Diogelu


Mae cyfres o ddigwyddiadau'n cael eu trefnu ledled Gogledd Cymru i gefnogi oedolion a phlant sy'n agored i niwed.

 

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn cymryd rhan mewn wythnos ddiogelu Cymru gyfan (11eg-15fed Tachwedd) ac mae'n defnyddio'r cyfle i hyrwyddo'r gwaith sy'n cael ei wneud i ddiogelu plant ac oedolion ar draws y rhanbarth.

 

Mae'r Bwrdd, Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ac awdurdodau lleol yn cynnal y gyfres o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ar amrywiaeth eang o faterion diogelu. Maent yn amrywio o ddysgu gwersi o adolygiadau amddiffyn oedolion a phlant i oruchwyliaeth gyda bydwragedd; gweithdy hunan-esgeuluso; ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân a digwyddiadau ar gam-fanteisio.

Yn ystod yr wythnos, bydd y Bwrdd Diogelu yn trefnu ei gynhadledd flynyddol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno (dydd Mawrth, 12 Tachwedd), yn ogystal â chynnal lansiad rhanbarthol o weithdrefnau diogelu Cymru gyfan, sy'n digwydd yn y Rhyl ar Ddydd Iau, Tachwedd 14eg.

 

Dywedodd Jenny Williams, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol: "Mae hwn yn gyfle hanfodol i sefydliadau arddangos y gwaith y maent yn ei wneud i ddiogelu a diogelu plant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd/gofalwyr ledled Gogledd Cymru.  Mae'r wythnos ddiogelu genedlaethol yn rhoi sylw cenedlaethol i faterion sy'n effeithio ar bob cymuned ac yn rhoi cyfle i ni yng Ngogledd Cymru rannu gwybodaeth am sut rydym yn cydweithio i ddiogelu'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ".

 

Dywedodd Neil Ayling, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol: "Rydym yn falch iawn o gael cynnal y gynhadledd flynyddol a lansiad rhanbarthol y gweithdrefnau Cymru gyfan fel rhan o'r wythnos arbennig.  Mae'n gyfle i ddod â'r rhai sy'n gweithio yn y proffesiynau gofal a diogelu at ei gilydd i ddysgu'r arferion gorau, i rannu gwybodaeth am y gweithdrefnau newydd ac i gael gwybod sut y byddant yn cael eu rhoi ar waith yn ein gwaith o ddydd i ddydd yn ein sefydliadau.

 

"Mae diogelu yn fater i bawb ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth roi gwybod am unrhyw bryderon sydd gennym am iechyd a lles unigolion drwy gydol y flwyddyn, nid yn ystod yr wythnos ddiogelu yn unig". 

Mae manylion am ddigwyddiadau wedi'u cynnwys ar wefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru: www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru a gofynnir hefyd i bobl gadw llygad ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y gwasanaethau brys, iechyd a'u cyngor lleol am fanylion o unrhyw ddigwyddiadau yn lleol. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mae diogelu oedolion, pobl ifanc a phlant yn flaenoriaeth i’r Cyngor; mae’r Cyngor yn cymryd ei gyfrifoldebau i gadw pobl yn ddiogel o ddifrif.  Mae diogelu yn cynnwys popeth y gall Cyngor ei wneud i gadw pobl yn saff, gan gynnwys lleihau’r risg o niwed a damweiniau, gweithredu i ymdrin â phryderon am ddiogelwch a sicrhau fod pobl yn tyfu i fyny ac yn byw mewn amgylchiadau diogel.  Mae angen i bawb wybod beth yw cam-drin, sut i’w adnabod, a bod gennym ni oll gyfrifoldeb ar y cyd i ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl. 

Adnabod
Mae cam-drin yn ymddangos mewn nifer o ffyrdd a gall fod mwy nag un math o gam-drin yn digwydd ar yr un amser.  Mae’r canlynol yn rai enghreifftiau o gam-drin: 

Camfanteisio troseddol 

Wedi eu rheoli a’u cam-drin yn aml, gorfodir dioddefwyr i gyflawni troseddau megis tyfu canabis neu fod yn lleidr poced yn erbyn eu hewyllys.   

Caethwasanaeth domestig

Gorfodir dioddefwyr i wneud gwaith tŷ a gwaith beichus mewn cartrefi preifat am ychydig iawn o dâl neu ddim o gwbl, symudiad dan gyfyngiadau, amser rhydd prin iawn neu ddim o gwbl ac ychydig iawn o breifatrwydd, gan gysgu yn eu man gwaith yn aml iawn.  Gan ei fod yn digwydd mewn cartrefi preifat, mae’n ffurf gudd iawn o gam-fanteisio.   

Cam-drin ariannol

Dwyn arian neu eiddo, o dan bwysau i roi arian i bobl neu newid ewyllys, camddefnyddio budd-daliadau, dim mynediad at arian. 

Llafur gorfodol

Dioddefwyr yn cael eu gorfodi i weithio yn erbyn eu hewyllys, gweithio oriau hir iawn yn aml am ychydig iawn neu ddim cyflog mewn amodau ofnadwy gan ddioddef bygythiadau geiriol neu gorfforol o drais yn eu herbyn neu eu teuluoedd. 

Esgeulustod

Anwybyddu anghenion gofal meddygol neu gorfforol, atal bwyd neu ddiod, dim mynediad i wasanaethau iechyd neu gymdeithasol addas, gorfod gwisgo dillad gwlyb neu fudr.  

Camdriniaeth gorfforol

Cael eich taro neu slapio, derbyn y feddyginiaeth anghywir ar bwrpas, cael eich cloi i mewn neu orfodi i fwyta.  

Cam-drin seicolegol

Cael eich bygwth, dim yn cael unrhyw ddewisiadau, cael eich bwlian neu arwahanu o bawb arall.   

Radicaleiddio

Mae’n ymwneud ag ecsbloetio bobl sy’n agored i gael eu tynnu i mewn i eithafiaeth dreisiol gan radicalwyr sy’n aml iawn yn defnyddio sail resymegol berswadiol iawn ac unigolion carismatig iawn i ddenu pobl at eu hachos.  Y nod yw denu pobl at eu rhesymeg, ysbrydoli rhai newydd a rhoi eu barn eithafol a pherswadio unigolion bregus am gyfreithlondeb eu hachos.   

Cam-drin rhywiol

Cael eich cyffwrdd neu gusanu pan nad ydych yn dymuno, cael eich gorfodi i gyffwrdd neu gusanu rhywun arall, cael eich treisio, gorfod gwrando ar sylwadau rhywiol neu gael eich gorfodi i edrych ar weithred neu ddeunyddiau rhywiol, cael eich gorfodi i berfformio gweithred rywiol heb gytuno neu ymosodol yn erbyn eu hewyllys, fel puteindra, gwaith tywys a phornograffi. 

Masnachu pobl

Yn cael eu symud naill ai’n rhyngwladol neu gartref fel y gall dioddefwyr gael eu hecsbloetio.

Rhoi gwybod am gam-drin 
Gallwch fod yn amau cam-drin oherwydd:

  • Fod gennych bryderon cyffredinol am les rhywun
  • Eich bod yn gweld neu glywed am rywbeth allai fod yn gam-drin
  • Fod rhywun yn dweud wrthych fod rhywbeth wedi digwydd neu yn digwydd iddynt hwy, a allai fod yn gamdriniaeth.

Os ydych mewn amheuaeth, fe ddylech roi gwybod i rywun. 

Ffoniwch yr heddlu'n uniongyrchol mewn argyfwng neu os yw trosedd wedi ei gyflawni.

Gwasanaethau Cymdeithasol - Plant

  • Yn ystod oriau swyddfa cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01352 701000Y
  • Y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch y Gweithiwr Cymdeithasol ar Ddyletswydd os gwelwch yn dda ar: 0845 0533116

Gwasanaethau Cymdeithasol - Oedolion

  • Yn ystod oriau swyddfa cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01352 803444
  • Y tu allan i oriau swyddfa ffoniwch 0345 053 3116.