Alert Section

Casgliad CLYTIAU a Chynnyrch Hylendid Amsugnol


Yn dod yn fuan! 

Ar gyfer aelwydydd sydd ag un neu fwy o blant mewn clytiau, gall fod yn heriol bod â digon o le yn y bin du.  Y newyddion da yw y byddwn yn cyflwyno gwasanaeth casglu wythnosol ar gyfer clytiau (cynnyrch hylendid amsugnol) o 1 Tachwedd 2021 a bydd ceisiadau’n agor ar 1 Hydref 2021. 

Gellir defnyddio’r gwasanaeth casglu newydd ar gyfer aelodau’r teulu sy’n defnyddio cynnyrch hylendid amsugnol hefyd.  Fodd bynnag, nid gwasanaeth gasglu deunydd clinigol yw hwn, mae gennym gasgliad ar wahân ar gyfer hynny.  

Gwahoddir aelwydydd a fydd yn elwa o’r gwasanaeth hwn i lenwi’r e-ffurflen i gofrestru, neu ffonio 01352 701234.  Pan fydd ceisiadau wedi dod i law a chael eu hasesu, caiff bocsys oren â chaeadau eu dosbarthu i aelwydydd cymwys; wedi hynny, caiff casgliadau eu gwneud bob wythnos nes na fydd eu hangen mwyach.

Yn dibynnu ar faint fydd yn manteisio ar y gwasanaeth hwn, mae’n bosibl na fydd y diwrnod casglu yr un fath â’r diwrnod arferol ar gyfer casgliadau gwastraff ac ailgylchu.  Ar gyfer casgliadau clytiau a chynnyrch hylendid amsugnol yn unig, gellir casglu’r bocs oren o’r tu mewn i ffin eich eiddo, ond mae’n rhaid i’r criw casglu allu ei weld.  Am resymau iechyd a diogelwch, darperir bagiau oren i chi roi’r clytiau a’r cynnyrch hylendid amsugnol ynddynt; sylwch mai dim ond y bagiau oren a ddarperir gan y Cyngor a gaiff eu casglu.  Gofynnir i breswylwyr gysylltu â 01352 701234 pan na fydd angen y gwasanaeth casglu clytiau mwyach, neu i wneud cais am focs arall os nad yw un yn ddigon.     

Ar ôl gwneud cais am y gwasanaeth, a fydd cynhwysydd yn cael ei anfon i fy nghyfeiriad?

Bydd.  Fe fydd bocs plastig oren gyda chaead du a bagiau oren yn cael ei anfon i’ch cyfeiriad.  Mae’n rhaid i’r holl glytiau neu gynnyrch anymataliaeth gael eu rhoi mewn bag a dylid clymu’r bag cyn ei roi yn y bin oren ac mae’n rhaid cau’r caead yn dynn.

Pa mor aml y bydd y bocs yn cael ei gasglu?

Fe fydd casgliadau clytiau yn digwydd yn wythnosol.

A fydd y bocs yn cael ei gasglu o’r un lle â chasgliadau ymyl palmant eraill? 

Bydd, ger eich man casglu arferol.  Mae’n rhaid i’r bocs fod yn weladwy i’r criwiau.

Sicrhewch nad yw’r bocs yn creu perygl i breswylwyr ac yn achosi iddynt faglu.  Os oes gennych fwy nag un bocs ar gyfer eu casglu, pentyrrwch hwy i gadw’r llwybrau’n glir.  Os ydych wedi cofrestru gyda ni fel unigolyn sydd angen casgliad â chymorth, fe allwch osod y bocs yn eich man casglu arferol.

A oes angen i mi roi fy nghyfeiriad ar y bocs? 

Rydym yn eich cynghori i roi rhif / enw eich tŷ ar y bocs.

Mae gennym ni fwy nag un plentyn / mewn clytiau; a allwn ni gael bocs arall?

