Alert Section

Beth I'w Roi Yn Eich Bin


Cadi bwyd

Derbynnir:

 • Ffrwyth cwymp
 • Pasta, reis a grawnfwyd
 • Bwyd sydd wedi mynd heibio'i ddyddiad defnydd.
 • Bwyd wedi llwydo a sbarion
 • Esgyrn a chroen pysgod / cig
 • Bagiau te a choffi mâl
 • Wyau (a’u plisgyn), caws, iogwrt
 • Pilion ffrwythau a llysiau
 • Bara, cacennau a melysion sych
 • Bwyd anifeiliaid anwes
 • Braster cadarn

Gwrthodir: Hylif neu olew. Mae banciau olew ar gael yn eich tomen leol. Peidiwch ag arllwys braster/olew i lawr y draen – gall hynny flocio dreiniau/carthffosydd. Pecynnau o unrhyw fath, hyd yn oed os ydynt yn fioddiraddadwy.

Ni fyddwn yn gwagio cistiau os defnyddir bagiau plastig neu fio-fagiau na chawsant eu dosbarthu gennym ni i’w leinio nhw, oherwydd gall hynny lygru’r cynnwys. Mae bio-fagiau yn ddrud a gofynnwn i chi eu llenwi nhw cyn eu clymu. 

Cais i gael mwy o fio-fagiau.

Bin brown (gwastraff o’r ardd)

Derbynnir:

 • Glaswell a dorrwyd
 • Toriadu o wrychoedd
 • Chwyn
 • Dail
 • Brigau a changhennau bach
 • Blodau
 • Planhigion pot

Gwrthodir: Gwastraff cegin neu gwympedig (rhowch y rhain yn eich cist gwastraff bwyd). Gwastraff, gwelltach neu blu anifeiliaid. Pridd, cerrig neu rwbel. Bagiau plastig, papur neu gardfwrdd

Blwch glas (gwydr cymysg)

Derbynnir:

 • Poteli gwydr a jariau (heb gaead ac wedi’u rinsio)

Gwrthodir: Pyrex, gwydrau yfed, bylbiau golau, darnau o wydr, platwydr (cwareli ffenestr), tuniau a chaniau, poteli plastig.

Bag glas (papur a chardfwrdd)

Derbynnir:

 • Papurau newydd
 • Catalogau
 • Papur swyddfa
 • Llythyrau / post sothach (heb y cyfeiriad a’r ffenestr blastig)
 • Carpion papur (mewn bagiau ar wahân)
 • Amlenni
 • Cyfeirlyfrau / Yellow Pages
 • Cylchgronnau/ llyfrynnau
 • Blychau (wedi’u gwasgu)
 • Cardiau cyfarch (heb dâp/plastig/llwch llachar)
 • Blychau wyau

Gwrthodir: cartonau diod/pecynnau Tetra, blychau Pringles a Twiglets, cardiau cyfarch â llwch llachar neu atodiadau eraill, ffotograffau, papur lapio ffoil, clingffilm etc.

Sach wen / llwyd (metel: tuniau a chaniau)

*gellir ei gymysgu â photeli plastig*

Derbynnir:

 • Caniau diod
 • Tuniau bwyd
 • Caniau bwyd anifeiliaid anwes
 • Caniau erosol (heb y caeadau plastig a'r botymau)
 • Caeadau metel
 • Tuniau bisgedi / fferins etc.
 • Ffoil alwminiwn (dim gwastraff bwyd/saim)

Gwrthodir: ffoil coginio / clingffilm, cynwysyddion bwyd parod / dysglau pastai, tuniau paent etc.

Sach wen / llwyd (poteli plastig)

*gellir eu cymysgu â thuniau a chaniau metel*

Derbynnir: - Poteli plastig, heb gaead, wedi’u rinsio a’u gwasgu -

 • Dŵr
 • Llaeth
 • Diodydd
 • Siampŵ
 • Gel cawod
 • Hylif golchi llestri
 • Cannydd
 • Hylif glanhau etc
 • Pecynnau Margarîn
 • Potiau Iogwrt / Nwdls
 • Cynwysyddion Bwyd
 • Pacedi Ffrwythau
 • Cartonau Bwyd a Diod cwyr; cartonau sudd, cartonau cwstard ac ati

Gwrthodir – Polystyren, clingffilm, pecynnau creision, potiau planhigion, cynwysyddion du etc.

Bin sbwriel (du)

Derbynnir:

 • Sbwriel na ellir ei ailgylchu sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.
 • I atal sbwriel rhag cael ei anfon i safleoedd tirlenwi, cofiwch ailgylchu cymaint â phosibl

Gwrthodir:

 • Gwastraff o’r ardd
 • Gwastraff bwyd
 • Eitemau DIY – paent, tuniau paent, cerrig, graean, rwbel, gwastraff adeiladwyr, teils
 • Gwastraff clinigol - gwastraff meddygol, nodwyddau
 • Cyrff anifeiliaid anwes
 • Olew coginio
 • Olew car
 • Eitemau trydanol
 • Gwastraff busnes
 • Gwastraff peryglus (toddyddion, cemegolion, paent, olew cerbydau, batris, tiwbiau fflworolau, bylbiau golau sy’n cynnwys mercwri, gwenwyn, abwyd)
 • Asbestos