Hafan > Preswyl > Cynllunio-Rhag-Argyfwng > Cwestiynau Cyffredin Gwasanaethau'r Cyngor Coronafeirws COVID-19

Cwestiynau Cyffredin Gwasanaethau'r Cyngor Coronafeirws COVID-19

 COVID-19 Together Staysafe Staylocal Cym

Gwasanaethau'r Cyngor

Sut mae gwasanaethau’r Cyngor yn cael eu heffeithio gan COVID-19?

Yn dilyn cyhoeddiadau Llywodraethau’r DU a Chymru am fesurau llymach i ddiogelu'r cyhoedd, rydym wedi asesu'r gwasanaethau yr ydym yn ei ddarparu ac argaeledd ein gweithlu fel ein bod gallu blaenoriaethu ac i ddarparu adnoddau gwasanaethau hanfodol ar draws y Sir.

Fel cyflogwyr eraill ar draws Prydain, fel y mae canllawiau’r Llywodraeth wedi cael eu cryfhau, mae’r Cyngor wedi profi gostyngiad yn ei weithlu.  

Yn yr un ffordd y mae cadw pellter cymdeithasol, hunan-ynysu a chau ysgolion wedi amharu ar waith busnesau a bywydau preswylwyr Sir y Fflint, maent hefyd wedi effeithio ar a all gwasanaethau'r Cyngor weithredu ai peidio a chyfrannu at ostyngiad yn y nifer o bobl sydd ar gael er mwyn eu darparu.

O ganlyniad, bu’n angenrheidiol i ni dynnu rhai gwasanaethau am y dyfodol rhagweladwy. Mae hyn wedi bod yn ganlyniad uniongyrchol i gefnogi'r ymdrech genedlaethol i arafu lledaeniad COVID-19 neu i ailgyferio ein gweithlu sydd ar gael i feysydd gwasanaeth hanfodol. Gellir dod o hyd i wybodaeth am wasanaethau sydd wedi cael eu tynnu yn y Cwestiynau Cyffredin isod neu ar ein tudalen we COVID-19 sy'n cael ei ddiweddaru yn ddyddiol wrth i wybodaeth newid.

Ein blaenoriaeth yw ceisio cynnal gwasanaethau hanfodol am gyn hired â phosib drwy gydol yr wythnosau a’r misoedd anodd o’n blaenau ac i wneud beth y gallwn i gefnogi’r ymdrech genedlaethol ac iechyd a lles ein gweithwyr a’n preswylwyr i gyd.

Pa wasanaethau’r Cyngor sy’n cael eu dosbarthu fel rhai hanfodol a pham?

Mae’r Cyngor wedi blaenoriaethu gwasanaeth fel rhai hanfodol pan maent yn diogelu bywyd, diogelu'r bobl ddiamddiffyn, sicrhau diogelwch y cyhoedd, cadw isadeiledd cludiant ar agor a helpu gweithwyr allweddol i wneud eu gwaith. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: 

 • rhedeg cartrefi gofal preswyl

 • cefnogi oedolion diamddiffyn yn eu cartrefi ac mewn lleoliadau gofal

 • darparu gofal cartref i bobl yn eu cartrefi eu hunain

 • helpu pobl i gael eu rhyddhau o’r ysbyty i 'ryddhau' gwelyau yn yr ysbytai

 • cefnogi plant diamddiffyn yn eu cartrefi ac mewn lleoliadau gofal

 • rhedeg Cynlluniau Tai Gofal Ychwanegol

 • helpu a rhoi llety i'r digartref

 • talu budd-daliadau tai

 • rhoi cyngor ar les i bobl sydd angen cefnogaeth gyda’u hincwm teuluol

 • dosbarthu bwyd i bobl sydd ei angen a’r rhai sy’n byw mewn tlodi

 • agor ysgolion fel canolfannau gofal plant i blant gweithwyr allweddol

 • gwarchod y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd, gan gynnwys diogelwch bwyd a lles anifeiliaid

 • casglu gwastraff o gartrefi

 • cadw’r rhwydwaith ffyrdd ar agor ac yn gweithio’n dda

  cadw mynwentydd ar agor

 • cofrestru marwolaethau

 • cefnogi busnesau bach a chanolig o ran maint a rhoi cefnogaeth grant argyfwng iddynt ar ran y Llywodraeth

Gwasanaethau Profedigaeth

A yw Angladdau dal yn cael eu cynnal a beth fydd y broses?

Dan Ganllawiau diweddar y Llywodraeth, mae hawl i gynnal Angladdau. Bydd rhaid i bob Gwasanaeth fod wrth y bedd o fewn y Fynwent oherwydd bod Mannau Addoli wedi cau.   You can only attend a funeral if you have been invited by the person arranging the funeral, and that will be limited to close family and friends only, and  those in attendance will need to respect the Social Distancing Advice – gan gynnwys y torrwr beddau.  Bydd y bedd yn cau unwaith mae pob galarwr wedi gadael y Fynwent.

Mae gen i Weddillion Amlosgi yr hoffwn ei roi mewn bedd, ond ni fyddaf yn defnyddio Trefnydd Angladdau, oherwydd bod y gwasanaeth eisoes wedi cael ei gynnal yn yr Amlosgfa, a oes modd gwneud hyn?

Bydd y bedd yn cael ei baratoi fel arfer ar gyfer y gladdedigaeth. Os oeddech yn dymuno cael torrwr beddau i roi’r gasged yn y bedd i chi, gofynnir i chi roi’r casged ar ochr y bedd, symud i ffwrdd, ac yna bydd y torrwr beddau yn rhoi'r gasged yn y bedd ac yn symud i ffwrdd i roi amser i chi ger y bedd.  Bydd y bedd yn cau unwaith rydych wedi gadael y Fynwent.  However, we would encourage families where possible to think about delaying the interment of Cremated Remains until the current restrictions have been lifted.  This will help to minimise travel and contact with other family members etc. and once the restrictions are lifted we will be able to offer the normal interment service for these situations.

A oes modd i mi drefnu Cofeb i'w roi ar Fedd?

Mae’r broses ymgeisio arferol yn parhau i fod yn gymwys, bydd angen i chi wirio bod eich dewis o Saer Maen ar agor yn ystod y cyfnod hwn.

Ydi’r gwair yn cael ei dorri mewn mynwentydd?

Grass Cutting within the Cemeteries has restarted due to the recent changes in restrictions, with a reduced number of operatives to ensure that we are able to adhere to the Social Distancing guidelines.  This will mean the frequency of the cuts will be longer than usual.   Areas around graves to be used will be cut prior to any interment, along with any necessary access paths. Once restrictions are removed and we are able to return to normal working practices, the Cemeteries will be returned to their usual high standards as soon as possible

A oes modd i mi gadw lle ar gyfer bedd, prynu coflech neu drosglwyddo perchnogaeth bedd, ac ati?

Mae ein Gwasanaeth Profedigaeth yn gweithredu fel arfer. Cysylltwch â’r tîm ar 01352 703360 neu anfon e-bost at cemeteries@flintshire.gov.uk 

Sut ydw i’n cofrestru marwolaeth?

Mae darpariaeth nawr wedi cael ei wneud i gofrestru marwolaethau dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Gofrestru ddilyn canllaw y Llywodraeth ar deithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. Mae’r Gwasanaeth Gofrestru nawr yn cydweithio’n agos gydag ymarferwyr iechyd i rannu gwybodaeth yn electronig i ddileu'r gofyniad ar deuluoedd i ddod i ymweld â'r Swyddog Gofrestru yn ystod y sefyllfa o argyfwng presennol.

I drefnu apwyntiad am gofrestriad dros y ffôn, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru ar 01352 703333.

Trwyddedau Bathodyn Glas

Sut ydw i’n adnewyddu/ymgeisio am fy Nhrwydded Bathodyn Glas?

Mae Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu wedi cau nes yr hysbysir chi ymhellach.   Gall unrhyw un sy’n dymuno ymgeisio neu adnewyddu gael gafael ar y cais ar-lein www.gov.uk neu cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid am ragor o gyngor ar 01352 701304.

Busnes a Chyflogaeth

WPa gefnogaeth mae’r Cyngor wedi’i darparu i fusnesau lleol yn Sir y Fflint?

Ewch i’r dudalen cyngor i fusnesau ar y COVID-19 ar ein gwefan.    Mae’r Cyngor eisoes wedi cymryd camau i ddarparu cefnogaeth yn ôl disgresiwn i fusnesau lleol gan gynnwys gohirio taliadau rhent i denantiaid busnes ein heiddo diwydiannol a masnachol, cynorthwyo masnachwyr marchnad a darparu cefnogaeth drwy eu cyfeirio at gynlluniau cefnogaeth gan y Llywodraeth.

I gyflymu dyfarniadau grant gall busnesau hefyd wneud cais ar-lein: https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Business/Business-Rates/Business-Rates.aspx  

Mae gennyf fusnes bach, pa gefnogaeth sydd yna i fy ngweithwyr?

Mae hwn yn gyfnod anodd a phryderus i gyflogwyr a gweithwyr.

Ewch i dudalen gwefan y Cyngor ar Gyngor i Fusnesau ar y COVID-19 sy’n cynnwys dolenni i gyngor a chyfarwyddyd swyddogol.   

Mae’r dudalen yn cael ei diweddaru fel a phan yr ydym yn derbyn mwy o wybodaeth.

Pryd fydd y grantiau a chymorth gydag ardrethi busnes yn cael eu cyflwyno ac ydw i’n gorfod ymgeisio?

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn cydweithio i gefnogi busnesau yn ystod y sefyllfa argyfwng hon. 

Mae Llywodraeth Cymru nawr wedi cyhoeddi eu cynllun rhyddhad ardrethi argyfwng i ddarparu ardreth a dargedwyd i fanwerthwyr, darparwyr hamdden a’r sector lletygarwch.  Mae’r Cyngor nawr yn defnyddio’r rhyddhad ardrethi 100% i holl fusnesau cymwys sy’n dod o fewn y cynllun.   Rydym yn anelu i ddyfarnu’r rhyddhad hwn yn awtomatig heb yr angen i fusnesau ymgeisio.  

Fel rhan o’r pecyn ehangach o gefnogaeth, mae yna ddau gynllun grant newydd yn dechrau fel y manylir isod. 

Bydd y grantiau’n cael eu gweinyddu gan y Cyngor ac rydym yn paratoi i wneud taliadau’n fuan.   

