Hafan > Preswyl > A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r

T
 • Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol
  Disgrifiad
  Taflenni gwybodaeth am y gwasanaethau amrywiol y mae Gofal Cymdeithasol yn eu darparu
 • Tai
  Disgrifiad
  Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint
 • Tai Cyngor
  Disgrifiad
  Cael hyd i fanylion cyswllt defnyddiol ar gyfer y Gwasanaethau Tai
 • Tai Fforddiadwy
  Disgrifiad
  Mae Cyngor Sir y Fflint yn hybu cynllun prynu cartrefi rhad, sy'n galluogi'r rheini na allant fforddio prisiau'r farchnad agored i bryn eu tŷ eu hunain.
 • Tai Gofal Ychwanegol
  Disgrifiad
  Dysgu mwy am gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol Cyngor Sir y Fflint
 • Tai Gwag
  Disgrifiad
  Cael hyd i gyngor am y cynllun cartrefi gwag
 • Taith Hamdden Sir y Fflint
  Disgrifiad
  Archwiliwch Sir y Fflint drwy ddilyn y ddraig
 • Taliadau Uniongyrchol
  Disgrifiad
  Yn rhoi mwy o ddewis ac annibyniaeth ichi o ran y cymorth sydd ei angen arnoch
 • Talu Amdano
  Disgrifiad
  Talu am Wasanaeth y Cyngor ar-lein
 • Tân
  Disgrifiad
  Mewn achos o dân, deialwch 999 a gofynnwch am y frigâd dân
 • Teithiau Cerdded Pram - Plant Bach
  Disgrifiad
  Cerdded yn rheolaidd yn arwain at well lles corfforol, seicolegol a hefyd yn darparu cyfle i gwrdd â phobl newydd.
 • Teithio a Pharcio
  Disgrifiad
  Chynllunio teithiau, amserlenni bysiau, meysydd parcio, gwaith ffordd, cau ffyrdd a gwyriadau
 • Teithio Cymunedol Sir y Fflint
  Disgrifiad
  Cludiant Cymunedol yn Sir y Fflint
 • Teithio Llesol
  Disgrifiad
  Gweld gwybodaeth am Teithio Byw yn Sir y Fflint
 • Teledu Cylch Cyfyng (TCC)
  Disgrifiad
  Closed Circuit Televison
 • Teleofal
  Disgrifiad
  Darparu ystod o offer teleofal sy'n cynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol.
 • The Armed Forces Covenant
  Disgrifiad
  Those who serve in the Armed Forces, whether Regular or Reserve, those who have served in the past, and their families, should face no disadvantage compared to other citizens in the provision of public and commercial services.
 • Therapi Galwedigaethol
  Disgrifiad
  Therapi Galwedigaethol
 • Tîm datblygu busnes
  Disgrifiad
  Siop un stop ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth a chyngor i fusnesau. Sut y gallwn helpu eich busnes
 • Tipio-anghyfreithlon (dympio sbwriel)
  Disgrifiad
  Sut i roi gwybod am dipio anghyfreithlon, pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch a dyletswydd gofal deiliaid tai dros gael gwared ar eu gwastraff
 • Tir a Eiddo
  Disgrifiad
  Pridiannau Tir Lleol, CON29R ymholiadau, eiddo masnachol
 • Tir a Eiddo
  Disgrifiad
  Chwiliadau tir ac eiddo, llifogydd a draeniad, y gofrestr tiroedd comin a meysydd pentref
 • Tir Comin a Mannau Gwyrdd Pentrefi
  Disgrifiad
  Mae'r Cyngor yn cynnal manylion yr holl dir comin a mannau gwyrdd pentrefi ar gofrestrau, sy'n agored i archwiliad cyhoeddus
 • Tir halogedig - datblygu
  Disgrifiad
  Wybodaeth sydd ei hangen ar y Cyngor wrth ystyried ceisiadau am ganiatâd cynllunio a rhyddhau amodau cynllunio
 • Tir llygredig
  Disgrifiad
  Edrychwch ar y gofrestr tir halogedig, y strategaeth tir halogedig a mwy
 • Tocyn Bws
  Disgrifiad
  Ffurflen gais ar-lein - Tocyn Bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)
 • Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)
  Disgrifiad
  Gwnewch gais ar-lein am bas bws, cael pas newydd neu edrych ar delerau defnyddio
 • Toiledau cyhoeddus
  Disgrifiad
  Rhowch wybod am broblem neu gwnewch gais am allwedd RADAR
 • Trading Standards - Advice Index by Subject.
  Disgrifiad
  Trading Standards advice leaflets
 • Traethau, twyni a'r arfordir
  Disgrifiad
  Chwiliwch am gregin ar draeth Talacre, archwiliwch Gastell y Fflint neu ewch am dro neu ymlaciwch.
 • Trefnu archwiliad
  Disgrifiad
  Trefnu archwiliad o'ch gwaith i ganfod pa gamau y dylid eu harchwilio
 • Treth Cyngor
  Disgrifiad
  Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.
 • Treuliau Etholiad
  Disgrifiad
  Mae 'treuliau etholiad' yn golygu'r arian sydd ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ei angen i brynu eitemau a gwasanaethau yn ystod ymgyrch etholiad.
 • Troi'ch partneriaeth sifil yn briodas
  Disgrifiad
  Gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer trosi partneriaeth sifil i briodas.
 • Trosedd ar y trothwy
  Disgrifiad
  Cyngor ynghylch atal trosedd ar y trothwy, eich hawliau a sut i roi gwybod am ddigwyddiad
 • Trosglwyddo Asedau Cymunedol
  Disgrifiad
  Cael gwybod sut y gall Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn helpu i gyflwyno amrywiaeth o fanteision i'r ddau Gyngor a'r Gymuned leol.
