Alert Section

Gorchmynion rheoliadau traffig


Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) - proses statudol ffurfiol

Er mwyn creu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) rhaid dilyn proses statudol ffurfiol.    Mae GRhT yn ddogfennau cyfreithiol ysgrifenedig y mae’n rhaid derbyn gwrthwynebiadau, neu sylwadau o gefnogaeth iddynt, yn ysgrifenedig i’r cyfeiriad a nodir, ar neu cyn y dyddiad cau penodedig. 

Yn dilyn y dyddiad cau mae gwrthwynebiadau neu sylwadau o gefnogaeth wedyn yn destun proses statudol ffurfiol, a all gymryd peth amser i'w chwblhau, yn dibynnu ar nifer yr ymatebion a dderbyniwyd a/neu eu cymhlethdod.  

Mae’r broses ffurfiol ar gyfer creu GRhT o’r dechrau i’r diwedd yn cynnwys: 

  1. Rhoi Hysbysiad o Gynnig yn y wasg leol am gyfnod statudol isafswm o 21 diwrnod pryd y gellir cyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol yn erbyn y cynigion.   Rhoddir Hysbysiad o Gynnig ar y safle hefyd, ac mae pecyn gwybodaeth ar gael ar-lein ac yn y Ganolfan Gyswllt berthnasol, i'r cyhoedd ei archwilio.
  2. Bydd unrhyw wrthwynebiadau (neu sylwadau o gefnogaeth) a ddaw i law yn ystod y cyfnod hwn wedyn yn cael eu hystyried yn ddiduedd gan yr Awdurdod, a bydd Adroddiad Dirprwyo yn cael ei gwblhau yn amlinellu penderfyniad yr Awdurdod ynghylch a ddylid gwrthod neu gadarnhau unrhyw wrthwynebiadau unigol a dderbyniwyd. Rhaid i'r adroddiad hwn wedyn fynd drwy'r prosesau llywodraethu gofynnol.
  3. Cwblheir Gorchymyn Terfynol a Hysbysiad o Wneud.  Rhoddir Hysbysiad o Wneud ar y safle, ac mae pecyn gwybodaeth ar gael ar-lein ac yn y Ganolfan Gyswllt berthnasol, i'w archwilio gan y cyhoedd.
  4. Mae'r Gorchymyn yn cael ei selio gan yr Adran Gyfreithiol.  
  5. O fewn 14 diwrnod i'r Gorchymyn gael ei selio gan adran gyfreithiol Cyngor Sir y Fflint, bydd ymateb ysgrifenedig llawn yn cael ei ddarparu i'r Gwrthwynebwyr neu'r ymatebwyr i gefnogi'r Gorchymyn.
  6. Ar ôl cwblhau'r camau uchod, bydd gwaith yn dechrau ar y safle.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy’n ymwneud â deddfwriaeth 20mya genedlaethol Llywodraeth Cymru

20mya – Gorchmynion dan Sêl wedi’u Cwblhau

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (B5123 Helygain)(Ffordd Gyfyngedig, Terfyn Cyflymder 20mya, 30mya a 40mya) 2023

Gorchymyn Terfyn Cyflymder B5123 Helygain - Hysbysiad Gwneud, Gorchymyn, Datganiad o Resymau a Chynlluniau

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Ffyrdd Amrywiol, Sir y Fflint)(Terfynau Cyflymder 20mya a Pharthau 20mya) (Gwelliant) 2023

20mya Amrywiol Ffyrdd Sir y Fflint Gorchymyn Diwygio - Hysbysiad Gwneud, Gorchymyn, Datganiad o Resymau a Chynlluniau

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Drury Lane, Bannel Lane a Padeswood Road South, Bwcle) (Station Road, Talacre) (Terfynau Cyflymder 40mya) 2023

Gorchymyn Terfyn Cyflymder 40mya Bwcle a Talacre - Hysbysiad Gwneud, Gorchymyn, Datganiad o Resymau a Chynlluniau

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Cymau Road, Abermorddu, Blackbrook, Sychdyn, Crecas Lane, Ffordd y Faenol Fach, Grange Lane a Ddreiniog Road, Carmel, Mountain Road, Cilcain, Bryn Yorkin Lane a Ffordd Las, Cymau, Duckers Lane, Mancot, Ffordd y Gilrhos, Treuddyn, Ffordd Penrallt, Gwaenysgor, Cae Rhug Lane, Gwernaffield, Kelsterton Lane, Kelsterton, B5121, Parc Capel, Ffordd Gledlom, Ffordd Ddienw, Ffordd Ddienw, Ffordd y Graig a Ffordd Ddienw, Licswm, Ffordd Llanfynydd, Llanfynydd, Ffordd y Pentre, Ffordd y Bryn a Henffordd, Nercwys, Penyfron Road, Pantymwyn, Brynford Road, Stryd Fawr, Trelawnyd, Ffordd Ddienw, Trelogan, Well Street Bwcle a Wood Lane, Brychdyn)(Terfyn Cyflymder 20mya) 2023

20mya Amrywiol Ffyrdd Sir y Fflint Gorchymyn - Hysbysiad Gwneud, Gorchymyn, Datganiad o Resymau a Chynlluniau

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (B5125 Penarlâg, Carmel, Sealand Ffrith a Ysceifiog)(Terfyn Cyflymder 20mya) 2023

B5125 Penarlâg, Carmel, Ffrith, Sealand ac Ysgeifiog Gorchymyn 20mya - Hysbysiad Gwneud, Gorchymyn, Datganiad o Resymau a Chynlluniau

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (GWAHANOL FFYRDD YN SIR Y FFLINT)(Terfyn Cyflymder 30 mya) 2023

Cyfyngiadau Cyflymder 30mya Amrywiol - Hysbysiad Gwneud, Gorchymyn, Datganiad o Resymau a Chynlluniau

