Alert Section

Cymorth Tai

Darlun o dŷ yn cynnwys y geiriau canlynol sy'n gysylltiedig â Chymorth Tai: Budd-daliadau Llenwi-Ffurlflenni Cadw'r-Cartef-yn-Ddiogel Ol-Ddyledion-Rrhent Addysg Grwpiau-Cymunedol Rheoli-Arian Ailadeiladu-Perthnasau Cyflogaeth Cynnal-Tenantiaethau

Mae Cymorth Tai yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n rhoi gwasanaethau cefnogi yn ymwneud â thai i bobl dros 16 oed. Mae’n rhaglen ymyrraeth gynnar i gefnogi gweithgarwch, ac atal pobl rhag mynd yn ddigartref, sefydlogi eu sefyllfa o ran llety, neu helpu pobl mewn perygl o fod yn ddigartref i ddod o hyd i lety.  Mae’r gefnogaeth yn canolbwyntio ar yr unigolyn, gyda'r nod o gefnogi pobl i sicrhau a chynnal tai cynaliadwy drwy fynd i'r afael â'r problemau y gallen nhw eu hwynebu.

Gallwch gysylltu â Chymorth Tai a chael mynediad at eu gwasanaethau drwy’r Porth Cymorth Tai drwy ofyn i’ch gweithiwr cymdeithasol, gweithiwr iechyd proffesiynol neu unrhyw weithiwr proffesiynol arall o asiantaeth berthnasol i gysylltu, drwy ofyn i ffrind neu aelod o’ch teulu gysylltu, neu drwy ffonio 01352 703515 neu e-bostio'r Tîm Cymorth Tai: Housing.Support@Flintshire.gov.uk

Dolen Hunan Atgyfeirio

Strategaeth Cymorth Tai

 Mae’r Strategaeth hon yn darparu gweledigaeth glir i ddod â digartrefedd i ben a goresgyn materion tai, i holl bartneriaid sy’n gweithio i wella bywydau pobl yn Sir y Fflint.

Wrth i ni nawr ganolbwyntio ar adfer o’r pandemig, rydym yn gwybod bod yn rhaid i ni wneud mwy i fynd i’r afael ag achosion digartrefedd a dileu rhwystrau i bobl allu symud a setlo mewn tai diogel hirdymor ar adeg pan mae’r farchnad dai yn newid a’r galw am dai fforddiadwy yn cynyddu.

Drwy gydweithio gallwn i gyd gyflawni mwy.

Lawrlwythwch Strategaeth Tai

Llety â Chymorth

 Mae Cyngor Sir y Fflint yn fwy o nifer o Brosiectau Tai â chymorth sy'n anelu at bobl sy'n dioddef o risg. Mae'r Prosiectau hyn yn cydymdeimlo â thai a dewis i bobl nad ydynt yn barod i gymryd eu llety eu hunain eto. 

Mae cymorth yn y prosiectau yn cynnwys cymorth cymorth a fydd yn canolbwyntio ar unigolion. Bydd ein Gweithwyr Cymorth yn gweithio gyda chi i adeiladu ar eich sgiliau, gan fynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n eich atal rhag cael mynediad i'r tymor hir. Yna bydd eich help i symud ymlaen o Lety â'ch cartref eich hun cyn y byddwch yn barod.

Darganfod mwy

 

Cwestiynau Cyffredin

Sut gall Cymorth Tai fy helpu?

Darperir cymorth yn ymwneud â thai er mwyn i bobl ddatblygu neu gynnal y sgiliau a’r hyder sydd ei angen i fyw mor annibynnol â phosibl. Gall gynnwys:

 • Help i gynnal tenantiaethau
 • Help i reoli arian/talu biliau
 • Help i gadw’r cartref yn ddiogel
 • Help i gael mynediad at addysg a gwaith
 • Help gyda budd-daliadau ac arian
 • Help i ddeall a llenwi ffurflenni
 • Help i ymuno gyda grwpiau cymunedol lleol
 • Help i ailadeiladu perthnasau
 • Help i ddod o hyd i lety addas a fforddiadwy.

Categorïau Cleientiaid

Mae’r categorïau i gleientiaid am arian Cymorth Tai fel a ganlyn:

 • Pobl sy’n profi Cam-drin Domestig
 • Pobl gydag Anableddau Dysgu
 • Pobl â phroblemau Iechyd Meddwl
 • Pobl â phroblemau alcohol  
 • Pobl â phroblemau Camddefnyddio Sylweddau
 • Pobl â hanes o droseddu
 • Pobl â statws Ffoadur
 • Pobl ag Anabledd Corfforol ac/neu Synhwyraidd
 • Pobl ag Anhwylder Datblygu (e.e. Awtistiaeth)
 • Pobl â Salwch Cronig (gan gynnwys HIV, AIDS)
 • Teuluoedd ag Anghenion Cymorth
 • Person sengl ag Anghenion Cymorth sy’n 16+
 • Cyffredinol/ Cefnogaeth yn ôl yr Angen (gwasanaethau cynnal tenantiaeth sy’n cynnwys ystod o anghenion defnyddwyr)

Am ba mor hir y gallaf dderbyn Cymorth Tai?

Nid oes terfyn amser ar ba mor hir y gallwch dderbyn Cymorth Tai. Bydd eich cefnogaeth yn parhau nes bydd eich Sefyllfa Dai wedi'i sefydlogi.

Beth os ydw i wedi derbyn Cymorth Tai o'r blaen?

Nid oes cyfyngiad ar sawl gwaith y gallwch gael eich cefnogi gan y gwasanaeth. Os yw'ch achos wedi'i gau efallai y bydd angen i chi gwblhau atgyfeiriad newydd.

Pwy fydd yn fy nghefnogi?

Bydd eich atgyfeiriad yn cael ei asesu gan y Porth Cymorth Tai a'i ddyrannu i'r Darparwr Cymorth mwyaf priodol.