Alert Section

Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Yma byddwch yn dod o hyd i wasanaethau sy'n ymwneud â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Cyflogi Plant

Yma byddwch yn dod o hyd i reoliadau a gwybodaeth yn ymwneud â chyflogi plant.

Flintshire Sorted

Mae Tim Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sorted Sir y Ffl int yn rhan o'r ddarpariaeth ieuenctid integredig ac yn bodoli oddi fewn i bortffolio Gwasanaeth Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint

Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc (GCPI)

Mae cwnsela yn rhoi cyfle rheolaidd a chyfrinachol i bobl ifanc siarad am yr hyn sy'n eu poeni neu broblemau sydd ganddynt.

Gwybodaeth y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Mae gan Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint ddull o gydweithio gyda theuluoedd ac asiantaethau eraill i wneud yn siŵr fod pob unigolyn ifanc yn cael mynediad i'r cymorth y mae arnynt ei angen.

Gwasanaethau Ieuenctid Sir y Fflint

Gwasanaethau i bobl ifanc 11-25 mlwydd oed i ddatblygu eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgiadol drwy ystod eang o gyfleoedd gyda mynediad at gyfleoedd a phrofiadau yn Gymraeg a Saesneg, sydd yn darparu mwynhad ac yn cyfoethogi eu datblygiad personol drwy ddulliau gwaith ieuenctid.

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint - Recriwtio Panel Cymunedol

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint angen Aelodau Panel Cymunedol (gwirfoddolwyr) sy'n fodlon cynrychioli eu cymunedau.

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru

21 March 2022 is a historic moment for children and their rights in Wales. From this day on, physically punishing children will be illegal in Wales.

Trwydded Perfformiadau Plant

Ni fydd AALl Sir y Fflint yn rhoi trwydded oni bai ei fod yn fodlon y bydd anghenion y plentyn yn cael eu diwallu yn llawn.