Gwastraff gardd

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn un poblogaidd ac yn un y byddwn yn parhau i’w ddarparu.  

Taliadau Casglu 

Casgliadau ar gyfer 1 Mawrth - 13 Rhagfyr 2020. Tanysgrifio & talu

Tanysgrifiwch ar gyfer casgliadau 2020 neu i adnewyddu eich tanysgrifiad: 

  • Talu cyn 29 Chwefror i gael cyfradd ostyngedig £32
  • POB taliad ar-lein (trwy gydol)                            £32
  • Cyfradd safonol o 1 Mawrth                                £35

Bydd y gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer 2020 yn agor ar 7 Hydref 2019

Beth sy'n digwydd nesaf?

Beth sy’n digwydd pan ydw i’n cofrestru CYN 15 Rhagfyr 2019 ar gyfer y gwasanaeth yn 2020? 
Byddwn yn trefnu i gasglu eich gwastraff gardd o 1 Mawrth 2020 ymlaen. Ym mis Ionawr 2020, byddwn yn anfon:

  • Eich hawlen adnabod unigryw ar gyfer bin/biniau brown
  • Ac unrhyw finiau ychwanegol (os byddwch chi wedi talu am finiau ychwanegol). 

Beth sy’n digwydd pan ydw i’n cofrestru AR ÔL 15 Rhagfyr 2019 ar gyfer y gwasanaeth yn 2020?
Byddwn yn trefnu i gasglu eich gwastraff gardd o 1 Mawrth 2020 ymlaen. O fewn 10 diwrnod gwaith, byddwn yn anfon:

  • Eich hawlen adnabod unigryw ar gyfer bin/biniau brown
  • Ac unrhyw finiau ychwanegol (os byddwch chi wedi talu am finiau ychwanegol). 

Cwestiynau Cyffredin  

Beth yw’r gyfraith ar godi tâl am gasglu gwastraff gardd?

Mae Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012 yn nodi’r pwerau sydd gan Gynghorau i godi tâl am gasglu a gwaredu mathau penodol o wastraff.  Mae Paragraff 4 yn Atodlen 1 i’r rheoliadau hyn yn nodi y gall Cyngor godi tâl am gasglu (ond nid am waredu) gwastraff gardd o gartrefi. 

Mae Rheoliadau Gwastraff a Reolir 1992, sydd wedi’u disodli gan reoliadau newydd 2012, hefyd yn nodi y gall cynghorau godi tâl am gasglu gwastraff gardd.  Ar ben hynny, mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn nodi yn Adran 45, paragraff 3, y gall cynghorau "godi tâl rhesymol” am gasglu gwastraff cartref lle mae rheoliadau fel Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) mewn grym.  

Ydw i’n talu am y gwasanaeth hwn yn barod drwy Dreth y Cyngor?

Nac ydych.  Nid oes dyletswydd gyfreithiol arnom i gasglu gwastraff gardd.  Nid oes raid i Gynghorau gasglu gwastraff gardd preswylwyr am ddim, er bod dyletswydd gyfreithiol arnynt i waredu gwastraff cartref heb godi tâl.  Mae'r gyfraith yn rhoi disgresiwn i Gynghorau godi tâl rhesymol am gasglu gwastraff gardd o gartrefi, yn yr un modd ag y gall godi tâl am gasglu gwastraff swmpus.  

Ar ben hynny, nid yw pob cartref yn Sir y Fflint angen gwasanaeth casglu gwastraff gardd gan nad oes gan bawb ardd.  Am y rheswm hwn, teimlir hefyd y byddai cyflwyno tâl yn deg gan mai'r cartrefi sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn unig a fydd yn talu amdano. 

Pa mor aml mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu?

Rydym yn casglu gwastraff gardd pob pythefnos rhwng 1 Mawrth a 15 Rhagfyr, ar yr un diwrnod y byddwn yn casglu eich ailgylchu a’ch gwastraff bwyd. 

Dydw i ddim eisiau talu am y gwasanaeth gwastraff gardd.  Beth ddylwn i ei wneud â gwastraff o'r ardd?

Gallwch fynd â gwastraff o’ch gardd i un o'n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref.   Fel arall, gallech ddechrau compostio yn eich gardd.  Ni chewch roi gwastraff gardd yn eich bin du i gael gwared ag o, gwastraff nad ellir ei ailgylchu’n unig sydd i fod yn rheiny.  Ni fyddwn yn mynd ag unrhyw wastraff ar yr ochr ac os gwelir hyn, efallai bydd preswylwyr yn derbyn Rhybudd Cosb Benodedig. 

Ni fyddaf ond angen rhoi bin gwastraff gardd allan pob hyn a hyn.  A fyddai posib’ i mi dalu am gasgliadau am ran o’r flwyddyn? 

Na.  Os ydych chi’n ymuno rhan o’r ffordd drwy’r flwyddyn neu ond angen casgliad ambell waith y flwyddyn, bydd y tâl yn dal i aros yr un fath. 

Oes modd i mi dalu mewn rhandaliadau? 

Nac oes.  Drwy un taliad yn unig y gallwn dderbyn y ffi.  Gallwch dalu ar-lein (gan elwa o’r gyfradd ostyngedig), neu gallwch alw draw i un o’n Canolfannau Cyswllt neu drwy ffonio 01352 701234. 

