Alert Section

Gwirfoddolwyr digidol

Allech chi fod yn un?

A hoffech chi fod yn wirfoddolwr digidol – gallech chi chwarae rhan allweddol i helpu pobl, gan gynnwys ffrindiau ac aelodau’r teulu, i fynd ar-lein.

Diddordeb? Nid oes rhaid i chi fod yn athrylith TG, dim ond bod gennych sgiliau TG sylfaenol a’r amser, yr amynedd a’r brwdfrydedd i’w pasio ymlaen.

Mae gwahanol fathau o wirfoddolwyr digidol – efallai bydd rhai sefydliadau’n eu galw’n rhywbeth ychydig yn wahanol, ond, waeth beth yw eu henwau, bydd un ohonyn nhw’n gweddu i’r math o wirfoddolwr yr hoffech chi fod – darllenwch isod i weld pa un fyddai’n gweddu orau i chi.

Mae Eiriolwyr Digidol yn cael eu rhoi mewn sefydliadau lle bydd angen eu cymorth, er enghraifft llyfrgelloedd, ysbytai, cartrefi gofal neu gymdeithasau tai, i helpu pobl un-i-un neu i gynnal sesiynau bach i grwpiau. 
Cyfeillion Digidol – i lawer o bobl sydd ddim ar-lein, y person gorau i’w helpu yw ffrind y gallan nhw ymddiried ynddo neu aelod o’r teulu sy’n eu hadnabod yn dda ac sy’n gallu gweithio gyda nhw un-i-un er mwyn eu helpu i oresgyn eu hofnau a gwella eu hyder.
Arwyr Digidol – pobl ifanc sydd wedi’u hyfforddi gan Gymunedau Digidol Cymru mewn ysgolion a cholegau sydd yna’n gweithio gyda phobl hŷn i drosglwyddo eu sgiliau digidol. 

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi helpu neu os hoffech chi wybod mwy, dilynwch unrhyw un o’r dolenni canlynol:

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn chwilio am bobl sydd â sgiliau digidol sylfaenol ac sydd eisiau helpu pobl eraill i elwa o dechnoleg ddigidol.

Mae’r Rhwydwaith Eiriolwyr Digidol wedi bod yn darparu cefnogaeth sgiliau digidol ers 1996.

Mae gan Ability Net rwydwaith o fwy na 300 o wirfoddolwyr ar hyd a lled y DU. Mae llawer o bobl hŷn a phobl ag anableddau yn profi anawsterau gyda thechnoleg – gall gwirfoddolwyr gynnig cefnogaeth TG a thechnoleg un-i-un o bell neu drwy ymweld â chartrefi.