Gwneud cais am caniatâd cynllunio


COVID-19 NOTICE
The Development Management, Highways Development Control and Building Control Services will all be working remotely for the foreseeable future. This will have some impact on service delivery.

Newly submitted applications of any kind will experience a delay in registration.  This is likely to be up to 3 weeks or more.

All services will endeavour to progress existing work.

If you have a query please try and submit this via email directly to the officer. If you do not know the officer’s email address please use the following address:

  • For planning matters email planningadmin@flintshire.gov.uk
  • For building regulations email bcadmin@flintshire.gov.uk
  • For highway development email highwaysdc@flintshire.gov.uk

 

 Pwy sy'n gallu gwneud y cais?

Gallwch wneud cais eich hun, neu benodi asiant i wneud cais ar eich rhan (fel arfer pensaer, cyfreithiwr neu adeiladwr). Os ydych yn defnyddio asiant, bydd yr holl ohebiaeth yn cael ei hanfon yn uniongyrchol atynt. Nid oes angen i chi fod yn berchen ar y tir neu'r eiddo i wneud cais am ganiatâd cynllunio ar ei gyfer. 

A oes angen i mi roi gwybod i'r perchennog (perchnogion)?

Mae rhai ceisiadau yn gofyn i chi gyflwyno hysbysiad i berchennog neu gyd-berchnogion eraill yr eiddo o leiaf 21 diwrnod cyn i chi gyflwyno'r cais i ni. Rhoddir arweiniad a chysylltiadau pellach i'r hysbysiadau yn nhestun cymorth y ffurflen gais; fe'ch cynghorir i ddarllen hwn yn drylwyr. 

Cyn i chi wneud cais

Rydym yn eich cynghori i ddarllen ein Nodiadau Arweiniad ar Gynllunio Lleol sy’n cynnig arweiniad manwl ar ddylunio adeilad ac addasu adeiladau cefn gwlad, safonau parcio, draeniad cynaliadwy a llawer mwy. Ar ben hyn, mae Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint yn darparu sylfaen ar gyfer gwneud penderfyniadau cynllunio a bydd swyddogion yn cyfeirio ato er mwyn sicrhau bod eich cais yn unol â’r polisïau a gaiff eu disgrifio ynddo. Trwy sicrhau bod eich gwaith arfaethedig yn cydymffurfio â'r arweiniad yma byddwch yn gwella ansawdd eich cais.

Ar hyn o bryd nid yw’r Cyngor yn medru dangos cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru.  Mae hynny wedi arwain at nifer o geisiadau cynlluniau ac ymholiadau ar gyfer datblygiadau tybiannol ar safleoedd y tu allan i ffiniau aneddiadau fel y diffinnir yn y CDU a fabwysiadwyd.  Gan hynny mae’r Cyngor wedi creu drafft o Nodyn Cyfarwyddyd i Ddatblygwyr a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 16/06/15.  Pwrpas y Nodyn yw darparu canllaw i ddarpar ymgeiswyr ynglŷn â darparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos fod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy ac yn hyfyw a chyraeddadwy er mwyn gwneud cyfraniad dilys a chynnar i’r cyflenwad tir ar gyfer tai a gwaith adeiladu ar y tir. 

Beth sydd angen i mi ei gyflwyno?

1 – Ffurflen gais

Gwneud cais ar-lein gan ddefnyddio'r Porth Cynllunio cenedlaethol (atodi’r cynlluniau a’r dogfennau, logio mewn/allan a chyflwyno pryd bynnag yr ydych yn barod, a chael arweiniad cam wrth gam), neu

Lawllwytho ffurflenni papur o’r Porth Cynllunio (i’w hargraffu a’u cyflwyno drwy'r post neu’n bersonol)

Ansicr pa ffurflen i'w defnyddio? Gweler Dewis eich cais ar y Porth Cynllunio

Pa bynnag ddull a ddewiswch bydd angen i chi gyflwyno un ffurflen sy'n cwmpasu eich holl anghenion e.e. caniatâd cynllunio perchenog tŷ gyda chaniatâd ardal gadwraeth. Bydd y Porth yn eich tywys at y ffurflen gywir.

I gael help i gyfrifo cyfaint adeiladau nodwch y mesuriadau yn arf cyfrifo cyfaint y Porth Cynllunio.

2 – Cynlluniau, dyluniadau a dogfennau cefnogol

Gofynion Cais Cynllunio – rhestr yw hon o'r dyluniadau a'r dogfenau cefnogol y mae'n rhaid i chi eu cyflwyno gyda'ch cais er mwyn iddo fod yn ddilys. Efallai y bydd angen i chi gyfeirio at sawl rhestr yn dibynnu ar eich math o gais, e.e. rhestr ar gyfer datblygiadau gan berchnogion tai ynghyd â rhestr am ganiatâd mewn ardal gadwraeth.

Os nad oes gennych y dogfennau electronig i’w hatodi i gais ar-lein mae'n dal yn bosibl i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein. Yna gallwch gyflwyno rhai neu'r holl ddogfennau ategol a'r tâl drwy'r post neu yn bersonol i'r cyfeiriad ar frig y ffurflen. Bydd y Porth Cynllunio yn eich tywys drwy'r broses.

Lleoliad Arolwg Ordnans a chynlluniau bloc (gofynnol ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau) – gellir prynu’r rhain oddi wrth ein Gwasanaethau Gwybodaeth Ddaearyddol neu ar-lein gyda’r chais Porth Cynllunio.

Gweld yr arweiniad ar y Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS) (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer ceisiadau gan berchnogion tai).

3 – Y tâl

Os ydych yn gwneud cais ar-lein bydd eich tâl yn cael ei gyfrifo fel rhan o'r broses o wneud cais. Nid oes tâl ychwanegol am wneud cais ar-lein a gall arbed arian i chi o ran costau argraffu.

Gallwch gyfrifo cost eich cais gan ddefnyddio offeryn cyfrifo tâl y Porth Cynllunio neu lawrlwytho rhestr lawn o daliadau gwneud cais cynllunio 

Gallwch dalu:

Dylai sieciau gael eu gwneud yn daladwy i 'Cyngor Sir y Fflint'. Ni ellir dychwelyd y tâl os byddwch yn tynnu'r cais yn ôl neu os yw eich cais yn cael ei wrthod (fodd bynnag, byddwn yn ad-dalu eich tâl os cyflwynir cais mewn achos lle nad oes angen caniatâd cynllunio). Mae'r tâl yng Nghymru yn wahanol i'r hyn a godir yn Lloegr. 

Diogelu Data

Er mwyn cydymffurfio â gofynion Diogelu Data rydym yn tynnu eich sylw at y ffaith bod gwybodaeth a ddarperir yn eich cais yn cael ei defnyddio'n unig at ddibenion penderfynu ar y cais, ac fel rhan o'r broses hon, mae'n cael ei wneud ar gael i'r cyhoedd. Caiff ceisiadau eu gwneud ar gael ar ein gwefan ac o fewn y Gofrestr Gyhoeddus yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug. 

Beth arall ddylwn i ei ystyried?

P’un a oes angen caniatâd cynllunio i ddeiliaid tai ai peidio, dylech fod yn ymwybodol o:

Beth sy'n digwydd nesaf?

Sut ydym yn prosesu ceisada

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen annibynnol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth ar holl agweddau cynllunio defnydd tir yng Nghymru. Ewch i www.www.planningaidwales.org.uk neu ffoniwch y gwasanaeth llinell gymorth cynllunio ar 02920 625 000 am fwy o wybodaeth.