Grant 1 – Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 yn derbyn grant o £25,000.

Grant 2 – All businesses which are currently eligible for Small Business Rates Relief or small Charities and Community Amateur Sports Clubs (CASC's) with a rateable value up to £12,000 will receive a grant of £10,000.

Caiff y grantiau eu gweinyddu gan y Cyngor ar ran Llywodraeth Cymru ac os yw eich busnes yn gymwys am grant, llenwch y ffurflen gais am grant ar-lein cyn gynted â phosibl ar  https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Business/Business-Rates/Business-Rates.aspx 

Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno cais ar-lein, gallwn eich sicrhau y bydd eich cais yn y system ac yn y broses o gael ei gadarnhau cyn i ni gyflwyno’r taliad. Ni fydd gofyn i chi ail-gyflwyno ffurflen arall.

Gallwch hefyd gysylltu â’n Tîm Cymorth ar 01352 704848 am gyngor a chanllawiau pellach.

The Council has received high volumes of on-line applications for business support grants nearly of all which have been processed and awarded.  As at Monday 1 June 2,392 non-repayable cash grants have been paid to small businesses (total value £28.8m).   Further grant payments will follow.  All grant applications must now be submitted to the Council no later than 5.00pm on 30 June as the scheme closes after this time. 

In addition to this, the Council has now awarded 100% rate relief to over 1,148 retailers, leisure providers and the hospitality sector (total value £15.2m). These businesses are now receiving ‘nil’ bills for 2020/21. If your business is eligible and you've not receive a 'nil' bill go online and apply now www.flntshire.gov.uk/businessrates .

Are grants available for those businesses such as micro-businesses who don’t pay business rates?

The Welsh Government has now introduced the £500m Economic Resilience Fund (ERF) to help those businesses who don’t qualify for the business rate grants. 

The Fund consists of three elements: a £100m COVID-19 Wales Business Loan Scheme administered by Development Bank of Wales (which is fully subscribed), a £100m fund to support microbusinesses, £300m fund to support SMEs and large businesses.

The ERF will help to address some of the gaps not met by schemes already announced by the UK Government, Welsh Government and Development Bank of Wales.

A grant of up to £10,000 is available to assist microbusinesses that have been affected by the COVID-19 outbreak. The grant is available to microbusinesses that are not eligible for the Business Rate Grant or the support for self-employed grant.

The Economic Resilience Fund for microbusinesses is open to applications from 17 April 2020 for 12 months. Full details on the eligibility criteria can be found at https://fundchecker.businesswales.gov.wales/  

Charities
The Welsh Government has announced that small charities within the retail, leisure and hospitality sector will receive a £10,000 business support grant to help them respond to the financial challenges of Covid-19.

This new package will support properties with a rateable value of £12,000 or below. This includes:

•    charity run shops

•    sports premises

•    community centres

Applications should be made via local authorities on or before 30 June 2020. Organisations cannot apply for this grant if they have already been awarded a grant from the Welsh Government Economic Resilience Fund (ERF) or the Sport Wales Emergency Relief Fund.

How can micro businesses (those that don’t pay business rates) access the grants that have been made available?

Small businesses play a vital role in the economy of the County and many will be seeking financial support and guidance at this time. 
The Council would like to ensure that small businesses in Flintshire, especially those who do not pay Business Rates, are aware of the Welsh Government Economic Resilience Fund grant support.
Details of the funding can be found on the Business Wales web site together with information on other support that is available. https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/ 
For support locally businesses can visit https://www.flintshire.gov.uk/en/Business/Advice-and-guidance/COVID-19-Advice-for-Businesses.aspx  or contact the Council Business Development team at Business.Dev@flintshire.gov.uk 
The UK Government have also launched a new ‘support finder’ tool which will help businesses and self-employed people across the country quickly and easily determine what financial support is available to them during the current emergency period. The new business ‘support finder’ tool can be found at https://www.gov.uk/business-coronavirus-support-finder 

Rwyf wedi cael fy ngwneud yn ddi-waith dros dro neu mae fy oriau gwaith wedi eu cwtogi?

Os bydd eich incwm cartref yn llai o ganlyniad i effaith y coronafeirws, a’ch bod yn meddwl y byddwch yn ei chael hi’n anodd talu rhent tŷ cyngor, yna cysylltwch â’r gwasanaeth Incwm Rhent ar 01352 703838.  Gallwn ddarparu cymorth a chefnogaeth

Ffioedd Maes Parcio

Pam bod ffioedd maes parcio wedi eu gohirio?

Mae Talu ac Arddangos wedi’i atal ym mhob maes parcio â thâl ar hyn o bryd.  Mae hyn wedi’i wneud i leihau cyswllt cyhoeddus, lleihau trosglwyddiad y feirws ar arwynebau ar yr un pryd a chefnogi gweithwyr allweddol a phobl sy’n mynd i ganol y dref i wneud siopa hanfodol.   Gofynnir i drigolion barcio’n gyfrifol ac yn bell oddi wrth cerbydau eraill.   Os oes gan etholwr gerdyn parcio ar gyfer maes parcio’r Cyngor sydd wedi, neu ar fin dod i ben, bydd eu tocyn newydd yn cael ei brosesu pan fydd y ffioedd yn cael eu hailgyflwyno.

The following car parks are now closed to prevent non-essential travel and limit social contact:

 • Gamfa Wen, Talacre
 • Dock Road, Connah’s Quay
 • Flint Castle
 • Life Boat Station, Flint
 • Saltney Ferry Footbridge
 • Dock Road, Greenfield
 • Gwaenysgor Viewpoint   

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Treth y Cyngor

Rwyf wedi clywed bod trigolion am gael ‘gwyliau’ Treth y Cyngor, ydy hyn yn gywir?

Rydym yn ymwybodol fod rhywfaint o ddryswch o ran Treth y Cyngor a p’un a oes rhaid i bobl ei dalu ar hyn o bryd.   Mae rhai pobl yn cael anawsterau ac yn poeni na allant wneud eu taliadau.  Mae’r Cyngor yn gallu cynnig cefnogaeth a chyngor os byddwch chi yn y sefyllfa hon.  Os ydych chi’n gymwys ac angen cyngor a chymorth, gallwch gysylltu â’n tîm Treth y Cyngor ar 01352 704848 neu dros e-bost ar local.taxation@flintshire.gov.uk neu gallwch fynd i’n gwefan www.siryfflint.gov.uk/TrethyCyngor

Sylwch fod nifer y galwadau yn uchel iawn ac rydym yn cael nifer fawr o negeseuon e-bost.  Rydym yn sylweddoli y gall hyn fod yn rhwystredig i chi.  Mae’r mwyafrif helaeth o bobl sy’n ceisio cysylltu â ni yn deall y sefyllfa ac maen nhw’n amyneddgar a pharchus gyda’n gweithwyr.  Hoffem ofyn i bawb sy’n ein ffonio gofio hyn.

Gall llawer o bobl fforddio talu eu Treth y Cyngor o hyd.  Mae Treth y Cyngor yn dreth leol sy’n ffurfio traean o gyfanswm incwm y Cyngor.  Yn y sefyllfa argyfyngus hon, mae’r Treth y Cyngor rydych chi’n ei thalu yn helpu i ariannu’r gwasanaethau hanfodol y mae’n rhaid i ni barhau i’w darparu i gefnogi pobl a chymunedau.   Mae’r Cyngor wedi blaenoriaethu gwasanaethau hanfodol lle maen nhw’n diogelu bywydau, diogelu pobl ddiamddiffyn, sicrhau diogelwch y cyhoedd, cadw’r isadeiledd cludiant ar agor, a helpu gweithwyr allweddol i wneud eu gwaith.  Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: 

 • rhedeg cartrefi gofal preswyl
 • cefnogi oedolion diamddiffyn yn eu cartrefi ac mewn lleoliadau gofal
 • darparu gofal cartref i bobl yn eu cartrefi eu hunain
 • helpu pobl i gael eu rhyddhau o’r ysbyty i ‘ryddhau’ gwelyau ysbyty
 • cefnogi plant diamddiffyn yn eu cartrefi ac mewn lleoliadau gofal
 • rhedeg Cynlluniau Tai Gofal Ychwanegol
 • helpu pobl ddigartref a darparu llety ar eu cyfer
 • talu budd-daliadau tai
 • rhoi cyngor lles i’r rhai sydd angen cefnogaeth gydag incwm eu teulu
 • dosbarthu bwyd i bobl mewn angen a phobl mewn tlodi
 • agor ysgolion fel canolfannau gofal plant ar gyfer plant gweithwyr allweddol
 • cyflawni dyletswyddau gwarchod y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd gan gynnwys diogelwch bwyd a lles anifeiliaid
 • casglu gwastraff o aelwydydd
 • cadw’r rhwydwaith priffyrdd ar agor ac yn rhedeg
 • cadw mynwentydd ar agor
 • cofrestru genedigaethau a marwolaethau
 • darparu cefnogaeth i fusnesau lleol bach a chanolig a rhoi cefnogaeth grant brys iddynt ar ran
 • Llywodraethau

Byddai angen i Lywodraethau wneud unrhyw benderfyniadau am newidiadau dros dro i gasglu Treth y Cyngor.  Dim ond casglu’r Dreth mae’r Cyngor. 

Nid wyf yn gallu talu treth y cyngor na rhent i’r Cyngor ers i gyfleusterau Sir y Fflint yn Cysylltu gau.   Beth ydw i’n ei wneud?

Mae’r Cyngor yn cynnig ystod eang o ddulliau talu eraill, y rhan fwyaf yn parhau fel arfer.   Gall trigolion barhau i wneud taliadau ar-lein am bethau fel treth y cyngor, rhent ac anfonebau.   Mae’r Cyngor yn cynnig gwasanaeth talu wedi’i awtomeiddio (ATP) drwy ffonio 01352 704470.

If residents can only pay in cash please contact us on the numbers below for advice: 

Council Tax tel: 01352 704848 or email  local.taxation@flintshire.gov.uk

Council House rents tel:  01352 703838

Rhent Tai Cyngor

Rydw i’n poeni na fyddaf yn gallu talu fy rhent mewn pryd, beth ddylwn i ei wneud?

Os yw tenantiaid yn poeni y byddant yn mynd i ôl ddyled gyda’u rhent mae’n bwysig eu bod yn siarad â’r Tîm Incwm Rhent ar 01352 703838.  Mae’r Tîm wedi ymrwymo i gefnogi tenantiaid a swyddogion ac mae swyddogion wrth law i drefnu cynlluniau talu fforddiadwy.

Gorfodaeth

Rheoliadau y Coronafeirws sy’n Effeithio ar Fusnesau - Sut i Adrodd Pryderon neu Gael Cyngor?

Ers i’r cyfyngiadau masnachu a gofynion cadw pellter cymdeithasol i fusnesau gael eu cyhoeddi gan y Llywodraeth, mae yna ymwybyddiaeth gynyddol o fewn cymunedau lleol nad yw lleiafrif bychan o fusnesau yn cydymffurfio. 

Bydd Gwasanaeth Diogelu Busnes a’r Gymuned Cyngor, yn ymateb i gwynion o ddiffyg cydymffurfio yn unol â chynghorau ar draws y Deyrnas Unedig, 

Bydd y Cyngor yn defnyddio ei bwerau yn briodol ac yn gyfatebol i sicrhau y cydymffurfir yn llwyr â’r Rheoliadau a bydd swyddogion y Cyngor yn parhau i gynnig cyngor ac arweiniad pan fo angen. 

Rydym yn gobeithio gweithio’n adeiladol gyda’r busnesau sydd â chaniatâd i fod ar agor, trwy ymgysylltu ac addysgu. Dewis olaf yn unig fydd defnyddio pwerau gorfodi.  

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae’n bwysig fod pawb yn cydweithio ac yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau yn ystod yr argyfwng yma. 

Mae rhif ffôn a chyfeiriad e-bost arbennig wedi cael eu creu er mwyn i breswylwyr a busnesau adrodd unrhyw bryderon sydd ganddynt: 

Caiff galwadau ac e-byst eu monitro yn ystod oriau swyddfa (dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:30 a 17:00.

Llety Gwyliau?

Mae Gwasanaethau Diogelu Busnes a’r Gymuned Cyngor Sir y Fflint yn cymell gwestai, parciau gwyliau, safleoedd gwersylla a holl ddarparwyr llety gwyliau eraill i weithredu’n gyfrifol a chynorthwyo i chwarae eu rhan i ddiogelu ein cymunedau a gwasanaethai GIG lleol yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r rheoliadau’n glir y dylai holl lety gwyliau, gan gynnwys safleoedd gwersylla a pharciau carafán fod wedi cau ers 26 Mawrth. Rhaid iddynt barhau ar gau tan y dywedir yn wahanol, oni bai bod cais neu esemptiad penodol wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru neu gyngor lleol. 

Any accommodation provider in Flintshire wanting to offer accommodation to key workers must seek authorisation from the Council by completing and submitting a Key Worker Accommodation Request form. Any business already providing accommodation to key workers should notify the Council as soon as possible, using the same e-mail address.

Ni ddylai unrhyw lety gwyliau, o dan unrhyw amgylchiadau, ddarparu ar gyfer ymwelwyr yn ystod y cyfnod argyfyngus hwn. Bydd unrhyw unigolyn neu fusnes nad ydynt yn cydymffurfio yn cyflawni trosedd, ac yn destun Rhybudd Cosb Benodedig, Rhybudd Gwahardd neu erlyniad.

Fodd bynnag, gall fusnesau hysbysebu ar gyfer archebion llety gwyliau yn y dyfodol unwaith fydd y cyfyngiadau presennol wedi ymlacio, ond rhaid iddynt barhau ar gau tan i’r Llywodraeth ddweud y cânt ail-agor. 

Dylai unrhyw un sydd â phryderon am y ffordd mae llety gwyliau yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd, cysylltu â’r Cyngor gan ddefnyddio: covidaccommodation@flintshire.gov.uk

Ffurflen Gofrestru

https://businesswales.gov.wales/tourism/covid-19-frequently-asked-questions

 

Fees and Charges and Refunds

Fees and Charges and Refunds

Some Council services have been disrupted during this emergency situation. Some of these services are chargeable – that is people pay a fee or a charge to access and use them. We have had questions about our plans for refunds, and credits, where they might be due.  For more information click here

Archifdy Sir y Fflint

Er bod Archifdy Sir y Fflint wedi cau i ymwelwyr, ydw i’n parhau i allu cael mynediad i wasanaethau o bell?

Record Office staff will be maintaining a remote service as far as possible. Please e-mail archives@flintshire.gov.uk with your request and staff will judge on a case-by-case basis whether they can help and respond accordinglyBydd staff Archifdy yn cynnal gwasanaeth o bell cyn belled â bod hynny’n bosibl.   Anfonwch e-bost i archives@flintshire.gov.uk gyda’ch cais a bydd staff yn penderfynu fesul achos pa un a ydynt yn gallu helpu ac ymateb yn unol â hynny.

Gwasanaethau Lleol

Gwasanaethau Lleol?

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu map ar-lein i gynorthwyo trigolion i ddod o hyd i wasanaethau sydd ar gael yn eu hardal leol.

Mae gan y map chwe chategori gwasanaeth sef:.

 • fferyllfeydd
 • banciau bwyd
 • dosbarthu llaeth
 • bwyd (dosbarthu, casglu bwyd a bwyd tecawê)
 • cefnogaeth (cefnogaeth iechyd meddwl, cyfeillgarwch dros y ffôn ac ati)
 • siopa (casglu siopa, presgripsiynau ac ati) 

I weld y map, cliciwch yma. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio Google Chrome.

Gallwch gael gafael ar ganllaw defnyddiwr (Saesneg yn unig ar hyn or bryd) ar-lein yma.

Is Mold Market still open?

Mae Marchnad yr Wyddgrug ar agor ar hyn o bryd, gyda nifer cyfyngedig o fasnachwyr a stondinau yn gwerthu bwyd a nwyddau hanfodol. Sefydlwyd y trefniant hwn dan ddealltwriaeth lem bod yn rhaid cadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Mae ein Tîm Marchnadoedd wedi bod yn gweithio gyda masnachwyr a chwsmeriaid gan gynnig canllawiau ar reolau ac ymddygiad cadw pellter cymdeithasol. Mae cydweithrediad pawb sydd ynghlwm â’r farchnad yn hanfodol er mwyn cynnal amgylchedd diogel.  

Rydym wedi derbyn nifer o bryderon ynghylch cadw pellter cymdeithasol rhwng cwsmeriaid a masnachwyr. Os byddwn yn dod i wybod nad yw’r rheolau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu dilyn, ni fydd dewis gennym ond cloi’r farchnad nes y clywir yn wahanol.  

Deallwn fod nifer o bobl yn gwerthfawrogi ac yn dibynnu ar y farchnad. Cau’r farchnad fydd y dewis olaf. Mae’n rhaid i ni flaenoriaethu iechyd a diogelwch ein masnachwyr a’n cwsmeriaid. Gofynnwn yn garedig am gydweithrediad y cyhoedd.

Torri Gwair a Chynnal a Chadw Tiroedd

As the grass is now growing are you going to resume grass cutting and grounds maintenance services?

The warmer spring weather, more daylight hours and a change in government advice means that limited resources can now be made available from Thursday, 16 April for some grass cutting and grounds maintenance operations to resume. This follows careful consideration and will help ensure the areas are manageable when the current measures are eased.

Maintenance work at tenants’ gardens will continue at a reduced frequency although tenants will have a ‘Right to Refuse’ the work, if they are not comfortable with the work taking place. Work will also resume at the areas surrounding sheltered accommodation complexes and pensioners bungalows.

Grounds maintenance work will continue at large complexes of flats to ensure that properties remain safe and accessible.

Essential highways safety ground maintenance work for roadside verges, visibility splays at key junctions and roundabouts will continue as normal throughout the emergency period. 

Grass cutting will continue at schools serving as Hubs, with strict social distancing maintained at all times and maintenance work will be carried out at other schools as resources allow.

Work will commence on other open space areas to ensure that people have somewhere safe to exercise. Some areas, however, such as sports fields, play areas and bowling greens, will continue to be maintained, but will remain closed to the public.

All grounds maintenance work, whether undertaken by our in-house teams or contractors will adhere to strict and closely monitored social distancing measures to ensure the health, safety and protection of workers and residents. 

Employees in the grass cutting and grounds maintenance service, who are available to attend work and who are not deployed to areas of the service that have resumed, will continue to assist other Streetscene services such as black bin and food waste collections.

Pa weithredoedd cynnal a chadw tiroedd fydd yn parhau?

Gan fod ysgolion yn parhau ar agor – i ddarparu gofal plant i blant gweithwyr allweddol – byddwn yn parhau i gynnal a chadw tiroedd ysgolion, yn mabwysiadu holl ganllawiau pellhau cymdeithasol ac iechyd a diogelwch.  

Byddwn yn parhau i gynnal a chadw ymylon priffordd a lleiniau gwelededd.

Byddwn yn darparu gwasanaeth ymateb tiroedd mewn argyfwng os bydd sefyllfaoedd yn codi.  

Bydd timoedd bach yn parhau i ofalu am ardaloedd amwynder fel lleiniau bowlio – sydd ynghau i’r cyhoedd ar hyn o bryd.    Mae hyn er mwyn sicrhau na chollir y cyfleusterau hyn pan fydd canllawiau’r llywodraeth yn ymlacio ac y gallant agor eto i’r cyhoedd eu defnyddio.

Beth fydd yn digwydd i weithlu’r gwasanaethau yr ydych wedi eu hatal?

Bydd gweithwyr yn y gwasanaeth torri gwair a chynnal a chadw tiroedd, sydd ar gael i fynd i’r gwaith, yn cael eu hadleoli i wasanaethau eraill Strydwedd i ddarparu gwydnwch i wasanaethau hanfodol fel casgliadau bin du a gwastraff bwyd.

Ydych chi’n parhau i gasglu sbwriel a gwagu biniau sbwriel?

We are monitoring all sites across the County and are continuing to litter pick and empty bins where they are being used.  Town centres across Flintshire are currently being attended daily.  This will be kept under review as government guidance is strengthened and visitor numbers to town centres reduceRydym yn monitro pob safle ar draws y Sir ac yn parhau i gasglu sbwriel a gwacau biniau ble maent yn cael eu defnyddio.    Mynychir canol trefi ar draws Sir y Fflint yn ddyddiol ar hyn o bryd.    Bydd hyn yn cael ei adolygu wrth i ganllawiau’r llywodraeth gryfhau a niferoedd ymwelwyr â chanol trefi leihau. 

A fyddwch yn parhau i wagu biniau baw cŵn?

Rydym yn parhau i wagu biniau baw cŵn fel y trefnwyd ar draws y sir.

Mannau Chwarae a Gofod Awyr Agored

Pam mae fy man chwarae wedi cau?

Ddydd Llun, 23 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraethau'r DU a Chymru fesurau mwy llym ar gyfer teithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. O ganlyniad i’r cyhoeddiad hwn, byddai gwasanaethau’r cyngor a chyfleusterau a fyddai’n annog y cyhoedd i wneud siwrneiau dianghenraid pe baent yn parhau i fod ar agor, yn cau yn syth.

Gan fod Cymru wedi penderfynu - er lles iechyd y cyhoedd, mae Sir y Fflint - ynghyd â chynghorau eraill Cymru wedi gwneud y penderfyniad i gau bob man chwarae a pharciau gwledig yn Sir y Fflint, y mae'n gyfrifol amdanynt.

Gweithredwyd hyn ar 23 Mawrth, nes y clywir yn wahanol. Byddwn yn gofyn am gydweithrediad ac amynedd pob preswylydd yn ystod y cyfnod anodd a eithriadol hwn.

Pam na alla i ymweld â Pharc Gwledig Maes Glas neu Waun y Llyn?

On Monday 23 March the UK and Welsh Governments announced strict new measures for essential travel, social distancing and public behaviour.

As a result of this announcement Council services and facilities which would only encourage the public to make non-essential journeys if they were to remain open closed with immediate effect.

As Wales, has taken the decision – in the interests of public health, Flintshire – along with other councils in Wales made the decision to close all play areas and country parks in Flintshire for which it is responsible.

The closures were implemented on 23 March until further notice.

We would ask for the continued cooperation and patience of all residents during these difficult unprecedented times. 

Is Wepre Park open?

Wepre Park is open for exercise only by local people.  The car park, playarea, skatepark, visitor centre and toilets all remain CLOSED.

Can I go fishing in Wepre Park?

If ‘The Rosie’ at Wepre Park is your LOCAL fishing water, then you can fish as part of your local exercise.  Access is for locals only.  Please contact Connah’s Quay Angling Club for further details.s.

A ydw i’n gallu defnyddio Llwybr Arfordir Cymru?

Currently the Wales Coast Path in Flintshire is open, however some car parks which access the path have been closed.  When taking your daily exercise please walk from your home and maintain appropriate social distancing measures.

Rydw i newydd brynu tocyn blynyddol ar gyfer Maes Glas, a fydda i’n cael ad-daliad?

Mae’r Ymddiriedolaeth Mae Glas wedi cytuno i ymestyn y tocynnau blynyddol ar gyfer y cyfnod y mae’r Dyffryn ar gau.

Beth sy’n cael ei wneud i rwystro pobl rhag defnyddio mannau agored?

Dros Benwythnos y Pasg mae’n hanfodol bod pawb yn dilyn y cyngor syml ond pwysig a roddwyd.  Osgowch unrhyw deithio heb fod yn hanfodol ac 'arhoswch adref'.

Drwy ddilyn y cyngor hwn gallwn helpu i ‘ddiogelu'r GIG ac arbed bywydau.’

Mae'n ymddangos bod yna leiafrif sydd ddim yn dilyn y cyngor hwn a gyda'r gwyliau banc yn agosáu, mae risg o hyd y bydd rhai pobl yn ceisio ymgynnull mewn grwpiau mewn mannau cyhoeddus agored.

Bydd ardaloedd yn Sir y Fflint lle rydym wedi cael adroddiadau am bobl yn ymgynnull, yn cynnwys Parc Gwepra yng Nghei Connah, yn cael eu monitro gan Heddlu Gogledd Cymru. Bydd y prif ffyrdd i mewn ac allan o’r Sir hefyd yn cael eu monitro a gall yr heddlu stopio a holi gyrwyr.

Mae’r meysydd parcio canlynol ar gau gan ein bod wedi cael adroddiadau am bobl yn ymgynnull yno.

 • Dock Road, Cei Connah
 • Castell y Fflint
 • Gorsaf y Bad Achub, y Fflint
 • Pont droed Saltney Ferry
 • Dock Road, Maes Glas
 • Man gwylio Gwaenysgor
 • Maes parcio’r Goleudy, Talacre

Mae'r Llywodraeth yn dweud mai dim ond unwaith y dydd er mwyn cael ymarfer corff y caniateir gadael y tŷ. Gallai hynny olygu mynd am reid ar eich beic, mynd am dro neu fynd i redeg, neu fynd â'r ci am dro. Dylid defnyddio mannau agored a llwybrau troed cyhoeddus yn gyfrifol a dylid sicrhau y cedwir pellter o 2 fetr/6 troedfedd neu fwy oddi wrth bobl eraill drwy'r adeg. Cofiwch 'arhoswch yn lleol’.

Mae Hawliau Tramwy yn caniatáu i’r cyhoedd gael mynediad i gefn gwlad.. Dylai pobl sy’n mynd i gefn gwlad yn lleol gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a bod yn ystyriol o’r perchnogion tir.

 • Ewch ar eich pen eich hun neu bobl eraill sy’n bywyn eich cartref yn unig.
 • Cofiwch y bydd gatiau, camfeydd a strwythurau awyr agored eraill yn cael eu cyffwrdd gan eraill yn rheolaidd felly dilynwch y canllawiau hylendid.
 • Peidiwch â rhoi cynnig ar weithgareddau newydd neu a allent beri risg i chi - arhoswch yn ddiogel.
 • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad - cofiwch fod yn ystyriol o ffermwyr ac eraill sy’n gweithio'n galed i gadw silffoedd ein siopa'n llawn.

Bydd diystyru’r rheolau hyn yn golygu nad oes gan y Cyngor unrhyw ddewis ond cau llwybr/llwybrau dros dro.

Can I use Public Rights of Way as part of my daily exercise?

As the impact of COVID-19 continues and national restrictions are extended, the Council will continue to comply with government guidelines.

Whilst access to Rights of Way, close to where we live, is important for our general wellbeing during lockdown, social distancing rules should be observed at all times and Welsh Government advice closely followed:   

 • Do not travel – exercise outside close to your home
 • Go alone or with members of your household - Keep 2 metres / 6½ feet from others at all times
 • Be vigilant with hand washing and hygiene – Be aware that gates, stiles and other outdoor structures are touched regularly
 • Do not undertake new or risky activities – Stay safe during this time of increased burden on our emergency and health services
 • Follow the Countryside Code - Consider farmers and others who are working hard to keep our shelves stocked and infrastructure running.

Welsh Government has introduced new emergency regulations that will allow Councils to close footpaths and other rights of way where - should they remain open - they post a high risk to the spread of coronavirus.

In line with these new regulations Flintshire County Council will be monitoring the use of rights of way and will where necessary close paths where guidelines are not or cannot be safely  observed.  

Please be reassured that the Council is not looking to extensively close paths which are being used responsibly but it will use its powers appropriately and proportionately to ensure full compliance with the Regulations.

You may find that landowners are erecting signs on the paths that you walk reminding users that they or members of their family are vulnerable and/or self-isolating.  Some may be offering you an alternative route that avoids close proximity to farm houses, yards and agricultural buildings.  The Council has no objection to these signs and would support landowners in the provision of alternative permissive routes subject to their having obtained the necessary safety insurance/liability cover.  Sign templates are available for landowners by emailing the Access team    publicrightsofway@flintshire.gov.uk

Information on Rights of Way and a list of current path closures can be found at https://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Streetscene/Public-rights-of-way.aspx

Aros Adref?

Yn dilyn ymateb gwych gan breswylwyr dros gyfnod y Pasg i ddilyn cyngor y Llywodraeth ac aros adref, mae Cyngor Sir y Fflint yn annog pawb unwaith eto i osgoi teithio os nad yw’n hanfodol, ac ‘aros adref’. 

Trwy ddilyn y cyngor hwn, gallwn helpu i ‘ddiogelu’r GIG ac achub bywydau’. 

Mae cyngor y Llywodraeth yn dweud y cewch adael eich cartref unwaith y dydd yn unig i wneud ymarfer corff. Gallai hynny olygu mynd ar eich beic, mynd â’r ci am dro neu fynd am dro neu i redeg. Dylid defnyddio mannau agored a llwybrau cyhoeddus mewn modd cyfrifol a dylid cadw pellter cymdeithasol bob amser. Cofiwch ‘aros yn lleol’. 

Mae Hawliau Tramwy yn caniatáu mynediad i’r cyhoedd i gefn gwlad lleol. Dylid dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol yn agos a dylai pawb fod yn ystyriol o dirfeddianwyr y mae llwybrau yn croesi eu tir, a:

 • Mynd ar eich pen eich hun neu gydag aelodau eich aelwyd;

 • Bod yn ymwybodol bod pobl yn cyffwrdd gatiau, camfeydd a strwythurau awyr agored eraill yn aml felly dylid dilyn canllawiau hylendid;

 • Peidio rhoi cynnig ar weithgareddau newydd neu sy’n peri risg – ‘aros yn ddiogel’;

 • Dilyn y Cod Cefn Gwlad – ystyried ffermwyr ac eraill sy’n gweithio’n galed i sicrhau bod silffoedd ein siopau’n llawn.

Cludiant Cyhoeddus

Ydi cludiant cyhoeddus masnachol yn gweithredu fel arfer?

Mae rhai gwasanaethau bws masnachol yn gweithredu ar draws Sir y Fflint ac mae siroedd ffiniol wedi gwneud amrywiadau i'w hamserlenni a oedd yn effeithiol o ddydd Llun, 23 Mawrth. Mae pob amserlen ar gael ar wefannau cwmnïau unigol, a byddant yn cael eu diweddaru gydag unrhyw newidiadau dros yr wythnosau nesaf. 

Pan rydych yn dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i gynnal siwrneiau hanfodol, mae’r Cyngor yn gofyn i unigolion edrych ar wefannau darparwyr unigol ar gyfer gwybodaeth amserlen ddiweddar, oherwydd mae cwmnïau yn adolygu’r ddarpariaeth yn ddyddiol.

Ydi gwasanaethau’r Cyngor yn gweithredu fel arfer?