20mya – Cynigion wedi’u hysbysebu’n barod (er gwybodaeth)

Paratoi Ffyrdd Sir y Fflint ar gyfer terfyn cyflymder cenedlaethol 20mya Llywodraeth Cymru

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (GWAHANOL FFYRDD YN SIR Y FFLINT)(Terfyn Cyflymder 30 mya) 202-

Dyddiad cau:  dydd Gwener 18 Awst 2023

Eithriadau i’r Terfyn Cyflymder 20mya (30mya)

Newidiadau terfyn cyflymder ychwanegol arfaethedig cyn i derfyn cyflymder o 20mya gael ei gyflwyno’n genedlaethol

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Drury New Road, Drury Lane, Bannel Lane a Padeswood Road South, Bwcle) (Station Road, Talacre) (Terfynau Cyflymder 40mya a 50mya) 202x

Dyddiad cau:  dydd Gwener 11 Awst 2023

Cynigion terfyn cyflymder ychwanegol

 

Newidiadau terfyn cyflymder ychwanegol arfaethedig cyn

derfyn cyflymder o 20mya gael ei gyflwyno’n genedlaethol

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (B5123, Helygain) (Ffordd Gyfyngedig, Terfyn Cyflymder 20mya, 30mya a 40mya) 202x

Dyddiad cau:  dydd Gwener 25 Awst 2023

Halkyn 20mya 30mya 40mya

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(Ffordd y Pentre, Lôn yr Ysgol a Wheeler Hill, Nannerch) (Cyfyngiad Cyflymder 20mya) 202x

Dyddiad cau:  dydd Gwener 25 Awst 2023

Nannerch 20mya

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(Cymau Road, Abermorddu, Blackbrook, Sychdyn, Crecas Lane, Ffordd y FaenolFach, Grange Lane a Ddreiniog Road, Carmel, Mountain Road, Cilcain, Bryn YorkinLane a Ffordd Las, Cymau, Duckers Lane, Mancot, Ffordd y Gilrhos, Treuddyn,Ffordd Penrallt, Gwaenysgor, Cae Rhug Lane, Gwernaffield, Kelsterton Lane,Kelsterton, B5121, Parc Capel, Ffordd Gledlom, Ffordd Ddienw, Ffordd Ddienw,Ffordd y Graig a Ffordd Ddienw, Licswm, Ffordd Llanfynydd, Llanfynydd, Ffordd yPentre, Ffordd y Bryn a Henffordd, Nercwys, Penyfron Road, Pantymwyn, BrynfordRoad, Pentre Helygain, Stryd Fawr, Trelawnyd, Ffordd Ddienw, Trelogan, Well StreetBwcle a Wood Lane, Brychdyn)(Terfyn Cyflymder 20mya) 202x

Dyddiad cau:  dydd Gwener 1 Medi 2023

Gorchymyn 20mya - amrywiol

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(Ffyrdd Amrywiol, Sir y Fflint)(Terfynau Cyflymder 20mya a Pharthau 20mya) (Dirymu) 202x

Dyddiad cau:  dydd Gwener 8 Medi 2023

Gorchymyn Dirymu 20mya

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(B5125 Penarlâg, Carmel, Sealand Ffrith a Ysceifiog)(Terfyn Cyflymder 20mya) 202x

Dyddiad cau:  dydd Gwener 8 Medi 2023

Gorchymyn 20mya - amrywiol


Gorchmynion Rheoleiddio Traffig eraill

Agor

B5444 FFORDD WRECSAM, YR WYDDGRUG CYNNIG I GYFYNGU AR AROS AR UNRHYW ADEG

B5444ProhibitionOfWaiting_Cy

A5026 FFORDD HOLWAY, A5026 FFORDD PARC FRON, A5026 STRYD CHITFFORDD A FFYRDD CYFAGOS, TREFFYNNON CYNNIG I GYFYNGU DIM AROS AR UNRHYW ADEG A CLIRFFORDD SAFLE BWS

Rhybudd o Gynnig - Stryd Chwitffordd

Datganiad o Resymau - Stryd Chwitffordd

Gorchymyn Stryd Chwitffordd 2024

A5026 Ffordd Holway A5026 Fron Park Road, Treffynnon - Ar Unrhyw Adeg

A5026 Ffordd Holway A5026 Fron Park Road, Treffynnon - Ar Unrhyw Adeg

X44 2013

X44 2024

X45 2024

Y45 2024

Y46 2013

Y46 2024

GORCHYMYN ARBROFOL CYNGOR SIR Y FFLINT - FFORDD YR WYDDGRUG, BWCLE GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG, BAEAU GYDA CHYFYNGIAD AROS, CLIRFFYRDD SAFLEOEDD BWS A - DILEU CYFYNGIADAU - DIM AROS 7AM – 7PM

MoldRoadBwcle_TRO

YSTAD DDIWYDIANNOL PARC Y CASTELL, Y FFLINT CYNNIG I GYFYNGU AR AROS AR UNRHYW ADEG

CastleParkFFlint_TRO

B5444 FFORDD WRECSAM, YR WYDDGRUG CYNNIG I GYFYNGU AR AROS AR UNRHYW ADEG

B5444_YrWyddgrug_TRO

CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR A5026 STRYD CHITFFORDD, TREFFYNNON

Croesfan Arfaethedig i Gerddwyr ar A5026 Stryd Chitffordd, Treffynnon

Map A5026

CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR B5121 NEW ROAD, TREFFYNNON

Croesfan Arfaethedig i Gerddwyr ar B5121 New Road, Treffynnon

Map B5121

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR A548 FFORDD CAER, Y FFLINT

PedestrianCrossingA548ChesterRdFlint_W

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR CLAYTON ROAD, YR WYDDGRUG

PedestrianCrossingClaytonRdMold_W

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR FFORDD LLEWELYN, Y FFLINT

PedestrianCrossingFforddLlewelynFlint_W

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR A5119 FFORDD FAWR, SYCHDYN

PedestrianCrossingA5119Sychdyn_W

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR B5444 FFORDD WRECSAM, YR 
WYDDGRUG

PedestrianCrossingB444WrexhamRd_W

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR A5119 FFORDD RHUTHUN, YR WYDDGRUG

PedestrianCrossingA5119RuthinRoadMold_W

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(Sealand Road, Seahill Road a Old Sealand Road, Sealand)(Terfyn Cyflymder)(Diwygiad) 2024

SealandRoadSpeedLimitAmendment_W

Cyngor Sir y Fflint(A548 Sealand Road, Sealand)Gorchymyn (Terfyn Cyflymder 40mya) 2024

A548SealandRd40mph_W

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(FFORDD FYNEDIAD YR YSGOL AR CROSSTREE LANE, PENARLÂG)(TRAFFIG UN-FFORDD) 2024

OneWayTrafficCrosstreeLaneHawarden_W

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (FFYRDD AMRYWIOL) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA, 30MYA, 40MYA, 50MYA A THERFYNAU CYFLYMDER CENEDLAETHOL.FFYRDD CYFYNGEDIG A HEB GYFYNGIAD)(A550, PENARLÂG) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA A 40MYA) (DIWYGIAD RHIF 02) 202-

A550Hawarden_SpeedLimits_W

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(B5101 Ffordd Llanfynydd, Ffordd Ddienw 1 a Ffordd Ddienw 2, Llanfynydd) (Terfyn Cyflymder 20mya a 30mya) 202x

B5101LlanfynyddSpeedLimits_W

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT
(Drury New Road, Bwcle) (Terfynau Cyflymder 30mya) 2024

DruryNewRoadBuckley30mph_W

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT A541 STRYD FAWR, CAERGWRLE CYNNIG I DYNNU DIM AROS AR UNRHYW ADEG

A541Caergwrle_RemovalNoWaiting

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(Drury New Road, Bwcle) (Terfynau Cyflymder 30mya) 202x

Map - Drury New Road, Bwcle

Rhybudd o Gynnig - Drury New Road, Bwcle

Gorchymyn - Drury New Road, Bwcle

Datganiad o Resymau - Drury New Road Bwcle

Cyngor Sir y Fflint(A548 Sealand Road, Sealand)Gorchymyn (Terfyn Cyflymder 40mya) 202x

A548_SealandRd_40mph_W

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(Sealand Road, Seahill Road a Old Sealand Road, Sealand)(Terfyn Cyflymder) (Diwygiad) 202x

SealandRd_AmendmentOrder_W

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT FFORDD WASANAETH, CEFN Y BEDD CYNNIG I OSOD CYFYNGIADAU DIM AROS AR UNRHYW ADEG

ServiceRdCefnYbedd_Cy

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR COED ONN ROAD, Y FFLINT

CoedOnnRdZebraCrossing_Cy

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint - (Ffyrdd Amrywiol) (Terfyn Cyflymder 20mya, 30mya, 40mya, 50mya a Therfynau Cyflymder Cenedlaethol. Ffyrdd Cyfyngedig a heb Gyfyngiad) (CADOLE ROAD A VILLAGE ROAD, CADOLE) (TERFYN CYFLYMDER 50MYA) (DIWYGIAD RHIF 01) GORCHYMYN 202-

50mphCadoleRd_Cy

CYNGOR SIR Y FFLINT - HYSBYSIAD O AMRYWIO TARIFFAU, ORIAU GWEITHREDU A FFIOEDD TRWYDDEDAU PARCIO - Lleoedd parcio oddi ar y stryd

Tariffau - Amseroedd - Taliadau Trwydded 2023

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT A541 STRYD FAWR, CAERGWRLE CYNNIG I DYNNU CYFYNGIADAU DIM AROS AR UNRHYW ADEG

A541 Caergwrle

Ar gau

YSTAD DDIWYDIANNOL PARC Y CASTELL, Y FFLINT GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG

CastlePark_ProhibitionOfWaiting

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (FFYRDD AMRYWIOL) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA, 30MYA, 40MYA, 50MYA A THERFYNAU CYFLYMDER CENEDLAETHOL. FFYRDD CYFYNGEDIG A HEB GYFYNGIAD)(A5026 FFORDD HOLWAY A A5026 STRYD CHITFFORDD, TREFFYNNON)  (TERFYN CYFLYMDER 20MYA A 40MYA) (DIWYGIAD RHIF 03) 202-

A5026 Ffordd Holway 20mya

A5026 Gorchymyn

A5026 Datganiad o'r Rhesymau

Hysbysiad o Gynnig Mis Mawrth 2024

Dalen F24

Dalen F24 Rhif Adolgiad 2

Dalen G24

Dalen G24 Rhif Adolgiad 2

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT COED ONN ROAD, Y FFLINT CYNNIG I GYFYNGU AR AROS

ProhibitionOfWaitingCoedOnnFlint_W

(B5101 Ffordd Llanfynydd, Ffordd Ddienw 1 a Ffordd Ddienw 2, Llanfynydd) (Terfyn Cyflymder 20mya a 30mya) 2024

B5101 Rhybudd o Wneud

B5101 Datganiad o Resymau Dros Argymell Gwneud Y Gorchymyn

B5101 Ffordd Llanfynydd, Ffordd Ddienw 1 a Ffordd Ddienw 2, Llanfynydd (Terfyn Cyflymder 20mya a 30mya) Gorchmyn 2024