GALLWCH.  Fe allwch wneud cais am focs arall drwy ddefnyddio’r ffurflen gais sy’n e-ffurflen os nad yw un bocs yn ddigonol ar gyfer anghenion eich teulu. Cofiwch roi rhif / enw eich tŷ ar yr holl focsys.  

Mae aelodau eraill o’r teulu yn defnyddio cynnyrch anymataliaeth; a allwn ni gynnwys y rhain yn y bocs oren? 

GALLWCH.  Fel gyda chlytiau, am resymau iechyd a diogelwch mae’n rhaid i’r holl gynnyrch gael eu rhoi mewn bag a dylid clymu’r bag cyn ei roi yn y bocs casglu sydd wedi ei ddarparu a dylid cau’r caead yn dynn. 

A allaf roi gwastraff clinigol yn y bin oren?

Na.  Bin ar gyfer cynnyrch hylendid amsugnol yn unig yw hwn, fel clytiau neu gynnyrch anymataliaeth.  Mae gennym rownd ar wahân ar gyfer gwastraff clinigol fel gorchuddion a chwistrellau.  Ar gyfer y gwasanaeth hwn, siaradwch gyda’ch darparwr gofal iechyd am atgyfeiriad.

Beth yw Cynnyrch Hylendid Amsugnol?

Deunydd gwastraff anghlinigol/meddygol yw Cynnyrch Hylendid Amsugnol.  Mae’r casgliad yn cynnwys:

 • Cynnyrch gwastraff anymataliaeth fel leinin
 • Weips a hancesi papur
 • Padiau amsugno ar gyfer gwelyau a chadeiriau
 • Bagiau colostomi/stoma
 • Bagiau cathetr 

Nid ydym yn casglu cynnyrch hylendid benywaidd, fel tywelion glanweithiol, leinars dillad isaf a thamponau fel rhan o’r gwasanaeth Cynnyrch Hylendid Amsugnol hwn.  Fe ddylech barhau i lapio a gosod y rhain yn eich bin du ar gyfer gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Rydym yn gofalu ar ôl wyrion/wyresau unwaith yr wythnos, a allwn wneud cais am y gwasanaeth hwn?

Na.  Dim ond ar gyfer aelwydydd gyda phlant sy’n preswylio yn yr eiddo yn barhaol mae’r gwasanaeth hwn. 

Rydym yn maethu plant ifanc sy’n defnyddio clytiau, a allwn ni wneud cais?

Gallwch, cyn belled â bod y plentyn / plant yn byw yn llawn amser yn eich cyfeiriad.  Rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda pan nad oes angen y gwasanaeth mwyach.

Gyda phwy ddylwn i gysylltu pan nad oes angen y gwasanaeth mwyach? 

Rhowch wybod i ni drwy e-bostio streetsceneadmin@flintshire.gov.uk neu cysylltwch â’r llinell gymorth 01352 701234. 

A fydd y bocs oren yn cael ei gasglu pan nad oes ei angen mwyach? 

BYDD.  Os yw’r bocs wedi ei lanhau yn drylwyr, gadewch y bocs yn eich pwynt casglu arferol fel y gellir ei gasglu.  Fel arall, unwaith y mae’n lân, gellir mynd â’r bocs hefyd i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref fel y gellir ei ailgylchu (yn y sgip plastig caled).

Nid yw fy mocs oren wedi ei gasglu?  

Os yw casgliad yn cael ei fethu yna gallwch roi gwybod i ni am hyn cyn belled â bod:

 • Y bocs wedi ei osod yn y pwynt casglu erbyn 7 am
 • Cynnwys y bocs wedi ei roi mewn bag 
 • Nad oedd y bocs yn fudr iawn 
 • Nad oedd y bocs yn llawn dŵr glaw gan nad oedd y caead wedi ei osod
 • Nad oedd unrhyw halogiad yn bresennol: dim ond eitemau a restrir fel rhai derbyniol y gellir eu cynnwys yn y bocs
 • Fod casgliad wedi ei fethu yn flaenorol. 

Weithiau fe fydd cerbydau’n torri i lawr a bydd hyn yn atal casgliadau neu bydd amodau na ellir eu rhagweld o ran y tywydd neu bydd gwaith ar y ffordd.  Fe fydd casgliadau’n dychwelyd cyn gynted â phosibl yn dilyn digwyddiadau o’r fath.  Fe fydd ein gwefan, trydar a’r ganolfan gyswllt yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.  

Am ba hyd y bydd y gwasanaeth casglu Cynnyrch Hylendid Amsugnol yn parhau ar fy nghyfer?

Bydd eich gwasanaeth casglu yn parhau am 2 flynedd o ddiwrnod y cofrestru, neu hyd nes nad oes angen y casgliad mwyach.  Cysylltwch â 01352 701234 i roi gwybod i ni os yw eich amgylchiadau wedi newid.

Fe fyddwn yn anfon e-bost pan fo disgwyl i’r gwasanaeth clytiau ddod i ben fel y gallwch ystyried a oes angen y gwasanaeth ar ôl y dyddiad hwn.  Os hoffech i’r gwasanaeth barhau ar ôl y dyddiad hwn, ail gofrestrwch erbyn.

Rwy’n ystyried defnyddio clytiau y gellir eu hailddefnyddio.  A oes gennych unrhyw wybodaeth ynglŷn â’r rhain? 

Mae Sir y Fflint yn hyrwyddo’r Cynllun Clytiau Go Iawn, sy’n cefnogi’r defnydd o glytiau ‘go iawn’ modern y gellir eu hailddefnyddio i arbed arian a helpu’r amgylchedd.  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun, gan gynnwys sut i wneud cais am dalebau i helpu i brynu clytiau go iawn neu dalu am Wasanaeth Golchi Clytiau Go Iawn.

Cynllun Cewynnau Go Iawn

Pam eich bod yn sefydlu’r gwasanaeth newydd hwn i gasglu Cynnyrch Hylendid Amsugnol?

Mae’r gwasanaeth Cynnyrch Hylendid Amsugnol newydd hwn yn unol â’r dull a gynghorir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer yr holl gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ar draws Cymru. 

Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd eich data yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint at ddibenion penodol sy'n ymwneud â phrosesu a gweinyddu eich cofrestriad ar gyfer y Casgliad Gwastraff Gardd.  Mae'n bosibl y bydd yr wybodaeth a ddarparwyd gennych chi yn cael ei defnyddio fel a ganlyn:

 • I fonitro ac adrodd ar nifer yr unigolion sy'n cymryd rhan yn y Casgliad Gwastraff Gardd a nifer y bobl o grwpiau gwahanol sy'n cael eu cefnogi (e.e. oed, rhyw a chefndir ethnig)
 • Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawliau penodol i chi mewn perthynas â data personol a gedwir amdanoch chi.

Er enghraifft (ni fwriedir i'r rhain fod yn rhestrau cyflawn):

 • Yr hawl i dderbyn copïau o'r data personol sydd gennym ni neu Lywodraeth Cymru amdanoch chi (efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am hyn), ond mae'n bosibl y bydd rhai mathau o wybodaeth yn cael eu dal yn ôl yn gyfreithlon
 • Yr hawl, dan rai amgylchiadau, i atal prosesu data personol os bydd gwneud hynny yn achosi niwed neu ofid
 • Yr hawl i ofyn am gywiro gwybodaeth anghywirYr hawl i ofyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n gorfodi ac yn arolygu'r Ddeddf, i asesu p'un ai yw prosesu neu beidio â phrosesu'ch data yn cydymffurfio â darpariaethau'r ddeddf.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw'r wybodaeth a nodwyd ar y Ffurflen Gofrestru am y flwyddyn bresennol, a 7 mlynedd ychwanegol.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol, a'ch hawliau chi, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Os ydych chi'n teimlo bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â'u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth 0303 123 1113.