysgolion?

Cafodd yr arwyddion terfyn cyflymder cynghorol o 20mya y tu allan i ysgolion - y rhai â “20” coch yng nghanol cylch du - eu tynnu i lawr dros yr haf. Bellach, mae deddfwriaeth 20mya statudol newydd Llywodraeth Cymru wedi cymryd lle’r terfynau cyflymder cynghorol hyn y tu allan i ysgolion. 

Mae arwyddion parthau 20mya, sef arwyddion crwn 20 gyda “PARTH/ZONE” hefyd wedi cael eu tynnu i lawr. 

21.  Mae gennym nodweddion gostegu traffig ar hyd fy ffordd i helpu i gadw cyflymder traffig i lawr, a fydd y rhain yn cael eu tynnu gan fod y 20mya wedi’i gyflwyno?

Mae gan nifer o gymunedau lleol fesurau arafu traffig, megis twmpathau cyflymder, arwyddion terfyn cyflymder ar gefndir melyn a rhannau coch ar y briffordd, a gyflwynwyd gan ddefnyddio’r canllawiau blaenorol. Nid yw mesurau arafu traffig ffisegol, megis rhwystrau igam-ogamu, twmpathau a chlustogau, bellach eu hangen yn ôl deddfwriaeth er mwyn hunan-orfodi terfynau cyflymder 20mya a bydd ond yn cael ei ystyried fel rhan o gynlluniau diogelwch lleol yn y dyfodol.  Mae arwyddion 20mya heb fyrddau cefndir melyn wedi cael eu gosod yn lle’r arwyddion 30mya â chefndir melyn ac ni fydd y patsys coch yn cael eu cynnal na’u hadnewyddu pan fyddant wedi gwisgo.

Bydd mesurau gostegu traffig wedi cael eu cyflwyno mewn rhai ardaloedd i wella diogelwch y ffordd. Nid yw’r ffaith bod terfyn cyflymder 20mya wedi’i gyflwyno’n golygu nad oes angen y cynlluniau gostegu traffig presennol, fodd bynnag, fel gyda phob cynllun diogelwch, bydd eu heffeithiolrwydd yn cael ei adolygu’n barhaus.

22.  A fydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau am gynlluniau gostegu traffig newydd rŵan bod y terfyn 20mya wedi’i gyflwyno?

Nid yw mesurau arafu traffig ffisegol, megis rhwystrau igam-ogamu, twmpathau a chlustogau, bellach eu hangen yn ôl deddfwriaeth er mwyn hunan-orfodi terfynau cyflymder 20mya.  Bydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau yn y dyfodol fel rhan o gynlluniau diogelwch lleol, ond yn yr un modd â chyflwyno unrhyw gynllun diogelwch, bydd eu heffeithiolrwydd posibl yn cael eu hasesu’n llawn cyn i unrhyw benderfyniadau gael eu gwneud i’w cyflwyno

23.  Mae goleuadau stryd ar hyd y ffordd drwy fy nhref/pentref, a yw hynny’n golygu ei fod wedi dod yn 20mya?

Ar draws y DU, mae mwyafrif helaeth y terfynau cyflymder 30mya ar ‘ffyrdd cyfyngedig’ ac mae deddfwriaeth Llywodraeth y DU yn nodi os oes gan ffordd system o oleuadau stryd, yna bydd terfyn o 30mya arni os na nodir yn wahanol.  Newidiodd deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru y terfyn ‘diofyn’ hwn i 20mya o 30mya.

Os oes hyd o oleuadau stryd ar goll ar ffordd 30mya, er enghraifft, os yw tref neu bentref wedi mynd yn fwy yn sgil datblygiad o dai newydd, yna cynhyrchir dogfen gyfreithiol o’r enw Gorchymyn Rheoleiddio Traffig a darperir arwyddion ategu 30mya er mwyn dynodi’r terfyn cyflymder ar hyn y darn o ffordd heb ei oleuo.   

Yn yr enghreifftiau hyn, i fodloni deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, edrychodd y Cyngor ble y gallai ymestyn y systemau goleuadau stryd dros hyd llawn yr ardaloedd 20mya newydd. Pan fydd hyn yn digwydd mae Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 30mya blaenorol wedi cael eu diddymu. 

Mae rhai lleoliadau heb unrhyw oleuadau stryd sydd â therfynau cyflymder 30mya wedi’u cynnwys mewn Gorchmynion Rheoleiddio Traffig lle na fyddai goleuadau stryd newydd yn briodol nac yn hyfyw yn economaidd, megis tiroedd comin. Yn yr achosion hyn, gwneir asesiadau terfyn cyflymder  a bydd Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 20mya / 30mya newydd yn cael eu hysbysebu.

24.  Pwy sydd wedi talu i gyflwyno 20mya ar ffyrdd cyfyngedig yn Sir y Fflint?

Llywodraeth Cymru, drwy grant i gynghorau lleol fydd yn talu’r holl gostau blaenorol ac yn y dyfodol sy’n gysylltiedig â gweithredu’r terfyn 20mya ar hyd a lled Cymru.

25. A yw'n gywir bod Llywodraeth Cymru yn adolygu'r meini prawf 20mya?

Ynghyd â rhaglen i wrando ar y wlad, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn gweithio ar y cyd ag awdurdodau lleol i baratoi ar gyfer newidiadau, gan adolygu’r canllawiau ar ba ffyrdd lleol y gallai gael eu heithrio rhag y terfyn 20mya. Disgwylir i'r canllawiau newydd gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf, a bydd disgwyl i Gynghorau ddechrau ymgynghori ar y newidiadau ym mis Medi.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch newidiadau i’r meini prawf 20mya at Lywodraeth Cymru.

Newyddion Diweddaraf

Gallwch ddarllen y newyddion 20mya diweddaraf ar y dudalen 20mya