B5101 Map

CYNGOR SIR Y FFLINT HYSBYSIAD O GYNNIG I ADEILADU CLUSTOGAU ARAFU AR WOOD LANE, PENARLAG, SIR Y FFLINT 

Hysbysiad Gwneud - Wood Lane

Cynllun - Wood Lane

CYNGOR SIR Y FFLINT KILN LANE, YR HÔB GWAHARDD GYRRU (HEBLAW AM FYNEDIAD) GORCHYMYN 2023

Hysbysiad Gwneud - Kiln Lane

Cynllun - Kiln Lane

Archeb wedi'i Selio - Kiln Lane

Cynlluniau Gorchymyn Seliedig - Kiln Lane

Datganiad o Resymau - Kiln Lane

GWAHARDDIAD DIM AROS AR UNRHYW ADEG CYNGOR SIR Y FFLINT FFORDD LLEWELYN, Y FFLINT

Hysbysiad o Wneud - FFORDD LLEWELYN, FFLINT

Archeb Seliedig - FFORDD LLEWELYN, FFLINT

Cynlluniau Gorchymyn Seliedig - FFORDD LLEWELYN, FFLINT

Datganiad o Resymau - FFORDD LLEWELYN, FFLINT

Cyfyngiadau Aros — FFORDD LLEWELYN, FFLINT

CYNGOR SIR Y FFLINT A5026 A BRON HAUL, BAGILLT GWAHARDDIAD AR AROS AR UNRHYW ADEG

Gorchymyn Seliedig Glan Aber

Cynlluniau Gorchymyn Seliedig Glan Aber

Hysbysiad Gwneud - Glan Aber

Datganiad o Resymau Glan Aber

Ysgol Glan Aber-Cyfyngiadau Aros

CYNGOR SIR Y FFLINT B5441 DROME ROAD A GREEN LANE WEST, GLANNAU DYFRDWY GWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

DIP Datganiad o Resymau Dim Aros

Cyfyngiadau Aros Green Lane West

Rhybudd o Wneud - Green Lane West

Gorchymyn Cymraeg

Cynllun Gorchymyn

B5127 MILL LANE, ELFED DRIVE, POTTERS WAY, BEECHTREE ROAD, TABERNACLE STREET, ORCHARD CLOSE, PADESWOOD ROAD NORTH, MOLD ROAD, BRUNSWICK ROAD A HAWKESBURY ROAD BWCLE

GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG 

Notice of Proposal Buckley

On Street Order Buckley

Statement of Reasons Buckley

Elfed Drive Buckley

Mill Lane 1 Buckley

Mill Lane 2 Buckley

Mill Lane 3 Buckley

Tabernacle Street Buckley

AR93 2019

AS92 2019

AS93 2019

AS94

AR93 2021

AS92 2021

AS93 2021

AS94 2021

 

GORCHYMYN (FFYRDD AMRYWIOL)(20MYA, 30MYA, 40MYA, 50MYA A’R TERFYNAU CYFLYMDER CENEDLAETHOL. FFYRDD CYFYNGEDIG A FFYRDD HEB GYFYNGIAD) CYNGOR SIR Y FFLINT 2021

Rhybudd o Wneud Medi 2021

Gorchymyn wedi'i selio Medi 2021

Datganiad Rhesymau Awst 2019

Llyfr Archebu Cyflymder Ffyrdd - Ardal 1 

Llyfr Archebu Cyflymder Ffyrdd - Ardal 2 

Llyfr Archebu Cyflymder Ffyrdd - Ardal 3

Llyfr Archebu Cyflymder Ffyrdd - Ardal 4 

Llyfr Archebu Cyflymder Ffyrdd - Ardal 5

Llyfr Archebu Cyflymder Ffyrdd - Ardal 6 

Llyfr Archebu Cyflymder Ffyrdd - Ardal 7 

Llyfr Archebu Cyflymder Ffyrdd - Ardal 8 

Mapio Rhyngweithiol Gorchymyn Cyflymder Ffordd

Gorchymyn (A548 Mostyn Road / Prestatyn Road a Shore Road Gronant)(Terfyn Cyflymder 40mya) 2023 Cyngor Sir y Fflint

A548Gronant_40mph_W

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(KINNERTON LANE A LESTERS LANE, HIGHER KINNERTON)(TERFYN CYFLYMDER 40MYA) (DIWYGIAD RHIF 02) 2023

Kinnerton_VariousSpeedLimits_W

 

GWAHARDDIAD AR AROS A DIM AROS AR UNRHYW ADEG CYFYNGIADAU PRINCE OF WALES AVENUE, PARK AVENUE, ST CATHERINES CLOSE AC ALLT GOCH, Y FFLINT, CYNGOR SIR Y FFLINT

Waiting_YsgolGwynedd_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(FFYRDD AMRYWIOL) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA, 30MYA, 40MYA, 50MYA A FFYRDD HEB GYFYNGIAD) 201-

Notice of Proposal Aug 2019 Cym

Order Aug 2019 Cym

Statement of Reasons August 2019 Cym

 

Cyngor Sir y Fflint (A548 Mostyn Road / Prestatyn Road a Shore Road Gronant) Gorchymyn (Terfyn Cyflymder 40mya) 202x

Gronant_A548MostynRoad_W

 

GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS A DIM AROS AR UN RHYW ADEG CYFYNGIADAU FFORDD YR YSGOL, DEANSBURY CLOSE, SHAFTESBURY DRIVE A WINDSOR DRIVE, Y FFLINT CYNGOR SIR Y FFLINT

FlintProhibitionWaiting_Cy

 

GWAHARDDIAD AR AROS A DIM AROS AR UN RHYW ADEG CYFYNGIADAU A5119 NORTHOP ROAD, MAES HYFRYD, THIRD AVENUE, FOURTH AVENUE A FIFTH AVENUE, Y FFLINT CYNGOR SIR Y FFLINT

A5119Nrthp_ProhibtionOfWaiting_Cy

 

GORCHYMYN ARBROFOL CYNGOR SIR Y FFLINT A5119 STRYT CAER, YR WYDDGRUG AROSFA BWS CLIRFFORDD A CHYFYNGIAD AR AMSER AROSGORCHYMYN ARBROFOL 2023

A5119ChesterStreetMold_Cy

 

GORCHYMYN ARBROFOL CYNGOR SIR Y FFLINT(FFORDD FYNEDIAD YR YSGOL AR CROSSTREE LANE, PENARLÂG)(TRAFFIG UNFFORDD) 2023

CrosstreeLaneHawardenOneWay_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(KINNERTON LANE A LESTERS LANE, HIGHER KINNERTON)(TERFYN CYFLYMDER 40MYA) (DIWYGIAD RHIF 02) 202-

Kinnerton Lane 40mph Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT A5026 A BRON HAUL, BAGILLT GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS AR UNRHYW ADEG

A5036_ProhibitionOfWaiting_w

 

HYSBYSIAD O GWNEUD (STRYT ISA, YR HÔB)(DIM STOPIO AR FARCIAU CADWCH YN GLIR YR YSGOL)(DYDD LLUN - DYDD GWENER 8.00AM - 5.00PM)

A550HopeSchool_KeepClear_CY

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD WRECSAM, FAGL LANE A STYT ISA, YR HÔBGWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

A550Hope_ProhibitionOfWaiting__CY

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD CYMAU, LÔN BRYN YORKIN A FFORDD LAS, CYMAU GWAHARDDIAD AR AROS AR UNRHYW ADEG

CymauRdProhibitionOfWaiting_Cy

 

Rhybudd o Gynnig i Osod Marciau Ffordd YSGOL CADWCH YN GLIR yn Ysgol Maes Hyfryd ac Ysgol Uwchradd y Fflint, Fflint

FlintSchoolsKeepClear_Cy

 

Hysbysiad o gynnig cyflwyno cyfyngiad ‘Ysgol Cadwch yn Glir’ ar ysgol gynradd gymunedol Cornist, Fflint

CornistSchoolKeepClear_Cy

 

GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS A DIM AROS AR UNRHYW ADEG CYFYNGIADAUFFORDD YR YSGOL, DEANSBURY CLOSE, SHAFTESBURY DRIVE A WINDSOR DRIVE, Y FFLINT

PoWCornistSchool_Cy

 

GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS A DIM AROS AR UNRHYW ADEG CYFYNGIADAUA5119 NORTHOP ROAD, MAES HYFRYD, THIRD AVENUE, FOURTH AVENUE A FIFTH AVENUE, Y FFLINT

PoW_FlintSchools_Cy

 

GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG DIM AROS AR UNRHYW ADEGCYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD LLEWELYN, Y FFLINT

PoW_FforddLlewelyn_Cy

 

GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS A DIM AROS AR UNRHYW ADEG CYFYNGIADAUPRINCE OF WALES AVENUE, PARK AVENUE, ST CATHERINES CLOSE AC ALLT GOCH, Y FFLINT

PoW_YsgolGwynedd_Cy

 

Hysbysiad o gynnig cyflwyno cyfyngiad ‘Ysgol Cadwch yn Glir’ ar Ysgol Gwynedd, Y Fflint

YsgolGwynedd_KeepClear_Cy

 

GORCHYMYN ARBROFOL CYNGOR SIR Y FFLINT(MAES PARCIO STRYD NEWYDD, YR WYDDGRUG)  (GWAHARDD GYRRU) (AR WAHÂN I FYSIAU)(DIWYGIAD RHIF 1)2022

Sealed Order Welsh

 

GORCHYMYN ARBROFOL CYNGOR SIR Y FFLINT(MAES PARCIO STRYD NEWYDD) (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – YR WYDDGRUG) 2022

NOTICE OF MAKING Oct 2022

Experimental Order SOR

Sealed Order 2022

 

CYNGOR SIR Y FFLINT FFORDD WRECSAM, PENYFFORD D(GWAHARDD GYRRU)GORCHYMYN 2022

TRO_OldWrexhamRoad_Cy

 

GORCHYMYN ARBROFOL CYNGOR SIR Y FFLINT GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG AC AROS PARCIO I GOETSIS YN UNIG – 2022

TRO_NewStreetCountyHall_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT FFORDD CYMAU, LÔN BRYN YORKIN A FFORDD LAS, CYMAU GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS AR UNRHYW ADEG

TRO_ProhibitionOfWaiting_CymauRoad_W

 

GORCHYMYN ARBROFOL CYNGOR SIR Y FFLINT(MAES PARCIO STRYD NEWYDD, YR WYDDGRUG)(GWAHARDD GYRRU) (AR WAHÂN I FYSIAU)2022

TRO_NewStreetCarPark_W

 

CYNGOR SIR Y FFLINT PRINCE’S STREET, PRIMROSE STREET, CHAPEL STREET, DODD’S DRIVE A
SUMMERSVILE CLOSE, CEI CONNAHGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

PrincesStreetProhibitionOfWaiting_W

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(A550 FFORDD PENARLÂG, FFAGL LANE A STRYT ISA, YR HÔB)Gorchymyn (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-

A550Hawarden20mph_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT KILN LANE, YR HÔBGWAHARDD GYRRU (HEBLAW AM FYNEDIAD)GORCHYMYN 202-

KilnLaneProhibitionOfDriving_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD WRECSAM, FAGL LANE A STYT ISA, YR HÔBGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

A550Hope_ProhibitonOfWaiting_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR YR A550, FFORDD WRECSAM, YR HÔB

A550Hope_PedestrianCrossing_Cy

 

(STRYT ISA, YR HÔB)(DIM STOPIO AR FARCIAU CADWCH YN GLIR YR YSGOL)(DYDD LLUN - DYDD GWENER 8.00AM - 5.00PM)

A550Hope_NoStopping_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD WRECSAM, PENYFFORDD(GWAHARDD GYRRU)GORCHYMYN 20-

A550HopeLay-by_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(FFORDD GLYNDWR, FFORDD OWEN A FFORDD EDWIN, LLANEURGAIN)(TRAFFIG UNFFORDD) 2022

