Oes angen caniatâd arnaf – cyngor i berchnogion tai


COVID-19 NOTICE

The Development Management, Highways Development Control and Building Control Services will all be working remotely for the foreseeable future. This will have some impact on service delivery.

Newly submitted applications of any kind will experience a delay in registration.

This is likely to be up to 3 weeks or more.

All services will endeavour to progress existing work.

If you have a query please try and submit this via email directly to the officer. If you do not know the officer’s email address please use the following address: For planning matters email planningadmin@flintshire.gov.uk, for building regulations email bcadmin@flintshire.gov.uk and for highway development email highwaysdc@flintshire.gov.uk

 

 

Gallwch wneud rhai estyniadau bach, newidiadau ac ychwanegiadau i’ch cartref heb ganiatâd cynllunio, gelwir hyn yn ddatblygu a ganiateir. Nid yw’r hawliau hyn yn berthnasol i fflatiau a fflatiau deulawr.  Fydd angen caniatâd cynllunio llawn ar gyfer anheddau newydd bob amser.

Sut allaf ganfod a yw fy nghynnig yn ddatblygu a ganiateir ynteu a oes angen caniatâd ar ei gyfer?

Defnyddiwch offeryn Tŷ Rhyngweithiol y Porth Cynllunio au rhestr lawn o brosiectau cyffredin  

Mae’r canllaw gweledol hwn yn cymryd hawliau datblygu a ganiateir i ystyriaeth ac yn esbonio’r cyfyngiadau amrywiol sy’n berthnasol.  Mae’r adran prosiectau cyffredin ar y Porth Cynllunio hefyd yn cynnwys rhestr o dros 30 o ganllawiau sydd wedi’u teilwra, gan gynnwys: ystafelloedd gwydr, drysau a ffenestri, estyniadau, ffensys, giatiau a waliau gerddi, trosi garejys, adeiladau allanol (siediau, tai gwydr), portshys, erialau lloeren, teledu a radio, paneli solar, gweithio o adref.

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi arweiniad technegol ac arweiniad i ddeiliaid tai, sydd ar gael yma, Dylai’r arweiniad esbonio sut y bydd rheolau ‘datblygu a ganiateir’, o bosib, yn gymwys i’ch sefyllfa chi.

Technegol ac arweiniad i ddeiliaid tai 

Cyfrifo cyfaint

Defnyddiwch Gyfrifiannell Cyfaint y Porth Cynllunio i’ch helpu i gyfrifo cyfaint eich cynnig.

Ydych chi’n dal i fod yn ansicr a oes anen caniatâd arnoch?

Bydd Swyddog Cynllunio ar ddyletswydd ar gael yn Tŷ Dewi Sant i roi cyngor ynglŷn â’r angen am ganiatâd cynllunio yn gyffredinol neu, mewn perthynas ag ymholiad penodol, i roi barn ynglŷn â p’un a oes angen cael caniatâd cynllunio neu beidio.  Os hoffech drafod eich cynnig yn fanwl, cysylltwch â ni i wneud apwyntiad. Mae swyddfeydd y Cyngor ar agor o 8.30am hyd 5.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac rydym yn anelu at sicrhau bod swyddog ar gael rhwng 9am ac 1pm.  Ewch i: Tŷ Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewlo, CH5 3FF. E-bost: rhdcynllunio@siryfflint.gov.uk  Ffôn: 01352 703331.

Os oes arnoch eisiau bod yn sicr nad oes angen caniatâd cynllunio ar eich defnydd neu ddatblygiad arfaethedig gellwch wneud cais am benderfyniad ffurfiol, a elwir yn Dystysgrifau Datblygiad Cyfreithlon (adran 192).

Beth arall ddylwn i ei ystyried?

P’un a oes angen caniatâd cynllunio i ddeiliaid tai ai peidio, dylech fod yn ymwybodol o:

Gwneud cais am caniatâd cynllunio

Gwneud cais ar-lein, lawrlwytho ffurflenni, cael golwg ar ffioedd a chyngor ar beth i'w gynnwys

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen annibynnol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth ar holl agweddau cynllunio defnydd tir yng Nghymru. Ewch i www.cymorthcynlluniocymru.org.uk neu ffoniwch y gwasanaeth llinell gymorth cynllunio ar 02920 625 000 am fwy o wybodaeth.