Gwastraff gardd


Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r “cyfnod clo byr”, bydd pob Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn CAU am 5pm ddydd Gwener 23 Hydref 2020 ac yn AILAGOR am 9am ddydd Llun  9 Tachwedd 2020.

Bydd casgliadau deunyddiau ailgylchu o'r cartref yn parhau ar eich diwrnod casglu arferol trwy gydol y cyfnod clo byr.  

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn parhau ar agor a gellir archebu trwy ffonio 01352 701234.

Cliciwch yma i danysgrifio ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd 2020 

Fel rheol caiff gwastraff gardd ei gasglu’r un diwrnod â’r ailgylchu a’r gwastraff bwyd, bob yn ail â’r casgliadau biniau du.   Gallwch wirio eich diwrnodau casglu ar ein gwefan

Gofynnwn:

 • fod eich label melyn ynghlwm â’ch bin brown;
 • i chi sicrhau fod eich bin brown allan erbyn 7.00am ar ddiwrnod eich casgliad; 
 • bod eich bin brown yn cynnwys gwastraff gardd yn unig;
 • nad oes unrhyw wastraff yn cael ei adael y tu allan i’r bin;
 • eich bod yn golchi handlenni eich bin cyn ac ar ôl y casgliad;
 • eich bod yn golchi eich dwylo cyn ac ar ôl cyffwrdd eich bin.r bin. 

Os ydych chi eisoes wedi talu a chofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu 2020, ond heb dderbyn eich label melyn, rhowch eich cyfeirnod talu ar eich bin brown. 

Y pris i danysgrifio am weddill y flwyddyn yw £24.00 ar gyfer taliadau ar-lein neu £27.00 os byddwch chi’n talu drwy ffonio’r Ganolfan Gyswllt 01352 701234. 

Bydd preswylwyr oedd wedi tanysgrifio ar gyfer gwasanaeth 2020 cyn iddo gael ei atal yn cael cynnig gostyngiad o £8 oddi ar eu tâl tanysgrifio ar gyfer 2021 yn gydnabyddiaeth bod y gwasanaeth wedi cael ei atal rhwng mis Mawrth a Mehefin. Bydd pobl yn gwerthfawrogi fod ein Canolfan Gyswllt yn eithriadol o brysur ar hyn o bryd, er enghraifft yn cefnogi pobl ddiamddiffyn sy’n cael eu gwarchod, ac nid yw’r Ganolfan mewn sefyllfa i brosesu ceisiadau am ad-daliad o £8 eleni. 

Bydd rhagor o wybodaeth am ffioedd ar gyfer gwasanaeth casglu 2021 yn cael ei ryddhau yn nes ymlaen eleni.  

Taliadau Casglu 

Tanysgrifio & talu

 • Online payments  = £24 per bin - click here to subscribe
 • Offline payments  = £27 per bin (tel. our contact centre 01352 701234

Beth sy'n digwydd nesaf?

We will send you:

 • your unique identification yellow tag to attach to your brown bin(s), and
 • yellow tags for any additional bins (if you have paid for additional bins)

Please leave you bin out for collection on your next usual garden waste collection day after you have paid your subscription and you have received your payment reference number.

If you have not received your yellow tag please clearly display your payment reference number on your brown bin. 

Will you collect garden waste from all households who leave a brown bin out?

We will collect brown bins from all households who have subscribed to and paid for the 2020 garden waste collection service.  

I can't fit all my garden waste in the brown bin, will you take side waste?

Unfortunately we are unable to collect brown bin side waste. The collection of side waste poses a health and safety risk for our employees when loading the vehicle.  

The steps that would be needed to minimise this risk would significantly reduce the volume of garden waste we would be able to collect and we don’t have the available resource to make multiple return trips.

Waste presented in the brown bin with the lid fully closed will be our priority for collection.
Please do not leave extra or fill your bin to overflowing, if you do we won’t be able to take it.

How can we help to keep the collection crews and ourselves safe?

You can help keep our collection crews safe by: 

 • cleaning the handles of your bin before and after it is put out for collection
 • washing your hands before and after touching your bin.

Cwestiynau Cyffredin  

Beth yw’r gyfraith ar godi tâl am gasglu gwastraff gardd?

Mae Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012 yn nodi’r pwerau sydd gan Gynghorau i godi tâl am gasglu a gwaredu mathau penodol o wastraff.  Mae Paragraff 4 yn Atodlen 1 i’r rheoliadau hyn yn nodi y gall Cyngor godi tâl am gasglu (ond nid am waredu) gwastraff gardd o gartrefi. 

Mae Rheoliadau Gwastraff a Reolir 1992, sydd wedi’u disodli gan reoliadau newydd 2012, hefyd yn nodi y gall cynghorau godi tâl am gasglu gwastraff gardd.  Ar ben hynny, mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn nodi yn Adran 45, paragraff 3, y gall cynghorau "godi tâl rhesymol” am gasglu gwastraff cartref lle mae rheoliadau fel Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) mewn grym.  

Ydw i’n talu am y gwasanaeth hwn yn barod drwy Dreth y Cyngor?

Nac ydych.  Nid oes dyletswydd gyfreithiol arnom i gasglu gwastraff gardd.  Nid oes raid i Gynghorau gasglu gwastraff gardd preswylwyr am ddim, er bod dyletswydd gyfreithiol arnynt i waredu gwastraff cartref heb godi tâl.  Mae'r gyfraith yn rhoi disgresiwn i Gynghorau godi tâl rhesymol am gasglu gwastraff gardd o gartrefi, yn yr un modd ag y gall godi tâl am gasglu gwastraff swmpus.  

Ar ben hynny, nid yw pob cartref yn Sir y Fflint angen gwasanaeth casglu gwastraff gardd gan nad oes gan bawb ardd.  Am y rheswm hwn, teimlir hefyd y byddai cyflwyno tâl yn deg gan mai'r cartrefi sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn unig a fydd yn talu amdano. 

Pa mor aml mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu?

Rydym yn casglu gwastraff gardd pob pythefnos rhwng 1 Mawrth a 15 Rhagfyr, ar yr un diwrnod y byddwn yn casglu eich ailgylchu a’ch gwastraff bwyd. 

Dydw i ddim eisiau talu am y gwasanaeth gwastraff gardd.  Beth ddylwn i ei wneud â gwastraff o'r ardd?

Gallwch fynd â gwastraff o’ch gardd i un o'n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref.   Fel arall, gallech ddechrau compostio yn eich gardd.  Ni chewch roi gwastraff gardd yn eich bin du i gael gwared ag o, gwastraff nad ellir ei ailgylchu’n unig sydd i fod yn rheiny.  Ni fyddwn yn mynd ag unrhyw wastraff ar yr ochr ac os gwelir hyn, efallai bydd preswylwyr yn derbyn Rhybudd Cosb Benodedig. 

Ni fyddaf ond angen rhoi bin gwastraff gardd allan pob hyn a hyn.  A fyddai posib’ i mi dalu am gasgliadau am ran o’r flwyddyn? 

Na.  Os ydych chi’n ymuno rhan o’r ffordd drwy’r flwyddyn neu ond angen casgliad ambell waith y flwyddyn, bydd y tâl yn dal i aros yr un fath. 

Oes modd i mi dalu mewn rhandaliadau? 

Nac oes.  Drwy un taliad yn unig y gallwn dderbyn y ffi.  Gallwch dalu ar-lein (gan elwa o’r gyfradd ostyngedig), neu gallwch alw draw i un o’n Canolfannau Cyswllt neu drwy ffonio 01352 701234. 

A gaf i brynu mwy nag un bin brown?

Cewch.  Gall pob cartref brynu hyd at uchafswm o 3 bin.  Codir y ffi tanysgrifio flynyddol y bin / y flwyddyn arnoch.  Cost bob bin arall wedyn fydd £30 y bin.  

Ble ddylwn i osod y tag adnabod i ddangos fy mod wedi talu?

Gosodwch y tag adnabod ar handlen y bin brown.  Mae hyn yn galluogi’r criw i’w wirio a sicrhau nad yw'r sticer yn cael ei ddifrodi gan y cyfarpar codi. 

Ni fydd y criwiau casglu’n casglu unrhyw finiau gwastraff gardd heb sticer arnynt.  

Beth sy’n digwydd os byddaf yn symud tŷ? 

