Alert Section

Safonau Iaith Gymraeg


Bydd Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Sir y Fflint yn cael ei ddisodli gan y Safonau Iaith Gymraeg newydd ar 30 Mawrth 2016. Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi rhybudd i bob Cyngor yng Nghymru yn nodi'r Safonau mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â hwy. 

Nod y Safonau yw i barhau a datblygu gwaith Cynlluniau Iaith Gymraeg:

  • gwella'r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu cael gan sefydliadau yn y Gymraeg
  • cynyddu'r defnydd y mae pobl yn ei wneud o wasanaethau Cymraeg
  • ei gwneud yn glir i sefydliadau yr hyn sydd angen iddynt ei wneud o ran yr iaith Gymraeg

Mae’r Safonau yn ymdrin â darparu gwasanaeth, llunio polisïau, gweithredol, hyrwyddo a chadw cofnodion.

Safonau’r Gymraeg ar gyfer Cyngor Sir y Fflint

Hysbysiad Cydymffurfio - Iaith Gymraeg

Mae rhagor o wybodaeth am Safonau’r Gymraeg ar gael ar wefan 

Os ydych am gwyno oherwydd eich bod yn amau nad yw Cyngor Sir y Fflint yn cydymffurfio â’r safonau Iaith Gymraeg, defnyddiwch drefn gwyno’r Cyngor.  

Strategaeth Bum Mlynedd  Hynwyddo’r Iaith Gymraeg

Proffil siaradwyr Cymraeg yn Sir y Fflint
Tabl: Gwybodaeth am y Gymraeg (2001 a 2011)
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 a Chyfrifiad 2001 

 

Sir y Fflint

Cymru

2001

Cyfrifiad

2011 Cyfrifiad

2001 Cyfrifiad

2011 Cyfrifiad

%

No.

%

%

%

Pawb dros 3+

-

146,940

-

-

-

Yn gwybod dim Cymraeg

78.6%

116,736

79.4%

71.6%

73.3%

Yn deall Cymraeg llafar yn unig

4.4%

7,503

5.1%

4.9%

5.3%

Yr holl siaradwyr Cymraeg

14.4%

19,343

13.2%

20.5%

19.0%

Siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg

10.9%

13,650

9.3%

16.3%

14.6%

Mae gwybodaeth fanylach ar broffil y siaradwyr Cymraeg yn y sir ar gael yn Stats Cymru.