I gefnogi canllawiau cadw pellter cymdeithasol y Cyngor, mae gwasanaethau cludiant, a fyddai’n annog siwrneiau dianghenraid, wedi cael eu tynnu nes y clywir yn wahanol. Mae hyn yn cynnwys tynnu Gwasanaethau Bws Trefniant Teithio Lleol y Cyngor dros dro, sef LT1, LT2, LT2 (Treffynnon), LT4 (Bwcle), LT7 yr Wyddgrug i Dreuddyn a LT8, Caergwrle i Barc Manwerthu Brychdyn.

Rydw i'n weithiwr allweddol ac yn dibynnu ar gludiant cyhoeddus i fynd i'r gwaith - beth ddylwn i'w wneud?

Mae preswylwyr sy’n cael eu nodi fel ‘Gweithwyr Allweddol' a heb ddewis o drafnidiaeth arall i fynd i’r gwaith, yn gallu cael mynediad at wasanaeth cludiant y gellir ei archebu o flaen llaw. Wedi’i weithredu gan y Cyngor, drwy ffonio 01352 704771 yn unig y gellir cael mynediad at y gwasanaeth ac i’w drefnu o leiaf 24 awr cyn teithio.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i breswylwyr y mae gofyn arnynt i gymryd siwrneiau hanfodol (fel y diffinnir yng nghanllawiau cenedlaethol y Llywodraeth).

Gwasanaeth Cofrestru

Sut allaf gofrestru marwolaeth?

Mae darpariaeth wedi’i gwneud nawr er mwyn gallu cofrestru marwolaeth dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Cofrestru ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar deithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus.  Mae’r Gwasanaeth Cofrestru hefyd yn gweithio’n agos gydag ymarferwyr iechyd i rannu gwybodaeth yn electronig, i gael gwared ar y gofyniad i deuluoedd mewn profedigaeth ddod i’r Swyddfa Gofrestru yn ystod yr argyfwng cyfredol.  I drefnu apwyntiad i gofrestru dros y ffôn, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru ar 01352 703333.

Sut allaf gofrestru genedigaeth fy mabi?

Mae cofrestru genedigaethau wedi’u gohirio nes bydd hysbysiad pellach.  Fodd bynnag, mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn caniatáu rhieni i hawlio Budd-dal Plant heb yr angen i gyflwyno tystysgrif geni. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.gov.uk

Scams

How do I report a scam?

Mae Safonau Masnach yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus o sgamiau yn ymwneud â Covid-19.  Mae nifer o sgamiau o’r fath wedi cael eu hadrodd yn barod, ond os ydych yn derbyn e-bost neu neges destun mewn perthynas â Covid-19 sy’n gofyn am unrhyw fanylion personol, neu fanylion banc, hyd yn oed os yw’n honni ei fod yn dod gan Asiantaeth y Llywodraeth anwybyddwch y neges.  Ni fydd asiantaethau’r Llywodraeth yn gofyn am y wybodaeth yn y modd hwn.  Mae cymorth yn y frwydr yn erbyn negeseuon e-bost gwe-rwydo, bellach wedi dod gan asiantaeth cudd-wybodaeth Pencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU.  Mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, cangen o asiantaeth cudd-wybodaeth, wedi lansio gwasanaeth i adrodd am negeseuon e-bost amheus, gyda chais syml i’r cyhoedd: anfonwch unrhyw negeseuon e-bost amheus i report@phishing.gov.uk, a bydd system sganio awtomatig y Ganolfan yn gwirio am negeseuon e-bost sgiâm a chael gwared ar unrhyw safleoedd troseddol ar unwaith.  Dylech adrodd am unrhyw sgamiau neges destun  a sgamiwyr sy’n mynd o ddrws i ddrws i’r Safonau Masnach ar trading.standards@flintshire.gov.uk neu drwy ffonio 0808 223 1133 ar gyfer y gwasanaeth Saesneg neu 0808 223 1144 ar gyfer gwasanaeth Gymraeg a bydd rhybuddion yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Schools and Youth Services

Why have schools closed?

The decision to close schools was made by UK and Welsh Governments.  To limit the spread of COVID-19 it is important that, as far as possible, social contact is minimised. 

Parents need to keep their children at home wherever possible and schools/settings are open only for those children who absolutely need to attend.  

Only children whose parents are critical to the COVID-19 response should be offered places in schools/settings when there is no safe, alternative provision.  

Schools in Wales, England and Scotland closed on Friday 20 March until further notice - except for vulnerable children and those with a parent identified as a key worker. 

The expectation is that any child who can safely be cared for at home should be and it is in exceptional circumstances that they will need to access this provision.  This is important as the purpose of school closure is ultimately to reduce social contact.

When are schools likely to open again?

There are five key principles which need to be in place before schools can re-open.  These were announced by the Education Minister, Kirsty Williams.  They are:

 • The safety and mental, emotional and physical wellbeing of students and staff
 • Continuing contribution to the national effort and strategy to fight the spread of Covid-19
 • Having the confidence of parents, staff and students – based on evidence and information – so that they can plan ahead
 • Ability to prioritise learners at key points, including those from disadvantaged backgrounds
 • Consistency with the Welsh Government’s framework for decision making, to have guidance in place to support measures such as distancing, managing attendance and wider protective actions.

Can I send my child to school or to my child care provider?

Access to emergency childcare provision for key workers classified as ‘vital’ workers, provision of free school meals, and support for vulnerable learners is important during the period of school closures. 

To limit the spread of COVID-19 it is important that, as far as possible, social contact is minimised.  Parents need to keep their children at home wherever possible and schools/settings should be open only for those children who absolutely need to attend.  

Only children whose parents are critical to the Covid-19 response should be offered places in schools/settings when there is no safe, alternative provision.  

For the week commencing 23 MARCH Flintshire Headteachers have been advised to prioritise the allocation of places to children of parents who meet the following criteria:- 

 • Category 1 - a single parent with a role on the list defined as critical to the Covid-19 response from Welsh Government
 • Category 2 - where both parents have roles on this list
 • Category 3 - a parent from a family unit who does not qualify under categories 1 and 2 above, and has a role on this list, and where there is an explicable and genuine reason why they need to access provision.

Headteachers may use their discretion for this third category - provided that they have sufficient provision - as they know their families’ circumstances best. Should there be insufficient provision due to the requirements of social distancing, Headteachers have been advised by the Council to refuse admittance to the children of the third category above and liaise with their neighbouring headteachers to offer a place close by where this is possible.

Alternative provision is in being made for children entitled to free school meals and will be introduced shortly. This group SHOULD NOT attend the school hubs unless their parent(s) fall under the above categories 1-3.  

I’ve heard my school will close soon and childcare will be provided in a hub, how will that work and who can access them?

The Council has repurposed schools in line with Welsh Government guidance to provide childcare for key workers and vulnerable learners. The Council is operating a smaller number of strategically located primary, secondary and special school hubs, close to major traffic routes in both urban and rural areas. 

There are 12 area hubs made up of 22 school sites. Mae adeiladau ysgol wedi’u dewis oherwydd eu lleoliad, maint a chynllun eu hystafelloedd dosbarth, ac i sicrhau bod y ddarpariaeth wedi'i gwasgaru ar draws y sir ac o fewn cyrraedd pawb. 

Local schools are working very successfully together to run the childcare in the area hub. Bydd hyn yn eu galluogi i ail-leoli a rhoi athrawon a staff cymorth ar rota i ofalu am y plant. Mae’r model yma hefyd yn caniatáu i’r Cyngor ail-flaenoriaethu gwasanaethau arlwyo a chludiant i'r ysgol i gefnogi'r plant sy'n mynd i'r canolfannau hyn.

Bydd y canolfannau ar agor o 8am tan 5.30pm ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd y plant yn derbyn bwyd am ddim - brecwast, cinio a byrbryd ysgafn yn y prynhawn. Bydd y rhan fwyaf o rieni yn gallu mynd a nôl eu plant ond, os nad ydi hyn yn bosibl, bydd y Cyngor yn gallu trefnu cludiant ar gais. Mae trefniadau ar gyfer gwyliau’r ysgol yn cael eu hystyried ar hyn o bryd. 

Gallwn sicrhau rhieni nad yw llai o safleoedd yn golygu y bydd grwpiau mawr o blant gyda’i gilydd.  Bydd gan ysgolion gynlluniau ar waith i gadw plant mewn grwpiau bychain yn yr ystafelloedd dosbarth ac yn ystod yr egwyl ac amser cinio. Byddan nhw’n sicrhau bod y canllawiau cadw pellter yn cael eu dilyn.  The hubs have very detailed operational guidance based on Welsh Government and Public Health Wales advice.

Efallai y bydd rhieni a phlant yn pryderu ynghylch mynd i adeilad newydd ac anghyfarwydd. Ond, ble bynnag y bo’n bosibl, bydd plant o’r un ysgol yn cael eu rhoi gyda’i gilydd mewn grwpiau bach fel eu bod yn adnabod rhywun. Bydd staff o bob ysgol leol hefyd yn gweithio yn eu canolfan ardal felly bydd gan y plant wyneb cyfarwydd i'w cysuro.  

Gan fod hon yn ddarpariaeth gofal plant yn hytrach nag addysg statudol, ni fydd canolfannau ar wahân ar gyfer ysgolion Cymraeg nac ysgolion ffydd. Bydd yr arferion arferol o ran diogelu plant yn parhau. 

Bydd pob ysgol yn rheoli ei phroses archebu lle ei hun ar gyfer rhieni fel eu bod yn gwybod pa blant fydd yn mynychu pob dydd, ac i sicrhau bod anghenion unigol yn cael eu diwallu. Bydd gofyn i rieni lenwi ffurflen gofrestr syml a nodi’r holl fanylion pwysig. Bydd ysgolion yn cysylltu â rhieni yn uniongyrchol ynglyn â sut i archebu lle. 

Rydym ni’n rhagweld y bydd rhieni yn defnyddio’r ganolfan sydd agosaf atyn nhw ond, os oes canolfan arall yn fwy cyfleus oherwydd teithio, mae modd iddyn nhw ddefnyddio’r ganolfan honno a derbyn cefnogaeth eu pennaeth ‘cartref’ i wneud hynny.

The list of school sites designated can be found by clicking here.

Os oes gennych chi unrhyw bryder neu gwestiwn, cysylltwch â phennaeth eich ‘ysgol gartref’ sydd wedi derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ac yma i’ch helpu chi.

Mae’r Cyngor yn hyderus mai hwn ydi’r model mwyaf cynaliadwy a chadarn i ddarparu gofal plant sydd wir ei angen, a bydd yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen i wneud y canolfannau yn llwyddiant.  Mae trefniadau ar gyfer gwyliau’r ysgol yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.

What is the criteria used to identify which children can access childcare provision in the school Hubs if parents are key/critical worker?

All schools have been issued with guidance based on Welsh Government advice about who is eligible to access a place within these hubs. The Welsh Government guidance is clear that schools and childcare settings should only be open for those children that absolutely need to attend. 

Hub sites are therefore only open to a limited number of children - children who are vulnerable and children whose parents are critical to the COVID-19 response and cannot be safely cared for at home.  Every child who can be safely cared for at home should be and only where there is no safe alternative should provision be made in schools or other settings.

Head teachers have been authorised to ask parents to show letters from their employer confirming their role is classified as critical.  Places will be prioritised for single parents of critical workers or where both parents are critical workers. Where only one parent is a key worker there is an expectation within the Welsh Government guidance that the other parent should care for the child/children at home. Where there is a genuine reason that this is not possible, then Headteachers can offer a childcare place in the hub. Each case will be assessed on its own merits by the Headteachers with appropriate supporting evidence based on the risk assessments and hub numbers.

How will eligible families receive free school meals?

From Monday 30 March we will be delivering a packed lunch to the doorstep of families whose children are eligible for free school meals in place of their usual school meal.    
These are interim arrangements and we will we keep members and families advised as and when they change.  The Council is putting systems in place to be able to switch to a model of Direct Payments to parents entitled to free school meals (from mid-May) and have recently issued letters to those families asking for them to make contact with the Council to provide their bank details. We have received some feedback that parents are concerned the Council letter is not genuine and is a scam. The Council has issued reassurance on its website that this a genuine request for information that will be held securely in order for any future payments to be made directly. Please see the Council Service update page www.flintshire.gov.uk/COVID-19

Enquiries can be directed to the Council’s contact centre 01352 752121 or email  freeschoolmeals@flintshire.gov.uk 

The Council would like to reassure and inform parents who may have queries about free school meals.

Please email any questions to freeschoolmeals@flintshire.gov.uk  and include the following information to ensure that you query is dealt with as quickly as possible:
Parent’s name

Full address including postcode

Children’s names and DOB- this will determine the number of meals

Whether any of the children have any allergies

Parent's contact details - email or mobile

I am a key worker and my child is attending school, is school transport operating as normal?

Communication has been sent to all resilience school hubs open from Monday 30th March.  Parents are requested to e-mail any school transport requirements to school.transport@flintshire.gov.uk. Although we have requested, where possible that parents arrange their own transportation to and from school, transport will be provided where necessary.

School transport can be contacted by e-mailing school.transport@flintshire.gov.uk.  This inbox is monitored daily.

Will there be any childcare provision in place for children of key workers during school holidays?

Childcare provision which has been in place since Monday, 30 March, during the May half term school holiday– including Bank Holidays - for childcare for key workers and vulnerable learners.

No advice has yet been received from Welsh Government about whether childcare provision will need to remain in place during the summer holidays.  

Bydd y Cyngor yn parhau i weithredu’r system “canolbwynt” o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig sydd wedi’u lleoli’n strategol, sy’n agos at brif lwybrau traffig mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Mae 12 canolbwynt ardal, sy’n cynnwys 22 safle ysgol. Mae adeiladau ysgol wedi’u dewis oherwydd eu lleoliad, eu maint a chynllun eu hystafell ddosbarth a hefyd i sicrhau bod darpariaeth eang ar draws y Sir, ac o fewn pellter agos.

Am wybodaeth am y canolbwyntiau hyn, ewch i’n tudalen Ysgolion wedi Cau

Bydd cludiant i'r ysgol a phrydau ysgol am ddim yn parhau i weithredu fel y maent wedi’i wneud yn ystod yr wythnos yn cychwyn 30 Mawrth. Bydd hyn yn parhau hyd y nodir yn wahanol ac yn cynnwys Gwyliau Banc.

Fodd bynnag, gofynnwn, lle bo’n bosibl, bod rhieni’n trefnu cludiant o'r cartref i'r ysgol ar gyfer eu plentyn/plant eu hunain, i’r Canolbwynt y byddant yn mynd iddo, ac oddi yno hefyd. OndOnd, lle nad yw hyn yn bosibl, gellir darparu cludiant

Our youth club has closed, why?

To limit the spread of COVID-19 it is important that, as far as possible, social contact is minimised.   
All Flintshire run youth clubs are closed until further notice. 
To help stop the spread - please keep your children at home and ask them not to congregate in groups with friends. 

What  are the new childcare arrangements for pre-school children?

The Flintshire Early Years team (including Flying Start; Childcare Offer; Early Entitlement; Childcare Support) is continuing to work closely with Welsh Government and CWLWM Partners (Early Years Wales, PACEY, NDNA, Mudiad Meithrin) to provide up to date guidance during this period of uncertainty.  

This will ensure consistent and accessible childcare is available to support critical workers and the most vulnerable children.  Please read this in conjunction with the most recent Welsh Government announcements available here.

The existing 3-4 year old funded childcare offer has been suspended for three months and has been replaced with the coronavirus childcare assistance scheme to support critical workers and vulnerable children.  This is known as the Coronavirus Childcare Assistance Scheme (C-CAS).

Under the new plans, councils will use funding from the Welsh Government’s Childcare Offer to support registered childcare providers to care for pre-school-aged children of critical workers within the parameters of the guidance; those critical to the Covid-19 response. Children who are considered vulnerable by nominated individuals within Health and the Local Authority will also be included in the scheme.  

The changes will cover the next three months and provide care for children in Flintshire ages 0-4 (pre-school age).

All appropriate guidance has been issued to childcare settings, umbrella organisations e.g. Mudiad Meithrin, Early Years Wales, National Day Nurseries Association and PACEY (Childminders).  A fully bilingual online system has been established for settings to register to deliver the childcare and for eligible parents to apply for a place.

Welsh Government published guidelines on the Job Retention Scheme 22 April 2020. 

 • Public funding committed should remain in place for settings
 • No profit should be made from public funding
 • The proportion of the business / staff funded via grants should remain operational
 • Settings may furlough any proportion of their staff NOT funded from grant funding
 • Any other staff should remain available for duties

If you do need to contact us, please contact the Family Information Service by email  – fisf@flintshire.gov.uk  

Social Services

I am concerned about a child / vulnerable adult what can I do?

Mae angen i ni i gyd ofalu am ein gilydd yn fwy nag erioed ar yr adeg anodd hon. Mae'n arbennig o bwysig ein bod yn gofalu am blant ac oedolion diamddiffyn nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad at eu cymorth arferol ar hyn o bryd. 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am gydlynu gwasanaethau amddiffyn plant ac oedolion yn y sir. Rydym yn parhau i weithio'n agos gydag ysgolion, Heddlu Gogledd Cymru, asiantaethau iechyd, meddygon, ymwelwyr iechyd, gwasanaethau eiriolaeth ac asiantaethau eraill i sicrhau bod plant, teuluoedd ac unigolion yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.  

Os oes gennych bryderon neu amheuon am blentyn yn Sir y Fflint yn cael ei anafu, am deulu sydd angen cymorth neu am oedolyn mewn perygl, ffoniwch: 

01352 701000 i adrodd am bryderon mewn perthynas â phlant; 

03000 858858 i adrodd am bryderon mewn perthynas ag oedolion; neu 

y tu allan i oriau swyddfa arferol, ffoniwch y Gweithiwr Cymdeithasol ar Ddyletswydd ar: 0345 0533116.

Byddwn yn trafod eich pryderon gyda chi ac yn gofyn am gymaint o wybodaeth â phosibl.  Byddwn yn ymchwilio i’ch pryderon ac, os bydd angen, yn gwneud cynllun i amddiffyn y plentyn neu’r oedolyn.  

Gellir anfon atgyfeiriadau neu ymholiadau Amddiffyn Plant mewn e-bost at ChildProtectionReferral@flintshire.gov.uk.

Gellir anfon atgyfeiriadau neu ymholiadau Amddiffyn Oedolion mewn e-bost at SSDuty@flintshire.gov.uk.

Byddwch yn ymwybodol y caiff y mewnflychau eu monitro yn ystod dyddiau'r wythnos ac yn ystod oriau swyddfa yn unig. 

Rydyn ni am roi sicrwydd i chi ein bod ni i gyd yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein prosesau amddiffyn plant ac oedolion craidd yn parhau ac rydyn ni'n dibynnu ar weithwyr proffesiynol a'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw am blant, teuluoedd ac oedolion sydd mewn perygl. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o adnoddau, gwybodaeth a chyngor ar wefan y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol: bwrdddiogelugogleddcymru.cymru.

How can a vulnerable Flintshire resident get help if they can't go and collect their normal medication from their pharmacist?

The individual or someone on their behalf can ring SPOA – Single Point of Access on 03000 858858 and SPOA will link them to the voluntary sector who can arrange for a volunteer to get in touch and deliver medication for them.

How can a vulnerable Flintshire resident get help with food?

The individual or someone on their behalf can ring SPOA – Single Point of Access on 03000 858858 and SPOA will link them to the voluntary sector who can arrange for Food Parcels. 

What is Well-Fed?

Well-Fed is a partnership between Flintshire County Council (FCC), Clwyd Alyn and Can Cook – it’s a food company dedicated to feeding everyone well.

When hungry and when it’s necessary to fend off life-threatening viruses, people require a healthy diet; a diet able to satisfy their hunger and a diet that will support their immune system.

Last week, Well-Fed delivered 3000 meals, 200 slow cooker bags and over 100 safety boxes to hundreds of vulnerable households in Flintshire free of charge. Every week for the next 12 weeks, Well-Fed will do the same - ensuring that residents in difficulty, residents who are self- isolating and unable to get out and residents of our night shelter will receive good, fresh food.

The Well-Fed service is best described as Meals on Wheels re-imagined. Working very closely with FCC staff, the service provides a choice of good quality, additive free, fresh food using locally sourced, sustainable produce.  The Well-Fed mission is to “connect people through good food”, so they are using their operations to feed residents in care and during Covid 19, feed those in isolation and food poverty. Such is the scale and substance of the Well-Fed Covid response, it is unique to the UK.

For more information or to refer a resident for support please contact the Council’s contact centre 01352 752121  or email FoodDelivery@flintshire.gov.uk

What is the Council doing to support Social Services clients?

Across our services we are ensuring that we comply with Public Health Guidance regarding hygiene, social distancing etc.

We are also reviewing all services to ensure the most vulnerable continue to receive the care they need and that those who can be supported by family, friends, volunteers and redeployed staff are receiving that support as well.

Sut ydym yn cefnogi preswylwyr diamddiffyn sydd wedi cael llythyrau gan GIG Cymru?

Bydd cyfran fechan o breswylwyr Sir y Fflint sydd  â phroblem iechyd presennol, neu sy’n gofalu am rywun â phroblem, yn cael llythyr gan Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol/Cyfarwyddwr Meddygol GIG Cymru. 

Mae’r llythyr yn rhoi cyngor pwysig ar gadw’r preswylwyr hyn yn ddiogel rhag coronafeirws ac yn eu cynghori mai’r ffordd orau i osgoi cael coronafeirws yw aros gartref am y 12 wythnos nesaf. Mae preswylwyr wedi’u cynghori na ddylent gael unrhyw ymwelwyr, ar wahân i ofalwyr a gweithwyr gofal iechyd.  

Rydym yn cefnogi’r preswylwyr hynny sydd wedi cael llythyr ac sydd heb deulu, ffrindiau neu gymdogion a all eu helpu gyda phethau pwysig fel cael gafael ar fwyd a danfoniadau meddyginiaeth yn ystod yr argyfwng hwn.    Mae ein gweithlu a’n gwirfoddolwyr o Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint yn rhoi cefnogaeth hanfodol i’r preswylwyr hyn. 

Rydym yn cydnabod y bydd rhai aelodau o’n cymuned sydd heb gael llythyr, hefyd angen cefnogaeth ar yr adeg hon.  Rydym yn annog preswylwyr sy’n bryderus i gysylltu â ni ar 01352 752121.  Mae ein tîm yn barod iawn i drafod anghenion cefnogi unigolyn ac i wneud trefniadau i helpu unigolion diamddiffyn.

Bydd preswylwyr yn cael eu brysbennu gan y Ganolfan Gyswllt i nodi pa fwyd, meddyginiaeth a chefnogaeth lles sy’n ofynnol.  Bydd y tîm yn cyfeirio preswylwyr lle bynnag y bo’n bosibl, drwy ddefnyddio systemau mapio soffistigedig, sy’n eu caniatáu i roi gwybodaeth gyfredol e.e. y fferyllfa agosaf (gweler isod). 

Bydd y preswylwyr sydd angen cefnogaeth yn cael galwad yn ôl gan yr Adran Dai neu Wasanaethau Cymdeithasol, yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn.   

Mae timau yn yr Adran Dai a Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhoi’r gefnogaeth angenrheidiol ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth â FLVC i ddefnyddio’r tîm o wirfoddolwyr.

Sut allaf gefnogi pobl y mae’r achosion o Goronafeirws wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl?

Mae yna nifer o elusennau lleol yn cefnogi unigolion gyda’u lles meddyliol.  Mae Tîm Dysgu Er Adferiad a Lles Sir y Fflint newydd lansio eu gwefan newydd ac arni ceir nifer o gyrsiau a gweithgareddau ar-lein y gall pobl ymuno ynddynt, i’w helpu drwy’r cyfnod heriol hwn (e.e. gwersi gitâr, sesiynau ymarfer corff, ioga, gwe-gamera Sw Caer ac ati – mae manylion ar y wefan https://www.flintshirewellbeing.org.uk/)

Volunteering

How can Flintshire residents volunteer to help vulnerable people?

Please contact Flintshire Local Voluntary Council (FLVC) who will be the conduit between the support offered and the support needed.

Who can contact FLVC?

Individuals offering help to their local community

Voluntary and Community Groups developing their own contingency plans.

FLVC have set up a dedicated vacancy on the Volunteering in Wales website for individuals to register their interest in volunteering

https://flintshire.volunteering-wales.net/vk/volunteers/my_opportunities_info_ur.htm?PID=10155766

FLVC will keep in regular contact with everyone who registers, linking them with a community need as and when appropriate.  We are asking that interested parties bear with FLVC as many groups have been inundated with offers of help and are struggling to maintain their own day to day operations.

Waste and Recycling

Is the Council still collecting bins?

We are collecting domestic bins (black bins), food and recycling.  

To help reduce the early demand at the centres we have resumed garden waste collections - for a two week period only from Monday 11 May to Saturday 23 May - for residents who subscribed to the service for either 2019 or 2020. More information about this one off collection can be found on the Garden Waste Collection page on our website. We plan to return to a more regular green waste collection service as soon as possible.

What happens if my black bin is not collected?

We will do our best to return when resources allow.

My family is self-isolating with suspected COVID-19 symptoms – what do I do with our waste?

To help avoid contamination, residents can help our employees by making sure all black bin waste is bagged and all food waste is sealed inside the compostable bags and properly stored inside the appropriate bin.

Residents are advised to follow the published advice on handling waste if your household is displaying symptoms of COVID-19.

If you are experiencing the main symptoms - a new, continuous cough and/or a high temperature - please be very careful when disposing of your personal waste (including used tissues and disposable cleaning cloths/wipes) at home. 

Please do not put tissues or wipes/cloths in the recycling.  The advice for disposal of this waste is as follows: 

 • Personal waste (such as used tissues) and disposable cleaning cloths should be placed securely within disposable rubbish bags.
 • These bags should be placed into another second bag, tied securely and kept separate from other waste.
 • This should be put aside for at least 72 hours before being put in your usual external household waste (black) bin.

Please visit the Bins, Recycling and Waste area on our website for more information about changes due to COVID-19. 

Gwaredu Hancesi papur a Gwastraff Personal?

Mae Cyngor Sir Y Fflint yn erfyn ar drigolion i beidio â rhoi hancesi papur budr yn rhydd yn y bagiau ailgylchu neu’r cynwysyddion. Mae ychydig o bobl yn dal i anwybyddu’r cyngor iechyd a diogelwch pwysig hwn ac yn gadael bagiau a chynwysyddion ailgylchu yn llawn hancesi papur budr i’w casglu.

Ni chaiff unrhyw gynwysyddion ailgylchu sy’n cynnwys hancesi budr neu lân yn cael eu casglu mwyach.  Caiff sticeri eu rhoi ar unrhyw gynwysyddion ailgylchu sy'n cynnwys hancesi papur a bydd y rhain yn cael eu gadael wrth ymyl y palmant neu yn y man casglu. Mae'r sticer yn gofyn i'r trigolyn dynnu'r hancesi papur a'u gwaredu'n gywir yn y bin du (gwastraff cyffredinol).  

Mae trigolion hefyd yn cael eu hannog i gynorthwyo gweithwyr i reoli'r niferoedd ychwanegol o ddeunyddiau ailgylchu a gwastraff sy'n cael eu gadael i'w casglu, drwy ddidoli eu hailgylchu yn gywir.  I ddiogelu ein staff sy’n darparu’r gwasanaeth hanfodol hwn, gofynnir i drigolion ddilyn y canllawiau hyn:

 • PEIDIWCH â rhoi unrhyw hancesi papur, llieiniau tafladwy na masgiau (os ydych chi’n eu gwisgo) yn y cynwysyddion ailgylchu.  Dylech eu gwaredu yn eich bin du YN UNIG
 • Os ydych chi’n hunan-ynysu gan fod gan rhywun sy’n byw gyda chi symptomau firol, dilynwch y canllawiau cenedlaethol, rhowch eich gwastraff i’r ochr am o leiaf 72 awr cyn ei roi yn eich bin gwastraff cartref (du) fel arfer.
 • Sicrhewch fod eitemau ailgylchu fel gwydr, caniau a phlastigau yn cael eu golchi’n drylwyr a’u sychu cyn eu rhoi allan i’w casglu. 
 • Dylech lanhau handlenni’r biniau / cynwysyddion cyn eu rhoi allan i’w casglu. 
 • Peidiwch ag anghofio golchi eich dwylo cyn i chi roi eich bin a’ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto yn syth ar ôl i chi ddod â nhw’n ôl i mewn. 

The waste and recycling crews are out and about in communities every day, what can we do to help keep them safe?

Our waste and recycling crews are maintaining the collection service.  For them to work safety - and for everyone to comply with guidance on social distancing and behaviour - please: 

 • do not approach our crews
 • do not put tissues into recycling bags
 • do not put garden waste into black bins

Wherever possible:

 • rinse bottles and cans left for recycling before leaving out for collection
 • clean the handles of bins and containers before leaving out for collection
 • minimise your waste
 • store larger items until further advice is issued
 • wash your hands before and after you handle bins and waste containers

Missed collections can be reported online Report-a-collection-problem

Why have you decided to suspend or close some waste and recycling services now?

With reductions in our workforce numbers we need to prioritise the continued delivery of critical services such as food waste, black bin and recycling collections.

By suspending services such as bulky waste and garden waste collections we can redirect Streetscene operatives to keep critical services running for as long as possible. 

Other services, such as Household Recycling Centres, have been suspended as a direct result of Government direction to stop all but essential travel in an effort to stem the spread of the virus. 

Why have you suspended garden waste collection?

The garden waste collection service will resume on Monday 8 June 2020 back to fortnightly collections on the normal collection date. 

Garden waste is usually collected on the same day as recycling and food waste and alternate weeks to black bin collections.  Please check your calendar or our website (www.flintshire.gov.uk/checkyourbinday) for your collection day.  

We ask that: 

 • your yellow tag is attached to your brown bin; 
 • your brown bin is out by 7.00 a.m. on your scheduled collection day; 
 • your brown bin only contains garden waste;
 • no side waste is left out;
 • you clean the handles of your bin before and after collection;
 • you wash your hands before and after touching your bin. 

If you have already paid and subscribed for the 2020 collection service, but have not yet received your yellow tag, please attach your payment reference to your brown bin. 

The subscription rate for the remainder of the year is £24.00 for on-line payments or £27.00 if the payment is made through the Contact Centre 01352 701234.

Residents who had subscribed for the 2020 service prior to its suspension will be offered a £8 reduction in their subscription charge for 2021 in recognition of the withdrawal of collections between March and June. Please appreciate that our Contact Centre is extremely busy at the moment, for example in supporting vulnerable people who are shielding, and that we are not in a position to process requests for an £8 refund for this year. 

More information on charges for the 2021 collection service will be released later this year.

.

Will I get a refund for Council services I have subscribed to and paid for?

Garden waste collections were suspended from Monday 23rd March. This decision was made so that all available crews could concentrate on collecting black bins, food waste and recycling during the emergency period. 

The service will resume from Monday 8th June with collections made fortnightly on the normal collection date.

Residents who had subscribed for the 2020 service prior to its suspension will be offered a £8 reduction in their subscription charge for 2021 in recognition of the withdrawal of collections between March and June. Please appreciate that our Contact Centre is extremely busy at the moment, for example in supporting vulnerable people who are shielding, and that we are not in a position to process requests for an £8 refund for this year. 

The subscription rate for the remainder of the year is £24.00 for online payments or £27.00 if the payment is made through the Contact Centre.  To subscribe for the 2020 garden waste collection service, you can do it online: www.flintshire.gov.uk/gardenwaste2020 or by calling our Contact Centre on 01352 701234

When will Household Recycling Centres be reopened?

All five of our Household Recycling Centres (HRCs) in Flintshire have been open since 26 May operating under a temporary extension to their usual opening hours. 

From Monday, 8th June 2020, opening times for our HRCs will be changing to 09.00hrs until 18.00hrs daily

Again, we anticipate that demand will be high in the coming weeks and we ask you to consider whether your trip to the recycling centre is absolutely necessary.  Under the current guidelines, you should only make a journey to the HRC if your waste is causing a hazard to health and cannot be stored at home.

The safety of the public and our workforce must be protected, and the following safety controls will be in place at the centres:

full compliance with all health and safety regulations and government guidance

 • the availability of appropriate sanitation stations for site users and operatives
 • social distancing measures for customers and operatives with no assistance able to be given to customers to remove and carry materials from their vehicles
 • traffic management and control systems with limited numbers of vehicles allowed in at a time

We are also pleased to announce that we will be able to accept vans with permits and trailers from Monday, 8 June. The reintroduction of vans and trailers is the final phase of reopening the household recycling centres and residents with these vehicles will be able to access all sites from this date, as long as they are registered as a permit holder with Flintshire County Council and are carrying only household waste from the driver’s own private dwelling.

You may have to queue and we ask that you remain in your vehicle while you wait.  
On approach to the site, there will be a member of staff to help manage the traffic, and another controlling the gateway to the site. 

They will advise you when to enter the site and, provided social distancing is possible, guide you where to go on site.

You must follow their instructions at all times, as they are there to ensure that you and everyone else is kept safe.

The sites will have demarcation zones around parking bays and container access points to ensure that the 2-metre social distancing guidelines are maintained.

The sites will also be operating on a ‘one-vehicle-in-one-out’ basis.

Please note that as vans and trailers take significantly longer to empty and take up more space on site, the number of vehicles allowed on each site at any one time will be reduced accordingly. 

Please continue to follow social distancing guidelines and maintain a two-metre distance between yourself, staff and any other members of the public on site at the same time.

Please be patient with these new controls, and work with us to keep everyone safe. 

For further information go to www.flintshire.gov.uk/HRC..

What do I do with my waste if I am unable to get to a HRC site when they re-open or if I have a backlog of waste at home?

HRCs in Wales have been closed for a number of weeks, during which time the advice to the public has been to stay at home and to store any additional waste generated.  This means that there is potentially a significant backlog of materials.

The key messages to residents are:

 • Do not go to your recycling centre if you or anyone in your household has symptoms of Covid-19 or is currently shielding.  
 • Recycle what you can from home using your kerbside collections and check if your Council is offering home collection of larger/bulky items. Please disinfect the handles of your kerbside containers and bins for the safety of those collecting.
 • Only visit your recycling centre if you can’t safely store your waste/recycling at home.
 • Only go if it’s essential.
 • Check before you leave if your local HRC site is open and when it opens and closes.
 • There are likely to be queues at recycling centres due to limits on number of people being allowed into recycling centre at any one time. Please be patient and respect the staff working at the centres. 
 • If it is essential that you go to your local recycling centre, remember to observe social distancing and any other safety messaging in place. 
 • You must not dispose of household waste in a way that will cause pollution or harm people’s health. This includes burning it - burning household waste is an offence, liable to prosecution. 
 • Fly-tipping is a crime. Leaving items on the street or in parks, woodlands and fields is fly-tipping. This is a crime and could mean a fixed penalty of up to £400, or prosecution. Even if you mean well and leave items outside charity shops, or next to full recycling bins, this is still fly-tipping

Again, we asking residents not to start DIY or spring cleaning projects at this time if waste materials cannot be stored or disposed of properly. 

Many people will be using the current period as an opportunity to spring clean their home or attend to their gardens. Residents should carefully consider how, when and where they can dispose of their waste before starting any work. 

Fly-tipping is never acceptable and is a criminal activity that:

• can damage the environment; 

• is a risk to human health;

• can harm wildlife and farm animals;

• needlessly diverts our crews from their scheduled waste and recycling collections. 

Residents must by law dispose of their own waste materials responsibly. If your waste is found to be dumped illegally, whether you know about it or not, you could face a fine. Anyone caught fly-tipping could face prosecution and a large fine. 

We do understand the concerns of residents who may have quantities of waste building up on their properties but now is not the time to try dispose of items after a spring clean or DIY project. 
Please consider everyone’s health and safety and dispose of your waste responsibly or keep it at home until you are able to visit our Household Recycling Centres and charities are again able to collect furniture and clothing.

I’ve seen adverts for businesses offering to take waste away for a small cash fee – am I safe to use these businesses?

Where the business offering the service is a registered waste carrier and is  taking the waste to a legitimate, permitted site then they are safe to use. 
The Council is warning residents to be vigilant when taking up offers from individuals posing as legitimate waste disposal businesses during this time. 

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud y peth iawn ac yn parhau i leihau’r gwastraff maen nhw’n ei greu ac yn ei waredu’n gywir.   

Fodd bynnag, rydym ni’n gweld mwy a mwy o “ddynion mewn faniau” sy’n honni eu bod yn gweithredu busnesau gwaredu gwastraff dilys ac yn manteisio ar yr argyfwng presennol drwy gynnig mynd â gwastraff pobl am ffi fechan. Nid yw rhai o’r busnesau hyn wedi’u cofrestru na’u hawdurdodi i gymryd gwastraff ac felly, mewn gwirionedd, maen nhw’n anghyfreithiol.

Some of these operations are not registered or authorised to take waste away and are illegal.

The law has not changed and, as an occupier of a domestic property, residents have a legal duty to make sure that their household waste, produced on their property, is passed to an authorised person for correct disposal.
This is detailed in Section 34 of the Environmental Protection Act 1990. Legislation requires a resident to:
 • Check with Natural Resources Wales that the person or company that they are using is a registered waste carrier 
 • Ask where the waste is being taken to.
As a resident, you must by law dispose of your own waste responsibly.  If your waste is found to be dumped illegally, whether you know about it or not, you could face a fine of up to £5,000.  Anyone caught fly-tipping will face prosecution and a large fine.  We will continue our enforcement efforts on behalf of Flintshire residents and prosecute offenders whenever the evidence allows.
While we have some sympathy with residents who may have quantities of waste building up, we must emphasise that, for everyone's health and safety, please dispose of your waste responsibly or keep it at home until the Household Recycling Centres are open again when the lockdown restrictions are lifted.
We are continuing to pick up waste and recycling from the kerbside, so that there is no need to travel.  
Recycling points are still available at some supermarkets, but residents are requested not to make special visits to them, in line with government guidance, but to use them while doing their essential shopping.
To assist you with checking for licenced companies, Natural Resources Wales holds information on their public register. Please use their website to check any company you may be intending to use. 

Are you collecting bulky waste?

Flintshire County Council is pleased to announce that bulky waste collections resumed on 26 May. 

Bookings can be made through the Streetscene contact centre on 01352 701234. 

When collections are arranged please note that the following procedures are in place: 

 • Do not request a collection if you, or anyone you are living with, is in self-isolation or showing COVID-19 symptoms.
 • The items must be placed outside the property but within your boundary (e.g. front garden/drive) from the time your collection has been agreed. 
 • We cannot enter your home to assist with preparation or removal of items.
 • The collection point for properties with difficult access e.g. flats, will be discussed prior to a booking being made.
 • We may refuse to collect any items that could impact the safety or health of our collection staff.
 • We aim to collect your items within six working days, however this may take longer due to current restrictions. 

More information can be found clicking here.

I’ve run out of compostable food waste bags, can I use a plastic bag instead?

If residents have run out of biodegradable food waste bags they should not use plastic bags as an alternative as we cannot collect them. 

The food waste treatment facility that processes all our food waste does not accept plastic bags.  

If residents are running out of compostable biobags, please advise them tie a bag to the handle of the food waste caddy, or leave a note taped to the lid on collection day.  Our crews carry a stock of bags on the vehicle and will leave replacements on a first come first served basis.  If they have run out of stock when they get to the resident’s property, please advise the resident to do the same again on their next collection day.

Where can I get a replacement recycling bag, container or bin?

We are at present unable to accept requests for new or replacement recycling bags, containers and bins through our website. However, we are accepting requests for replacement bags, boxes, bins and containers through our Customer Contact Centre – Telephone 01352 701234.  We are also accepting requests for bins, bags and containers for new properties or following a house move.

Deliveries are on a first-come-first-served basis and may take longer than usual.  We ask that residents are patient while we try to meet the demand. 

Our crews also carry a limited stock of food bags and recycling bags on the vehicles and again will leave replacements on a first-come-first-served basis. 

If residents need replacement recycling bags or caddies, please advise them to contact the Customer Contact Centre on Telephone Number 01352 701234 to place an order.  Alternatively, they may leave a note taped to their containers or food bag tied to a caddy on collection day..

Weddings and Civil Ceremonies

My marriage/civil ceremony has been postponed will I get a refund?

In accordance with Welsh Government instructions marriage and civil partnership ceremonies have been suspended.  Couples can reschedule their ceremony free of charge and any payments made will be deferred to the rescheduled date.  Further information can be obtained by emailing registrars@flintshire.gov.uk.