 • Trosglwyddo Asedau Cymunedol
  Disgrifiad
  Mae'r canllaw hwn ar gyfer unigolion neu grwpiau sydd am brydlesu adeiladau neu dir gan y Cyngor Sir er budd y gymuned. Gelwir hyn yn Drosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT).
 • Trosolwg a Chraffu
  Disgrifiad
  Trosolwg a Chraffu
 • Trwydded - gwenwynau
  Disgrifiad
  Mae'n rhaid i fasnachwyr gofrestru eu hadeiladau gyda'r awdurdod lleol os ydynt yn bwriadu gwerthu gwenwynau penodol.
 • Trwydded amgylcheddol
  Disgrifiad
  Os ydych chi'n gweithredu cyfleuster wedi'i reoleiddio mae'n rhaid i chi gael trwydded amgylcheddol.
 • Trwydded eiddo – alcohol ac adloniant
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i ddarparu bwyd yn hwyr y nos, i ddarparu adloniant rheoledig ac i werthu alcohol
 • Trwydded i fynd â cherbyd i barc ailgylchu
  Disgrifiad
  Mae Cyngor yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael defnyddio.
 • Trwydded I Fynd  Cherbyd I Barc Ailgylchu
  Disgrifiad
  Trwydded I Fynd  Cherbyd I Barc Ailgylchu - gael gwybod sut i wneud cais
 • Trwydded Perfformiadau Plant
  Disgrifiad
  Ni fydd AALl Sir y Fflint yn rhoi trwydded oni bai ei fod yn fodlon y bydd anghenion y plentyn yn cael eu diwallu yn llawn.
 • Trwydded Petroliwm
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i storio a chyflenwi petrol yn uniongyrchol i danc petro injan tanio mewnol
 • Trwydded safle garafánau a gwersylla
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i weithredu safle garafánau a gwersylla.
 • Trwydded safle llety i anifeiliaid
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i gynnal busnes llety i gathod neu gŵn
 • Trwydded sefydliad marchogaeth
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i gynnal sefydliad marchogaeth yng Lloegr
 • Trwydded sw
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded gan yr awdurdod lleol arnoch chi i gynnal sŵ yng Nghymru
 • Trwydded tai amlbreswyliaeth
  Disgrifiad
  Os ydych chi'n rhentu eiddo fel tŷ amlbreswyliaeth efallai y bydd arnoch angen trwydded gan eich awdurdod lleol
 • Trwyddedau – cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat
  Disgrifiad
  Trwydded Gweithredwr Cerbydau Hur Preifat, Trwydded Gyrwyr Cerbydau Hur Preifat a Cherbydau Hacnai, Trwydded Cerbyd Hur Preifat-Cab Bychan, Trwydded Cerbyd Hacnai-Tacsi
 • Trwyddedau a hawlenni
  Disgrifiad
  Gwnewch gais ar-lein a chael at amrywiaeth o wybodaeth am drwyddedau, cofrestriadau a hawlenni
 • Trwyddedau A Hawlenni
  Disgrifiad
  Gwneud cais ar-lein a mynediad at ystod o wybodaeth ynghylch trwyddedau, cofrestriadau a hawlenni
 • Trwyddedu sinema a siop ryw
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i weithredu siop ryw neu fan lle y dangosir ffilmiau oedolion
 • Trwyddedu siopau anifeiliaid anwes
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i gynnal busnes sy'n gwerthu anifeiliaid anwes
 • Twydd eithafol
  Disgrifiad
  Gwybodaeth am yr hyn gallwch ei wneud yn ystod cyflyrau tywydd eithafol
 • Twydd Eithafol
  Disgrifiad
  Extreme Weather
 • Twyll – sut i osgoi cael eich twyllo a sut i roi gwybod am dwyll
  Disgrifiad
  Peidiwch â dioddef sgiâm – rhaid ichi ei deall hi! Sut i osgoi sgamiau a dwyn hunaniaeth
 • Tyllau A Phalmentydd A Ffyrdd Diffygiol
  Disgrifiad
  Ar-lein ffurflen adrodd - Tyllau A Phalmentydd A Ffyrdd Diffygiol
 • Tyllu'r croen
  Disgrifiad
  Yn cynnwys aciwbigo, lliwio'r croen yn rhannol-barhaol, tatwio, tyllu cosmetig ac electrolysis.
 • Tynhau - Ffatri Teimlo'n Dda
  Disgrifiad
  Tynhau - Ffatri Teimlo'n Dda
 • Tystysgrif diogelwch stand chwaraeon
  Disgrifiad
  Os ydych chi'n gweithredu maes chwaraeon, mae'n rhaid i chi gael tystysgrif diogelwch ar gyfer unrhyw stand sy'n dal mwy na 500 o wylwyr
 • Tystysgrif gweithredydd pont bwyso
  Disgrifiad
  Mae'n ofynnol cael tystysgrif cymhwysedd i weithredu pont bwyso gyhoeddus
 • Tystysgrif safle clwb
  Disgrifiad
  Mae angen tystysgrif arnoch chi i awdurdod cyflenwi alcohol a darparu adloniant rheoledig mewn clwb cymwys.
 • Tystysgrifau
  Disgrifiad
  Mae Sir y Fflint yn cadw cofrestrau o 1 Gorffennaf 1837 ymlaen ym Mhlas Llwynegrin, Yr Wyddgrug a gall gyflenwi copïau ardystiedig.
 • Tystysgrifau datblygiad cyfreithlon
  Disgrifiad
  Cadarnhau a ydy defnydd neu ddatblygiad presennol/arfaethedig yn gyfreithlon

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol