Gwastraff gardd

Wyddoch chi, yn wahanol i wastraff cartref, ‘does dim dyletswydd gyfreithiol ar y Cyngor i gasglu gwastraff gardd ac yn wir nad yw pob preswylydd yn defnyddio nac angen y gwasanaeth? I’r rhai hynny sydd yn defnyddio’r gwasanaeth, mae’n un poblogaidd ac yn un y byddwn yn parhau i’w ddarparu. Fodd bynnag, ni allwn bellach roi’r gwasanaeth hwn am ddim, felly o Ebrill 1 2018 bydd tâl blynyddol o £30 y bin yn cael ei gyflwyno.

Os ydych yn dymuno i ni barhau i gasglu eich gwastraff gardd, am ffi flynyddol o £30, mae gwybodaeth am y gwasanaeth a sut i danysgrifio i'w gweld isod neu drwy gysylltu â'r  Gwasanaethau Stryd.

Peidiwch ag anghofio y gallwch chi hefyd fynd a’ch gwastraff gardd i’ch canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref leol am ddim, neu os oes gennych le gallwch ei gompostio yn eich gardd eich hun.

I drefnu casgliadau gwastraff gardd

*** NODWCH OS GWELWCH YN DDA** –  Gall gymryd hyd at 14 diwrnod gwaith i gofrestru’r ceisiadau a phostio’r wybodaeth angenrheidiol i chi. I sicrhau casgliad gwastraff gardd yn y cyfamser, glynwch eich rhif debynneb wrth y bin brown os gwelwch yn dda.

MAE 2019 EICH TANYSGRIFIAD AR GYFER CASGLIADAU GWASTRAFF GARDD YN DOD I BEN AR 15 Rhagfyr 2019.

Tanysgrifiwch a thalu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd

 Cwestiynau cyffredin 

Pam eich bod chi wedi cyflwyno ffi am gasglu gwastraff gardd?

Tra bo’n perfformiad ailgylchu’n dda, nid yw’r gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu yn unol â glasbrint Llywodraeth Cymru ar gyfer casglu gwastraff yng Nghymru. 

O ystyried y cyfnod o galedi ariannol ar hyn o bryd a’r heriau ariannol parhaus sy’n wynebu’r Cyngor, rydym wedi penderfynu dechrau codi tâl am y gwasanaeth hwn a fydd yn debyg i'r hyn sydd eisoes yn cael ei godi gan sawl cyngor ar draws Cymru a Lloegr.

Beth yw’r gyfraith ar godi tâl am gasglu gwastraff gardd?

Mae Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012 yn nodi’r pwerau sydd gan Awdurdodau Lleol i godi tâl am gasglu a gwaredu mathau penodol o wastraff.  Mae Paragraff 4 yn Atodlen 1 i’r rheoliadau hyn yn nodi y gall cyngor godi tâl am gasglu (ond nid am waredu) gwastraff gardd o gartrefi. 

Mae Rheoliadau Gwastraff a Reolir 1992, sydd wedi’u disodli gan reoliadau newydd 2012, hefyd yn nodi y gall cynghorau godi tâl am gasglu gwastraff gardd.  Ar ben hynny, mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn nodi yn Adran 45, paragraff 3, y gall cynghorau "godi tâl rhesymol” am gasglu gwastraff cartref lle mae rheoliadau fel Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) mewn grym. 

Ydw i’n talu am y gwasanaeth hwn yn barod drwy Dreth y Cyngor?

Nac ydych.  Nid oes gennym ddyletswydd statudol i gasglu gwastraff gardd.  Nid oes raid i gynghorau gasglu gwastraff gardd preswylwyr am ddim, er bod dyletswydd arnynt i waredu gwastraff cartref heb godi tâl.  Mae'r gyfraith yn rhoi disgresiwn i gynghorau godi ffi resymol am gasglu gwastraff gardd o gartrefi, yn yr un modd ag y gall godi ffi am gasglu gwastraff swmpus.

Ar ben hynny, nid yw pob cartref yn Sir y Fflint angen gwasanaeth casglu gwastraff gardd gan nad oes gan bawb ardd.  Am y rheswm hwn, teimlir hefyd y byddai cyflwyno ffi’n deg gan mai'r cartrefi sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn unig a fydd yn talu amdano.

Faint fydd y gwasanaeth yn ei gostio a sut y galla’ i gofrestru? 

Cost y gwasanaeth yw £30 y bin bob blwyddyn ac mae'r gwasanaeth ar fynd o 1 Mawrth tan 15 Rhagfyr.  Gallwch gofrestru i dderbyn y gwasanaeth ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.  Ar hyn o bryd, byddwch yn dal yn gorfod talu £30 tan 15 Rhagfyr – nid oes unrhyw ostyngiadau.  Bydd proses adnewyddu i barhau i dderbyn casgliadau gwastraff gardd ar gyfer y blynyddoedd dilynol. 

Gallwch gofrestru a thalu am y gwasanaeth newydd rŵan.  Y ffordd gyntaf a hawsaf i wneud hyn yw cofrestru a thalu ar-lein neu drwy ffonio 01352 701234 neu fynd i un o’n Canolfannau Cyswllt.

Pryd fyddwch chi’n dechrau codi tâl?

Bydd ffioedd y gwasanaeth newydd yn dechrau ar 1 Mawrth 2019 a biniau brown cartrefi sydd wedi cofrestru i dderbyn y gwasanaeth yn unig a fydd yn cael eu gwagio ar ôl hynny.

Rydym yn argymell cofrestru ar gyfer y cynllun ymhell cyn 1 Mawrth.  Noder - gall gymryd hyd at 14 diwrnod gwaith i gofrestru’r ceisiadau a phostio’r wybodaeth angenrheidiol i chi. I sicrhau casgliad gwastraff gardd yn y cyfamser, glynwch eich rhif debynneb wrth y bin brown os gwelwch yn dda.

Pa mor aml mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu?

Rydym yn casglu gwastraff gardd pob pythefnos rhwng 1 Mawrth a 15 Rhagfyr, ar yr un diwrnod y byddwn yn casglu eich ailgylchu a’ch gwastraff bwyd.  Sylwer mai gwasanaeth tymhorol yw'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd ac ni fydd casgliadau ym mis Rhagfyr, Ionawr na Chwefror.

Dydw i ddim eisiau talu am y gwasanaeth gwastraff gardd.  Beth ddylwn i ei wneud â gwastraff o'r ardd?

Gallwch fynd â gwastraff o’ch gardd i un o'n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref ym Mwcle, yr Wyddgrug, Maes-glas, Sandycroft a Oakenholt.  Fel arall, gallech ddechrau compostio yn eich gardd.  Mae manylion ar sut i wneud hyn ar gael ar wefan y Cyngor.

Ni chewch roi gwastraff gardd yn eich bin du i gael gwared ag o, gwastraff nad ellir ei ailgylchu’n unig sydd i fod yn rheiny.  Ni fyddwn yn mynd ag unrhyw wastraff ar yr ochr ac os gwelir hyn, efallai bydd preswylwyr yn derbyn Rhybudd Cosb Benodedig.

Ni fyddaf ond angen rhoi bin gwastraff gardd allan pob hyn a hyn.  A fyddai posib’ i mi dalu am gasgliadau am ran o’r flwyddyn? 

Na fyddai.  Os ydych chi’n ymuno ar bwynt penodol o’r flwyddyn neu ond angen casgliad ambell waith y flwyddyn, bydd dal angen i chi dalu £30.  Nid oes gostyngiadau.   

A oes posib talu'r £30 mewn rhandaliadau?

Nac oes.  Drwy un taliad yn unig y gallwn dderbyn y ffi.  Thalu ar-lein neu drwy ffonio 01352 701234 neu fynd i un o’n Canolfannau Cyswllt.

A gaf i brynu mwy nag un bin brown?

Cewch.  Gall pob cartref brynu hyd at uchafswm o 3 bin.  Bydd angen i chi dalu £30 i bob bin/y flwyddyn.  Cost bob bin arall wedyn fydd £30 y bin. 

Sut fyddwch chi’n gwybod pwy sydd wedi talu am gasglu gwastraff gardd a phwy sydd heb?

Bydd pobl sydd wedi talu am y gwasanaeth yn derbyn label ludiog gyda chod bar unigryw i’w osod ar gaead y bin er mwyn i'n criwiau weld yn hawdd pwy sydd wedi talu am y gwasanaeth.  Mae’r cod bar yn gyfeirnod i'r eiddo. Rhaid i’ch cyfeiriad fod wedi’i ysgrifennu’n glir ar y label. 

A fyddai modd i mi rannu bin brown gyda fy nghymydog?

Byddai, ond rhaid iddo gael ei osod y tu allan i eiddo'r preswylydd sydd wedi cofrestru i dderbyn y gwasanaeth hwn. 

Dydw i ddim eisiau talu am y gwasanaeth gwastraff gardd, felly a fyddwch chi’n mynd â'r bin brown sydd gen i?

Os ydych yn dewis peidio â chofrestru i dderbyn y gwasanaeth hwn, ni fydd eich bin brown yn cael ei wagio ar ôl 1 Ebrill.  Gallwch wneud cais i ni fynd ag unrhyw finiau brown nad ydych eu hangen drwy fynd i gysylltu â Streetscene Service neu drwy ffonio 01352 701234.  Ni fyddwn yn gwneud hyn tan fis Mehefin 2018.

Os ydych chi’n newid eich meddwl ac yn penderfynu ar ôl i’ch bin brown gael ei dynnu, byddwch yn derbyn ffi o £30 am fin newydd.

 A oes angen i mi adnewyddu fy nhaliad bob blwyddyn? 

Oes.  Bydd angen i chi adnewyddu eich taliad bob blwyddyn a gallwch wneud hyn drwy ein gwefan bob mis Ionawr drwy fynd i www.siryfflint.gov.uk/Gwastraff gardd

A fydd fy niwrnod neu fy amser casglu'n newid ar gyfer unrhyw finiau brown rwy’n talu amdanynt? 

I ddechrau, bydd eich diwrnod casglu’n parhau'r un fath ac fe ddylech osod eich bin brown allan i gael ei gasglu fel rydych yn ei wneud rŵan. Rhaid gosod eich bin allan erbyn 7am

Ble ddylwn i osod y sticer adnabod i ddangos fy mod wedi talu?

Gosodwch y sticer adnabod ar gaead y bin brown.  Mae hyn yn galluogi’r criw i’w wirio a sicrhau nad yw'r sticer yn cael ei ddifrodi gan y cyfarpar codi. 

Ni fydd y criwiau casglu’n casglu unrhyw finiau gwastraff gardd heb sticer arnynt. 

Beth sy’n digwydd os byddaf yn symud tŷ? 

Os byddwch yn symud tŷ yn ystod cyfnod eich cofrestriad, gallwch drosglwyddo’r cofrestriad i’ch cyfeiriad newydd os yw yn Sir y Fflint.  Cysylltwch â ni i ddweud wrthym eich bod wedi symud tŷ er mwyn i ni allu diweddaru ein cofnodion. 

Ni allwn roi ad-daliad i chi os byddwch yn symud o Sir y Fflint neu os nad yw’r gwasanaeth yn cael ei gynnig yn eich cartref newydd.  Yn ychwanegol at hynny, ni allwch gael ad-daliad os byddwch yn symud i eiddo newydd ac angen llai o finiau na’r nifer rydych wedi cofrestru i'w cael yn eich cyfeiriad blaenorol.

A oes posib' cael ad-daliad os ydw i'n penderfynu canslo fy nghofrestriad? 

Mae gennych hawl canslo eich cofrestriad a chael ad-daliad llawn o fewn 14 diwrnod i’r dyddiad prynu.  Ni fydd ad-daliadau ar ôl y cyfnod hwn o 14 diwrnod. 

A ydw i’n cael ad-daliad os yw’r Cyngor yn methu â gwagio'r bin brown? 

Nac ydych.  Anaml y byddwn wir yn methu â chasglu eich gwastraff.  Os nad yw eich bin wedi’i wagio, efallai ei fod yn cynnwys yr eitemau anghywir neu ei fod yn rhy drwm.  Dylai pob bin gael ei osod allan i’w gasglu erbyn 7.00am ar eich diwrnod casglu.

Rydym yn cadw’r hawl i ganslo casgliadau o ganlyniad i amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth ni e.e. tywydd garw iawn.  Os mai ein bai ni yw ein bod wedi methu casgliad, yna fe fyddwn wastad yn ceisio casglu eich bin cyn gynted â phosib.

Gallwch roi gwybod am gasgliadau sydd wedi’u methu drwy gwblhau ein ffurflen ar-lein.

Beth allaf i ei roi yn y bin brown i’w gompostio? 

Gallwn dderbyn glaswellt wedi’i dorri, torion gwrychoedd, brigau a changhennau bach, chwyn, planhigion, blodau marw, dail a rhisgl.  Ni allwn fynd ag unrhyw wastraff bwyd, pridd, cerrig, lludw, gwellt gwely anifeiliaid anwes, cerdyn na gwastraff cyffredinol.  Ewch draw i’n gwefan am ragor o wybodaeth. www.siryfflint.gov.uk/BethI'wRoiYnEichBin

A oes unrhyw brisiau gostyngol? 

Nid oes unrhyw brisiau gostyngol.

Beth os ydw i’n cofrestru a bod y bin brown neu’r sticer cofrestru'n cael ei ddwyn? 

Gofynnwn eich yn holi eich cymdogion i sicrhau nad ydyn nhw wedi mynd â’r bin brown ar gam.  Os nad ydynt, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib er mwyn i ni allu ymchwilio i'r mater.

Rydym yn eich annog i farcio eich bin brown gyda rhif eich tŷ neu’r cyfeiriad i wneud eich bin yn un hawdd ei adnabod. 

Cyfrifoldeb deiliad y tŷ yw sicrhau bod eu bin brown yn cael ei gadw'n ddiogel.  Os oes bin ar goll, bydd angen talu £30 am un newydd (cost y bin). 

Beth os yw fy sticer wedi’i ddifrodi/ar goll?   

Eich cyfrifoldeb chi yw gofalu am y sticer ar gaead y bin a sicrhau bod eich cyfeiriad i’w weld yn glir bob tro.  Fodd bynnag, os yw wedi’i ddifrodi/ar goll, ffoniwch 01352 701234 a bydd swyddog yn gwirio eich manylion ar ein system ac, os oes angen, yn dod i ymweld â’r safle.

Ydych chi’n credu bod y tâl newydd hwn yn mynd i annog pobl i beidio ag ailgylchu? 

Rydym yn gobeithio y bydd preswylwyr yn deall y pwysau ariannol sydd yn ein hwynebu a'r rhesymau dros gyflwyno'r cynllun newydd hwn.  Gobeithir y bydd y gwasanaeth tanysgrifio newydd, y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref sydd am ddim a’r dewis i gompostio gartref yn rhoi digon o ddewisiadau i’r rhai sy’n dymuno ailgylchu.

A ydych chi’n disgwyl i fwy o wastraff gardd gael ei dipio’n anghyfreithlon?

Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu y byddwn yn gweld unrhyw gynnydd mewn tipio anghyfreithlon. Rydym wedi siarad â chynghorau eraill sydd wedi cyflwyno cynlluniau tebyg ac nid ydyn nhw wedi gweld unrhyw gynnydd. 

Byddwn yn monitro hyn yn ofalus a bydd unrhyw adroddiadau o dipio anghyfreithlon yn cael eu trosglwyddo i’r Tîm Gorfodi Amgylcheddol.

Beth sy’n digwydd os ydw i ar hyn o bryd yn talu i rywun ladd glaswellt neu drin fy ngardd?

Os yw’r gwastraff gardd yn cael ei roi yn eich bin olwynion brown, yna fe fyddai’n dal angen i chi gofrestru i dderbyn y gwasanaeth casglu ar ochr y ffordd. Fel arall, gallwch ofyn i’ch garddwr neu’r sawl sy'n gwneud y gwaith fynd â’r gwastraff oddi yno a’i waredu’n gyfrifol- ond fe allent godi tâl arnoch chi am wneud hynny. Os ydych chi’n talu eich garddwr, nid ydyn nhw wedyn yn gallu mynd a’r gwastraff i un o'n canolfannau ailgylchu gwastraff o’r cartref gan y bydd yn cael ei ystyried yn wastraff masnachol pan maent yn mynd ag o oddi ar eich eiddo.

Cofiwch fod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i breswylwyr wirio bod unrhyw un sy'n mynd â gwastraff o'u heiddo wedi'u hawdurdodi i wneud hynny dan y "Ddyletswydd i Ofalu". Gallai preswylwyr nad ydynt yn cymryd camau rhesymol i wirio bod yr unigolion yn gludwyr gwastraff dilys gael dirwy.

A allaf roi gwastraff gardd yn y bin du? 

Na. Rhaid rhoi gwastraff gardd yn eich bin brown i gael ei gasglu neu fynd ag o i Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o’r neu ei gompostio gartref. 

Mae eich bin du ar gyfer gwastraff nad ellir ei ailgylchu’n unig. 

 

 

I drefnu casgliadau gwastraff gardd

Tanysgrifiwch a thalu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd