Treth Cyngor


Sut ac ymhle alla i dalu

Debyd Uniongyrchol

Debyd uniongyrchol yw’r ffordd fwyaf hwylus o dalu ac mae mwyafrif o’n cwsmeriaid yn dewis talu yn y dull hwn.

Rydym yn cynnig dewis o ddyddiadau talu, sef:

 • Bob mis ar y 1af, 8fed, 18fed neu’r 25ain,
 • Yn wythnosol ar ddydd Llun;
 • Bob pedair wythnos ar ddydd Llun – NEWYDD o Ebrill 2021;
 • Dwywaith y flwyddyn ar 31 Mai a 30 Medi
 • Yn flynyddol ar 30 Mehefin.

Mae sefydlu Debyd Uniongyrchol yn hawdd ac mae newid i’r dull hwn o dalu yn syml, trwy gyflwyno ein.

Cliciwch yma i sefydlu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill o ran sefydlu Debyd Uniongyrchol, ffoniwch y tîm Treth y Cyngor ar 01352 704848.

Ar-lein

Gallwch dalu ar-lein gyda'r rhan fwyaf o gardiau credyd a debyd, 24 awr y diwrnod

Cliciwch yma i dalu

Bancio dros y Rhyngrwyd / Ffôn

Gallwch dalu drwy fancio dros y ffôn neu’r rhyngrwyd. Nodwch fanylion banc y Cyngor - Cod Didoli: 54 10 10, Rhif Cyfrif: 72521775, a dyfynnu rhif cyfrif Treth y Cyngor fel y dangosir ar eich bil.

Taliadau Cerdyn Credyd/Debyd dros y ffôn

Gallwch dalu 24 awr y diwrnod gyda'r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd drwy ffonio ein gwasanaeth talu dros y ffôn awtomataidd ar 01352 704 470 a dilyn y cyfarwyddiadau a roddir.

Banc

Gallwch dalu ag arian parod mewn unrhyw fanc, ond efallai y codir tâl arnoch am y gwasanaeth hwn. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi manylion banc y Cyngor - Cod Didoli: 54 10 10, Rhif Cyfrif: 72521775 ynghyd â'ch rhif cyfrif Treth y Cyngor.

Swyddfeydd y Cyngor / Cysylltu – oriau agor fel yr hysbysebir

Rydym yn croesawu taliadau drwy arian parod a'r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd. Dewch â’ch bil gyda chi wrth dalu a chewch dderbynneb. I gael gwybodaeth o ran oriau agor a chyfeiriadau, dilynwch y ddolen Sir y Fflint yn Cysylltu

Talu Treth y Cyngor dros 12 mis

Er mwyn gallu rheol taliadau yn well, gallwch rannu’r taliadau dros 12 mis o Ebrill – Mawrth. Os nad ydych yn dymuno talu trwy ddebyd uniongyrchol, mae’r taliadau hyn yn daladwy ar y 1af o bob mis.

Sut i Gofrestru neu Rhoi gwybod i ni os ydych wedi symud

Os hoffech gofrestru ar gyfer y Dreth Gyngor, neu os os hoffech ein hysbysu eich bod wedi symud, llenwch ein ffurflen symud cartref ar-lein.

I'n galluogi i gofrestru'ch manylion yn gyflym ac yn gywir, byddai'n help pe baech yn rhoi'ch rhif ffôn rhag ofn y bydd angen i ni gysylltu â chi.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen i roi gwybod i ni eich bod wedi prynu eiddo hyd yn oed os nad ydych wedi symud i mewn eto.

Os ydych yn dymuno talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, a fyddech cystal â llenwi mandad Debyd Uniongyrchol ar-lein yma.

Yna gallwn anfon bil atoch gyda'ch rhif cyfrif personol arno. Dylech ddyfynu eich rhif cyfrif wrth gysylltu â ni neu wrth wneud taliad.

Os ydych chi'n landlord neu asiant gosod sydd am roi gwybod i ni am newid yn denantiaid llenwch ein ffurflen hysbysu landlord ar-lein

Eich Bil Treth y Cyngor

Treth a osodir yn lleol yw Treth Gyngor, sy’n daladwy ar bob annedd ddomestig. Mae eich Treth Gyngor yn cynnwys tri math gwahanol o dâl, yn seiliedig ar fand prisiant anheddau.

Y taliadau ar wahân yw:

 • Tâl Cyngor Sir y Fflint
 • Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru
 • Tâl eich Cyngor Tref neu Gymuned lleol

Cyngor Sir y Fflint sy’n casglu’r taliadau hyn i gyd, cyn eu talu bob un o’r cyrff eraill.

Am wybodaeth bellach am eich bil, ffyrdd i dalu, gostyngiadau ac eithriadau na'r cynlluniau gwario ar gyfer y Cyngor os gwelwch yn dda cliciwch ar y ddolen hon i weld y Canllawiau i Dreth Gyngor

Cliciwch ar y ddolen hon am ragor o wybodaeth am y cynlluniau gwario ar gyfer y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Pwy sy'n gorfod talu?

Codir y dreth gyngor ar y rhan fwyaf o gartrefi pa un a yw'n dŷ, yn fyngalo, yn fflat, yn fflat deulawr neu’n gartref symudol a pha un a yw'r preswylydd yn berchen ar yr eiddo neu'n ei rentu. Fel arfer un person, a elwir yn berson atebol, fydd yn gorfod talu'r dreth gyngor. Nid oes modd i neb dan 18 oed fod yn berson atebol.

Mae cyplau sy’n cyd-fyw ill dau’n atebol, hyd yn oed os un enw’n unig sydd ar y bil. Mae hyn yn berthnasol pa un a yw’r cwpl yn briod, yn cyd-fyw neu mewn partneriaeth sifil. Os yw un partner yn fyfyriwr amser llawn neu â nam meddyliol difrifol, ni fyddant yn atebol.

Y person atebol fel arfer fydd y person sy’n byw mewn eiddo. Mae’n rhaid i ni benderfynu pwy sy’n gorfod talu’r dreth gyngor ar gyfer pob eiddo cyn i ni anfon bil.

Mae’n rhaid i bobl sy’n byw mewn eiddo sy’n brif breswylfa iddynt dalu’r dreth gyngor ar gyfer yr eiddo hwnnw. Byddwn yn eich trin fel preswylydd os ydych chi’n 18 oed a throsodd ac yn byw mewn eiddo sy’n brif breswylfa i chi.

Os oes mwy nag un person yn byw mewn eiddo, rydym yn defnyddio system a elwir yn 'Hierarchaeth Atebolrwydd’ er mwyn gweld pwy fydd yn gorfod talu'r dreth gyngor.

Y person a fydd agosaf at frig yr hierarchaeth fydd yr un sy’n gorfod talu.