A gaf i brynu mwy nag un bin brown?

Cewch.  Gall pob cartref brynu hyd at uchafswm o 3 bin.  Codir y ffi tanysgrifio flynyddol y bin / y flwyddyn arnoch.  Cost bob bin arall wedyn fydd £30 y bin.  

Ble ddylwn i osod y tag adnabod i ddangos fy mod wedi talu?

Gosodwch y tag adnabod ar handlen y bin brown.  Mae hyn yn galluogi’r criw i’w wirio a sicrhau nad yw'r sticer yn cael ei ddifrodi gan y cyfarpar codi. 

Ni fydd y criwiau casglu’n casglu unrhyw finiau gwastraff gardd heb sticer arnynt.  

Beth sy’n digwydd os byddaf yn symud tŷ? 

Os byddwch yn symud tŷ yn ystod cyfnod eich cofrestriad, gallwch drosglwyddo’r cofrestriad i’ch cyfeiriad newydd os yw yn Sir y Fflint.  Cysylltwch â ni i ddweud wrthym eich bod wedi symud tŷ er mwyn i ni allu diweddaru ein cofnodion. 

Ni allwn roi ad-daliad i chi os byddwch yn symud o Sir y Fflint neu os nad yw’r gwasanaeth yn cael ei gynnig yn eich cartref newydd.  Yn ychwanegol at hynny, ni allwch gael ad-daliad os byddwch yn symud i eiddo newydd ac angen llai o finiau na’r nifer rydych wedi cofrestru i'w cael yn eich cyfeiriad blaenorol. 

A oes posib' cael ad-daliad os ydw i'n penderfynu canslo fy nghofrestriad? 

Mae gennych hawl canslo eich cofrestriad a chael ad-daliad llawn o fewn 14 diwrnod i’r dyddiad prynu.  Ni fydd ad-daliadau ar ôl y cyfnod hwn o 14 diwrnod.  

A ydw i’n cael ad-daliad os yw’r Cyngor yn methu â gwagio'r bin brown? 

Nac ydych.  Anaml y byddwn wir yn methu â chasglu eich gwastraff.  Os nad yw eich bin wedi’i wagio, efallai ei fod yn cynnwys yr eitemau anghywir neu ei fod yn rhy drwm.  Dylai pob bin gael ei osod allan i’w gasglu erbyn 7am ar eich diwrnod casglu.

Rydym yn cadw’r hawl i ganslo casgliadau o ganlyniad i amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth ni e.e. tywydd garw iawn.  Os mai ein bai ni yw ein bod wedi methu casgliad, yna fe fyddwn wastad yn ceisio casglu eich bin cyn gynted â phosib.Gallwch roi gwybod am gasgliadau sydd wedi’u methu drwy gwblhau ein Fy Nghyfrif.

Beth os ydw i’n cofrestru a bod y bin brown neu’r tag cofrestru'n cael ei ddwyn? 

Gofynnwn eich yn holi eich cymdogion i sicrhau nad ydyn nhw wedi mynd â’r bin brown ar gam.  Os nad ydynt, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib er mwyn i ni allu ymchwilio i'r mater.

Rydym yn eich annog i farcio eich bin brown gyda rhif eich tŷ neu’r cyfeiriad i wneud eich bin yn un hawdd ei adnabod. Cyfrifoldeb deiliad y tŷ yw sicrhau bod eu bin brown yn cael ei gadw'n ddiogel.  Os oes bin ar goll, bydd angen talu £30 am un newydd (cost y bin).  

Beth os yw fy nhag wedi’i ddifrodi/ar goll?   

Eich cyfrifoldeb chi yw gofalu am y sticer ar handlen y bin a sicrhau bod eich cyfeiriad i’w weld yn glir bob tro.  Fodd bynnag, os yw wedi’i ddifrodi/ar goll, ffoniwch 01352 701234 a bydd swyddog yn gwirio eich manylion ar ein system ac, os oes angen, yn dod i ymweld â’r safle. 

Beth sy’n digwydd os ydw i ar hyn o bryd yn talu i rywun ladd glaswellt neu drin fy ngardd?

Os yw’r gwastraff gardd yn cael ei roi yn eich bin olwynion brown, yna fe fyddai’n dal angen i chi gofrestru i dderbyn y gwasanaeth casglu ar ochr y ffordd. Fel arall, gallwch ofyn i’ch garddwr neu’r sawl sy'n gwneud y gwaith fynd â’r gwastraff oddi yno a’i waredu’n gyfrifol- ond fe allent godi tâl arnoch chi am wneud hynny. Os ydych chi’n talu eich garddwr, nid ydyn nhw wedyn yn gallu mynd a’r gwastraff i un o'n canolfannau ailgylchu gwastraff o’r cartref gan y bydd yn cael ei ystyried yn wastraff masnachol pan maent yn mynd ag o oddi ar eich eiddo.

Cofiwch fod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i breswylwyr wirio bod unrhyw un sy'n mynd â gwastraff o'u heiddo wedi'u hawdurdodi i wneud hynny dan y "Ddyletswydd i Ofalu". Gallai preswylwyr nad ydynt yn cymryd camau rhesymol i wirio bod yr unigolion yn gludwyr gwastraff dilys.