NorthopOneWayTRO_W

 

CYNGOR SIR Y FFLINTB5127 MILL LANE, ELFED DRIVE, POTTERS WAY, BEECHTREE ROAD, TABERNACLE STREET, ORCHARD CLOSE, PADESWOOD ROAD NORTH, MOLD ROAD, BRUNSWICK ROAD A HAWKESBURY ROAD BWCLEGWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

BuckleyProhibitionOfWaiting_TRO_W

 

Cyngor Sir y Fflint(A548 Sealand Road, Sealand)(Terfyn Cyflymder 40mya) 202x

SealandRd40mph_W

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(Sealand Road, Seahill Road a Old Sealand Road, Sealand)(Terfyn Cyflymder) (Diwygiad) 201x

SealandRdAmendment_W

 

GORCHYMYN (FFORDD ELDON, SOUGHTON) (GWAHARDD GYRRU) CYNGOR SIR Y FFLINT 2022

TRO_FforddEldon_W

 

GORCHYMYN(LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD - BWCLE)(DIWYGIAD RHIF 2) CYNGOR SIR Y FFLINT 2022

BuckleyOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – CEI CONNAH)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 2022

ConnahsQuayOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – Y FFLINT)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 2022

FlintOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – TREFFYNNON)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 2022

HolywellOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD– YR WYDDGRUG)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 2022

FlintOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – QUEENSFERRY)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 2022

QueensferryOffStreetParking_Cy


GORCHYMYN(LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – SHOTTON)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGORSIR Y FFLINT 2022

ShottonOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD– TALACRE)CYNGORSIR Y FFLINT 2022

TalacreOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD - BWCLE)(DIWYGIAD RHIF 2) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

TPO_BuckleyOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – CEI CONNAH)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

TPO_CQuayOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – Y FFLINT)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

TPO_FlintOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – TREFFYNNON)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

TPO_HolywellOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – QUEENSFERRY)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

TPO_QueensferryOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – TY DEWI SANT)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

TPO_TDSoffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD– YR WYDDGRUG)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

TPO_MoldOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – SHOTTON)(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

TPO_ShottonOffStreetParking_Cy

 

GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD– TALACRE) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

TPO_TalacreOffStreetParking_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT LINDEN AVENUE, BEECHWOOD AVENUE A ST DAVID’S DRIVE, CEI CONNAH GWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG A DIM STOPIO 

TPO_BrynDeva_Cy

 


GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTFFYRDD AMRYWIOL YM MWCLE, MYNYDD ISA, NEW BRIGHTON, ALLTAMI, DRURY, BRYN BAAL A BURNTWOOD (TERFYN CYFLYMDER 20MYA)

TRO_Buckley20mph_Phase2

 

Gorchymyn CYNGOR SIR Y FFLINT (AMRYW O FFYRDD YM MWCLE, MYNYDD ISA, DRURY, NEW BRIGHTON, BURNTWOOD, BRYN Y BAAL A ALLTAMI, SIR Y FFLINT) 2022 (Terfyn Cyflymder 20 mya)

TRO_Buckley20mph_Phase1

 

CYNGOR SIR Y FFLINT LINDEN AVENUE, BEECHWOOD AVENUE A ST DAVID’S DRIVE, CEI CONNAH GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG A DIM STOPIO

TRO_LindenDriveCQ_W

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTFFYRDD AMRYWIOL YM MWCLE, MYNYDD ISA, NEW BRIGHTON, ALLTAMI, DRURY, BRYN BAAL A BURNTWOOD (GWELLIANT 1) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA)

20mphBuckleyVarious_W

 

FFORDD OWEN, FFORDD GWYNEDD, FFORDD GLYNDŴR, FFORDD EDWIN, STRYD FAWR, FFORDD CEI CONNAH A ST PETERS PARK, LLANEURGAINGWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG 

YsgolOwenJonesNorthop_TPO_W

 

Gorchymyn CYNGOR SIR Y FFLINT (AMRYW O FFYRDD YM BWCLE, MYNYDD ISA, DRURY, NEW BRIGHTON, BURNTWOOD, BRYN Y BAAL A ALLTAMI, SIR Y FFLINT) 202- (Terfyn Cyflymder 20 mya)

Bwcle Terfyn Cyflymder 20 mya

 

CYNGOR SIR Y FFLINT GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG, CYFYNGU AR AROS A THYNNU CYFYNGIADAU AROS AR UNRHYW ADEG PLYMOUTH STREET, KINGSWAY, WOODLAND STREET, QUEENSWAY, TALIESIN AVENUE, PIPPINS CLOSE, GRIFFITHS COURT, GARDEN WAY, MOSTYN STREET, GLADSTONE STREET, LLEWELLYN STREET, MILL VIEW ROAD, KING GEORGE STREET, ROWLEYS DRIVE, HEALTH STREET, BRIDGE STREET, HENRIETTA STREET, ROWDEN STREET, SHOTTON LANE, SHOTTON

ShottonTROsept21_W

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (A541 Ffordd Wrecsam, Cefn-y-Bedd) (Ffordd Gyfyngedig a Cyfyngiad Cyflymder 40mya) 202x

TPO - A541 Wrexham RD W

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD – PARCIO A THEITHIO GLANNAU DYFRDWY, GLANNAU DYFRDWY)(GORFODAETH SIFIL) 202-

TPO - DIP Car Park W

 

Rhybudd o Wneud GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT CROSSTREE LANE , ASH LANE, GLYNNE WAY AND GLADSTONE WAY, PENARLAG AC COTTAGE LANE AC MANCOT LANE, MANCOTCYNNIG I GYFYNGU AR AROS A GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG

Crosstree Lane Waiting ProhibitionJuly_w

 

CYNGOR SIR Y FFLINT B5441 DROME ROAD A GREEN LANE WEST, GLANNAU DYFRDWY GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

B5441DromeRoad_ProhibitonOfWaiting_W

 

GORCHYMYN (FFORDD ELDON, SOUGHTON)(GWAHARDD GYRRU)CYNGOR SIR Y FFLINT 20-

ProhibitonOfDriving_FforddEldon

 

FFORDD LLEWELYN, FFORDD GLYNDWR, MAES ALAW, ALBERT AVENUE, COED ONN ROAD A GLAN GORS, Y FFLINT GWAHARDDIAD I AROS

Ffordd Llewelyn Prohibiton of Waiting Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (B5121 BRYNFORD STREET, TREFFYNNON)(TRAFFIG UNFFORDD) 2021

Brynford Street One Way Holywell Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(HEOL PEN-Y-BAL, TREFFYNNON)(TRAFFIG UNFFORDD) 2021

Pen Y Ball One Way Holywell Cym

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (A548 Bagillt)(Cyfyngiad Cyflymder 40mya a 50mya) 2021

A548 Bagillt 40-50 Speed Limit Cym

 

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 
CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR COED ONN ROAD, Y FFLINT

Coed Onn Road Zebra crossing Cym

 

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
CYNNIG I OSOD CROESFAN I GERDDWYR AR Y B5125 NORTHOP HALL

B5125 Northop Zebra Crossing Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT CROSSTREE LANE, ASH LANE, GLYNNE WAY AND GLADSTONE WAY, PENARLAG AC COTTAGE LANE AC MANCOT LANE, MANCOTCYNNIG I GYFYNGU AR AROS A GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG

Crosstree Lane Waiting Prohibition Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT
(PLYMOUTH STREET, KING GEORGE STREET, MOSTYN STREET A ROWDEN STREET, SHOTTON)
GORCHYMYN (TRAFFIG UNFFORDD) 2021

Shotton One Way Notice 2021
One Way Order Made
One Way Order Made Plan
One Way Statement of Reasons
SRIC Shotton One Way Notice Mar 2021
 

CYNGOR SIR Y FFLINT I WAHARDD AROS, DIM AROS, GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG, CYFYNGU AR AROS A THYNNU CYFYNGIADAU AROS AR UNRHYW ADEG YN
PLYMOUTH STREET, KINGSWAY, WOODLAND STREET, QUEENSWAY, TALIESIN AVENUE, PIPPINS CLOSE, GRIFFITHS COURT, GARDEN WAY, MOSTYN STREET, GLADSTONE STREET, LLEWELLYN STREET, MILL VIEW ROAD, KING GEORGE STREET, ROWLEYS DRIVE, HEALTH STREET, BRIDGE STREET, HENRIETTA STREET, ROWDEN STREET, SHOTTON LANE, SHOTTON

Shotton Prohibition of Waiting Notice 2021 Welsh

 

CYNGOR SIR Y FFLINT DEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90C Rhybudd o Gynnig i Adeiladu Twmpathau Sinwsoidaidd a Chyffyrdd Wedi’u Codi/Twmpathau Top Fflat ar King George Street, Mostyn Street, Plymouth Street a Woodland Street, Shotton

Shotton_Notice_Jan_2021_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT KING GEORGE STREET, MOSTYN STREET, WOODLAND STREET, WOODLAND CRESECENT, PLYMOUTH STREET, FFORDD DDIENW,VICTORIA ROAD, ROWDEN STREET, BEACONSFIELD ROAD, KINGSWAY, ROWDEN CRESCENT, VICTORIA CRESCENT, GLADSTONE STREET, GARDEN WAY, QUEENSWAY,TALIESIN AVENUE, MILL VIEW ROAD, LLEWELYN STREET, SHOTTON (Terfyn Cyflymder 20 mya a Pharth 20 mya) 2021

Shotton_SRIC_20mph_Cy
Shotton 20mph Order Made
Shotton - 20mph Plans Made
Shotton SRIC 20mph Statement of Reasons
Shotton SRIC 20mph notice 23.03.21

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 CROES FANNAU Â SIGNALAU I GERDDWYR ARFAETHEDIG AR GYFFORDD FFORDD OSGOI BAGILLT A548 GYDA CHYFFORDD BLOSSOMS AR STRYD FAWR BAGILLT.

Bagillt A548 Crossing Wel

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (FFORDD GLYNDWR, FFORDD OWEN A FFORDD EDWIN, LLANEURGAIN)(TRAFFIG UNFFORDD) 20-

YsgolOwenJones_OneWay_W

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT FFORDD OWEN, FFORDD GWYNEDD, FFORDD GLYNDŴR, FFORDD EDWIN, STRYD FAWR, FFORDD CEI CONNAH A ST PETERS PARK, LLANEURGAIN GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

YsgolOwenJones_WaitingRestriction_W

 

A5026 FRON PARK ROAD, HEOL PEN Y BAL, WEST DRIVE, CAE MEFUS AND A5026 LLOC, TREFFYNNONGWAHARDDIAD AR AROS

A5026Holywell_WaitingProhibition_W

 

FFORDD CARMEL, ALLT-Y-GOLCH A GALLT CARMEL, CARMEL GWAHARDDIAD AR AROS

Carmel_WaitingProhibition_W

 

CYNGOR SIR Y FFLINT
RHYBUDD O WNEUD (LEACHES LANE, MANCOT) (DIM AROS AR MARCIO CLIRIO CADWCH YSGOL) (DYDD LLUN- DYDD GWENER 8.30 - 9.30AM - 2.30 - 4.PM)

MancotSchoolKeepClear_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (Y FARCHNAD A BLAENGWRT YR ORSAF, Y FFLINT) (TRAFFIG UNFFORDD) 2020

OneWayMarketSquareFlint_CY

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (Y FARCHNAD, Y FFLINT) (TROAD GORFODOL I’R CHWITH) 2020

LeftTurnMarketSquareFlint_CY

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTA548 CHESTER STREET, A548 CHESTER ROAD, A548 HOLYWELL STREET, A548 TRELAWNY SQUARE, EVANS STREET, DUKE STREET, PARK AVENUE, CASTLE DYKE STREET, MARSH LANE, ST MARYS WALK, BARONS CLOSE, BOROUGH GROVE, TRELAWNY AVENUE, LOWER SYDNEY STREET, HEOL YR EGLWYS, EARL STREET, LOWER MUMFORTH STREET, CORPORATION STREET, SALUSBURY STREET, CASTLE STREET, SYDNEY STREET, FEATHER STREET, QUEEN STREET, Y FARCHNAD A MARKET SQUARE, Y FFLINT.GYFYNGU AR AROS A GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG AC AROS CYFYNGEDIG.

CycleLaneOrderFlint_CY

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT  (STRYD YR EGLWYS, FEATHER STREET, MARKET SQUARE/Y FARCHNAD A BLAENGWRT YR ORSAF, Y FFLINT)(Terfyn Cyflymder 20 mya a Pharth 20 mya) 2020

20mph_MarketSquare_Flint_CY

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(B5129 CHESTER ROAD EAST, GLANNAU DYFRDWY)(LÔN FYSIAU) GORCHYMYN 202-

BusLaneShotton_Cy

 

CYNNIG I OSOD CROESFAN Â SIGNALAU AR Y B5129 CHESTER ROAD EAST GER Y GYFFORDD Â CHANOLFAN HAMDDEN GLANNAU DYFRDWY,  QUEENSFERRY

NEWID ARFAETHEDIG I GYFFORDD Â SIGNALAU AR Y B5129 DWYRAIN FFORDD CAER GYDA LÔN SHOTTON A KETLAND CLOSE, GLANNAU

SignalisedJunction_Shotton_Cy

 

GORCHYMYN (GWAHARDD TRO PEDOL)B5129 DWYRAIN FFORDD CAER AC EVANS WAY, SHOTTONCYNGOR SIR Y FFLINT 202-

NoUTurnEvansWay_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (LEACHES LANE, HAWARDEN WAY, FOXES CLOSE, EARLE’S CRESCENT, FIELD VIEW, COTTAGE LANE, THE PADDOCK, COLLIERY LANE, WILTON ROAD, WILLOW LANE, HAMPTON AVENUE, CLOS COED, MARNEL DRIVE, MANCOT ROYAL CLOSE, CROSSWAYS, MANCOT WAY, ASHFIELD CRESCENT, MAXWELL AVENUE, WENLOCK CRESCENT, SUNNYSIDE, DEINIOL’S ROAD, OAKLEY ROAD, LEACHES CLOSE, OAK COURT, ORCHARD CLOSE, WESTWAY A MANCOT LANE, MANCOT) (Terfyn Cyflymder 20 mya a Pharth 20 mya) 2020

Sandycroft20mph_Cy

 

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT HAWARDEN WAY, LEACHES LANE, FOXES CLOSE AC EARLE’S CRESCENT, MANCOT  GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS

ProhibitionOfWaiting-Mancot-Cy

MancotWaiting_En (Notice of Making)

 

CYNGOR SIR Y FFLINT RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 Hysbysiad o gynnig cyflwyno cyfyngiad ‘Ysgol Cadwch yn Glir’ ar ysgol gynradd gymunedol Cornist, Fflint

CornistKeepClear_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(MARKET SQUARE / Y FARCHNAD, Y FFLINT)(GORFOD TROI I’R CHWITH) 20-

CompulsaryLeftTurnFlint_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTDEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90C
Rhybudd o Gynnig i Osod Twmpathau Ffyrdd Fflat ar Stryd yr Eglwys, y Fflint, Sir y Fflint

RaisedTablesFlint_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 
CROESFANNAU Â SIGNALAU I GERDDWYR ARFAETHEDIG AR YR A548 GYDA STRYD YR EGLWYS A MARKET SQUARE / Y FARCHNAD, Y FFLINT

Pedestrian Crossing Notice FLINT Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(STRYD YR EGLWYS, FEATHER STREET, MARKET SQUARE/Y FARCHNAD A BLAENGWRT YR ORSAF, Y FFLINT)(Terfyn Cyflymder 20 mya a Pharth 20 mya) 20—

20MphFlint_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD - BWCLE) (GORFODAETH SIFIL)(DIWYGIAD 2020)

BuckleyBrunswickRoadParking_Cy

 

A5026 FRON PARK ROAD, HEOL PEN Y BAL, WEST DRIVE, CAE MEFUS AND A5026 LLOC, TREFFYNNON GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS

PenYBallWaitingRestriction_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT HYSBYSIAD O AMRYWIO FFIOEDD CERDYN PARCIOMannau Parcio oddi ar y stryd yn Tŷ Dewi Sant, Ewloe

Ty Dewi Sant Car Park Order Oct 2019

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD – TŶ DEWI SANT, EWLO)(GORFODAETH SIFIL) 2019

Tŷ Dewi Sant Parking Charges

 

CYNGOR SIR Y FFLINTHYSBYSIAD O AMRYWIO FFIOEDD CERDYN PARCIO Lleoedd parcio oddi ar y stryd

Mold Off Street Parking Charges

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTCROSS STREET, STRYD FAWR, PANTON PLACE A WELL STREET, TREFFYNNON(PARTH TERFYN CYFLYMDER 20MYA) 201-

Cross Street Holywell 20mph TRO 

 

CYNGOR SIR Y FFLINTLINDEN AVENUE, BEECHWOOD AVENUE A ST DAVID’S DRIVE, CEI CONNAHGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG A DIM STOPIO

Hysbysiad o Gwneud - Bryn Deva

Datganiad o'r Rhesymau - Bryn Deva

Gorchymyn Wedi'i Selio

Cynllun Wedi'i Selio