Hafan > Preswyl > A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r

T
 • Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol
  Disgrifiad
  Taflenni gwybodaeth am y gwasanaethau amrywiol y mae Gofal Cymdeithasol yn eu darparu
 • Tai
  Disgrifiad
  Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint
 • Tai Amlfeddiannaeth (HMO)
  Disgrifiad
  Dan Ddeddf Tai 2004 mae trwyddedu rhai mathau penodol o Dai Amlfeddiannaeth yn orfodol
 • Tai Cyngor
  Disgrifiad
  Cael hyd i fanylion cyswllt defnyddiol ar gyfer y Gwasanaethau Tai
 • Tai Fforddiadwy
  Disgrifiad
  Mae Cyngor Sir y Fflint yn hybu cynllun prynu cartrefi rhad, sy'n galluogi'r rheini na allant fforddio prisiau'r farchnad agored i bryn eu tŷ eu hunain.
 • Tai Gofal Ychwanegol
  Disgrifiad
  Dysgu mwy am gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol Cyngor Sir y Fflint
 • Tai Gwag
  Disgrifiad
  Cael hyd i gyngor am y cynllun cartrefi gwag
 • Taith Hamdden Sir y Fflint
  Disgrifiad
  Archwiliwch Sir y Fflint drwy ddilyn y ddraig
 • Taliadau Uniongyrchol
  Disgrifiad
  Yn rhoi mwy o ddewis ac annibyniaeth ichi o ran y cymorth sydd ei angen arnoch
 • Talu am gymorth gofal cymdeithasol
  Disgrifiad
  Talu am gymorth gofal cymdeithasol
 • Talu am Wasanaethau Gofal Dibreswyl
  Disgrifiad
  Fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu cyfraniad tuag at gost eich Gwasanaethau Gofal Dibreswyl.
 • Talu am Wasanaethau Gofal Preswyl
  Disgrifiad
  Fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu cyfraniad tuag at gost aros mewn cartref preswyl neu gartref nyrsio. Mae'r swm y bydd angen i chi ei dalu'n dibynnu a fyddwch chi'n aros dros dro, am gyfnod neu'n barhaol.
 • Talu Amdano
  Disgrifiad
  Talu am Wasanaeth y Cyngor ar-lein
 • Tân
  Disgrifiad
  Mewn achos o dân, deialwch 999 a gofynnwch am y frigâd dân
 • Teithiau Cerdded Pram - Plant Bach
  Disgrifiad
  Cerdded yn rheolaidd yn arwain at well lles corfforol, seicolegol a hefyd yn darparu cyfle i gwrdd â phobl newydd.
 • Teithio a Pharcio
  Disgrifiad
  Chynllunio teithiau, amserlenni bysiau, meysydd parcio, gwaith ffordd, cau ffyrdd a gwyriadau
 • Teithio Llesol
  Disgrifiad
  Gweld gwybodaeth am Teithio Byw yn Sir y Fflint
 • Teledu Cylch Cyfyng (TCC)
  Disgrifiad
  Teledu Cylch Cyfyng (TCC)
 • Teleofal
  Disgrifiad
  Darparu ystod o offer teleofal sy'n cynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol.
 • Therapi Galwedigaethol
  Disgrifiad
  Therapi Galwedigaethol
 • Tîm datblygu busnes
  Disgrifiad
  Siop un stop ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth a chyngor i fusnesau. Sut y gallwn helpu eich busnes
 • Tîm Diwygio Lles
  Disgrifiad
  Nod Cymorth Lles yw helpu cwsmeriaid sydd angen cymorth â rheoli arian a thalu biliau yn brydlon
 • Tipio-anghyfreithlon (dympio sbwriel)
  Disgrifiad
  Sut i roi gwybod am dipio anghyfreithlon, pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch a dyletswydd gofal deiliaid tai dros gael gwared ar eu gwastraff
 • Tir a Eiddo
  Disgrifiad
  Prisiannau Tir Lleol, CON29R ymholiadau, eiddo masnachol
 • Tir a Eiddo
  Disgrifiad
  Chwiliadau tir ac eiddo, llifogydd a draeniad, y gofrestr tiroedd comin a meysydd pentref
 • Tir Comin a Mannau Gwyrdd Pentrefi
  Disgrifiad
  Mae'r Cyngor yn cynnal manylion yr holl dir comin a mannau gwyrdd pentrefi ar gofrestrau, sy'n agored i archwiliad cyhoeddus
 • Tir halogedig - datblygu
  Disgrifiad
  Wybodaeth sydd ei hangen ar y Cyngor wrth ystyried ceisiadau am ganiatâd cynllunio a rhyddhau amodau cynllunio
 • Tir llygredig
  Disgrifiad
  Edrychwch ar y gofrestr tir halogedig, y strategaeth tir halogedig a mwy
 • Tocyn Bws
  Disgrifiad
  Ffurflen gais ar-lein - Tocyn Bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)
 • Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)
  Disgrifiad
  Gwnewch gais am bas bws, cael pas newydd neu edrych ar delerau defnyddio.
 • Toiledau cyhoeddus
  Disgrifiad
  Rhowch wybod am broblem neu gwnewch gais am allwedd RADAR
 • Trefnu archwiliad
  Disgrifiad
  Trefnu archwiliad o'ch gwaith i ganfod pa gamau y dylid eu harchwilio
 • Treth Cyngor
  Disgrifiad
  Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.
 • Treuliau Etholiad
  Disgrifiad
  Mae 'treuliau etholiad' yn golygu'r arian sydd ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ei angen i brynu eitemau a gwasanaethau yn ystod ymgyrch etholiad.
 • Troi'ch partneriaeth sifil yn briodas
  Disgrifiad
  Gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer trosi partneriaeth sifil i briodas.
 • Trosedd ar y trothwy
  Disgrifiad
  Cyngor ynghylch atal trosedd ar y trothwy, eich hawliau a sut i roi gwybod am ddigwyddiad
 • Trosglwyddo Asedau Cymunedol
  Disgrifiad
  Mae'r canllaw hwn ar gyfer unigolion neu grwpiau sydd am brydlesu adeiladau neu dir gan y Cyngor Sir er budd y gymuned. Gelwir hyn yn Drosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT).
 • Trosglwyddo Asedau Cymunedol
  Disgrifiad
  Cael gwybod sut y gall Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn helpu i gyflwyno amrywiaeth o fanteision i'r ddau Gyngor a'r Gymuned leol.
 • Trosolwg a Chraffu
  Disgrifiad
  Trosolwg a Chraffu
 • Trosolwg Cyffredinol o'r Ddarpariaeth Ieuenctid Integredig
  Disgrifiad
  Bydd holl bobl ifanc Sir y Fflint yn cael eu cefnogi i fod yn ddiogel, yn iach, i gyrraedd eu potensial ac i fod yn rhydd o anfantais ac anghydraddoldebau cyfle
 • Trwydded - gwenwynau
  Disgrifiad
  Mae'n rhaid i fasnachwyr gofrestru eu hadeiladau gyda'r awdurdod lleol os ydynt yn bwriadu gwerthu gwenwynau penodol.
 • Trwydded amgylcheddol
  Disgrifiad
  Os ydych chi'n gweithredu cyfleuster wedi'i reoleiddio mae'n rhaid i chi gael trwydded amgylcheddol.
 • Trwydded eiddo – alcohol ac adloniant
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i ddarparu bwyd yn hwyr y nos, i ddarparu adloniant rheoledig ac i werthu alcohol
 • Trwydded i fynd â cherbyd i barc ailgylchu
  Disgrifiad
  Mae Cyngor yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael defnyddio.
 • Trwydded I Fynd  Cherbyd I Barc Ailgylchu
  Disgrifiad
  Trwydded I Fynd  Cherbyd I Barc Ailgylchu - gael gwybod sut i wneud cais
 • Trwydded Perfformiadau Plant
  Disgrifiad
  Ni fydd AALl Sir y Fflint yn rhoi trwydded oni bai ei fod yn fodlon y bydd anghenion y plentyn yn cael eu diwallu yn llawn.
 • Trwydded Petroliwm
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i storio a chyflenwi petrol yn uniongyrchol i danc petro injan tanio mewnol
 • Trwydded safle garafánau a gwersylla
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i weithredu safle garafánau a gwersylla.
 • Trwydded safle llety i anifeiliaid
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i gynnal busnes llety i gathod neu gŵn
 • Trwydded sefydliad marchogaeth
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i gynnal sefydliad marchogaeth yng Lloegr
 • Trwydded sw
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded gan yr awdurdod lleol arnoch chi i gynnal sŵ yng Nghymru
 • Trwydded tai amlbreswyliaeth
  Disgrifiad
  Os ydych chi'n rhentu eiddo fel tŷ amlbreswyliaeth efallai y bydd arnoch angen trwydded gan eich awdurdod lleol
 • Trwyddedau – cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat
  Disgrifiad
  Trwydded Gweithredwr Cerbydau Hur Preifat, Trwydded Gyrwyr Cerbydau Hur Preifat a Cherbydau Hacnai, Trwydded Cerbyd Hur Preifat-Cab Bychan, Trwydded Cerbyd Hacnai-Tacsi
 • Trwyddedau a hawlenni
  Disgrifiad
  Gwnewch gais ar-lein a chael at amrywiaeth o wybodaeth am drwyddedau, cofrestriadau a hawlenni
 • Trwyddedau A Hawlenni
  Disgrifiad
  Gwneud cais ar-lein a mynediad at ystod o wybodaeth ynghylch trwyddedau, cofrestriadau a hawlenni
 • Trwyddedu sinema a siop ryw
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i weithredu siop ryw neu fan lle y dangosir ffilmiau oedolion
 • Trwyddedu siopau anifeiliaid anwes
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i gynnal busnes sy'n gwerthu anifeiliaid anwes
 • Twydd eithafol
  Disgrifiad
  Gwybodaeth am yr hyn gallwch ei wneud yn ystod cyflyrau tywydd eithafol
 • Twydd Eithafol
  Disgrifiad
  Extreme Weather
 • Twyll – sut i osgoi cael eich twyllo a sut i roi gwybod am dwyll
  Disgrifiad
  Peidiwch â dioddef sgiâm – rhaid ichi ei deall hi! Sut i osgoi sgamiau a dwyn hunaniaeth
 • Tyllau A Phalmentydd A Ffyrdd Diffygiol
  Disgrifiad
  Ar-lein ffurflen adrodd - Tyllau A Phalmentydd A Ffyrdd Diffygiol
 • Tyllu'r croen
  Disgrifiad
  Yn cynnwys aciwbigo, lliwio'r croen yn rhannol-barhaol, tatwio, tyllu cosmetig ac electrolysis.
 • Tynhau - Ffatri Teimlo'n Dda
  Disgrifiad
  Tynhau - Ffatri Teimlo'n Dda
 • Tystysgrif diogelwch stand chwaraeon
  Disgrifiad
  Os ydych chi'n gweithredu maes chwaraeon, mae'n rhaid i chi gael tystysgrif diogelwch ar gyfer unrhyw stand sy'n dal mwy na 500 o wylwyr
 • Tystysgrif gweithredydd pont bwyso
  Disgrifiad
  Mae'n ofynnol cael tystysgrif cymhwysedd i weithredu pont bwyso gyhoeddus
 • Tystysgrif safle clwb
  Disgrifiad
  Mae angen tystysgrif arnoch chi i awdurdod cyflenwi alcohol a darparu adloniant rheoledig mewn clwb cymwys.
 • Tystysgrifau
  Disgrifiad
  Mae Sir y Fflint yn cadw cofrestrau o 1 Gorffennaf 1837 ymlaen ym Mhlas Llwynegrin, Yr Wyddgrug a gall gyflenwi copïau ardystiedig.
 • Tystysgrifau datblygiad cyfreithlon
  Disgrifiad
  Cadarnhau a ydy defnydd neu ddatblygiad presennol/arfaethedig yn gyfreithlon

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol