Hafan > Preswyl > Ysgolion

Ysgolion

Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg

Cynllun strategol addysg Gymraeg (CSGA)

Prydau Ysgol

Mae Cyngor Sir y Flint wedi ymrwymo i fwyta'n iach ac mae'n gweithio'n galed gydag ysgolion i hybu iechyd a lles disgyblion.

Cyfnewid Gwisg Ysgol

Helpwch i ostwng costau addysgu yn Sir y Fflint drwy roi eich dillad ysgol di-eisiau neu heb eu gwisgo i rywun arall.

Moderneiddio Ysgolion

Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.

Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

Oherwydd absenoldeb o'r ysgol heb ganiatâd.

Derbyn disgyblion i ysgolion

Y Cyngor fydd yn gyfrifol am benderfynu ar y trefniadau ar gyfer derbyn disgyblion, ac ar gyfer derbyn disgyblion i bob Ysgol Gynradd, Uwchradd ac Arbennig Gymunedol.

Childcare offer

Flintshire Childcare offer

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Gwyliau Ysgol, Dyddiau Hyfforddiant a Gwyliau Banc.

Rhestr Ysgolion 2017/18

Manylion Cyswllt Pob Ysgol.

Budd-daliadau Addysgol

Yma cewch wybodaeth ynghylch - Grantiau Gwisg, PYD, Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Ymweliadau Ysgol a Benthyciadau Myfyrwyr.

Gwasanaeth Cerdd

Gwybodaeth ynghylch y Gwasanaeth Cerdd mewn Ysgolion.

Cludiant Ysgol

Mae'n ofynnol i'r AALl benderfynu a oes angen darparu cludiant i ddisgyblion oedran statudol i fynychu'r ysgol.

Arholiadau

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am ddyddiadau arholi a byrddau arholi.

Cau Ysgolion

Rhestr cyfredol ysgolion sydd ar gau

Cwynion am Ysgolion

Sut i wneud cwyn am ysgol.

Cynllun Ysgolion Iach

Lansiwyd Cynllun Ysgolion Iach Sir y Fflint ym mis Hydref 2000, ac mae'n aelod o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Gwybodaeth i'r Rhieni am Gau Ysgol mewn Argyfwng

Gwybodaeth i rieni am y drefn cau'r ysgol mewn argyfwng.

Help4YP

Cymorth i Bobl Ifanc

Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?

Lleoliadau profiad gwaith

Rydym yn cynnig amrywiaeth o un neu ddwy wythnos o leoliadau profiad gwaith mewn nifer o adrannau o fewn yr Awdurdod.

Llywodraethwyr

Mae gwybodaeth sy'n berthnasol i Lywodraethwyr i'w gweld yma.

Niferoedd Disgyblion ar Gofrestrau

Caiff y ffigurau hyn eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdod Lleol wrth gyfrifo cyllid ac at ddibenion ystadegol eraill.

Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

Yma, cewch wybodaeth sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.