Alert Section

Canolfannau Ailgylchu Cartref


System Drefnu ar gyfer Matresi ac Asbestos i’w chyflwyno yng Ngwanwyn 2022

Darganfod mwy


Newidiadau i Drwyddedau Cerbydau a Threlars i’w cyflwyno yn y Gwanwyn 2022

Darganfod mwy


Cofiwch ddod â phrawf o’ch man preswylio efo chi pan fyddwch chi’n ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. 

Bydd yn rhaid i chi ddangos trwydded yrru neu fil Treth y Cyngor dilys gan Gyngor Sir y Fflint.  

Ni dderbynnir trwyddedau o du allan i’r DU heb fil Treth y Cyngor dilys gan Gyngor Sir y Fflint.  

Gallwch gwneud cais am gopi o’ch Bil Treth y Cyngor ar https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Council-Tax.aspx 


Cofiwch ddod â phrawf o’ch man preswylio efo chi pan fyddwch chi’n galw heibio i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.  Bydd bil gwasanaeth neu fil treth y cyngor o fewn y 12 mis diwethaf yn dderbyniol.

Er diogelwch y cyhoedd a’n gweithwyr, fe gyflwynwyd mesurau arbennig i reoli’r canolfannau. Sgroliwch i lawr am fwy o wybodaeth.
-------------------------------------------------------------------------------

Compost:
Yn sgil cyfyngiadau o ran gofod a galw uchel, mae’r cyflenwad compost ar safleoedd ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn brin.  Rydym yn ailgyflenwi lefelau stoc yn y safleoedd hyn yn rheolaidd; fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd y cyflenwadau yn brin neu ddim ar gael ar adegau. Bydd argaeledd deunydd compost ar sail y cyntaf i’r felin.

Bydd y mesurau diogelwch canlynol yn parhau i fod mewn ym mhob canolfan:

-  cydymffurfiaeth lawn gyda rheoliadau iechyd a diogelwch a chanllawiau’r llywodraeth
-  mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer cwsmeriaid a gweithwyr – ni fydd cymorth ar gael i dynnu na chario deunyddiau i/o gerbydau cwsmeriaid
- systemau rheoli traffig a chiwio – nifer cyfyngedig o gerbydau fydd yn cael dod i mewn ar yr un pryd.

Mesurau Diogelwch y Safle - GWYBODAETH PWYSIG

Mae cyfyngiadau ar waith yn y Canolfannau ar hyn o bryd er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel.  Fe fydd y cyfyngiadau yma’n parhau mewn grym nes y bydd cyngor ac arweiniad y Llywodraeth yn newid. 

 1. Ni ddylech ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref os oes gennych chi neu rywun rydych chi’n byw â nhw symptomau Covid-19 neu os ydi swyddog olrhain cysylltiadau wedi gofyn i chi hunan-ynysu. Arhoswch adref er mwyn hunan-ynysu.  Dylai unrhyw un sydd yn arddangos symptomau archebu prawf ar unwaith, hyd yn oed os yw’r symptomau yn ysgafn.  Peidiwch â gadael eich cartref nes eich bod wedi cael canlyniad eich prawf.  Os byddwch chi’n cael prawf positif rhaid i chi barhau i hunan-ynysu am y nifer o ddiwrnodau sydd wedi’u nodi yng nghanllawiau’r llywodraeth. 
 2. Pan fyddwch chi’n cyrraedd, gofynnir i chi ddangos prawf eich bod yn byw yn Sir y Fflint – bydd hen fil Dreth y Cyngor sy’n llai na 12 mis yn ddigon.
 3. Bydd angen i chi aros wrth fynedfa’r safle tan y cewch ganiatâd gan y tîm. Byddwn yn gweithredu system lle caiff unigolyn ei adael i mewn wedi i un arall ddod allan. Mae’n RHAID i chi aros yn eich car tra byddwch chi’n ciwio.
 4. Lle bo hynny’n bosibl, dim ond y gyrrwr ddylai ymweld â’r safle ei ph/ben ei hun.  Dim ond un person a ganiateir allan o’r cerbyd, oni bai eich bod angen cymorth i godi eitem trwm, bryd hynny, gall y teithiwr arall adael y cerbyd i’ch helpu i godi YN UNIG, yna rhaid iddynt ddychwelyd i’r cerbyd.
 5. Fe fydd y safleoedd yn brysur iawn ac fe ddylech ddisgwyl ciwio i gael mynediad i’r safle.
 6. Gofynnir i chi wahanu eich gwastraff cyn dod i’r safle i sicrhau fod eich ymweliad yn un cyflymach.
 7. Mae’n rhaid i weithwyr ac ymwelwyr ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol drwy’r amser. Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r safle gadw pellter o 2 fetr o’u gilydd drwy’r amser.
 8. Dim ond gwastraff na ellir ei ailgylchu y dylid eu rhoi mewn bagiau gwastraff du.  Rydym ni’n casglu gwastraff gwyrdd, bwyd, caniau, deunydd plastig, papur, cerdyn a gwydr ymyl palmant, felly dylai preswylwyr ddefnyddio’r casgliadau yma ar gyfer y deunyddiau hyn.  Ni fyddwn yn derbyn bagiau du sy'n cynnwys bwyd a/neu ddeunyddiau sy’n ailgylchu.
 9. O ganlyniad i’r rheoliadau cadw pellter o ddwy fedr ni ellir rhoi cymorth i ddadlwytho deunyddiau. 
 10. Dylech drin ein timau, a chyd-gwsmeriaid gyda pharch ac ystyriaeth. Ni fyddwn yn goddef unrhyw gamdriniaeth, ac ni fyddwn yn goddef unrhyw un sy’n gwrthod dilyn y mesurau diogelwch yma.

Dylech drin ein timau, a chyd-gwsmeriaid gyda pharch ac ystyriaeth. Ni fyddwn yn goddef unrhyw gamdriniaeth, ac ni fyddwn yn goddef unrhyw un sy’n gwrthod dilyn y mesurau diogelwch yma. 

Diolch i chi am eich cefnogaeth a’ch amynedd parhaus.    

Rydym ni’n darparu rhwydwaith o 5 o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref sy’n galluogi trigolion i ailgylchu gwastraff o’u cartrefi.    

Lleoliadau ac Amseroedd Aros

Amseroedd Agor

09:00hrs tan 17:00hrs* yn ddyddiol.

*Mae’r safleoedd yn cau am 17:00 ond derbynnir y cerbyd olaf am 16:50 er mwyn caniatáu i ddadlwytho’r cerbyd.

Y math o wastraff rydym ni’n ei dderbyn

Rhestr o wastraff a dderbynnir yn y domen (canolfan ailgylchu) 

Rhaid bod y gwastraff wedi dod o eiddo domestig. Ni fyddwn yn derbyn gwastraff masnachol neu fusnes.

Calor & Biwtan i'w cymryd i'r ddeliwr agosaf.


Cwestiynau Cyffredin


Mae rhywun yn fy aelwyd i un dangos symptomau COVID-19. Ga i fynd i fy Nghanolfan Ailgylchu leol?

Ni ddylech ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref os oes gennych chi neu rywun rydych chi’n byw â nhw symptomau COVID-19 neu os ydi swyddog olrhain cysylltiadau wedi gofyn i chi hunan-ynysu. Arhoswch adref er mwyn hunan-ynysu.  Dylai unrhyw un sydd yn arddangos symptomau archebu prawf ar unwaith, hyd yn oed os yw’r symptomau yn ysgafn.  Peidiwch â gadael eich cartref nes eich bod wedi cael canlyniad eich prawf.  Os byddwch chi’n cael prawf positif rhaid i chi barhau i hunan-ynysu am y nifer o ddiwrnodau sydd wedi’u nodi yng nghanllawiau’r llywodraeth.

Dylai aelwydydd sydd yn hunan-ynysu ddilyn cyngor y Llywodraeth.  Dylai hancesi papur a chadachau glanhau untro gael eu rhoi mewn bag sbwriel arferol, ac yna ei roi mewn bag arall a’i glymu’n ddiogel a’i gadw ar wahân i wastraff arall am 72 awr.  Ar ôl 72 awr, gallwch roi’r bagiau yn eich bin gwastraff cyffredin arfer adref (bin du) er mwyn cael ei gasglu ar eich diwrnod casglu nesaf.  Ar ôl cael ei gasglu, bydd y gwastraff yma’n cael ei losgi. Peidiwch â chymryd y gwastraff yma i’r canolfannau ailgylchu

Am ba hyd fydd y cyfyngiadau mewn lle?

Mae’r cyfyngiadau ar waith yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref er mwyn cadw pawb yn ddiogel, a byddant ar waith hyd nes y bydd cyngor ac arweiniad y Llywodraeth yn newid.

Pam ydych chi'n cyfyngu ar nifer y cerbydau i’r ganolfan ailgylchu?

Rydym yn cyfyngu ar nifer y cerbydau ar ein safleoedd er mwyn cydymffurfio â chanllawiau pellter cymdeithasol y Llywodraeth.

Mae’n rhaid i bob defnyddiwr a gweithiwr gadw pellter diogel o ddwy fetr ar wahân bob amser.  

Pam fod rhaid i mi giwio i ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu?

Er mwyn cydymffurfio â gofynion cadw pellter cymdeithasol mae angen cyfyngu ar nifer y defnyddwyr gwasanaeth ar y safle i lefel lle mae modd sicrhau pellter o ddwy fetr. Unwaith y mae’r nifer o gerbydau a ganiateir ar y safle, bydd system un i mewn ac un allan yn cael ei gweithredu. 

Byddwch yn amyneddgar ac arhoswch yn eich car os oes rhaid i chi giwio. 

Mae gweithwyr ar y safle wrth law i sicrhau bod llif y traffig yn symud a byddant yn gadael i chi wybod pryd gewch chi fynd i mewn ac allan o’r safle. Dilynwch eu cyfarwyddiadau drwy’r amser.  

Mae parthau terfyn o amgylch llefydd parcio ym mhob un o’n safleoedd er mwyn sicrhau y cedwir at y canllawiau cadw pellter o 2 fetr. 

Rydw i angen rhywun i fy helpu i ddadlwytho fy ngherbyd. Beth wnaf fi?

Er mwyn cydymffurfio a rheoliadau pellter cymdeithasol, ni all gweithwyr helpu ymwelwyr gyda’u gwastraff.  

Lle bo hynny’n bosibl, dim ond y gyrrwr ddylai ymweld â’r safle ei ph/ben ei hun.  Dim ond un unigolyn caiff ddod allan o’r cerbyd, oni bai eich bod angen cymorth gydag eitem trwm, ac felly gall unigolyn arall adael y cerbyd er mwyn cynorthwyo i gario YN UNIG ac yna dychwelyd i’r cerbyd.

Os oes gennych eitemau swmpus i gael gwared arnynt, naill ai arhoswch hyd nes ein bod yn cael derbyn y rhain, neu fel arall gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus drwy ein Canolfan Gyswllt 01352 701234.

Pan fyddwch chi’n trefnu casgliad, bydd angen i chi gydymffurfio â’r gweithdrefnau canlynol: 

 • Peidiwch â gwneud cais am gasgliad os oes gennych chi neu rywun rydych chi’n byw â nhw symptomau COVID-19 neu os ydi swyddog olrhain cysylltiadau wedi gofyn i chi hunan-ynysu.

  Arhoswch adref er mwyn hunan-ynysu.  Dylai unrhyw un sydd yn arddangos symptomau archebu prawf ar unwaith, hyd yn oed os yw’r symptomau yn ysgafn.  Peidiwch â gadael eich cartref nes eich bod wedi cael canlyniad eich prawf.  Os byddwch chi’n cael prawf positif rhaid i chi barhau i hunan-ynysu am y nifer o ddiwrnodau sydd wedi’u nodi yng nghanllawiau’r llywodraeth.
 • Fe ddylid gosod yr eitemau y tu allan i’r eiddo, ond ar eich tir (e.e. yn yr ardd ffrynt/ar y dreif) o’r amser y cytunwyd ar gyfer eich casgliad.

 • Ni allwn ddod i mewn i’ch cartref i gynorthwyo i baratoi neu symud eitemau. 

 • Bydd y man casglu ar gyfer eiddo sydd yn anodd eu cyrraedd e.e. fflatiau, yn cael ei drafod cyn i’r archeb gael ei gadarnhau.

 • Gallwn wrthod casglu unrhyw eitem allai effeithio ar ddiogelwch neu iechyd ein staff casglu. 

 • Ein nod yw casglu eich eitemau o fewn chwe diwrnod gwaith, serch hynny fe allai gymryd yn hirach ar hyn o bryd yn sgil y cyfyngiadau presennol. 

Alla i ddod a bagiau dillad ar gyfer y banc dillad?

Cewch, mae ein canolfannau ailgylchu yn derbyn tecstilau a dillad.  

Alla i ddod â gwastraff gardd a DIY?

Cewch, rydym ni’n derbyn gwastraff gardd a DIY. 

Er mwyn cydymffurfio â rheoliadau pellter cymdeithasol, ni all gweithwyr eich helpu gyda’ch gwastraff.  Lle bo hynny’n bosibl, dim ond y gyrrwr ddylai ymweld â’r safle ei ph/ben ei hun.  Dim ond un unigolyn caiff ddod allan o’r cerbyd, oni bai eich bod angen cymorth gydag eitem trwm, ac felly gall unigolyn arall adael y cerbyd er mwyn cynorthwyo i gario YN UNIG ac yna dychwelyd i’r cerbyd

Dylech wahanu eich gwastraff cyn dod i’r safle er mwyn cyflymu eich ymweliad drwy’r safle.

Sut ydw i’n cael gwared ar eitemau gwastraff swmpus fel dodrefn?

Er mwyn cydymffurfio a rheoliadau pellter cymdeithasol, ni all gweithwyr helpu ymwelwyr gyda’u gwastraff.  Lle bo hynny’n bosibl, dim ond y gyrrwr ddylai ymweld â’r safle ei ph/ben ei hun.  Dim ond un unigolyn caiff ddod allan o’r cerbyd, oni bai eich bod angen cymorth gydag eitem trwm, ac felly gall unigolyn arall adael y cerbyd er mwyn cynorthwyo i gario YN UNIG ac yna dychwelyd i’r cerbyd  

Os oes gennych eitemau swmpus i gael gwared arnynt, naill ai arhoswch hyd nes ein bod yn cael derbyn y rhain, neu fel arall gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus drwy ein Canolfan Gyswllt 01352 701234.

Pan fyddwch chi’n trefnu casgliad, bydd angen i chi gydymffurfio â’r gweithdrefnau canlynol: 

 • Peidiwch â gwneud cais am gasgliad os oes gennych chi neu rywun rydych chi’n byw â nhw symptomau COVID-19 neu os ydi swyddog olrhain cysylltiadau wedi gofyn i chi hunan-ynysu. 

  Arhoswch adref er mwyn hunan-ynysu.  Dylai unrhyw un sydd yn arddangos symptomau archebu prawf ar unwaith, hyd yn oed os yw’r symptomau yn ysgafn.  Peidiwch â gadael eich cartref nes eich bod wedi cael canlyniad eich prawf.  Os byddwch chi’n cael prawf positif rhaid i chi barhau i hunan-ynysu am y nifer o ddiwrnodau sydd wedi’u nodi yng nghanllawiau’r llywodraeth.
 • Fe ddylid gosod yr eitemau y tu allan i’r eiddo, ond ar eich tir (e.e. yn yr ardd ffrynt/ar y dreif) o’r amser y cytunwyd ar gyfer eich casgliad.

 • Ni allwn ddod i mewn i’ch cartref i gynorthwyo i baratoi neu symud eitemau. 

 • Bydd y man casglu ar gyfer eiddo sydd yn anodd eu cyrraedd e.e. fflatiau, yn cael ei drafod cyn i’r archeb gael ei gadarnhau.

 • Gallwn wrthod casglu unrhyw eitem allai effeithio ar ddiogelwch neu iechyd ein staff casglu. 

 • Ein nod yw casglu eich eitemau o fewn chwe diwrnod gwaith, serch hynny fe allai gymryd yn hirach ar hyn o bryd yn sgil y cyfyngiadau presennol.  

Amodau

 • Peidiwch â gadael eich gwastraff tu allan i’r canolfannau ailgylchu neu fanciau ailgylchu. Gellir eich erlyn am dipio anghyfreithlon.
 • Rhaid eich bod yn byw yn Sir y Fflint i ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu. Yn yr un modd, ni fydd awdurdodau cyfagos yn derbyn gwastraff gan drigolion Sir y Fflint.
 • Ni dderbynnir gwastraff masnachol.

Lleihewch wastraff  – rhowch i elusen!

Mae’r elusennau lleol Refurbs Flintshire (01352 734111) yn gallu casglu dodrefn ac eitemau trydanol y gellir eu hailddefnyddio yn rhad ac am ddim o garreg eich drws. Fel arall, hysbysebwch nhw ar wefan Freecycle / Freegle.