Mae gan ddau berson sydd ar yr un pwynt yn yr hierarchaeth yr un cyfrifoldeb dros dalu oni bai bod un ohonynt yn fyfyriwr amser llawn neu â nam meddyliol difrifol.

Os nad oes neb yn byw yn yr eiddo, yna'r perchennog fydd yn gorfod talu'r dreth gyngor.

Mae’r hierarchaeth atebolrwydd fel a ganlyn:

 1. Preswylydd sy'n berchen ar y rhydd-ddaliad
 2. Preswylydd sy'n berchen ar y brydles
 3. Preswylydd sy’n denant sicr neu'n denant diogel neu statudol
 4. Preswylydd sy'n ddeilydd trwydded. Golyga hyn nad ydynt yn denant ond bod ganddynt hawl i aros yno
 5. Unrhyw breswylydd, er enghraifft, sgwatiwr
 6. Perchennog yr eiddo nad yw’n byw yno

Ceir ambell eiddo lle bydd y perchennog, yn hytrach na’r preswylwyr, yn gyfrifol am dalu. Nid yw’r hierarchaeth atebolrwydd yn berthnasol i’r eiddo hyn.

Bydd y perchennog yn atebol yn yr amgylchiadau canlynol:

 • Tai amlfeddiannaeth, hynny yw lle nad yw’r preswylwyr yn ffurfio un cartref a’u bod yn talu eu rhent ar wahân ar gyfer gwahanol rannau o’r eiddo. Bydd gan y tenantiaid gytundebau tenantiaeth ar wahân fel arfer.
 • Cartrefi gofal preswyl neu gartrefi nyrsio, a rhai mathau o hosteli sy’n darparu gofal
 • Cartrefi â chymunedau Crefyddol yn byw ynddynt
 • Cartrefi y mae’r perchennog yn byw ynddynt yn achlysurol ac y mae’r staff domestig yn preswylio yno hefyd.
 • Eiddo y mae gweinidogion yr efengyl yn byw ynddynt, fel preswylfa ar gyfer cyflawni dyletswyddau gweinidogaethol
 • Eiddo a ddarperir i geiswyr lloches

Beth os wyf yn meddwl na ddylwn dalu’r dreth gyngor?

Os ydych yn meddwl na ddylech dalu’r dreth gyngor, dylech gysylltu â niyn gyntaf. Os nad ydych yn hapus â’n hymateb, cewch apelio i'r Tribiwnlys Prisio.

Gwasanaeth e-filio'r

Beth yw e-filio?

E-filio yw ffordd newydd o dderbyn eich bil Treth Gyngor. Yn hytrach nag anfon bil papur traddodiadol byddwn yn anfon eich bil atoch drwy e-bost.

Beth yw manteision e-filiau?

Mae e-filio yn ffordd gyflymach, mwy effeithlon a chyfleus o dderbyn a gwirio’ch biliau.Dyma rai manteision:

 • Gallwch weld eich bil cyn gynted ag y bydd ar gael a chadw copi ohono ar ffeil.
 • Gallwch ddewis lawrlwytho a phrintio’ch bil os dymunwch.
 • Gallwch ailddosbarthu copïau o filiau’n gyflym ac yn electronig.
 • Gall bob un a enwir ar y bil dderbyn copi eu hunain i’r cyfeiriad e-bost a roddir ar gyfer pob unigolyn.
 • Rhoddir y biliau’n uniongyrchol i’r derbynnydd dan sylw ac nid oes unrhyw oedi yn y post.
 • Mae’n helpu’r Cyngor i ostwng costau printio a phostio.
 • Mae’n helpu i ddiogelu’ch amgylchedd drwy arbed papur.

Sut ddylwn i gofrestru ar gyfer e-filio?

I gofrestru i dderbyn e-filiau, llenwch y ffurflen gais fer.

Ffurflen gais e-filio

Canllawiau pwysig ynghylch defnyddio gwasanaeth e-filio i’r cyngor isod.

Canllawiau pwysig ynghylch e-filio.

Gweld eich cyfrif ar-lein

Gwasanaeth ar-lein yw 'Fy Nghyfrifon i' sy’n caniatáu i chi weld manylion eichCyfrif Treth Gyngor. I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, mae angen i chi gofrestru drwy lenwi a chyflwyno’r ffurflen gofrestru ar-lein. Ar ôl i chi gofrestru, byddwn yn anfon enw defnyddiwr a chyfrinair ar hap i’r cyfeiriad y byddwn yn ei ddefnyddio i ysgrifennu atoch fel arfer. Pan gewch chi’r rhain, dylech fewngofnodi i ‘Fy Nghyfrifon i’ a newid y ddau gan ddefnyddio geiriau sy’n haws i chi eu cofio. Rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn gwneud hyn i ddiogelu’ch manylion.

Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrifion neu Mewngofnodi yn Fy Nghyfrifion

Ar gyfer beth alla’ i ddefnyddio’r system?

Ar ôl i chi gofrestru, ac ar ôl i chi gael eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair, byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth hwn ar gyfer y canlynol.

Ar gyfer Treth Gyngor gallwch chi:

 • Weld pryd mae’ch taliad nesaf yn ddyledus
 • Gweld gwerth unrhyw ostyngiad rydych yn ei gael
 • Gwneud taliadau ar-lein
 • Dweud wrthym am unrhyw newidiadau

Cwestiynau cyffredin

Ydi’r system yn ddiogel?

Ydi, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu’ch preifatrwydd ar-lein. I sicrhau na all neb ddarllen y wybodaeth y byddwch yn ei hanfon atom, rydym wedi cymryd y camau a ganlyn:

Technoleg amgryptio

Mae ein meddalwedd gweinydd diogel yn amgryptio’ch holl wybodaeth bersonol. Mae amgryptio’n golygu cymryd y data gwreiddiol (e.e. eich enw defnyddiwr, rhif eich cyfrif a manylion eich cyfrif) ac yn eu troi’n data mewn cod fel nad oes modd ei adnabod wrth iddo deithio drwy’r rhyngrwyd.

Pan fyddwch yn agor tudalennau diogel ein gwefan, fe welwch lun clo yn eich ffenestr pori. Gallwch glicio ar y clo hwn i sicrhau mai at Gyngor Sir y Fflint rydych yn anfon gwybodaeth.

Diogelu data

Rydym yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 sy’n sicrhau y byddwn yn diogelu ac yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol.

Gallwch ddatgelu gwybodaeth yn gyfreithlon i asiantaethau eraill yn y sector cyhoeddus i atal neu i gael hyd i dwyll budd-daliadau, troseddau eraill ac i ddiogelu arian cyhoeddus.

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi i’ch helpu i fanteisio ar ein gwasanaethau, i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon neu i’n helpu i adennill arian sy’n ddyledus i ni.

Dilynwch y ddolen hon i gael gwybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data

Pam mae angen enw defnyddiwr a chyfrinair arna’ i?

Mae angen enw defnyddiwr a chyfrinair arnoch chi i wneud yn siŵr bod eich cyfrif ar-lein yn ddiogel. Mae ‘Fy Nghyfrifon i’ yn cyfuno cyfeirnod a chyfrinair ar wahân, a byddwch yn gallu newid y ddau.

Beth os byddaf yn anghofio fy nghyfrinair?

Dilynwch y ddolen o’r dudalen mewngofnodi a byddwn yn anfon neges i’ch cyfeiriad i’ch atgoffa.

A all sesiwn ddod i ben ar ôl cyfnod penodol?

Am resymau diogelwch, daw pob sesiwn ‘Fy Nghyfrifon I’ i ben os bydd y tudalennau’n segur am 20 munud. Bydd angen i chi roi’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair eto i fynd yn ôl i’ch cyfrif.

Pryd alla’ i ddefnyddio’r system?

Mae’r system ar gael 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos.

Sut Mae Fy Eiddo Fandio

Sut allaf i weld ym mha Fand Treth Gyngor yr ydw i?

Chwilio ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Sut mae fy eiddo wedi’i brisio?

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn gyfrifol am brisio pob eiddo yn Lloegr a Chymru a rhoi eich eiddo mewn un o naw band eiddo. Mae’r Asiantaeth yn un annibynnol ac nid yw’n rhan o’r Cyngor. Ers 1 Ebrill 2005 mae pob eiddo yng Nghymru wedi’i ailbrisio. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn cyfrifo’ch band eiddo ar sail prisiau eiddo ar 1 Ebrill 2003. Gelwir hwn yn ‘ddyddiad prisio’. Mae’r dyddiad gosodedig yn sicrhau bod pob eiddo wedi’i asesu ar bwynt penodol, gan sicrhau system decach i bawb. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn ystyried maint, oed, cymeriad ac ardal eich eiddo a data gwerthiant o gwmpas y dyddiad prisio i gael y band prisio cywir. Os adeiladwyd eich eiddo ar ôl 1 Ebrill 2003 bydd Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn rhoi eich eiddo mewn band yn ôl beth fyddai’i werth ar y dyddiad hwn gan ddefnyddio data gwerthiant cymharol i wneud hyn.

Beth yw’r Bandiau Prisio?

Mae gan bob band amrediad o werth eiddo. Mae faint o Dreth Gyngor yr ydych yn ei dalu yn dibynnu ar fand Prisio yr eiddo yr ydych yn byw ynddo a’r gymuned lle mae’r eiddo.

Sut gallaf i wybod faint y dylwn i dalu?

Os hoffech wybod faint o Dreth Gyngor sy’n ddyledus ar eiddo yr ydych yn byw ynddo, anfon e-bost, gan gofio rhoi cyfeiriad yr eiddo i ni.

Byddwn wedyn yn anfon e-bost atoch i roi gwybod i chi beth yw prisiau diweddaraf y Dreth Gyngor am y flwyddyn ariannol gyfredol. Byddwn yn tybio bod dau yn byw yn yr eiddo ac nad oes gennych hawl i ostyngiadau.

BandAmrediad y Prisiau
A dan £44,000
B £44,001 to £65,000
C £65,001 to £91,000
D £91,001 to £123,000
E £123,001 to £162,000
F £162,001 to £223,000
G £223,001 to £324,000
H £324,001 to £424,000
I £424,001 ac uwch

 

Ydw i’n gallu apelio yn erbyn band prisio fy eiddo?

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn prisio eiddo domestig ar gyfer treth gyngor. Defnyddir y prisiad hwn i osod eich band treth gyngor. Efallai y bydd angen i chi gysylltu â’r VOA os ydych chi’n credu bod eich band treth gyngor yn anghywir.

Gallwch ddarganfod mwy am bryd y gallwch herio’ch band a’r hyn sydd angen i chi ei wneud yn gov.uk/challenge-council-tax-band. Os ydych chi’n herio’ch band, rhaid i chi barhau i dalu treth gyngor yn eich band cyfredol nes bod eich apêl yn cael ei phenderfynu.

Gallwch gysylltu â’r VOA yn gov.uk/cysylltu-voa. Os na allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein gallwch hefyd gysylltu â’r VOA ar 03000 505 505.

Sut I Lleihau Fy Bil (ee. Gostyngiad Person Sengl)

Pan fyddwn ni’n pennu’r Dreth Gyngor, rydym yn cymryd yn ganiataol bod dau berson 18 oed neu hŷn, yn byw yn yr eiddo. Mae rhai pobl yn cael eu diystyru at ddibenion y Dreth Gyngor. Mae hyn yn golygu na fyddant yn cael eu cyfrif fel rhywun sy’n byw yn yr eiddo pan fyddwn yn penderfynu faint o Dreth Gyngor y dylech ei dalu. Er enghraifft, os oes dau oedolyn yn byw yn yr eiddo ac mae un ohonynt yn cael ei ddiystyru at ddibenion y Dreth Gyngor, byddwn yn pennu’ch taliadau fel pe bai dim ond un person yn byw yn yr eiddo a chewch ostyngiad o 25%. Byddwch yn cael yr un gostyngiad o 25% wrth gwrs os mai chi yw’r unig un sy’n byw yn yr eiddo.

 • Mae gwahanol ostyngiadau ar gael ac maent wedi’u rhestru isod:
 • Lawrlwythwch ffurflen gais a’i dychwelyd atom ar ôl ei llenwi neu cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.
Gostyngiad Person Sengl

Os chi yw’r unig oedolyn sy’n byw yn yr eiddo, cewch ostyngiad o 25%. Cwblhewch ffurflen gais

Os bydd rhywun dros 18 oed yn ymuno â'ch cartref neu fod rhywun ar yr aelwyd yn cyrraedd 18 oed, defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i roi gwybod i ni. Cliciwch yma i roi gwybod i ni.

Gostyngiad i Berson sy’n cael ei Ddiystyru

Mae nifer o wahanol fathau:

Person sy’n gaeth

Mae’r gostyngiad hwn ar gael i bobl sy’n byw yn yr eiddo fel arfer ond sy’n mewn carchar, yn yr ysbyty neu’n cael eu dal yn rhywle arall am unrhyw reswm. Nid yw’r gostyngiad ar gael i bobl sydd yn y ddalfa am wrthod talu’r Dreth Gyngor. Lawrlwythwch ffurflen gais.

Pobl â nam meddyliol difrifol

Bydd person sydd â nam meddyliol difrifol yn cael ei ddiystyru ar ddibenion y Dreth Gyngor. Lawrlwythwch ffurflen gais.

Pobl y telir budd-daliadau mewn perthynas â nhw

Mae’r gostyngiad hwn ar gael os ydych yn dal yn cael budd-dal plant ar gyfer person dros 18 oed. Lawrlwythwch ffurflen gais.

Pobl sy’n gadael yr ysgol neu’r coleg

Mae pobl 18 neu19 oed sy’n gadael ysgol neu’n gorffen cwrs mewn coleg addysg bellach ar ôl 30 Ebrill mewn unrhyw un flwyddyn yn cael eu diystyru at ddibenion y Dreth Gyngor tan 1 Tachwedd y flwyddyn honno. LawrlwythwchI wneud cais am ostyngiad Cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor.

Myfyrwyr

Mae myfyrwyr llawn amser yn cael eu diystyru at ddibenion y Dreth Gyngor yn ystod unrhyw gyfnod lle maent yn dal yn cael eu hystyried yn fyfyrwyr. Lawrlwythwch ffurflen gais.

Nyrsys dan hyfforddiant

Mae nyrsys dan hyfforddiant yn cael eu diystyru os ydynt yn dilyn cwrs i fod yn Nyrs, Bydwraig neu Ymwelydd Iechyd cofrestredig. Lawrlwythwch ffurflen gais.

Prentisiaid Gellir diystyru prentisiaid sy’n ennill llai na £195 yr wythnos gros tra maent yn dal yn cael eu hystyried yn brentis.

Pobl sy’n dilyn cwrs Hyfforddiant Ieuenctid

Caiff Hyfforddeion Ifanc dan 25 oed sy’n cael hyfforddiant drwy gyflogaeth briodol eu diystyru at ddibenion y Dreth Gyngor. Lawrlwythwch ffurflen gais.

Cleifion mewn ysbyty

Os mai unig gartref swyddogol person yw ysbyty’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol neu gartref gofal cofrestredig, caiff ei ddiystyru at ddibenion y Dreth Gyngor. Lawrlwythwch ffurflen gais.

Cleifion mewn Cartrefi

Os mai unrhyw gartref swyddogol person yw cartref gofal preswyl, cartref nyrsio meddyliol neu hostel yng Nghymru neu Loegr, ac sy’n cael gofal neu driniaeth mewn cartref neu hostel, caiff y person hwnnw ei ddiystyru at ddibenion y Dreth Gyngor. Lawrlwythwch ffurflen gais.

Gofalwyr

Caiff gofalwyr eu diystyru at ddibenion y Dreth Gyngor cyhyd â’u bod yn bodloni amodau’r diffiniad swyddogol ar gyfer gofalwyr. Gofalwch eich bod yn darllen y diffiniad ar y ffurflen gais. Lawrlwythwch ffurflen gais

Gweithwyr gofal

Os ydych chi’n weithiwr gofal sy’n rhoi gofal ar ran corff swyddogol neu elusennol ac yn ennill dim mwy na £44 yr wythnos am wneud hynny. Cysylltwch â ni i weld a fedrwch chi hawlio gostyngiad.

Aelodau Cymunedau Crefyddol

Os yw person yn aelod o gymuned grefyddol ac mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn gweddïo, myfyrio, dysgu, lleihau dioddefaint neu gyfuniad o’r rhain, caiff ei ddiystyru at ddibenion y Dreth GyngorI wneud cais am ostyngiad Cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor.

Gofalwr Maeth

O Ebrill 2020, bydd Gofalwyr Maeth sydd ar restr Gofalwyr Maeth cymeradwy’r Awdurdod Lleol, yn derbyn gostyngiad o 50%. Bydd y gostyngiad yn cael ei roi yn awtomatig. Bydd Gofalwyr Maeth sy’n maethu ar gyfer Sir y Fflint, ond yn byw tu allan i’r sir ac yn talu treth y cyngor i awdurdod lleol arall, yn derbyn cymorth ariannol drwy grant misol sy’n gyfwerth â gostyngiad o 50% yn nhreth y cyngor.

I gael rhagor o wybodaeth am faethu ar gyfer Cyngor Sir y Fflint, cliciwch yma

Gostyngiad Treth Gyngor oherwydd Anabledd

Os oes arnoch chi, neu berson sy'n byw ar eich aelwyd, angen ystafell neu le ychwanegol yn eich cartref oherwydd anabledd, mae'n bosibl y gallwn leihau swm y Dreth Gyngor y mae angen i chi ei dalu.

Nid yw bob amser yn dilyn y cewch ostyngiad oherwydd bod person wedi'i gofrestru fel person anabl. Mae'r meini prawf yn ymwneud ag adeiladwaith eich eiddo.

Gallwch gael gostyngiad os yw'r amodau a ganlyn yn gymwys a'u bod yn hanfodol, neu'n hynod o bwysig, i les y person anabl sy'n byw ar yr aelwyd:

 • Mae ystafell, ac eithrio ystafell ymolchi, cegin, neu doiled, yn cael ei defnyddio'n bennaf gan y person anabl i ddiwallu ei anghenion.
 • Mae angen ystafell ymolchi neu gegin ychwanegol i ddiwallu anghenion person anabl
 • Mae digon o le i ddefnyddio cadair olwyn yn yr eiddo, os oes angen

Does dim rhaid i chi fod wedi addasu'r eiddo'ch hun. Cyhyd ag y bo un o'r amodau uchod yn gymwys, mae'n bosibl y gallwch hawlio gostyngiad.

Mae'n bosibly bydd angen i Arolygwr y Dreth Gyngor ddod draw i weld yr eiddo i gadarnhau'r newidiadau a wnaed i'ch eiddo. Fel arfer, bydd yr arolygydd yn cysylltu â chi i drefnu'r ymweliad. Cofiwch y bydd ganddo gerdyn adnabod.

Os byddwn yn rhoi gostyngiad i chi oherwydd anabledd, bydd eich Treth Gyngor yn cyfateb i'r band sy'n is na'ch gwir fand prisio. e.e. os yw'ch eiddo ym mand D, byddwch yn talu Treth Gyngor ar gyfradd band C . Os yw'ch eiddo ym mand A, cewch ostyngiad sy'n cyfateb i 1/9 o'r tâl ar gyfer band D yn eich ardal.

Os ydych am wneud cais am ostyngiad oherwydd anabledd gallwch lawrlwytho ffurflen gais

Gostyngiad Treth y Cyngor

Os mai chi sy’n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono. Am fwy o wybodath a am sut i wenud cais ewch i'n Tudalennau Gostyngiad Treth y Cyngor

Esemptiadau Ar gael Ar gyfer Fy Eiddo

Nid yw'r Dreth Gyngor yn berthnasol i bob eiddo. Mae'r mwyafrif o esemptiadau'n berthnasol pan nad oes unrhyw un yn byw mewn eiddo, ond ambell waith mae eiddo lle mae pobl yn byw yn gallu bod yn destun esemptiad hefyd.

Ar y dudalen hon, ceir disgrifiad cryno o'r gwahanol fathau o esemptiadau sydd ar gael.

Esemptiadau gyda therfyn amser

Dosbarth A - Eiddo gwag lle mae gwaith atgyweirio mawr / newidiadau strwythurol yn ofynnol / yn digwydd

Gall yr esemptiad hwn fod yn berthnasol i eiddo gwag lle mae gwaith atgyweirio sylweddol neu newidiadau strwythurol yn ofynnol neu'n digwydd a gellir gosod yr esemptiad am uchafswm o 12 mis. Os yw'r gwaith yn parhau a bod yr eiddo yn dal i fod yn wag ar ôl 12 mis, bydd cost lawn y dreth gyngor yn daladwy. Lawrlwythwch ffurflen gais.

Dosbarth B - eiddo gwag sy'n perthyn i elusen

Mae eiddo gwag sy'n perthyn i elusen ac a ddefnyddiwyd ddiwethaf at ddibenion elusennol yn destun esemptiad 6 mis.

Dosbarth C - Eiddo gwag heb ei ddodrefnu

Mae eiddo gwag heb ei ddodrefnu yn destun esemptiad chwe mis. Mae eiddo sydd newydd ei adeiladu yn destun esemptiad hyd at chwe mis ar ôl iddo gael ei gwblhau cyhyd â bod yr eiddo yn dal yn wag ac heb ei ddodrefnu.

Dosbarth F - Eiddo sy'n wag yn dilyn marwolaeth y deiliad

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol pan gaiff eiddo ei adael yn wag yn dilyn marwolaeth y sawl sy'n gyfrifol am dalu'r dreth gyngor a phan nad oes grant profiant na llythyrau gweinyddu wedi'u dyfarnu. Daw'r esemptiad i ben 6 mis ar ôl i grant profiant neu lythyrau gweinyddu gael eu dyfarnu. Daw'r esemptiad i ben hefyd os daw'r eiddo'n wag; neu os caiff yr eiddo ei werthu neu ei drosglwyddo i fuddiolwr; neu os caiff ei ail-osod fel eiddo rhent.

Eiddo gwag sy'n destun esemptiad cyhyd â'u bod yn wag

Dosbarth D - Eiddo sydd wedi'i adael yn wag gan bobl sydd yn y carchar

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol i eiddo gwag lle mae'r perchennog neu'r tenant yn cael ei gadw mewn carchar, ysbyty neu ganolfan gadw arall.

Dosbarth E - Eiddo sydd wedi'i adael yn wag gan rywun sydd wedi mynd i ysbyty neu gartref gofal

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol lle mae rhywun wedi gadael ei eiddo yn wag i dderbyn gofal neu driniaeth mewn ysbyty, cartref gofal preswyl, cartref nyrsio neu hostel. Bydd yr esemptiad yn berthnasol os nad yw'r deiliad yn bwriadu dychwelyd i'r eiddo.

Dosbarth G - Eiddo lle mae daliadaeth yn cael ei gwrthod gan y gyfraith

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol mewn eiddo lle caiff daliadaeth ei gwrthod gan y gyfraith.

Dosbarth H - Eiddo gwag megis ficerdy sy'n cael ei gadw ar gyfer gweinidog crefyddol

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol i eiddo sydd wedi'i adael yn wag ar gyfer gweinidog crefyddol a fydd yn perfformio dyletswyddau ei swydd o'r eiddo.

Dosbarth I - Eiddo gwag sydd wedi'i adael yn wag gan fod y sawl sy'n gyfrifol am dalu'r dreth gyngor wedi mynd i fyw i rywle arall i dderbyn gofal personol

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol lle mae rhywun wedi gadael eiddo'n wag i fynd i fyw gyda rhywun arall er mwyn derbyn gofal personol oherwydd henaint, anabledd, salwch, dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau nawr neu yn y gorffenol, neu salwch meddwl nawr neu yn y gorffennol. Dosbarth J - Eiddo sydd wedi'i adael oherwydd bod y sawl sy'n gyfrifol am dalu'r dreth gyngor wedi mynd i fyw i rywle arall i ddarparu gofal personol i rywun arall.

Dosbarth J - Eiddo sydd wedi'i adael yn wag gan unigolyn sy'n darparu gofal personol

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol lle mae unigolyn wedi gadael ei eiddo'n wag er mwyn mynd i fyw at rywun i ddarparu gofal personol iddynt oherwydd henaint, anabledd, salwch, dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau nawr neu yn y gorffenol, neu salwch meddwl nawr neu yn y gorffennol.

Dosbarth K - Eiddo sydd wedi'i adael yn wag gan fyfyriwr

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol os yw'r eiddo gwag yn perthyn i fyfyriwr neu os mai myfyriwr oedd y deiliad diwethaf i fyw yno.

Dosbarth L - Eiddo gwag sydd wedi'i ailfeddiannu

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol i eiddo sydd wedi'i adael yn wag ac wedi'i ailfeddiannu gan ddarparwr morgeisi. Os nad yw'r eiddo'n wag ar ddyddiad yr adfeddiant, daw'r esemptiad i rym ar y dyddiad y daw'n wag.

Dosbarth Q - Eiddo sydd wedi'i adael yn wag gan rywun sy'n fethdalwr

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol lle byddai'r sawl sy'n gyfrifol am dalu'r dreth gyngor am eiddo gwag yn fethdalwr.

Dosbarth R - Llain carafán neu angorfa cwch sydd wedi'u gadael yn wag

Mae llain carafán gwag (heb garafan), neu angorfa wag (heb gwch), yn destun esemptiad.

Dosbarth T - Rhandy gwag wrth eiddo gwag

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol i randai sy'n ffurfio rhan o adeiladau sy'n cynnwys eiddo arall a lle na fyddai'r rhandy gwag yn cael ei osod ar wahân heb dorri rheolau cynllunio. Gallai'r esemptiad fod yn berthnasol p'un a yw'r rhandy wedi'i ddodrefnu ai peidio.

Eiddo sy'n destun esemptiad tra bo pobl yn byw yno

Dosbarth M - Neuaddau Preswyl Myfyrwyr

Mae neuaddau preswyl i fyfyrwyr yn destun esemptiad cyn belled â bo'r llety yn perthyn neu'n cael ei reoli gan sefydliad addysgol penodedig; corff a sefydlwyd at ddibenion elusennol yn unig; neu sy'n destun cytundeb sy'n galluogi sefydliad addysgol i enwebu mwyafrif y myfyrwyr preswyl.

Dosbarth N - Eiddo sy'n gartref i fyfyrwyr yn unig

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol lle mae holl breswylwyr yr eiddo yn fyfyrwyr sy'n ymgymryd â chwrs addysg llawn amser mewn sefydliad addysgol penodedig neu sydd wedi gadael ysgol neu goleg.

Dosbarth O - Lletyau'r lluoedd arfog

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol i letyau ar gyfer lluoedd arfog y DU sy'n perthyn i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn p'un a ydynt wag ai peidio. Mae hyn yn cynnwys barics neu letyau eraill mewn canolfannau milwrol, ynghyd â lletyau priod ac anheddau eraill, waeth ble maent wedi'u lleoli, cyn belled â bo'r llety yn cael ei ddefnyddio at ddibenion y lluoedd.

Dosbarth P - Eiddo ar gyfer lluoedd sy'n ymweld neu aelodau o sefydliadau amddiffyn rhyngwladol, neu eu dibynyddion

Mae eiddo'n destun esemptiad os yw'r deiliaid sy'n gyfrifol am dalu'r dreth gyngor yn aelodau (neu'n ddibynyddion i aelodau) o lu sy'n ymweld.

Dosbarth S - Eiddo sy'n gartref i bobl dan 18 oed yn unig

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol i eiddo sy'n gartref i ddeiliaid dan 18 oed yn unig.

Dosbarth U - Eiddo sy'n gartref i bobl â salwch meddwl difrifol a fyddai fel arall yn gyfrifol am dalu'r Dreth Gyngor yn unig

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol i eiddo lle mae'r deiliaid yn atebol i dalu'r dreth gyngor ac sydd i gyd yn unigolion sy'n cael eu hystyried i fod â Salwch Meddwl Difrifol.

Dosbarth V - Eiddo sy'n brif breswylfa i unigolion â breintiau neu imiwnedd diplomyddol

Mae'r esemptiad hwn yn berthnasol os yw'r eiddo yn brif breswylfa i o leiaf un unigolyn sydd â breintiau neu imiwnedd diplomyddol yn y DU.

Dosbarth W - Rhandy sy'n gartref i rywun wrth eiddo sy'n gartref i rywun

Mae eiddo yn destun esemptiad os yw'n ffurfio rhan o eiddo sengl sy'n cynnwys o leiaf un annedd arall sy'n gartref i berthynas hen neu anabl y perchennog sy'n byw yn y rhan arall. Eiddo â fflat neu randy ar wahân lle mae un rhan o'r eiddo yn gartref i berthynas hen neu anabl y perchennog, sy'n byw yn y rhan arall.

Dosbarth X – Gall y sawl sy’n gadael gofal gael ei ddiystyru rhag talu Treth y Cyngor nes byddant yn 25 oed

Mae’r “sawl sy’n gadael gofal” yn cael ei ddiffinio fel person ifanc categori 3 o dan yr ystyr a roddir yn adran 104 o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (1).

Mae’r sawl sy’n gadael gofal yn cael ei ddiystyru rhag talu Treth y Cyngor nes byddant yn 25 oed.

Mae eiddo lle mae’r sawl sy’n gadael gofal yn byw eu hunain gyda phobl eraill sy’n gadael gofal, myfyrwyr llawn amser, plant sy’n gadael yr ysgol neu rywun â hawl i fudd-dal plant yn cael eu heithrio.

Os hoffech fwy o wybodaeth am esemptiadau'r Dreth Gyngor, neu os oes angen cyngor arnoch neu os hoffech wneud cais, cysylltwch â ni.

Premiwm Treth y Cyngor

Beth yw Premiwm Treth y Cyngor?

Mae Cyngor Sir y Fflint bellach wedi gwneud penderfyniad i gyflwyno premiwm Treth y Cyngor o 50%, yn weithredol o 1 Ebrill 2017, ar gyfer eiddo wedi’u dynodi fel ail gartrefi neu sy’n wag yn y tymor hir, nad ydynt yn cael eu defnyddio fel unig breswylfa neu brif breswylfa rhywun.

Bwriedir i’r disgresiwn a roddir i awdurdodau lleol godi premiwm fod yn offeryn i helpu awdurdodau lleol:

 • ddefnyddio cartrefi sy’n wag yn y tymor hir unwaith eto, i roi cartrefi saff, diogel a fforddiadwy
 • cefnogi awdurdodau lleol i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol

A oes unrhyw eithriadau i’r premiwm

Mae rhai eithriadau i’r premiwm a allai fod yn gymwys o 1 Ebrill 2017, a restrir isod:

Dosbarth 1 – Anheddau wedi’u marchnata i’w gwerthu – mae’r eithriad hwn wedi’i gyfyngu i flwyddyn

Dosbarth 2 – Anheddau wedi’u marchnata i’w gosod – mae’r eithriad hwn wedi’i gyfyngu i flwyddyn

Dosbarth 3 – Anecsau sy’n ffurfio rhan o brif annedd, neu sy’n cael eu trin fel rhan o brif annedd

Dosbarth 4 – Anheddau a fyddai’n unig breswylfa neu’n brif breswylfa pe na baent yn byw mewn llety’r lluoedd arfog

Dosbarth 5 - Lleiniau carafán ac angorfeydd cychod wedi’u meddiannu

Dosbarth 6 – Cartrefi tymhorol lle gwaherddir meddiannaeth drwy gydol y flwyddyn

Dosbarth 7 – Anheddau’n gysylltiedig â swydd

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys am eithriad a restrir uchod, llenwch ein ffurflen ar-lein ar https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Council-Tax-Forms.aspx gyda’r wybodaeth berthnasol.

Beth os nad yw fy eiddo’n gymwys am eithriad?

Yn weithredol o 1 Ebrill 2017, byddwch yn destun Premiwm Treth y Cyngor o 50%, fodd bynnag, mae gan y cyngor gynlluniau yn eu lle os yw eich eiddo’n parhau i fod yn ail gartref neu’n eiddo gwag tymor hir. Os hoffech weithio gyda’r cyngor er mwyn gallu defnyddio’r eiddo’n llawn amser eto, mae’n bosibl y gallwn eich helpu.

Rhybuddion Cwblhau

Pam rydw i wedi cael yr hysbysiad cwblhau hwn?

Mae’r Cyngor o’r farn bod eich eiddo, at ddibenion y dreth gyngor, naill wedi’i gwblhau i raddau helaeth neu ei bod yn rhesymol disgwyl i unrhyw waith sy’n weddill gael ei gwblhau yn ystod y 3 mis nesaf.

Sut ddaeth y Cyngor i’r casgliad hwn?

Ystyrir bod eiddo wedi’i gwblhau i raddau helaeth pan fydd yn bodloni’r meini prawf a ganlyn:

Mae’r strwythur sylfaenol wedi’i gwblhau, er enghraifft, mae’r holl waliau allanol a’r to yn eu lle.

Mae’r waliau mewnol wedi’u codi (er nad ydynt, o reidrwydd, wedi’u plastro).

Mae’r lloriau wedi’u gosod (er nad yw’r haen uchaf o goncrit , o reidrwydd, wedi’i osod).

Hyd yn oed os nad yw’r meini prawf uchod wedi’u bodloni’n llawn, gall y Cyngor gyflwyno hysbysiad os yw’n credu y gellir cwblhau unrhyw waith sy’n weddill cyn pen 3 mis.

Does dim angen i’r gwaith isod fod wedi’i gwblhau i ystyried bandio:

Peintio a phapuro’r tu mewn i’r eiddo.

Cwblhau’r gwaith o osod unedau yn yr ystafell ymolchi neu’r gegin

Gosod socedi a switshis trydanol yn derfynol

Cysylltu’r dŵr, y nwy a’r trydan (er bod yn rhaid i’r gwasanaethau fod ar y safle’n barod i’w cysylltu).

Sut all y Cyngor gyflwyno hysbysiad cwblhau at ddibenion y dreth gyngor os nad yw’r adran Rheoli Adeiladu neu’r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol wedi cwblhau eu hysbysiad cwblhau nhw?

Nid yw’r hysbysiadau cwblhau a gyflwynir at ddibenion y dreth gyngor yr un fath â’r hysbysiadau cwblhau a gyflwynir o dan Reoliadau Rheoli Adeiladu, gan fod gwahnol bwrpas iddynt. Hyd yn oed os nad yw Rheoliadau Rheoli Adeiladu wedi cyflwyno hysbysiad cwblhau, nid yw hynny’n atal y Cyngor rhag cyflwyno hysbysiad at ddibenion y dreth gyngor neu, os yw Rheoliadau Rheoli Adeiladu wedi cyflwyno hysbysiad cwblhau, gall y Cyngor anfon un arall sy’n nodi dyddiad gwahanol.

Hefyd, nid yw’r dyddiad cwblhau’n cyfeirio at y dyddiad y caiff yr eiddo ei werthu, ond yn hytrach at y dyddiad y mae wedi’u gwblhau’n strwythurol, sy’n digwydd, fel arfer, cyn y diwrnod y caiff ei werthu.

Ydi hyn yn golygu bod yn rhaid i mi ddechrau talu’r dreth gyngor yn awr?

Mae eiddo newydd, p’un a yw newydd ei adeiladu ynteu wedi’i greu drwy addasu eiddo blaenorol, wedi’i eithrio rhag taliadau’r dreth gyngor am hyd at chew mis os yw’n wag a heb ei ddodrefnu i bob pwrpas. Ar ôl chwe mis, os yw’r eiddo’n dal yn wag a heb ei ddodrefnu, rhaid talu’r tâl eiddo gwag yn llawn.

Felly, o’r dyddiad cwblhau, mae gan yr adeiladwr chew mis i osod neu i werthu’r eiddo newydd, cyn y bydd tâl yn ddyledus.

Y Swyddfa Brisio

I helpu’r Swyddfa Brisio i osod eiddo mewn band ar y diwrnod cywir, rydym yn anfon pob hysbysiad cwblhau atynt, ac unrhyw wybodaeth am hysbysiadau sydd wedi’u tynnu’n ôl neu am newidiadau yn y trefniadau.

Dyma fanylion cysylltu’r Swyddfa Brisio:-

Y Swyddog Rhestru

Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Tŷ Rhaglaw

Stryd Rhaglaw

Wrecsam

LL11 1PR

Ffôn: 03000 505 505

Gwefan: www.voa.gov.uk

Apelio

Os ydych yn cytuno â’r dyddiad cwblhau rydym wedi’i gynnig, llenwch Ran A o’r Ymateb i’r Hysbysiad Cwblhau cyn pen 7 diwrnod.

Fodd bynnag, os ydych yn anghytuno, dylech ein ffonio ar 01352 704848 neu llenwch Ran B o’r Ymateb i’r Hysbysiad Cwblhau a gallwn ystyried y posibilrwydd o newid y dyddiad cwblhau:-

 • os nad yw’r adeilad wedi’i gwblhau
 • os nad yw’n rhesymol disgwyl ei gwblhau erbyn y dyddiad a nodwyd

Os na allwn gytuno ar ddyddiad cwblhau newydd, mae gennych hawl i apelio i Dribiwnlys Prisio Cymru. Rhaid i chi wneud hyn cyn pen 4 wythnos ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad cwblhau, felly mae’n bwysig cysylltu â’r Cyngor cyn gynted â phosibl os ydych yn anghytuno â’r dyddiad cwblhau.

Os byddwch yn apelio, ac os nad yw’n cael ei wrthod neu ei dynnu’n ôl, y Tribiwnlys fydd yn penderfynu ar y dyddiad cwblhau.

Dyma fanylion cysylltu’r Tribiwnlys Prisio:-

22 Gold Tops

Casnewydd

De Cymru

NP20 4PG

Ffôn: 01633 255 003

E-bost: correspondence@valuationtribunal.wales

Manylion cysylltu:

Rhif ffôn: 01352 704848

E-bost: archwiliadau@siryfflint.gov.uk

Cyfeiriad: Cyngor Sir y Fflint, Gwasanaethau Refeniw, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NA

Os ydych chi'n cael trafferth talu'ch bil

Os ydych chi’n cael trafferth talu’ch Treth Gyngor, dywedwch wrthym. Rydym yn awyddus i’ch helpu chi i dalu’r Dreth Gyngor ac mae’n bosibl i ni ddod i ryw drefniant y gallwch ei fforddio. Os na fyddwch yn dweud wrthym eich bod yn cael trafferth gwneud eich taliadau rheolaidd, mae’n bosibl y byddwn yn codi taliadau ychwanegol arnoch.

Rwy’n ei chael hi’n anodd talu fy Nhreth Gyngor ar y dyddiadau talu. Fedra’ i newid fy nyddiad talu?

Os ydi’ch dyddiad talu’n anghyfleus, beth am dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol gan fod hynny’n rhoi mwy o hyblygrwydd i chi. Gallwch dalu ar y 1af, 8fed, 18fed neu’r 25ain diwrnod o bob mis neu bob wythnos, os yw'n well gennych. Os byddwch yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, gallwch fod yn sicr y bydd eich taliad yn ein cyrraedd mewn da bryd ac na fydd angen i chi boeni y byddwn yn cymryd unrhyw gamau i’w adennill.

Mae sefydlu Debyd Uniongyrchol yn hawdd ac mae newid i’r dull hwn o dalu yn syml, trwy gyflwyno ein.

Cliciwch yma i sefydlu

Beth ddigwyddith os na fyddaf yn talu?

Os na fyddwch yn talu’ch Treth Gyngor mewn da bryd, byddwn yn anfon llythyr i’ch atgoffa.

Os na fyddwch yn talu’r swm dyledus cyn pen 7 diwrnod, neu os cewch fwy na 2 lythyr atgoffa mewn blwyddyn ariannol, byddwch yn colli’ch hawl i dalu fesul rhandaliadau a byddwn yn anfon Rhybudd Terfynol atoch yn gofyn am y swm llawn sy’n ddyledus ar gyfer y flwyddyn.

Os na fyddwch yn talu’r swm hwn cyn pen 7 diwrnod ar ôl cael y Rhybudd Terfynol, neu os na fyddwn yn clywed gennych, byddwch yn cael gŵys a fydd yn golygu costau ychwanegol ar eich cyfrif.

Cofiwch, rydym yma i’ch helpu chi, felly cysylltwch â ni os ydych yn cael trafferth gyda’ch taliadau.

Am fwy o wybodaeth ac i gael cyngor am ddim am ddyledion, edrychwch ar wefan GOV.UK

Fel arall, gallwch dderbyn Cyngor lleol am ddim drwy gysylltu â:

 • Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint ar 0808 278 7923
 • Advicelink Cymru ar 0800 7022 020.

Ffioedd Asiantau Gorfodaeth

Gall y Cyngor gyfarwyddo Asiant Gorfodaeth i gasglu dyled Treth y Cyngor sydd heb ei thalu gennych chi os bydd gorchymyn dyled wedi'i gyflwyno yn eich enw chi.

Byddwn yn gwneud hynny os nad ydych wedi paratoi cynllun ad-dalu, neu os nad ydych wedi cadw ato, neu os nad ydych wedi llenwi ac anfon yn ôl y ffurflen wybodaeth bersonol a anfonwyd atoch chi.

Bydd yr Asiant Gorfodaeth yn cysylltu â chi i drefnu i chi dalu’r ddyled, yn llawn neu bob yn dipyn. Mae’n rhaid i chi ateb ei lythyrau, ebostiau a galwadau ffôn a threfnu i dalu.

Os yw eich dyled wedi’i hanfon at Asiant Gorfodaeth bydd yn rhaid i chi dalu ffi benodol o £75 am bob gorchymyn dyled pan gewch chi lythyr gan yr Asiant drwy'r post.

Ar ôl hynny, bydd yn rhaid talu, neu gynnig talu, i’r Asiant Gorfodaeth.

Ymweliad Gorfodaeth

Os na fyddwch yn trefnu i dalu’r Asiant Gorfodaeth, neu drefnu i dalu ac yna’n peidio â thalu, bydd yr Asiant yn ymweld â chi. Os bydd yn ymweld, mae yna ffi sefydlog o £235 a 7.5% o unrhyw falans sy’n ddyledus dros £1500.

Fel arfer bydd yr Asiant Gorfodaeth yn gofyn i chi dalu’r ddyled yn llawn.Ond os na allwch wneud hynny, bydd yr Asiant fel arfer yn gwneud trefniadau i chi ad-dalu. Gall yr Asiant Gorfodaeth wneud Cytundeb Nwyddau a Reolir, sy’n golygu y bydd yr Asiant yn paratoi rhestr o'r eiddo y mae eu gwerth yn cyfateb i'ch ddyled.

Os yw eich eiddo yn rhan o Gytundeb Nwyddau a Reolir chewch chi mo’u gwaredu na'u gwerthu heb ganiatâd yr Asiant Gorfodaeth.

Os na fyddwch yn llofnodi’r Cytundeb Nwyddau a Reolir, gall yr Asiant Gorfodaeth gymryd eich eiddo pan fydd yn eich cartref. Mae yna gostau ychwanegol o £110 a 7.5% o unrhyw falans sy’n ddyledus dros £1500 os bydd eich eiddo’n cael ei symud a’i werthu.

Os na fyddwch yn talu yn ôl y cytundeb a’ch bod wedi llofnodi Cytundeb Nwyddau a Reolir, gall yr Asiant Gorfodaeth fynd i mewn i'ch cartref, drwy dorri i mewn os bydd raid, i gymryd yr eiddo a restrwyd.

Os yw’r Asiant Gorfodaeth o’r farn nad oes yna ddigon o eiddo i glirio’r ddyled, byddwn yn ystyried dulliau eraill o adfer y ddyled, megis methdaliad neu gorchymyn arwystlo yn erbyn eich cartref.

Manylion Cyswllt

Mae'n bosibl y bydd angen i chi gysylltu â ni am nifer o wahanol resymau e.e. os ydych yn newid cyfeiriad, os oes angen gwybodaeth arnoch neu os ydych am wneud taliad.

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Trwy e-bost

Anfonwch e-bost at trethiant.lleol@siryfflint.gov.uk

Trwy ffonio

Gallwch ein ffonio rhwng 8.30am - 5.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ein rhif ffôn yw 01352 704848

Yn bersonol

Croeso i chi ymweld ag un o'n Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu ym Mwcle, Y Fflint, Cei Connah neu Dreffynnon (oriau agor fel y'u hysbysebir)

Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd Cyngor Sir Y Fflint yn defnyddio’r wybodaeth byddwch yn ei rhoi ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth ategol y byddwch yn ei ddarparu er mwyn asesu eich rhwymedigaethau o ran Treth y Cyngor. Mae hyn yn angenrheidiol o dan Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a'r holl reoliadau perthnasol eraill sy’n ymwneud ag asesiad Treth Y Cyngor.

Byddwn yn cadw eich data dros y cyfnod y byddwch yn atebol i dalu Treth Y Cyngor ac am gyfnod o 7 mlynedd wedi i'ch rhwymedigaeth i dalu Treth y Cyngor ddod i ben.

Mae’n bosib y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda gwasanaethau eraill y Cyngor er mwyn sicrhau bod ein cofnodion yn gyfredol, er mwyn gwella safon y gwasanaethau rydym yn eu darparu, ac i berfformio unrhyw un o'n dyletswyddau statudol, gan gynnwys dyletswyddau gorfodi.

Efallai y bydd Cyngor Sir y Fflint yn gwirio’r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth amdanoch chi y mae rhywun arall wedi’i darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch gan drydydd parti, neu yn rhoi gwybodaeth iddynt er mwyn:

 • sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir
 • atal neu ganfod troseddau
 • asesu neu gasglu unrhyw dreth neu unrhyw ardrethi tebyg
 • diogelu arian cyhoeddus

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan - http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx