Alert Section

Adroddiad Performiad Blynyddol

I gael gwybod mwy am yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol, darllen yr adroddiad diweddaraf a gweld adroddiadau blaenorol.

Cyflwyniad

Mae’r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o berformiad y Cyngor yn ystod 2022/23 yn erbyn y blaenoriaethau a osodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2022/23 a’r cynnydd yn erbyn ein Hamcanion Lles;

  • Diogelu pobl rhag tlodi trwy eu cefnogi i fodloni eu hanghenion sylfaenol
  • Tai yn Sir y Ffint yn bodloni anghenion ein preswylwyr ac yn cefnogi cymunedau mwy diogel
  • Lleihau efaith gwasanaethau’r Cyngor ar yr amgylchedd naturiol a chefnogi cymunedau ehangach Sir y Ffint i leihau eu hôl troed carbon eu hunain
  • Galluogi adferiad economaidd cynaliadwy a thwf
  • Cefnogi pobl mewn angen i fyw cystal ag y gallent
  • Galluogi a Chefnogi Cymunedau sy’n Dysgu
Adroddiad Perfformiad Blynyddol

Lawrlwythwch yr Adroddiad Performiad Blynyddol

Gallwch lawrlwytho’r Adroddiad Performiad Blynyddol 2022-23 isod

Lawrlwythwch yr Adroddiad Performiad Blynyddol 2022-23

Adroddiadau Perfformiad Blynyddol Blaenorol