Casglu eitem swmpus / dodrefn


Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r “cyfnod clo byr”, bydd pob Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn CAU am 5pm ddydd Gwener 23 Hydref 2020 ac yn AILAGOR am 9am ddydd Llun  9 Tachwedd 2020.

Bydd casgliadau deunyddiau ailgylchu o'r cartref yn parhau ar eich diwrnod casglu arferol trwy gydol y cyfnod clo byr.  

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn parhau ar agor a gellir archebu trwy ffonio 01352 701234.

Os oes gennych chi eitemau swmpus angen eu gwaredu fe allwch chi archebu casgliad gwastraff swmpus drwy ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01352 701234.

Peidiwch â threfnu casgliad os oes gennych chi neu rywun arall yn eich cartref aelwyd symptomau Covid-19 neu os gofynnwyd i chi hunan-ynysu gan olrheiniwr cysylltiadau. Arhoswch gartref i hunan-ynysu. Dylai unrhyw un sydd â symptomau archebu prawf ar unwaith, hyd yn oed os yw’r symptomau yn rhai ysgafn. Peidiwch â gadael y tŷ nes eich bod wedi derbyn y canlyniadau. Os ydych chi'n derbyn prawf positif mae’n rhaid i chi barhau i hunan-ynysu yn unol â nifer y diwrnodau a nodir yn rheoliadau’r llywodraeth.

Rhoi i elusen

Mae'r elusennau lleol Refurbs Flintshire (01352 734111) yn gallu casglu dodrefn ac eitemau trydanol y gellir eu hailddefnyddio yn rhad ac am ddim o garreg eich drws.  Fel arall, hysbysebwch nhw ar wefan Freecycle / Freegle.

Canolfannau Ailgylchu Nwyddau Cartref

Os fedrwch chi gario a chludo eitemau swmpus eich hun, fe allwch chi fynd ag amrywiaeth o eitemau yn rhad ac am ddim i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol. Mae’r canolfannau yn derbyn gwastraff pren, rwbel, pridd, asbestos a gwastraff peryglus.

Fodd bynnag, er mwyn diogelu pawb, mae yna gyfyngiadau ar waith yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Bydd y cyfyngiadau hyn yn parhau hyd nes bydd cyngor a chyfarwyddyd y Llywodraeth yn newid.

I gydymffurfio â’r rheolau cadw pellter cymdeithasol, ar ôl cyrraedd y safle dim ond un person a gaiff ddod allan o’r cerbyd ac ni fydd y gweithwyr yn eich helpu. Felly cofiwch fynd ag eitemau y medrwch chi eu cario’n ddiogel eich hun.

Eitemau y gallwn ni eu casglu

Rhestr o eitemau y gallwn ni eu casglu 

Symudir oergelloedd a rhewgelloedd yn rhad ac am ddim o bob cartref - Ffoniwch 01352 701234 i drefnu casgliad.

Ni allwn gasglu eitemau oni bai eu bod nhw ar y rhestr, ond gallwch fynd â'r mwyafrif o eitemau i'r Canolfan Ailgylchu Nwyddau Cartrefleol.

Costau (yn cynnwys TAW)

TÂL AM HYD AT 5 EITEM = £40.00
TÂL AM BOB EITEM YCHWANEGOL = £ 5.00
Uchafswm y nifer o eitemau ychwanegol yw 5 (h.y. taliad uchafswm o £65.00 am weithrediad gyda 10 eitem i gyd)

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau penodol e.e. Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar Incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (Cysylltiedig ag Incwm), Lwfans Byw i’r Anabl / PIP, Pensiwn y Wladwriaeth neu Gredydau Pensiwn Gwarantedig, ac yn dangos tystiolaeth o hynny, fe allwch chi dderbyn casgliadau gwastraff swmpus rhatach.   

TÂL AM HYD AT 5 EITEM = £20.00
TÂL AM BOB EITEM YCHWANEGOL = £ 5.00

Uchafswm y nifer o eitemau ychwanegol yw 5 (h.y. taliad uchafswm o £45.00 am weithrediad gyda 10 eitem i gyd)

Trefnu casgliad

Bydd angen i chi gyflwyno manylion eich budd-dal/pensiwn i ni i os ydych yn gymwys i gael gwasanaeth casglu gostyngol.

Ffoniwch 01352 701234 i dalu trwy gerdyn credyd/debyd.

Anfonwch siec trwy'r post yn daladwy i 'Gyngor Sir y Fflint' ynghyd â rhestr o'r eitemau i'w casglu, eich enw, eich cyfeiriad a chopïau o fanylion eich budd-dal/pensiwn at Gwasanaethau Streetscene, Depo Alltami, Ffordd Yr Wyddgrug, Alltami, Sir y Fflint CH7 6LG.

Galwch heibio i swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu: Bwcle / Treffynnon / Y Fflint / Cei Connah / Yr Wyddgrug. 

O ganlyniad i gyfyngiadau “cyfnod atal byr” cenedlaethol Llywodraeth Cymru bydd Swyddfeydd Sir y Fflint yn Cysylltu ym Mwcle, Cei Connah a’r Wyddgrug yn cau am 4pm ddydd Gwener 23 Hydref ac yn ailagor ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.  

Rydym yn derbyn arian parod, cardiau debyd neu gardiau credyd.

Byddwn yn casglu'r eitem(au) o fewn 6 diwrnod. ond mae oedi yn bosib oherwydd y cyfyngiadau presennol.

Amodau a chyfyngiadau

  • Rhaid i chi osod yr eitemau y tu allan i’ch eiddo ond o fewn y terfyn (e.e. gardd ffrynt/rhodfa) o’r amser y mae’ch casgliad wedi’i bennu.
  • Ni allwn ddod i mewn i'ch cartref i helpu gyda'r paratoadau neu'r gwaredu.
  • Peidiwch â gadael yr eitemau ar lwybr troed neu ar y ffordd oherwydd gallai hynny arwain at eich erlyn am dipio anghyfreithlon.
  • Mae'n rhaid bod y cerbyd casglu yn gallu parcio ar eich ffordd, heb gael ei rwystro na'i atal gan gerbydau eraill.
  • O ran eiddo â mynediad trafferthus, e.e. fflatiau, rhaid cytuno ar fan casglu gyda ni o flaen llaw.
  • Yr eitemau rydych chi wedi eu rhag-archebu yn unig y byddwn yn eu casglu.
  • • Gallwn wrthod casglu unrhyw eitem a all effeithio ar iechyd a diogelwch ein staff casglu.
  • Gofynnwn i chi orchuddio eitemau sy'n debygol o amsugno dŵr glaw.
  • Byddwn yn ceisio ailddefnyddio neu ailgylchu cymaint o'ch gwastraff ag y gallwn.