Alert Section

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.


Canolfannau Ailgylchu Cartref

Manylion lleoliadau'r canolfannau ailgylchu, pryd maen nhw ar agor a beth y gallwch chi ei ailgylchu.

Gwastraff Gardd

Gwybodaeth am sut i dalu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd, archebu biniau brown ychwanegol a sut mae'r gwasanaeth casglu yn rhedeg.

Casglu eitem swmpus / dodrefn

Rhowch eitemau cartref nad oes eu hangen arnoch mwyach i elusen neu gofynnwch i ni eu casglu nhw (gan gynnwys oergelloedd a rhewgelloedd domestig).

Casglu Biniau Fethwyd

Rhoi gwybod am gasgliad bin a fethwyd neu broblem casglu gwahanol.

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Gofyn am eitemau ailgylchu neu wastraff newydd, amnewid neu ychwanegol.

Trwydded Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Mae Cyngor yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael defnyddio. Dysgu mwy a sut i wneud cais.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref - Gwybodaeth Archebu Lle ar gyfer Teiars, Matresi ac Asbestos

Gwybodaeth Archebu Lle ar gyfer Teiars, Matresi ac Asbestos i Canolfannau Ailgylchu Cartref Cyngor Sir y Fflint

Casgliad CLYTIAU a Chynnyrch Hylendid Amsugnol

Ar gyfer aelwydydd sydd ag un neu fwy o blant mewn clytiau, gall fod yn heriol bod â digon o le yn y bin du.

Adnoddau Dysgu

Dysgwch fwy am yr adnoddau dysgu sydd ar gael i ysgolion.

Ailgylchu Gwastraff Bwyd

Yn Sir y Fflint, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo arferion rheoli gwastraff cynaliadwy, a rhan hanfodol o hyn yw casglu ac ailgylchu gwastraff bwyd.

Casgliadau Wrth Ymyl Y Palmant

Gwybodaeth pellach an ba wastraff sy'n cael ei gasglu o wrth ymyl y palmant.

Ailgylchu

Mwy o wybodaeth am ailgylchu.

Gwirio'ch diwrnod biniau

Darganfyddwch pryd mae eich sbwriel a'ch ailgylchu yn cael ei gasglu a dadlwythwch galendr.

Gwybodaeth Am Wastraff Landlordiaid

Gwybodaeth am gyfrifoldebau casglu gwastraff ac ailgylchu landlordiaid ac asiantau gosod.

Cymorth gyda chasgliadau

Mae ein gwasanaeth wedi'i gynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n methu symud y bin ar olwynion yn gorfforol i ymyl y palmant i ni ei gasglu. Gallwn drefnu casgliad gyda chymorth dros dro, neu am y tymor hir yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Pa eitemau sy'n gallu cael eu hailgylchu a beth na ellir ei ailgylchu?

Pa eitemau sy'n gallu cael eu hailgylchu a beth na ellir ei ailgylchu?

Na i'r bin, ia i ailddefnyddio!

Rhowch gynnig ar y canlynol i weld y gwahaniaeth y gallwch chi ei wneud

Gorfodaeth Gwastraff Ochr y Ffordd

Polisi'r Cyngor ar wastraff ochr y ffordd sy'n cael ei gyflwyno gyda'r bin du.

Beth sy'n digwydd i'ch deunyddiau ailgylchu?

Ydych chi erioed wedi ystyried beth sy'n digwydd i'r gwastraff yr ydych yn ei ailgylchu wedi iddo gael ei gludo o'r ar ochr y pafin neu wedi i chi fynd â'ch eitemau i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ?

Ble rydyn ni nawr a pham mae angen i ni wneud mwy

Er mwyn cyrraedd Targedau Ailgylchu Statudol Llywodraeth Cymru rydym wedi symud o wasanaeth casglu wythnosol i wasanaeth modern, sydd yn canolbwyntio ailddefnyddio ac ailgylchu.

Beth I'w Roi Yn Eich Bin

Manylion yr hyn y gallwch neu na allwch ei roi ym mhob un o'ch biniau neu gynwysyddion.

Calendrau Gwastraff ac Ailgylchu

Dewch o hyd i PDF o'ch calendr biniau a'i lawrlwytho, neu edrychwch ar fersiynau hygyrch ohonyn nhw yma

Cwestiynau am ailgylchu a gwastraff

Atebion i'ch cwestiynau gan gynnwys: Sut galla' i gael gwared ar wastraff peryglus, asbestos neu gwastraff clinigol?

Dyletswydd Gofal dros Waredu Gwastraff

Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus o unigolion sy'n honni eu bod nhw'n fusnesau gwaredu gwastraff cyfreithlon yn ystod yr argyfwng coronafeirws

Cynllun Cewynnau Go Iawn

Mae Sir y Fflint yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Bwyta'n Dda a Gwastraffu Llai

Hyd yn oed ar ôl dod â'n neges adref byddwn yn taflu i ffwrdd yr union fwydydd y dylem fod yn bwyta mwy ohonynt – ffrwythau, llysiau a charbohydradau grawn cyflawn