Alert Section

Cyflwyniad


Afodd sylwadau ac ymatebion i’r ymarfer ymgynghori CDLl i’w harchwilio gan y cyhoedd eu hardystio gan y Cabinet yn 22/09/20 a'r Cyngor Llawn ar 29/09/20, a chafodd cyflwyniad o’r Cynllun i’w Archwilio ei gymeradwyo.

Cyflwynodd y Cyngor y CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd ar ddydd Gwener 30 Hydref i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio.

Mae’r dogfennau cyflwyno wedi eu rhestru isod ac mae gan bob dogfen gyfeirnod unigryw a dolen gwe.

Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn trefnu Archwiliad o’r Cynllun i’w gynnal ar ddechrau 2021 gan Arolygiaeth Gynllunio annibynnol. Bydd hyn yn cael ei drefnu gan Swyddog Rhaglen, dan gyfarwyddyd Arolygwr (Arolygwyr) penodedig.

Bydd manylion ychwanegol am yr Archwiliad yn cael ei gyhoeddi pan fydd ar gael.

Dogfennau Cyflwyno:

Dogfennau Cyfnod AllweddolDogfennau Proses Allweddol 

Blaendal

LDP-KSD-DEP1 Cynllun Adnau Medi 2019 – datganiad ysgrifenedig

Rhybudd Cyflwyno

Hysbysiad Cyflwyno

Adroddiad Ymgynghori

LDP-KPD-CR1 Adroddiad Ymgynghori Hydref 2020

LDP-KSD-DEP2.1 Map Cynigion 01 Blaen: Map Cynigion 1 (gogledd y sir) LDP-KPD-CR1a Consultation Report Appendices 21a to 24
LDP-KSD-DEP2.2 Map Cynigion 01 Cefn:  Map Treffynnon Y Fflint Mynegai  LDP-KPD-CR1b Consultation Report Appendices 25a to 29d
LDP-KSD-DEP2.3 Map Cynigion 02 Blaen: Map Cynigion 2 (canol y sir) LDP-KPD-CR1c Consultation Report Appendices 30 to 33
LDP-KSD-DEP2.4 Map Cynigion 02 Cefn: Map Cei Connah, Shotton, Queensferry Mynegai

Deposit LDP Sylwadau ac Ymatebion 

LDP-KPD-RR1 Sylwadau ac Ymatebion

LDP-KSD-DEP2.5 Map Cynigion 03 Blaen: Map Cynigion 3 (de’r sir) LDP-KPD-RR2 Deposit LDP Representations and representation documents 
LDP-KSD-DEP2.6 Map Cynigion 03 Cefn: Map Bwcle, Yr Wyddgrug, Saltney Mynegai

Mân Newidiadau

LDP-KPD-MC1 Mân Newidiadau

LDP-KSD-DEP3 Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol
Medi 2019

Cytundeb Cyflenwi

LDP-KPD-DA1 Delivery Agreement Jul 2020

LDP-KSD-DEP4 Rhybudd Adnau Ymgynghoriad

Integrated Impact Assessment (Sustainability Appraisal and Strategic Environmental Assessment)

LDP-KPD-IIA SA scoping Report Mar 2015

Y Strategaeth a Ffefrir 

LDP-KSD-PS1 Strategeath a Ffafrir

LDP-KPD-IIA2 SA Strategic Options Oct 2016
LDP-KSD-PS2 Asesiad Cadernid y Strategaeth a Ffefrir LDP-KPD-IIA3 IIA Preferred Strategy Oct 2017
LDP-KSD-PS3 Papur Cefndir - Ystyriaeth Opsiynau Strategol Ymgynghori ac Asesu Opsiynau LDP-KPD-IIA3.1 IIA Pref Strat Non Tech Sum 2017

LDP-KSD-PS4 Papur Cefndir - Ystyriaeth o Safleoedd Ymgeisiol yn erbyn y Strategaeth a Ffafrir

LDP-KPD-IIA4 Deposit IIA Sept 2019

Opsiynau Strategol

LDP-KSD-SO1 Prif ddogfen Ymgynghori Dewisiadau Strategol

LDP-KPD-IIA4.1 Deposit IIA Appendix A-D

Dogfen Negeseuon Allweddol

LDP- KSD-KM1 Y Negeseuon Allweddol

LDP-KPD-IIA4.2 Deposit IIA Appendix E

LDP-KSD-KM2 Settlement Audit Reports

Habitats Regulations Assessment

LDP-KPD-HRA1 PS HRA Screen Rep 2017

  LDP-KPD-HRA2 Dep HRA Screen Rep Oct 2020
 

LDP-KPD-HRA2.1Dep HRA Map1 Sept 2019

 

Safleoedd Posibl

LDP-KPD-CS1 Cofrestr o Safleoedd Posibl

  LDP-KPD-CS1.1 Safle Ymg Nodyn Cyfarwyddyd
  LDP-KPD-CS1.2 Safle Ymg - Methodoleg Asesu
  LDP-KPD-CS1.3 Summary-of-reps-and-responses-CS-assessment
  LDP-KPD-CS2 Galwad Pellach Safle Ymg Mwynau a Sipsiwn
 

Cofrestr Safleoedd Amgen

LDP-KPD-AS1 Safleoedd Amgen

 

Key Stakeholder Forum

LDP-KPD-KSF1 KSF Cylch Gorchwyl

 

LDP-KPD-KSF2 KSF Cyfarfod 27.02.15

 

LDP-KPD-KSF3 KSF Cyfarfod Strat Opt 12.06.16

 

 

Cofnodion Cyfarfodydd

LDP-KPD-PSG1 PSG Cofnodion

 

Minutes - Cofnodion Cabinet - 22.09.20

 

Constraints Map

Constraints Map

Dogfennau Sylfaen Dystiolaeth:

Papurau Pwnc

LDP-EBD-TP1 Gwarchod Natur a Bioamrywiaeth – Crynodeb Papur Testun Rhif 1

Papurau Cefndir

LDP-EBD-BP1 Rhwystrau Glas 2020

Tai / Poblogaeth

LDP-EBD-HP1 Adroddiad Cyd-destunol Asesu'r Farchnad Dai Leol - Awst 2015

LDP-EBD-TP2 Papur Testun 2 - Llifogydd a Diogelu'r Amgylchedd

LDP-EBD-BP2 Papur Cefndir LDP02 - Seilwaith Gwyrdd

LDP-EBD-HP2 Adroddiad Terfynol Asesu'r Farchnad Dai Leol - Awst 2015
LDP-EBD-TP3 Papur Testun 3 - Yr Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol

LDP-EBD-BP3 Cynllun Seilwaith

LDP-EBD-HP3 Diweddariad Asesu'r Farchnad Dai Leol - Ionawr 2019
LDP-EBD-TP4 Papur Testun 4 - Mannau Agored

LDP-EBD-BP4 Papur Cefndir LDP04 - Mwynau

LDP-EBD-HP3.1 Adendwm Adroddiad Terfynol Diweddariad Asesu'r Farchnad Dai Leol - 2020

LDP-EBD-TP5 Papur Testun 5 - Gwastraff

LDP-EBD-BP5 Papur Cefndir LDP05 - Gwastraff

LDP-EBD-HP3.2 Crynodeb o Newidiadau Asesu'r Farchnad Dai Leol wedi gorffen
LDP-EBD-TP6 Papur Testun 6 - Mwynau

LDP-EBD-BP6 - Papur Cefndirol LDP06 - Sipsiwn a Thiethwyr

LDP-EBD-HP4 Papur Technegol Rhagamcaniadau Aelwydydd (Strategaeth a Ffafrir)
LDP-EBD-TP7 Papur Testun 7 - y Strategaeth Ofodol

LDP-EBD-BP6.1 Addendum - Update Hydref 2020

LDP-EBD-HP5 Opsiynau Twf ar gyfer CDLl Sir y Fflint
LDP-EBD-TP8 Pupur Testun 8 - Economi a Chyflogaeth

LDP-EBD-BP7 Papur Cefndirol LDP07 - Tai Fforddiadwy

LDP-EBD-HP6 Astudiaeth Hyfywedd Medi 2019
LDP-EBD-TP9 Papur Testun 9 - Lechyd, Lles a Chydlyniant Cymunedol LDP-EBD-BP7.1 Papur Cefndir LDP07 - Tai Fforddiadwy, Crynodeb o'r Newidiadau LDP-EBD-HP6.1 Astudiaeth Hyfywedd (Study Concerning the Economic Viability of Providing Affordable Housing Across Flintshire) – June 20
LDP-EBD-TP10 Papur Testun 10 - Poblogaeth, Twf Aelwydydd a Thai LDP-EBD-BP8 Papur Cefndirol LDP08 - Safleodd Ymgeisiol a Amgen LDP-EBD-HP6.2 Astudiaeth Hyfywedd (Study Concerning the Economic Viability of Providing Affordable Housing Across Flintshire) Summary o
LDP-EBD-TP11 Papur Testun 11 - Manwerthu a Chanol Trefi LDP-EBD-BP9 Papur Cefndirol LDP09 - Tir Amaethyddol LDP-EBD-HP7 Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr – 2016
LDP-EBD-TP12 Papur Testun 12 - Seilwaith

LDP-EBD-BP10 Papur Cefndirol LDP10 - Cyflenwad Tir a Gyfer Tai

FCC002 - Cyflenwad Tir Tai

LDP-EBD-HP8 Astudiaeth Cynhwysedd Trefol Sir y Fflint – Mehefin 2019
LDP-EBD-TP13 Papur Testun 13 - Tirwedd LDP-EBD-BP11 Papur Cefndirol LDP11 - Hunanasesiad Cadernid LDP-EBD-HP8.1 Astudiaeth Cynhwysedd Trefol Sir y Fflint – Atodiad B Map of Higher Order Settlements
LDP-EBD-TP14 Papur Testun 14 - Materion Gwledig LDP-EBD-BP12 Papur Cefndirol LDP12 - Y Gymraeg LDP-EBD-HP8.2 Astudiaeth Cynhwysedd Trefol Sir y Fflint – Atodiad D Discounted and Commitments
LDP-EBD-TP15 Papur Testun 15 - Ynni LDP-EBD-BP13 Papur Cefndirol LDP13 - Ynni Adewyddadwy LDP-EBD-HP8.3 Astudiaeth Cynhwysedd Trefol Sir y Fflint – Atodiad E Rhestr o Safleoed
LDP-EBD-TP16 Papur Testun 16 - Trafnidiaeth

Cludiant

LDP-EBD-TR1 PC10.1 Northop to Shotwick WG letter

 

LDP-EBD-HP8.4 Astudiaeth Cynhwysedd Trefol Sir y Fflint – Atodiad E Field Work Sites Maps
LDP-EBD-TP17 Papur Testun 17 - Yr Iaith Gymraeg LDP-EBD-TR1.1 PC10.1 Northop to Shotwick WG Map LDP-EBD-HP9 Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2016
LDP-EBD-TP18 Papur Testun 18 - Twristiaeth LDP-EBD-TR2 A494 River Dee to Ewloe WG Map LDP-EBD-HP10 Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2017
LDP-EBD-TP19 Papurau Pwnc – Crynodeb o Sylwadau ac Ymatebion LDP-EBD-TR3 Cynllun Glannau Dyfrdwy LDP-EBD-HP11 Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2018

Cyflogaeth

LDP-EBD-EM1 Employment Land Review Final Report – October 2015

LDP-EBD-TR4 Strat Highways Imp Schemes LDP-EBD-HP12 Astudiaeth Monitro Tir ar gyfer Tai 2019
LDP-EBD-EM1.1 Employment Land Review 2015 – Appendix 1 List of Consultees

Manwerthu

LDP-EBD-RET1 Flintshire Retail Study – Final Report – April 2019

LDP-EBD-HP13 Gwthateb i Nodyn Technegol Lichfields
LDP-EBD-EM1.2 ELR2015 – Appendix 3 Flintshire Vacant Property Schedule

Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

LDP-EBD-RE1 Renewable Energy Assessment Final Report 2019

Northern Gateway

LDP-EBD-STR3A.1Northern Gateway Pochin

LDP-EBD-EM1.3 ELR2015 – Appendix 5 Flintshire Site Proformas LDP-EBD-RE2 Renewable and Low Carbon Energy Assessment Maps 2019 LDP-EBD-STR3A.2Northern Gateway Praxis
LDP-EBD-EM1.4 ELR2015 – Appendix 6 Sites Scoring System

Mwynau

LDP-EBD-MN1 Regional Technical Statement 2

Warren Hall

LDP-EBD-STR3B.1 Warren Hall Masterplan

LDP-EBD-EM1.5 ELR2015 – Appendix 8 Flintshire Site Scoring Assessment

Other Contextual Documents

LDP-EBD-OCD1 UDP Inspectors Report

LDP-EBD-STR3B.2 market assessment
LDP-EBD-EM1.6 ELR2015 – Appendix 9 Employment Area Proformas

LDP-EBD-OCD2 Flintshire UDP

LDP-EBD-OCD2.1 Flintshire UDP Proposals Map

LDP-EBD-STR3B.3 Warren Hall ALC
LDP-EBD-EM1.7 ELR 2015 – Appendix 12 Flintshire Business Survey LDP-EBD-OCD3 Mold Town Plan 2017 LDP-EBD-STR3B.4.A Warren Hall Desktop
LDP-EBD-EM1.8 ELR2015 – Appendix 13 Developer Marketing Standards LDP-EBD-OCD4 Mold Opportunity Sites Assessment LDP-EBD-STR3B.4.B Target Notes
LDP-EBD-EM1.9 ELR2105 – Appendix 14 Employment Sites Summary and Recommendations

Safleoedd Tai

HN1.3 – Highmere Drive, Cei Connah

LDP-EBD-HN1.3.1 Agricultural Land Classification Report Feb 2019

LDP-EBD-STR3B.4.C NVC and hedgerow assessment
LDP-EBD-EM2 Flintshire Further Employment Growth Scenarios Assessment – Oct 2015 LDP-EBD-HN1.3.2 Highmere Drive Transport Assessment Apr 2019 LDP-EBD-STR3B.4.D Arboricultural Survey
LDP-EBD-EM3 Employment and Housing Advice – April 2019 LDP-EBD-HN1.3.3 Highways Technical Note 01 – Response to FCC Comments 26.06.19 LDP-EBD-STR3B.4.E Warren Hall Bat Survey Report
LDP-EBD-EM4 A Growth Deal for North Wales  

HN1.6 – Land between Denbigh Rd and Gwernaffield Rd, Yr Wyddgrug

LDP-EBD-HN1.6.1 Denbigh Rd Mold

LDP-EBD-STR3B.4.F Warren Hall Amphibian Survey
LDP-EBD-EM5 Mersey Dee 'Our Unique City Region' Unlocking our True Potential LDP-EBD-HN1.6.2 Denbigh Rd Mold LDP-EBD-STR3B.4.G Warren Hall Breeding Bird Survey
 

Amgylchedd / Naturiol Adeiledig

LDP-EBD-EN1 Strategic Flood Consequences Assessment Final Report 2018

HN1.7 – Holywell Rd / Green Lane, Ewloe

LDP-EBD-HN1.7.1 Landscape Vis Assess

LDP-EBD-STR3B.4.H Water Vole and Otter Survey
 

LDP-EBD-EN1.1 Strategic Flood Consequences Assessment – Appendix A: Interactive Mapping (Please Note - Downloadable ZIP file 1MB)

LDP-EBD-HN1.7.2 Views LDP-EBD-STR3B.4.I Warren Hall Badger survey
 

LDP-EBD-EN1.2 Strategic Flood Consequences Assessment – Appendix B: Development Site Assessment (Please Note - Downloadable Excel file 75KB) 

LDP-EBD-HN1.7.3 Prelim Geo LDP-EBD-STR3B.4.J Warren Hall Reptile Report
 

LDP-EBD-EN1.3 Strategic Flood Consequences Assessment – Appendix C: Development Site Assessment Beach Locations (Please Note - Downloadable Excel file 70KB) 

LDP-EBD-HN1.7.4 Agri Land class LDP-EBD-STR3B.4.K Warren Hall Invertebrate Survey
LDP-EBD-EN1.4 Strategic Flood Consequences Assessment – Appendix D Flintshire Breaches Method Statement LDP-EBD-HN1.7.5 Transport LDP-EBD-STR3B.4.L Warren Hall Arb Constraints Drawing
LDP-EBD-EN2 Updated SFCA re PE1 Employment Allocations and PE2 Principal Employment Areas LDP-EBD-HN1.7.6 Welsh Water LDP-EBD-STR3B.4 Warren Hall ecological assessment (2)
 

LDP-EBD-HN1.7.7 Ecological Synopsis

EBD-HN1.7.8 Ecological Appraisal

LDP-EBD-STR3B.5.1 WARREN HALL_DTS Rpt_ GR V1 (Issue)
 

HN1.8 – Ash Lane, Hawarden

LDP-EBD-HN1.8.1 Agri report

LDP-EBD-STR3B.5.2 Appendix C Historical Records
  LDP-EBD-HN1.8.2 Agri Statement_Redacted LDP-EBD-STR3B.5.3 Appendix E - part 1
  LDP-EBD-HN1.8.3 Cofnod Search LDP-EBD-STR3B.5.4 Appendix E - part 2
  LDP-EBD-HN1.8.4 Prelim Eco Appraisal LDP-EBD-STR3B.6 Warren Hall Combined DBA FINAL
  LDP-EBD-HN1.8.5 Pond HSI report LDP-EBD-STR3B.7 Warren Hall NALO
  LDP-EBD-HN1.8.6 Transport Assessment LDP-EBD-STR3B.8.1Transport FS Part-1
  LDP-EBD-HN1.8.7 TA Appendices LDP-EBD-STR3B.8.2 Transport FS Part-2
  LDP-EBD-HN1.8.8Heritage Assessment LDP-EBD-STR3B.9.1 Warren Hall Broughton - PUA Rev 1
 

HN1.9 – Wrexham Rd, Abermorddu

LDP-EBD-HN1.9.1 Agricultural Land Classification Report

LDP-EBD-STR3B.9.2 Appendices
  LDP-EBD-HN1.9.2 Ecology Report LDP-EBD-STR3B.9.3 Dev Enq Mains Letter HD
  LDP-EBD-HN1.9.3 Further Ecology Assessment LDP-EBD-STR3B.9.4 DCWW letter
  LDP-EBD-HN1.9.4 Flood Consequence Assessment  
  LDP-EBD-HN1.9.5 Hydraulic Modelling Report  
  LDP-EBD-HN1.9.6 Surface Water Drainage strategy  
  LDP-EBD-HN1.9.7 Landscape and Visual Impact Assessment  
  LDP-EBD-HN1.9.8 Topographic Survey  
  LDP-EBD-HN1.9.9 Transport Assessment  
  LDP-EBD-HN1.9.10 Transport Technical Note  
  LDP-EBD-HN1.9.11 Tree Survey and AIA