Alert Section

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir y Fflint

Amdanom Ni image

Amdanom Ni

Gwybodaeth am y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chefnogaeth partneriaeth i ddarpar rieni neu deuluoedd sydd â phlant hyd at 7 oed.

Blog

Blog

Y wybodaeth ddiweddaraf gan dîm Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir y Fflint a gwesteion.

Grwpiau a Gweithgareddau Am Ddim

Grwpiau a Gweithgareddau Am Ddim

Pa weithgareddau am ddim sydd ar gael yn Sir y Fflint i blant 0–7 oed a’u teuluoedd.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Cyllid Gofal Plant

Cyllid Gofal Plant

Popeth rydych angen ei wybod am chwilio a thalu am ofal plant ac addysg gynnar.

Early Years Workforce

Gweithlu Blynyddoedd Cynnar

Darganfod y mathau o swyddi blynyddoedd cynnar a gofal plant a’r cymwysterau a’r datblygiad gyrfaol sydd ar gael.

EPEC

Grymuso Rhieni Grymuso Cymunedau

Rhaglenni magu plant wedi’u rhedeg gan rieni, ar gyfer rhieni.  Gallwch ddarganfod mwy am ein rhaglenni poblogaidd ‘Being a Parent’ EPEC.

Family Life and Childrens Development

Bywyd Teuluol a Bod yn Rhiant

Gwybodaeth am gyrsiau magu plant a dolenni at lawer o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu ar eich siwrnai magu plant.

Bwyd a Maeth

Bwyd a Maeth

Gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu chi a’ch teulu fwyta’n iach yn ystod beichiogrwydd ac wrth i’ch plentyn dyfu.

Cymorth, Cefnogaeth a Gwybodaeth

Cymorth, Cefnogaeth a Gwybodaeth

Darganfod ble gallwch ofyn am help ar amrywiaeth o faterion.

Parents Voice

Llais Rhieni a Gwirfoddoli

Darganfod sut i gymryd rhan a chael dweud eich dweud, neu wirfoddoli gyda ni.

Perthnasoedd

Perthnasoedd

Darganfod pam mae perthnasoedd teuluol yn bwysig ar gyfer lles, datblygiad a chyfleoedd bywyd, a pha gefnogaeth sydd ar gael pan ydych ei hangen.

Diogelu

Diogelu

Mae canllawiau a deddfwriaeth amddiffyn plant a diogelu plant yn berthnasol i bob plentyn hyd at 18 oed.

Special Needs

Anghenion Arbenigol

Gwybodaeth am gefnogaeth i blant sydd ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd.

Speech Language and Communication

Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu i annog cyfathrebu cynnar.

Teenagers

Plant yn eu harddegau

Ystod o gyngor ac arweiniad ymarferol, yn cynnwys fideos a thaflenni gwybodaeth i’w lawrlwytho am fagu plant yn eu harddegau.

Your Childs Amazing Brain

Ymennydd Anhygoel eich Plentyn

Ffeithiau a gwybodaeth ddifyr am ymennydd anhygoel eich plentyn, a sut allwch chi gefnogi ei ddatblygiad.

Flintshire News and Promotions