Alert Section

Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Yma byddwch yn dod o hyd i wasanaethau sy'n ymwneud â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Cyflogi Plant

Yma byddwch yn dod o hyd i reoliadau a gwybodaeth yn ymwneud â chyflogi plant.

Cynllun Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc 2011-2014

Mae Cynllun CYPP yn cofnodi pa waith mae angen ei wneud, a chan bwy, i gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yn Sir y Fflint.

Flintshire Sorted

Mae Tim Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sorted Sir y Ffl int yn rhan o'r ddarpariaeth ieuenctid integredig ac yn bodoli oddi fewn i bortffolio Gwasanaeth Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint

Gwybodaeth y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Mae gan Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint ddull o gydweithio gyda theuluoedd ac asiantaethau eraill i wneud yn siŵr fod pob unigolyn ifanc yn cael mynediad i'r cymorth y mae arnynt ei angen.

Trwydded Perfformiadau Plant

Ni fydd AALl Sir y Fflint yn rhoi trwydded oni bai ei fod yn fodlon y bydd anghenion y plentyn yn cael eu diwallu yn llawn.

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru

21 March 2022 is a historic moment for children and their rights in Wales. From this day on, physically punishing children will be illegal in Wales.