Alert Section

Canolfannau Ailgylchu Cartref


System Drefnu ar gyfer Teiars, Matresi ac Asbestos

Darganfod mwy


Trwyddedau Cerbydau a Threlars

Darganfod mwy


Cofiwch ddod â phrawf o’ch man preswylio efo chi pan fyddwch chi’n ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. 

Bydd yn rhaid i chi ddangos trwydded yrru neu fil Treth y Cyngor dilys gan Gyngor Sir y Fflint.  

Ni dderbynnir trwyddedau o du allan i’r DU heb fil Treth y Cyngor dilys gan Gyngor Sir y Fflint.  

Gallwch gwneud cais am gopi o’ch Bil Treth y Cyngor ar https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Council-Tax.aspx 


MESURAU DIOGELWCH Y SAFLE - GWYBODAETH PWYSIG

 • Pan fyddwch chi’n cyrraedd, gofynnir i chi ddangos prawf eich bod yn byw yn Sir y Fflint – bydd hen fil Dreth y Cyngor sy’n llai na 12 mis yn ddigon.
 • Bydd angen i chi aros wrth fynedfa’r safle tan y cewch ganiatâd gan y tîm. Byddwn yn gweithredu system lle caiff unigolyn ei adael i mewn wedi i un arall ddod allan. Mae’n RHAID i chi aros yn eich car tra byddwch chi’n ciwio.
 • Lle bo hynny’n bosibl, dim ond y gyrrwr ddylai ymweld â’r safle ei ph/ben ei hun.  Dim ond un person a ganiateir allan o’r cerbyd, oni bai eich bod angen cymorth i godi eitem trwm, bryd hynny, gall y teithiwr arall adael y cerbyd i’ch helpu i godi YN UNIG, yna rhaid iddynt ddychwelyd i’r cerbyd.
 • Fe fydd y safleoedd yn brysur iawn ac fe ddylech ddisgwyl ciwio i gael mynediad i’r safle.
 • Gofynnir i chi wahanu eich gwastraff cyn dod i’r safle i sicrhau fod eich ymweliad yn un cyflymach.
 • Dim ond gwastraff na ellir ei ailgylchu y dylid eu rhoi mewn bagiau gwastraff du.  Rydym ni’n casglu gwastraff gwyrdd, bwyd, caniau, deunydd plastig, papur, cerdyn a gwydr ymyl palmant, felly dylai preswylwyr ddefnyddio’r casgliadau yma ar gyfer y deunyddiau hyn.  Ni fyddwn yn derbyn bagiau du sy'n cynnwys bwyd a/neu ddeunyddiau sy’n ailgylchu.
 • Dylech drin ein timau, a chyd-gwsmeriaid gyda pharch ac ystyriaeth. Ni fyddwn yn goddef unrhyw gamdriniaeth, ac ni fyddwn yn goddef unrhyw un sy’n gwrthod dilyn y mesurau diogelwch yma.

Rydym ni’n darparu rhwydwaith o 5 o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref sy’n galluogi trigolion i ailgylchu gwastraff o’u cartrefi.    

Lleoliadau ac Amseroedd Aros

Amseroedd Agor

09:00hrs tan 17:00hrs* yn ddyddiol.

*Mae’r safleoedd yn cau am 17:00 ond derbynnir y cerbyd olaf am 16:50 er mwyn caniatáu i ddadlwytho’r cerbyd.

Y math o wastraff rydym ni’n ei dderbyn

Rhestr o wastraff a dderbynnir yn y domen (canolfan ailgylchu) 

Rhaid bod y gwastraff wedi dod o eiddo domestig.

Ni fyddwn yn derbyn gwastraff masnachol neu fusnes.

Calor & Biwtan i'w cymryd i'r ddeliwr agosaf.


Cwestiynau Cyffredin


Compost

Yn sgil cyfyngiadau o ran gofod a galw uchel, mae’r cyflenwad compost ar safleoedd ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn brin.  Rydym yn ailgyflenwi lefelau stoc yn y safleoedd hyn yn rheolaidd; fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd y cyflenwadau yn brin neu ddim ar gael ar adegau. Bydd argaeledd deunydd compost ar sail y cyntaf i’r felin.

Bydd y mesurau diogelwch canlynol yn parhau i fod mewn ym mhob canolfan:

 • systemau rheoli traffig a chiwio gyda nifer cyfyngedig o gerbydau fydd yn cael dod i mewn ar yr un pryd.

Pam fod rhaid i mi giwio i ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu?

Mae gweithwyr ar y safle wrth law i sicrhau bod llif y traffig yn symud a byddant yn gadael i chi wybod pryd gewch chi fynd i mewn ac allan o’r safle. Dilynwch eu cyfarwyddiadau drwy’r amser.  

Alla i ddod a bagiau dillad ar gyfer y banc dillad?

Cewch, mae ein canolfannau ailgylchu yn derbyn tecstilau a dillad.  

Alla i ddod â gwastraff gardd a DIY?

Cewch, rydym ni’n derbyn gwastraff gardd a DIY. 

Dylech wahanu eich gwastraff cyn dod i’r safle er mwyn cyflymu eich ymweliad drwy’r safle.

Sut ydw i’n cael gwared ar eitemau gwastraff swmpus fel dodrefn?

Os oes gennych eitemau swmpus i gael gwared arnynt, naill ai arhoswch hyd nes ein bod yn cael derbyn y rhain, neu fel arall gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus drwy ein Canolfan Gyswllt 01352 701234.

Amodau

 • Peidiwch â gadael eich gwastraff tu allan i’r canolfannau ailgylchu neu fanciau ailgylchu. Gellir eich erlyn am dipio anghyfreithlon.
 • Rhaid eich bod yn byw yn Sir y Fflint i ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu. Yn yr un modd, ni fydd awdurdodau cyfagos yn derbyn gwastraff gan drigolion Sir y Fflint.
 • Ni dderbynnir gwastraff masnachol.

Lleihewch wastraff  – rhowch i elusen!

Mae’r elusennau lleol Refurbs Flintshire (01352 734111) yn gallu casglu dodrefn ac eitemau trydanol y gellir eu hailddefnyddio yn rhad ac am ddim o garreg eich drws. Fel arall, hysbysebwch nhw ar wefan Freecycle / Freegle.