Os byddwch yn symud tŷ yn ystod cyfnod eich cofrestriad, gallwch drosglwyddo’r cofrestriad i’ch cyfeiriad newydd os yw yn Sir y Fflint.  Cysylltwch â ni i ddweud wrthym eich bod wedi symud tŷ er mwyn i ni allu diweddaru ein cofnodion. 

Ni allwn roi ad-daliad i chi os byddwch yn symud o Sir y Fflint neu os nad yw’r gwasanaeth yn cael ei gynnig yn eich cartref newydd.  Yn ychwanegol at hynny, ni allwch gael ad-daliad os byddwch yn symud i eiddo newydd ac angen llai o finiau na’r nifer rydych wedi cofrestru i'w cael yn eich cyfeiriad blaenorol. 

A oes posib' cael ad-daliad os ydw i'n penderfynu canslo fy nghofrestriad? 

Mae gennych hawl canslo eich cofrestriad a chael ad-daliad llawn o fewn 14 diwrnod i’r dyddiad prynu.  Ni fydd ad-daliadau ar ôl y cyfnod hwn o 14 diwrnod.  

A ydw i’n cael ad-daliad os yw’r Cyngor yn methu â gwagio'r bin brown? 

Nac ydych.  Anaml y byddwn wir yn methu â chasglu eich gwastraff.  Os nad yw eich bin wedi’i wagio, efallai ei fod yn cynnwys yr eitemau anghywir neu ei fod yn rhy drwm.  Dylai pob bin gael ei osod allan i’w gasglu erbyn 7am ar eich diwrnod casglu.

Rydym yn cadw’r hawl i ganslo casgliadau o ganlyniad i amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth ni e.e. tywydd garw iawn.  Os mai ein bai ni yw ein bod wedi methu casgliad, yna fe fyddwn wastad yn ceisio casglu eich bin cyn gynted â phosib.Gallwch roi gwybod am gasgliadau sydd wedi’u methu drwy gwblhau ein Fy Nghyfrif.

Beth os ydw i’n cofrestru a bod y bin brown neu’r tag cofrestru'n cael ei ddwyn? 

Gofynnwn eich yn holi eich cymdogion i sicrhau nad ydyn nhw wedi mynd â’r bin brown ar gam.  Os nad ydynt, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib er mwyn i ni allu ymchwilio i'r mater.

Rydym yn eich annog i farcio eich bin brown gyda rhif eich tŷ neu’r cyfeiriad i wneud eich bin yn un hawdd ei adnabod. Cyfrifoldeb deiliad y tŷ yw sicrhau bod eu bin brown yn cael ei gadw'n ddiogel.  Os oes bin ar goll, bydd angen talu £30 am un newydd (cost y bin).  

Beth os yw fy nhag wedi’i ddifrodi/ar goll?   

Eich cyfrifoldeb chi yw gofalu am y sticer ar handlen y bin a sicrhau bod eich cyfeiriad i’w weld yn glir bob tro.  Fodd bynnag, os yw wedi’i ddifrodi/ar goll, ffoniwch 01352 701234 a bydd swyddog yn gwirio eich manylion ar ein system ac, os oes angen, yn dod i ymweld â’r safle. 

Beth sy’n digwydd os ydw i ar hyn o bryd yn talu i rywun ladd glaswellt neu drin fy ngardd?

Os yw’r gwastraff gardd yn cael ei roi yn eich bin olwynion brown, yna fe fyddai’n dal angen i chi gofrestru i dderbyn y gwasanaeth casglu ar ochr y ffordd. Fel arall, gallwch ofyn i’ch garddwr neu’r sawl sy'n gwneud y gwaith fynd â’r gwastraff oddi yno a’i waredu’n gyfrifol- ond fe allent godi tâl arnoch chi am wneud hynny. Os ydych chi’n talu eich garddwr, nid ydyn nhw wedyn yn gallu mynd a’r gwastraff i un o'n canolfannau ailgylchu gwastraff o’r cartref gan y bydd yn cael ei ystyried yn wastraff masnachol pan maent yn mynd ag o oddi ar eich eiddo.

Cofiwch fod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i breswylwyr wirio bod unrhyw un sy'n mynd â gwastraff o'u heiddo wedi'u hawdurdodi i wneud hynny dan y "Ddyletswydd i Ofalu". Gallai preswylwyr nad ydynt yn cymryd camau rhesymol i wirio bod yr unigolion yn gludwyr gwastraff dilys.