Hafan > Preswyl > Cynllunio-Rhag-Argyfwng > Coronavirus (Covid-19): council services update

Coronavirus (Covid-19): council services update

Coronavirus (Covid-19) Amser Diweddaru 17:40 Dyddiad 04/06/20: Cau a chyfyngiadau dros dro ar wasanaethau a chyfleusterau penodol y cyngor

Y wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws (Covid-19), Amser 17:30, Dyddiad 27/03/20: achosion o gau a chyfyngiadau dros dro ar rai o wasanaethau a chyfleusterau’r cyngorLlywodraeth Y DU a’r Llywodraethau cenedlaethol wedi’u datganoli sy’n arwain yr ymateb i’r sefyllfa genedlaethol. Mae Awdurdodau Lleol yn dilyn eu harweiniad a gwneud penderfyniadau rhanbarthol a lleol yn unol â hynny.

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno mesurau caeth newydd ar gyfer teithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. Mae gwasanaethau a chyfleusterau’r cyngor a fyddai’n annog y cyhoedd i deithio heb fod angen wedi cau bellach nes clywir yn wahanol.

Bydd y Cyngor yn cydymffurfio yn syth a phob cyfarwyddyd cenedlaethol o’r fath. Mae’n bosibl y bydd rhagor o gyfarwyddyd yn dilyn. Byddai methu â chydymffurfio yn torri canllawiau’r Llywodraeth.aiff unrhyw wasanaethau neu gyfleusterau a gaiff eu heffeithio gan gyhoeddiadau o’r fath eu cau neu eu tynnu’n ôl ar unwaith. Mae holl wasanaethau hanfodol eraill y Cyngor yn rhedeg fel arfer ar hyn o bryd, ond mae’r sefyllfa yn datblygu’n gyflym. Byddwn yn gwneud penderfyniadau am flaenoriaethu ein hadnoddau ar gyfer y gwasanaethau mwyaf hanfodol fel bo angen. 

Mae gwasanaethau a chyfleusterau canlynol y Cyngor ar gau ar hyn o bryd neu yn rhedeg ar sail gyfyngedig. Fe gaiff y wybodaeth hon ei diweddaru’n rheolaidd felly ewch i’r wefan hon yn aml. 
==================================================================================

Household Recycling Centres – Reopening Information 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn ailagor pump Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar draws Sir y Fflint i’r cyhoedd ddydd Mawrth 26 Mai.   Yr oriau agor am y pythefnos cyntaf fydd rhwng 9.00am ac 8.00pm.

Rydym yn gweithio’n galed i gadw Sir y Fflint mor lân a diogel â phosibl yn ystod y cyfnod gyfyngiadau ar symud.  Rydym wedi bod yn casglu ailgylchu, gwastraff bwyd a sbwriel, ond rydym yn cydnabod y bydd gan nifer o breswylwyr ailgylchu a gwastraff ychwanegol y maent eisiau cael gwared arnynt. 

Bydd y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar agor er mwyn i breswylwyr daflu eu hailgylchu a gwastraff o’r cartref.  

Cyn i chi ymweld â safle, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am eich taith, ac a oes wir angen i chi deithio. 

Bydd y galw ar ein canolfannau yn uchel yn ystod yr wythnos gyntaf ar ôl ailagor.  Er diogelwch y cyhoedd a’n gweithwyr, fe gyflwynwyd mesurau arbennig i reoli’r canolfannau. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

==================================================================================

Household Recycling Centres – Reopening Information 

We are pleased to announce that all five Household Recycling Centres in Flintshire will reopen on Tuesday, 26 May 2020. The centres will operate between 09.00hrs and 20.00hrs daily. 

We have been keen to reopen our centres as they are so important to our public. All centres across Wales were closed in March because public travel to the centres - for recycling and waste disposal - was classed as non-essential travel under the emergency Government regulations.  

We have been working closely with Welsh Government on plans to re-open our sites, alongside all other councils in Wales, with a reopening target date for the end of May. Welsh Government have this week passed regulations to re-allow public transport to centres. This means that we can now ‘press go’ on our plans to re-open.   

Most councils will be reopening their centres around the same time. Some may be reopening earlier. We are not in a position to bring forward our target date as we have deployed the operational teams who work at the centres to help with the interim household garden collection service which is running this week and next week.

Reopening the centres on a bank holiday weekend could lead to long queues to the frustration of customers and operators alike. By reopening on a Tuesday demand is more likely to be spread across the week - avoiding long queues which could spill onto the highway and lead to traffic congestion and the risk of traffic collisions.

Demand will be high in the first week and we call for everyone’s cooperation in avoiding making a trip in the first few days if they can. The safety of the public and our workforce must be protected, and the following safety controls will be in place at the centres:

• full compliance with all health and safety regulations and government guidance

• the availability of appropriate sanitation stations for site users and operatives

• social distancing measures for customers and operatives with no assistance able to be given to customers to remove and carry materials from their vehicles

• traffic management and control systems with limited numbers of vehicles allowed in at a time

Please be patient with these new controls, and work with us to keep everyone safe. We anticipate that demand for the service will be significant over the first few days of operation and the centres will need to be carefully managed to ensure the safety of our residents and employees.  

To help reduce the early demand at the centres we have resumed garden waste collections - for a two week period only from Monday 11 May to Saturday 23 May - for residents who subscribed to the service for either 2019 or 2020. More information about this one off collection can be found on the Garden Waste Collection  page.

We plan to return to a more regular green waste collection service as soon as possible.

More information on accessing the centres will come out next week. (w/b 18 May 2020)

 

==================================================================================

 

Y wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor am argyfwng COVID-19

Yn ystod y sefyllfa argyfyngus hon – wrth i’r Cyngor weithio gyda’i sefydliadau partner allweddol i gefnogi pob cymuned ar draws y Sir – hoffai’r Cynghorydd Ian Roberts, Arweinydd y Cyngor a Colin Everett, Prif Weithredwr, ddiolch i breswylwyr Sir y Fflint am eu cefnogaeth barhaus a’u hamynedd yn ystod y cyfnod hwn. Ewch i: https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Apps/NewsPortlet.aspx?id=3759

==================================================================================

Darpariaeth Gofal Plant yn Sir y Fflint 

Preparing for an increase in school operations

We welcome the Education Minister’s announcement that schools can begin to prepare for an increase in operations from 29 June until 24 July 24 to enable pupils to check in, catch up, and prepare for September.

During this period of school closure, we have successfully delivered a safe model of emergency childcare by working in partnership with our schools and other council services. Schools have also worked very creatively to maintain pupil engagement in learning though a variety of means. It is clear that they will have to operate in a very different way for the foreseeable future, providing a combination of face to face and remote learning – a blended learning approach.

Leader of the Council and Cabinet Member for Education and Youth, Councillor Ian Roberts, said:

“It is important that we give the opportunity to both parents and pupils to allow young people to return before the beginning of the summer holidays.  This time will allow them to rekindle friendships, review how their learning has been going with their teachers and be supported in readiness for the autumn term, particularly if they are at key points of transition.  However, the Minister has clearly indicated that it is for parents to decide if their children should return and the usual attendance requirements will not be in place during this time.

“Staff, pupils, parents and carers will be given as much notice as possible about the individual arrangements in their schools so they have time to prepare for a smooth and safe return.”

Flintshire’s Chief Officer for Education and Youth, Claire Homard, said:

“We have started already to work very closely with head teachers to plan how schools will operate from 29 June and we will update you as soon as we have finalised those plans.

“We appreciate that at this point there may be many questions that pupils and families will have but please be assured that the Council and its schools will seek to address these in the new few weeks and will communicate with you regularly.”

We would like to reassure our school workforce, our pupils and their families that everyone’s safety and wellbeing will be at the core of our planning and preparations. We have well established routines of social distancing and hygiene in all our hub settings which can be transferred into every school. We have detailed guidance, suitable risk assessments and appropriate resources to support our schools in their planning and preparations for reopening and at all times be working within the Welsh Government’s ‘Stay Safe, Stay Learning’ policy framework.

Bydd darpariaeth gofal plant sydd wedi bod yn gweithredu ers dydd Llun, 30 Mawrt, ar gyfer gofal plant i weithwyr allweddol a dysgwyr diamddiffyn.

Bydd y Cyngor yn parhau i weithredu'r system “canolfan” o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig sydd wedi'u lleoli'n strategol, yn agos at brif lwybrau traffig mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Mae 12 o ganolfannau ardal sy'n cynnwys 22 o safleoedd ysgolion. Dewiswyd adeiladau ysgol oherwydd eu lleoliad, eu maint a chynllun eu hystafell ddosbarth, a hefyd i sicrhau bod y ddarpariaeth ledled y Sir o fewn cyrraedd hawdd.

I gael gwybodaeth am y canolfannau hyn, ewch i'n tudalen Cau Ysgolion.

Bydd cludiant ysgol a phrydau ysgol am ddim yn parhau i weithredu fel y gwnaethant yn ystod yr wythnos a oedd yn dechrau 30 Mawrth. Bydd hyn yn parhau nes bydd rhybudd pellach ac yn cynnwys Gwyliau’r Banc.  Gweler isod amragor o wybodaeth am brydau ysgol am ddim.

Fodd bynnag, gofynnwn, lle bo hynny'n bosibl, i rieni drefnu cludiant o’r cartref i’r ysgol ar gyfer eu plentyn / plant eu hunain i ac o'r Ganolfan y byddant yn ei fynychu. Fodd bynnag, lle nad yw hyn yn bosibl, gellir darparu cludiant.

Prydau ysgol am ddim yn symud at daliadau uniongyrchol

Nodwch os gwelwch yn dda, bydd rhieni bob plentyn sy’n derbyn pryd ysgol am ddim wedi derbyn neu ar fin derbyn llythyr gan Gyngor Sir y Fflint yn egluro y byddwn yn symud at daliadau uniongyrchol yn hytrach na darparu cinio.  Hoffai’r Cyngor sicrhau rhieni fod y llythyr hwn yn ddilys, a dylai rhieni ddilyn y cyngor sydd wedi’i gynnwys yn y llythyr hwn. 

Cynlluniau Chwarae’r Haf

Mae’r Cyngor wedi gwneud y penderfyniad anodd ond angenrheidiol i ganslo pob cynllun chwarae yn y Sir a oedd wedi’u cynllunio ar gyfer gwyliau’r haf yn 2020. Mae’r penderfyniad wedi’i wneud dan ganllawiau Llywodraeth Cymru. 

Ardaloedd Chwarae Plant a Pharciau Gwledig 

Mae Sir y Fflint, ynghyd â nifer o Gynghorau eraill ar draws Cymru, wedi gwneud penderfyniad – er lles iechyd y cyhoedd – i gau pob ardal chwarae a pharc gwledig yn Sir y Fflint y mae’n gyfrifol amdanynt – gydag arwyddion wedi’u codi – o ddydd Llun 23 Mawrth nes clywir yn wahanol.

Gwasanaethau Addysg 
Bydd ysgolion yng Nghymru, Lloegr a’r Alban yn cau ddydd Gwener 20 Mawrth nes clywir yn wahanol – ar wahân i blant diamddiffyn a’r rhai sydd â rhiant sy’n weithiwr allweddol. 

Mae Archifdy Sir y Fflint ar gau i ymwelwyr.  I gael rhagor o fanylion, ewch i: https://www.siryfflint.gov.uk/cy/LeisureAndTourism/Records-and-Archives/Archifdy-Sir-y-Fflint.aspx

Mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion wedi’i dynnu’n ôl nes clywir yn wahanol.

Diogelu ein plant a’n oedolion diamddiffyn

Mae angen i ni i gyd ofalu am ein gilydd yn fwy nag erioed ar yr adeg anodd hon. Mae'n arbennig o bwysig ein bod yn gofalu am blant ac oedolion diamddiffyn nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad at eu cymorth arferol ar hyn o bryd. 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am gydlynu gwasanaethau amddiffyn plant ac oedolion yn y sir. Rydym yn parhau i weithio'n agos gydag ysgolion, Heddlu Gogledd Cymru, asiantaethau iechyd, meddygon, ymwelwyr iechyd, gwasanaethau eiriolaeth ac asiantaethau eraill i sicrhau bod plant, teuluoedd ac unigolion yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.  

Os oes gennych bryderon neu amheuon am blentyn yn Sir y Fflint yn cael ei anafu, am deulu sydd angen cymorth neu am oedolyn mewn perygl, ffoniwch: 

01352 701000 i adrodd am bryderon mewn perthynas â phlant; 

03000 858858 i adrodd am bryderon mewn perthynas ag oedolion; neu 

y tu allan i oriau swyddfa arferol, ffoniwch y Gweithiwr Cymdeithasol ar Ddyletswydd ar: 0345 0533116.

Byddwn yn trafod eich pryderon gyda chi ac yn gofyn am gymaint o wybodaeth â phosibl.  Byddwn yn ymchwilio i’ch pryderon ac, os bydd angen, yn gwneud cynllun i amddiffyn y plentyn neu’r oedolyn.  

Gellir anfon atgyfeiriadau neu ymholiadau Amddiffyn Plant mewn e-bost at ChildProtectionReferral@flintshire.gov.uk.

Gellir anfon atgyfeiriadau neu ymholiadau Amddiffyn Oedolion mewn e-bost at SSDuty@flintshire.gov.uk.

Byddwch yn ymwybodol y caiff y mewnflychau eu monitro yn ystod dyddiau'r wythnos ac yn ystod oriau swyddfa yn unig. 

Rydyn ni am roi sicrwydd i chi ein bod ni i gyd yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein prosesau amddiffyn plant ac oedolion craidd yn parhau ac rydyn ni'n dibynnu ar weithwyr proffesiynol a'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw am blant, teuluoedd ac oedolion sydd mewn perygl. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o adnoddau, gwybodaeth a chyngor ar wefan y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol: bwrdddiogelugogleddcymru.cymru.

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint a Sorted Sir y Fflint

Oherwydd y sefyllfa barhaus, mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Swyddfa Sorted Sir y Fflint ar gau ar hyn o bryd. 

Fodd bynnag, mae swyddogion y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Sorted yn parhau i weithio o leoliadau eraill. Os oes gennych unrhyw apwyntiadau neu gyfarfodydd wedi’u trefnu, bydd aelod o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid neu Sorted Sir y Fflint yn cysylltu â chi’n uniongyrchol i drafod sut caiff hyn ei wneud. Dylech gymryd yn ganiataol y bydd yn cael ei gynnal fel a drefnwyd nes i chi glywed gan aelod o’r Tîm.

Er bod y swyddfa’n dal i fod ar gau, byddwn yn parhau ein gwaith a bydd Swyddog ar Ddyletswydd yn monitro ein peiriant ateb yn rheolaidd trwy ein horiau gweithio arferol rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 9am a 4.30pm ar ddydd Gwener (ar wahân i Wyliau’r Banc). Os oes angen i chi siarad â rhywun, ffoniwch 01352 701125 a gadewch eich enw a manylion cyswllt a neges fer a bydd rhywun yn cysylltu â chi. 

Fodd bynnag, os yw eich mater yn un brys neu os yw’n ymwneud â phryder o ran diogelu neu amddiffyn plant, gallwch gysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Sir y Fflint ar 01352 701000 rhwng oriau gwaith arferol. Gallwch gysylltu â’r Tîm Dyletswydd Argyfwng ar 0845 053 3116 hefyd y tu allan i oriau swyddfa.

Os yw eich pryder yn ymwneud â mater heddlu, cysylltwch â 101 ar gyfer ymholiadau nad ydynt yn rhai brys neu os yw’r mater yn un brys, cysylltwch â 999. 

Gall gweithwyr proffesiynol ddal i gyflwyno atgyfeiriadau i’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Sorted Sir y Fflint trwy’r cyfeiriad e-bost arferol. 

Sir y Fflint yn Cysylltu

Bydd pob Canolfan Sir y Fflint yn Cysylltu ar gau o ddiwedd dydd Gwener 20 Mawrth nes clywir yn wahanol

Adeiladau Cyhoeddus a Swyddfeydd y Cyngor

Ni fydd mynediad i adeiladau cyhoeddus a swyddfeydd y cyngor ar wahân i weithwyr ac ymwelwyr awdurdodedig nes clywir yn wahanol.

Help i gael gafael ar wasanaethau lleol

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu map ar-lein i gynorthwyo trigolion i ddod o hyd i wasanaethau sydd ar gael yn eu hardal leol.

Mae gan y map chwe chategori gwasanaeth sef:

  • fferyllfeydd;
  • banciau bwyd;
  • dosbarthu llaeth;
  • bwyd (dosbarthu, casglu bwyd a bwyd tecawê);
  • cefnogaeth (cefnogaeth iechyd meddwl, cyfeillgarwch dros y ffôn ac ati) a
  • siopa (casglu siopa, presgripsiynau ac ati).

I weld y map, cliciwch yma. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio Google Chrome.

Gallwch gael gafael ar ganllaw defnyddiwr (Saesneg yn unig ar hyn or bryd) ar-lein yma.

Gwasanaethau Strydwedd 

Gaiff holl ffioedd parcio mewn meysydd parcio Talu ac Arddangos ar draws y Sir eu hatal o 25 Mawrth. Mae’r penderfyniad hwn wedi’i wneud er mwyn lleihau cyswllt personol a’r risg o drosglwyddo COVID-19/coronafeirws ar wynebau peiriannau talu ac arddangos, ac i gynorthwyo gweithwyr allweddol a hwyluso siopa hanfodol yn ystod y cyfnod heriol hwn. I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/COVID-19-%e2%80%93-Important-Changes-to-Highways-Transport-Services.aspx

Mae Maes Parcio Gamfa Wen yn Nhalacre wedi cau bellach. Mae’r maes parcio hwn yn darparu capasiti parcio ychwanegol i ddarparu ar gyfer twristiaid ac ymwelwyr tymhorol ac nid oes ei angen hyd y gellir rhagweld. Mae’r tirfeddiannwr wedi dweud wrth y Cyngor y bydd maes parcio’r traeth ar gau hefyd. Glanhau’r Traeth. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd gwaith clirio’r traeth yn cael ei wneud, a chaiff adnoddau eu hadleoli i gynorthwyo â darparu gwasanaethau blaenoriaeth ar draws y Sir. 

Caiff casgliadau gwastraff gardd eu hatal o ddydd Llun, 23 Mawrth nes clywir yn wahanol.   I gael rhagor o fanylion, ewch i: https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Bins-Recycling-and-Waste/COVID-19-Important-Changes-to-Waste-Services.aspx

Casgliadau Gwastraff Gardd

Caiff gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ei atal o ddydd Llun, 23 Mawrth nes clywir yn wahanol.  I gael rhagor o fanylion, ewch i: https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Bins-Recycling-and-Waste/COVID-19-Important-Changes-to-Waste-Services.aspx

 

However, Garden Waste Collections will resume from Monday 8 June. More details here.

 

 

Mae’r holl doiledau cyhoeddus a gaiff eu rheoli gan Gyngor Sir y Fflint wedi cau.

The warmer spring weather, more daylight hours and a change in government advice means that limited resources can now be made available from Thursday, 16 April for some grass cutting and grounds maintenance operations to resume. For futher detail go to:https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/COVID-19-%e2%80%93-Important-Changes-to-Highways-Transport-Services.aspx

Caiff gweithrediadau Glanhau Strydoedd eu lleihau yn yr ardaloedd gwledig o ddydd Llun, 23 Mawrth 2020. . 

Gwasanaethau Tai

Mae’r tîm Atgyweirio Tai yn gweithio fel arfer, fodd bynnag mae pob ymweliad nad yw’n un brys wedi’i atal nes clywir yn wahanol a dim ond gwaith atgyweirio brys fydd y tîm yn ei wneud.   Street Cleansing operations will be reduced in the rural areas from Monday, 23 March 2020 

Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint 

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar 23 Mawrth, 2020, fesurau newydd caeth ar gyfer teithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus, gan gynnwys cyfyngiadau ar ddathlu priodasau a phartneriaethau sifil. Felly mae’r Gwasanaeth Cofrestru wedi atal pob gwasanaeth ar wahân i gofrestru marwolaethau ac achosion o farw-enedigaethau nes clywir yn wahanol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Registration-Service/Covid-19-Flintshire-Registration-Service.aspx

Gwasanaeth Ieuenctid

Bydd pob Clwb Ieuenctid a gaiff eu rhedeg gan Gyngor Sir y Fflint yn cau nes clywir yn wahanol.


Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi  

Mae’r gwasanaeth galw heibio ar gyfer cyngor cynllunio wedi’i dynnu’n ôl nes clywir yn wahanol.  

Mae pob Clwb Swyddi wedi cau nes clywir yn wahanol

Theatr Clwyd 

Mae Theatr Clwyd wedi cau ar gyfer pob digwyddiad, perfformiad, dangosiad ffilm a phrosiectau allgymorth.
I gael rhagor o fanylion, ewch i: https://www.theatrclwyd.com/cy/visit/covid-19-update 

Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd

Mae Aura Cymru wedi penderfynu cau ei ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd nes clywir yn wahanol er budd diogelwch staff a chwsmeriaid. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.aura.cymru  

Gwasanaethau Pobl Hŷn: 

Canolfan Ddydd Croes Atti, y Fflint: ar gau nes clywir yn wahanol 

Siediau Dynion, Canolfan Ddydd, Saltney: ar gau nes clywir yn wahanol 

Mae gwasanaethau gofal a seibiant tymor byr ar gyfer Pobl Hŷn wedi’u hatal nes clywir yn wahanol. 
Gwasanaethau Anabledd Dysgu. Mae caffis Rowley’s Pantry, Freshfields a Crefftau Cariad ar gau nes clywir yn wahanol.  

Mae Canolfan Ddydd Hwb Cyfle yn dal i fod ar agor gyda chyfyngiadau i ymweliadau allanol a defnyddio cyfleusterau synhwyraidd. 

Mae Gwasanaethau Gofal a Seibiant Tymor Byr ar gyfer Anableddau Dysgu wedi’u lleihau.  

Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Lles:

Mae’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Lles canlynol ar gau nes clywir yn wahanol:

Grwpiau Cymunedol, Sesiynau Galw Heibio, Cysylltiadau Cymdeithasol, Growing Places, Gweithgareddau Lles, Like-Minded Brochure, Double-Click 

Mae’r Caffis Cof a restrir isod ar gau nes clywir yn wahanol:

Mix & Mingle,
 yr Wyddgrug, Horse & Jockey, Bwcle  Neuadd Eglwys Bistre, Bwcle 
Monday Mix,
Y Fflint, Clocktower, Mostyn 
Sealand a Queensferry 
Saltney 
Cei Connah 
Treffynnon 
Llaneurgain  
Pen-y-ffordd (Brychdyn) 
Caffi Cynhwysol Dementia – Bore Goffi Mancot 
Caffi Cynhwysol Dementia - Coed-Llai 
Caffi Cynhwysol Dementia - Yr Hôb 

Gwasanaethau Plant 

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi’u tynnu’n ôl nes clywir yn wahanol: Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwaith Grŵp Dechrau'n Deg – Rhaglen Rianta Allgymorth, Grwpiau Gofal Maeth, Grwpiau Pobl Ifanc 

Marchnadoedd 

Mae’r Sêl Cist Car yn yr Wyddgrug wedi’i ganslo nes clywir yn wahanol.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19):

Y wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19):Mae’r wybodaeth ddiweddaar wefan Iechraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Coronafeirws (Covid-19), beth sydd angen i chi ei wneud: https://www.gov.uk/coronavirus

GovDelivery Gwasanaeth Bwletin E-Bost - ewch i sdewisiadau tanysgrifwyr

GovDeliveryYn y sefyllfa heriol hon sy’n datblygu’n gyflym, rydym yn eich annog i danysgrifio i’n gwasanaeth bwletin e-bost, GovDelivery – ac annog eraill i gofrestru hefyd – yn enwedig ar gyfer “Newyddion Eich Cyngor” a “Diweddariadau Twitter”.  Bydd hyn yn eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf – ewch i dewisiadau tanysgrifwyr

Gellir dod o hyd i newyddion a gwybodaeth hefyd yn ein hadran Archif Newyddion ar y wefan:  https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Apps/News-Archive.aspx