Grantiau Datblygu Gofal Plant


Childcare Development Logo - cmyk

Mae Datblygu Gofal Plant Sir y Fflint (Cefnogaeth y Blynyddoedd Cynnar) yn eich croesawu chi i’n tudalen grantiau Datblygu Gofal Plant. Rydym ni yma i’ch helpu chi i gael mynediad at gyllid Llywodraeth Cymru o’r grant Plant a Chymunedau i:

•    Gefnogi rhieni drwy roi cymhorthdal ar gyfer eu costau gofal plant (Grant Gofal Plant a Chwarae)
•    Cefnogi plant gydag Anghenion Cymorth Ychwanegol i gael mynediad at y lleoliad gofal plant maent yn ei ffafrio (Grant Cymorth Ychwanegol a Ariennir a Grant Offer / Adnoddau)
•    Cefnogi darparwyr gofal plant i agor darpariaeth newydd, ehangu neu gynnal eu darpariaeth gofal plant (Grant Cynaliadwyedd).

WG logo 3

Cyn cwblhau unrhyw rai o’r ceisiadau grant uchod, gwiriwch gyda’r darparwr gofal plant yr ydych wedi ei ddewis eu bod wedi cofrestru eu lleoliad ar ein porthol er mwyn galluogi prosesu unrhyw grantiau a gymeradwywyd. Gweler y Ffurflen Cofrestru Darparwr Grant Datblygu Gofal Plant yma.


Grant Gofal Plant a Chwarae

Ystyrir ceisiadau ar gyfer y Grant Gofal Plant a Chwarae gan deuluoedd sydd ar incwm isel (pan fo incwm yr aelwyd, gan gynnwys budd-daliadau o dan £25,000), rhieni sy’n dymuno gweithio neu hyfforddi, sy'n dymuno mynediad i ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ac i gefnogi lles plant. Mae cyllid cyfyngedig ar gael felly efallai na fyddwn yn gallu ariannu pob cais. Mae’n rhaid i’r rhiant/gofalwr gyflwyno’r ceisiadau.

Os oes gennych fwy nag un plentyn, llenwch gais ar wahân ar gyfer pob plentyn.

Darganfyddwch fwy a sut i wneud cais yma

Grant Cymorth Ychwanegol a Ariennir a Grant Offer / Adnoddau

Diben y grantiau hyn yw i alluogi plant gydag Anghenion Cymorth Ychwanegol i gael mynediad at a chyfranogi’n llawn mewn gofal plant. Mae’n rhaid i’r ceisiadau gael eu cyflwyno gan y darparwr gofal plant.

Darganfyddwch fwy a sut i wneud cais yma

Grant Cynaliadwyedd

Mae’r grant Cynaliadwyedd hwn wedi ei sefydlu i gefnogi darparwyr gofal plant yn Sir y Fflint ac mae’n rhaid iddo gael ei gyflwyno gan y lleoliad gyda chymeradwyaeth gan yr Unigolyn Cofrestredig / Unigolyn Cyfrifol

Darganfyddwch fwy a sut i wneud cais yma