Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.


Gwastraff gardd

Newidiadau Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd ac Cwestiynau Cyffredin

Gwirio'ch diwrnod biniau

Diwrnodau Casglu newydd dros gyfnod y Nadolig. Calendr a chwilio am ddiwrnod casglu gwastraff.

Canolfannau Ailgylchu Cartref

Manylion lleoliadau'r canolfannau ailgylchu, pryd maen nhw ar agor a beth y gallwch chi ei ailgylchu.

Casglu eitem swmpus / dodrefn

Rhowch eitemau cartref nad oes eu hangen arnoch mwyach i elusen neu gofynnwch i ni eu casglu nhw (gan gynnwys oergelloedd a rhewgelloedd domestig).

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Na i'r bin, ia i ailddefnyddio!

Rhowch gynnig ar y canlynol i weld y gwahaniaeth y gallwch chi ei wneud

Pa eitemau sy'n gallu cael eu hailgylchu a beth na ellir ei ailgylchu?

Pa eitemau sy'n gallu cael eu hailgylchu a beth na ellir ei ailgylchu?

Gorfodaeth Gwastraff Ochr y Ffordd

Polisi'r Cyngor ar wastraff ochr y ffordd sy'n cael ei gyflwyno gyda'r bin du.

Ble rydym arni yn awr?

Er mwyn cyrraedd Targedau Ailgylchu Statudol Llywodraeth Cymru rydym wedi symud o wasanaeth casglu wythnosol i wasanaeth modern, sydd yn canolbwyntio ailddefnyddio ac ailgylchu

Beth sy'n digwydd i'ch deunyddiau ailgylchu?

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd i'r gwastraff rydych chi'n ei ailgylchu?

Casglu Biniau Fethwyd

Rhoi gwybod am gasgliad bin a fethwyd neu broblem casglu gwahanol.

Dympio sbwriel (tipio-anghyfreithlon)

Sut i roi gwybod i ni am achosion o dipio anghyfreithlon, sut i'w rwystro, a'ch cyfrifoldeb chi fel cludwr gwastraff

Trwydded Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Mae Cyngor yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael defnyddio.

Cymorth gyda chasgliadau

Ymgeisiwch am gymorth os ydych yn ei chael hi'n anodd mynd â'ch biniau/ailgylchu at garreg y drws.

Beth I'w Roi Yn Eich Bin

Manylion yr hyn y gallwch neu na allwch ei roi ym mhob un o'ch biniau neu gynwysyddion.

Cwestiynau am ailgylchu a gwastraff

Atebion i'ch cwestiynau gan gynnwys: Sut galla' i gael gwared ar wastraff peryglus, asbestos neu gwastraff clinigol?

Dyletswydd Gofal dros Waredu Gwastraff

Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus o unigolion sy'n honni eu bod nhw'n fusnesau gwaredu gwastraff cyfreithlon yn ystod yr argyfwng coronafeirws

Clytiau Cotwm

Mae Sir y Fflint yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Bwyta'n Dda a Gwastraffu Llai

Hyd yn oed ar ôl dod â'n neges adref byddwn yn taflu i ffwrdd yr union fwydydd y dylem fod yn bwyta mwy ohonynt – ffrwythau, llysiau a charbohydradau grawn cyflawn

Compostio yn y Cartref

dair o'ch gwastraff, gan arbed ynni ac adnoddau, a gwneud lles i'r ardd ac i'r boced.